Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    wget - neinteraktivni nastroj k stahovani soubor

POUIT'I

    wget [volba]... [URL]...

POPIS

    GNU Wget je nastroj pro neinteraktivni stahovani soubor z WWW.
    Podporuje protokoly HTTP, HTTPS a FTP, i stahovani pes HTTP proxy.

    Wget je neinteraktivni program, co znamena, e dovede pracovat na
    pozadi, i kdy neni uivatel pihlaen. Lze tedy spustit program, odhlasit
    se a pokat, a dodla urenou praci. Naopak vtina www prohlie vyaduje
    neustalou pitomnost uivatele, co me byt v pipad penosu vtiho mnostvi
    dat na obti.

    Wget umi nasledovat odkazy z HTML a XHTML stranek a vytvaet lokalni
    verze vzdalenych server tak, e vytvoi pesnou kopii jejich adresaove
    struktury. Tomu se nkdy ika "rekurzivni stahovani". Wget pitom
    respektuje Robot Exclusion Standard (/robots.txt). Wget je mone
    nastavit, aby odkazy ve staenych HTML souborech konvertoval na odkazy
    na lokalni soubory pro offline prohlieni.

    Wget byl navren pro robustnost na pomalych nebo nestabilnich sitovych
    pipojenich; pokud stahovani sele kvli problemu v siti, bude to zkouet
    znovu, dokud jej nestahne cely. Pokud server podporuje obnoveni
    stahovani (regetting), poada jej o obnoveni stahovani v mist, kde
    pedtim skonil.

VOLBY

Syntaxe voleb

    Protoe Wget pouiva ke zpracovani argument pikazove adky GNU getopt, ma
    kada volba dlouhou a kratkou formu. Dlouhe se lepe pamatuji, ale
    zdruji pi psani. Je mone ob formy libovoln kombinovat nebo uvadt volby
    za argumenty pikazove adky. Tak je mone napsat:

    wget -r --tries=10 http://fly.srk.fer.hr/ -o log

    Mezeru mezi volbou, ktera akceptuje argument, a argumentem lze
    vypustit. Namisto -o log lze napsat -olog.

    Volby, ktere argument nevyaduji, je mone slouit, jako:

    wget -drc <URL>

    To je rovnocenne zapisu:

    wget -d -r -c <URL>

    Protoe volby je mone uvest za argumenty, mete argumenty ukonit s --.
    Tj. nasledujici zapis se pokusi stahnout URL -x, selhani zapie do log:

    wget -o log -- -x

    Volby, ktere akceptuji seznamy oddlene arkou respektuji konvenci, e
    ureni prazdneho seznamu vymae jeho hodnotu. To lze vyuit pro zrueni
    nastaveni z .wgetrc. Napiklad pokud .wgetrc nastavuje
    "exclude_directories" na /cgi-bin, nasledujici piklad je nejprve vymae
    a potom nastavi na vyloueni /~nobody a /~somebody. Seznamy je take mono
    vymazat ve .wgetrc.

    wget -X " -X /~nobody,/~somebody

    Vtina voleb, ktere neakceptuji argumenty, jsou booleovsk'e volby, protoe
    jejich stav lze zachytit jako ano nebo ne ("booleovskou promnnou").
    Napiklad --follow-ftp nastavi Wget, aby nasledoval FTP odkazy z HTML
    soubor a na druhou stranu --no-glob mu pikazuje neprovadt globbing
    soubor na FTP URLs. Booleovska volba je buto kladn'a nebo z'aporn'a
    (zainajici na --no). Vechny takove volby maji nktere vlastnosti
    spolene.

    Pokud neni eeno jinak, pedpoklada se, e vychozi chovani je opane k
    uvedene volb. Napiklad z toho, e existuje volba --follow-ftp, vyplyva,
    e vychozim chovanim je nenasledovat FTP odkazy z HTML stranek.

    Kladne volby mohou byt negovany pipsanim --no- ped nazev volby; Zaporne
    volby mohou byt negovany vyputnim --no-. To se me zdat nadbytenym
    ---pokud je vychozim chovanim kladne volby nedlat nco, pro potom
    poskytovat monost jejiho explicitniho vypnuti? Protoe .wgetrc me
    vychozi chovani zmnit. Napiklad uvedeni "follow_ftp = off" ve .wgetrc
    zpsobi, e Wget nebude nasledovat FTP odkazy a pouiti --no-follow-ftp je
    jedina monost, jak z pikazove adky obnovit vychozi nastaveni.

Z'akladn'i volby

    -V
    --version
      Zobrazi se verze Wget.

    -h
    --help
      Vypie napovdu, popisujici vechny volby pikazove adky programu Wget.

    -b
    --background
      Okamit po sputni se pepne na pozadi. Pokud neni volbou -o uren adny
      soubor pro vystup, je vystup pesmrovan do wget-log.

    -e p'ikaz
    --execute p'ikaz
      Spusti se p'ikaz, jako kdyby to byla ast souboru .wgetrc. Pikaz
      vyvolany touto cestou bude mit pednost ped pikazy z .wgetrc. Pokud
      je teba urit vice pikaz, pouije se vice instanci volby -e.

Logov'an'i a volby vstupn'ich soubor

    -o logfile
    --output-file=logfile
      Zapisuj vechny zpravy do logfile. Tyto zpravy jsou normaln
      zapisovany na standardni chybovy vystup.

    -a logfile
    --append-output=logfile
      Pipoj do logfile. To same jako -o, ale logfile pouze pipojuje,
      stary soubor nesmae. Pokud logfile neexistuje, vytvoi novy.

    -d
    --debug
      Zapne ladici vystup, tj. rzne informace dleite pro vyvojae Wget v
      pipad, e nefunguje dle oekavani. Podpora ladiciho vystupu je k
      dispozici pouze pokud byla zapnuta pi kompilaci. Vimnte si, e i
      kdy je program zkompilovany s ladicim vystupem, nevypisuje adne
      ladici informace, dokud o n neni poadan volbou
      -d.

    -q
    --quiet
      Tichy reim, adny vystup.

    -v
    --verbose
      Upovidany vystup, se vemi dostupnymi daty. Kdy je pouit bny vystup,
      upovidanost je standardn nastavena.

    -nv
    --no-verbose
      Vypne upovidanost, ani by byl zcela tichy (k tomu sloui -q), take
      jsou titna chybova hlaeni a zakladni informace.

    -i soubor
    --input-file=soubor
      te URL z pimo ze souboru. Pokud je jako soubor ureno -, tou se URL
      ze standardniho vstupu. (Pro teni ze souboru, jeho jmeno je -,
      pouijte ./-)

      Neni teba zadavat adna URL z pikazove adky. Pokud jsou zadana URL z
      pikazove adky i ze souboru, provede se nejdive staeni souboru
      zadaneho z pikazove adky. Soubor nemusi byt dokument typu HTML (nic
      se nestane, kdy je) ---stai, kdy jsou URL vypsany po sob.

      Nicmen, kdy urite --force-html, na dokument se bude pohliet jako na
      HTML. V tomto pipad mou nastat problemy s relativnimi odkazy, co
      lze vyeit bu pidanim "<base href="url">" do dokumentu nebo blie
      urit --base=url v pikazove adce.

    -F
    --force-html
      Kdy je pouit vstup ze souboru, je soubor povaovan za HTML. Tato
      monost povoli ziskani relativnich odkaz z existujicich HTML soubor
      na vaem pevnem disku pidanim "<base href="url">" do HTML nebo
      pouitim volby --base.

    -B URL
    --base=URL
      Pida URL ped relativni odkazy tene ze souboru ureneho volbou -i.

Volby pro stahov'an'i

    --bind-address=ADRESA
      When making client TCP/IP connections, bind to ADDRESS on the local
      machine. ADDRESS may be specified as a hostname or IP address.
      This option can be useful if your machine is bound to multiple IPs.

    -t poet
    --tries=poet
      Nastavi poet pokus na poet. Pro nekoneno zadejte 0 nebo inf.
      Vychozi nastaveni je 20 pokus, s vyjimkou zavanych chyb jako
      "connection refused" nebo "not found" (404), u nich se nove pokusy
      nekonaji.

    -O soubor
    --output-document=soubor
      Dokumenty nebudou zapisovany do pislunych soubor, ale vechny budou
      pipojeny do jedineho souboru se jmenem, urenym v parametru. Kdy je
      jmeno souboru ureno jako -, budou dokumenty zapisovany na
      standardni vystup. (Pro zapis do souboru pojmenovaneho - pouijte
      ./-.)

      Pozor, kombinace s -k je jasn definovana pouze pro stahovani
      jedineho souboru.

    -nc
    --no-clobber
      Pokud je soubor ukladan do stejneho adresae vice ne jednou, zavisi
      chovani Wgetu na nkolika volbach, vetn -nc. V nkterych pipadech je
      lokalni soubor pepsan (clobbered), jindy je zachovan.

      Pi sputni Wgetu bez voleb -N, -nc nebo -r bude pi ukladani stejneho
      souboru do stejneho adresae pvodni kopie souboru zachovana a jeho
      druha kopie pojmenovana soubor.1. Pokud je tento soubor ukladan
      jet jednou, je teti kopie pojmenovana soubor.2, atd. Pokud je
      pouita volba -nc, je toto chovani potlaeno a Wget nove kopie
      souboru odmitne stahnout. Take ""no-clobber"" ve skutenosti
      nezabrauje pepsani, nybr ukladani vicenasobnych verzi.

      Pi sputni Wget s volbou -r, ale bez -N nebo -nc, bude vysledkem
      daliho staeni souboru pepsani stare kopie novou. Pidanim -nc bude
      pvodni soubor zachovan a nove kopie na serveru budou ignorovany.

      Pi sputni Wgetu s -N, a u s nebo bez -r, bude rozhodnuti, zda
      stahnout novou kopii, zaviset na datech zmny a velikostech soubor.
      Volba -nc nesmi byt pouita.

      Pozor, pokud je pouita volba -nc, budou soubory s piponou .html
      nebo .htm nahrany z lokalniho disku a zpracovany jako by byly
      staeny z webu.

    -c
    --continue
      Pokraovani v pijmu asten staeneho souboru. To se hodi, pokud chcete
      dokonit stahovani zapoate pedchozi instanci Wgetu nebo jinym
      programem. Nap.:

      wget -c ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-lR.Z

      Pokud je v aktualnim adresai soubor s nazvem ls-lR.Z, Wget bude
      pedpokladat, e se jedna o prvni ast vzdaleneho souboru a poada
      server o pokraovani v penosu od offsetu rovnemu delce lokalniho
      souboru.

      Vimnte si, e tento parametr neni nutne zadavat, pokud pouze chcete,
      aby Wget pokraoval ve stahovani souboru po perueni spojeni. To je
      jeho vychozi chovani. -c ma vliv pouze na obnoveni stahovani
      zapoatych ped sputnim aktualni instance Wgetu, a pokud stale jet
      jsou k dispozici lokalni soubory.

      Bez volby -c by pedchozi piklad pouze stahnul vzdaleny soubor jako
      ls-lR.Z.1 a zkraceny soubor ls-lR.Z by nechal byt.

      Od verze 1.7 Wget pi pouiti volby -c na neprazdnem souboru a v
      pipad, e server nepodporuje obnoveni stahovani, odmitne zait
      stahovani od zaatku, co by mohlo pemazat dosud ziskany obsah. Pokud
      opravdu chcete zait stahovat od zaatku, smate soubor.

      Rovn od verze 1.7 Wget pi pouiti volby -c na souboru se stejnou
      delkou jako soubor na serveru odmitne soubor stahnout a vypie
      vysvtleni. To same se stane pokud je soubor na serveru meni ne
      lokalni soubor (pravdpodobn proto, e od posledniho pokusu o staeni
      byl soubor na serveru zmnn)---protoe pokraovani nema smysl, ke
      staeni nedojde.

      Na druhou stranu pi pouiti -c je jakykoliv soubor, ktery je na
      serveru vti ne soubor lokalni, povaovan za nedokonene stahovani a
      bude staeno a pipojeno na konec lokalniho souboru pouze
      "(delka(vzdaleny) - delka(lokalni))" bajt. To se me nkdy
      hodit---napiklad pi pouiti wget -c ke staeni pouze nove asti
      pipojene k souboru dat nebo logu.

      Nicmen pokud je soubor na serveru vti, protoe byl zmnn, na rozdil
      od pouheho pipojen'i, vznikne pokaeny soubor. Wget nema adnou
      monost ovit, e lokalni soubor je skuten platnou asti vzdaleneho
      souboru. Zvlatni pozornost je poteba pi pouiti -c spolu s -r,
      protoe kady soubor bude povaovan za potencialni "nedokonene
      stahovani".

      Dalim pipadem, kdy dojde s volbou -c k pokozeni souboru je hloupa
      HTTP proxy vkladajici do lokalniho souboru etzec "transfer
      interrupted". V budoucnu me byt pro tyto pipady pidana volba
      "rollback".

      Pozor, -c funguje pouze s FTP servery a s HTTP servery, ktere
      podporuji hlaviku "Range".

    --progress=druh
      Vybere druh ukazatele postupu, ktery ma byt pouit. Platne druhy
      jsou "dot" a "bar".

      Jako vychozi je nastaven "bar" (arovy). Vykresluje ASCII aru
      postupu (alias "teplomr"), ktery ukazuje stav stahovani.Pokud
      vystup neni TTY, je jako vychozi pouit "dot" (tekovy).

      Pro pepnuti na "tekovy" pouijte --progress=dot. Pi stahovani
      vypisuje na obrazovku teky; kada teka reprezentuje fixni objem
      staenych dat.

      Pi pouiti tekoveho druhu je te mone nastavit styl urenim druhu jako
      dot:styl. Rzne styly znamenaji rzne vyznamy pro jednu teku. Ve
      vychozim stylu ("default") reprezentuje kada teka 1 KB, v jedne
      skupin je 10 teek a na adku je 50 teek. Binarni styl ("binary") je
      spie "poitaov" orientovan ---8 KB na teku, 16 tekove skupiny a 48
      teek na adek (take 384 KB na adek). Styl "mega" je vhodny pro
      stahovani obrovskych soubor---kada teka reprezentuje 64K, 8 teek ve
      skupin a 48 teek na adek (tj. 3 MB na adek).

      Vimnte si, e vychozi styl je mono nastavit pikazem "progress" v
      souboru .wgetrc. Toto nastaveni me byt z pikazove adky potlaeno, s
      vyjimkou vystupu na jine zaizeni ne TTY, v tom pipad bude "dot"
      upednostnno ped "bar". Pro vynuceni aroveho vystupu se pouije
      --progress=bar:force.

    -N
    --timestamping
      Zapne asove oznaeni (timestamping).

    -S
    --server-response
      Vypie hlaviky odeslane HTTP serverem a odpovdi odeslane FTP
      serverem.

    --spider
      Pi sputni s touto volbou se bude Wget chovat jako Web spider, tj.
      nebude stranky stahovat, jenom kontrolovat, jestli existuji. Nap.
      je mone pouit wget na kontrolu zaloek:

      wget --spider --force-html -i bookmarks.html

      Na teto funkcionalit se jet musi zapracovat, aby se alespo pibliila
      skutenym web spiders.

    -T vtein
    --timeout=vtein
      Nastaveni asoveho limitu sit na zadany poet vtein. Je ekvivalentni
      spolenemu nastaveni --dns-timeout, --connect-timeout a
      --read-timeout.

      Kdykoliv probiha siova operace, Wget me ovovat prodlevu a operaci
      peruit, pokud trva pili dlouho. Tak lze zabranit zamrznuti nebo
      nekonenym spojenim. Jedinym asovym limitem, ktery je jako vychozi
      nastaven, je 900 vtein na teni. Nastavenim na 0 se vyadi. Vychozi
      hodnotu je zahodno mnit pouze v pipad, e skuten vite, co dlate.

      Vechny volby tykajici se asovych limit akceptuji hodnoty v
      desitkove soustav, vetn hodnot pod vteinu. Nap. 0.1 vtein je
      platnou (akoliv nevhodnou) hodnotou. Hodnoty pod vteinu se hodi pi
      testovani as odpovdi serveru nebo latence sit.

    --dns-timeout=vtein
      Nastavi asovy limit pro DNS dotaz na zadany poet vtein. DNS
      dotazy, ktere nejsou ve stanovenem ase dokoneny, selou. Jako
      vychozi neni pro DNS dotazy stanoven adny asovy limit nad ramec
      implementace knihovnami systemu.

    --connect-timeout=vtein
      Nastavi asovy limit na zadany poet vtein. TCP spojeni, ktera se za
      tu dobu nepodai sestavit budou peruena. Jako vychozi neni pro
      sestaveni spojeni stanoven adny asovy limit nad ramec implementace
      knihovnami systemu.

    --read-timeout=vtein
      Nastavi asovy limit pro teni (a zapis) na zadany v poet vtein.
      "as" v tomto pipad znamena neinn'y as: pokud v jakekoliv fazi
      stahovani nejsou pijata adna data po vice ne zadany poet vtein,
      teni sele a stahovani zane znovu. Tato volba neovlivuje pimo
      trvani celeho stahovani.

      Samozejm vzdaleny server se me rozhodnout ukonit spojeni dive ne
      stanovi tato volba. Vychozi hodnotou asoveho limitu pro teni je 900
      vtein.

    --limit-rate=poet
      Omezi rychlost stahovani na poet bajt za vteinu. Poet me byt
      vyjaden v bajtech, s piponou k v kilobajtech nebo s piponou m v
      megabajtech. Nap. --limit-rate=20k omezi rychlost stahovani na
      20KB/s. To se hodi pokud z jakehokoliv dvodu nechcete, aby Wget
      zabral cele penosove pasmo.

      Tato volba umouje pouit desetiny, obvykle spolu s piponami; nap.
      --limit-rate=2.5k je platne nastaveni.

      Vimnte si, e Wget implementuje omezovani neinnosti po urity as, v
      pipad, e teni ze sit trvalo men neli je ureno limitem. Tato
      strategie zpsobi, e TCP penos se zpomali zhruba na rychlost danou
      limitem. Nicmen dosaeni rovnovahy me chvili trvat, take v pipad
      velmi malych soubor to moc dobe nefunguje.

    -w vtein
    --wait=vtein
      ekat zadany poet vtein mezi jednotlivymi staenimi. Pouiti teto
      volby se doporuuje, protoe se tak sniuje zatieni serveru. Namisto
      v sekundach me byt ureno v minutach pomoci pipony "m", v hodinach s
      piponou "h" nebo dnech s piponou "d".

      Nastaveni velke hodnoty se hodi v pipad, e je si nebo server
      nedostupny, take Wget me ekat dostaten dlouho aby se dalo oekavat,
      e bude chyba na siti mezitim opravena.

    --waitretry=vtein
      Pokud nechcete, aby Wget ekal mezi kad'ym staenim, ale jen mezi
      staenimi, ktera selhala, pouijte tuto volbu. Wget pouije line'arn'i
      'ustup (linear backoff), tj. ekani 1 vteinu po prvnim selhani u
      souboru, 2 vteiny po druhem selhani u stejneho souboru, a po zadany
      poet vtein. Tj. hodnota 10 zpsobi, e Wget bude ekat a (1 + 2 + ...
      + 10) = 55 vtein u kadeho souboru.

      Tato volba je zapnuta jako vychozi v globalnim souboru wgetrc.

    --random-wait
      Nktere www servery mohou provadt analyzu zaznam za uelem
      identifikace program jako je Wget hledanim statisticky podobnych as
      mezi poadavky. Tato volba zpsobi, e as mezi poadavky se bude
      pohybovat mezi 0 a 2 * wait vteinami, kde wait je hodnota dana
      volbou --wait, aby nemohl byt Wget identifikovan.

      Nedavno byl v lanku v publikaci vnovane vyvoji pro popularniho OS
      zveejnn kod, ktery tuto analyzu provadi za bhu. Jeho autor
      navrhoval blokovani celeho C rozsahu, aby programy pro automaticke
      stahovani byly blokovany i pi zmn adresy poskytnute DHCP.

      Volba --random-wait byla timto zlomyslnym navrhem inspirovana.

    --no-proxy
      nepouivat proxy, i pokud je pisluna promnna prostedi *_proxy
      definovana.

      Pro dali informace o pouivani proxy s Wgetem,

    -Q kv'ota
    --quota=kv'ota
      Nastavi kvotu pro automaticka stahovani. Hodnota me byt urena v
      bajtech (vychozi), kilobajtech (s piponou k) nebo megabajtech (s
      piponou m).

      Vimnte si, e kvota nikdy neovlivni staeni jedineho souboru. Take
      pokud napiete wget -Q10k ftp://wuarchive.wustl.edu/ls-lR.gz, stahne
      se soubor ls-lR.gz cely. To same plati i pokud je na pikazovem adku
      ureno nkolik URL. Nicmen kvota plati v pipad, e se stahuje buto
      rekurzivn nebo ze zadaneho vstupniho souboru. Tj. v pipad wget -Q2m
      -i sites bude stahovani perueno jakmile bude pevyena kvota.

      Zadanim kvoty na 0 nebo inf se kvota nastavi na nekoneno.

    --no-dns-cache
      Vypne vyrovnavaci pam DNS dotaz. Za normalnich okolnosti si Wget
      pamatuje IP adresy, ktere ziskal z DNS, take nemusi pravideln
      kontaktovat DNS server pro stejnou (obvykle malou) sadu hostitel, z
      nich stahuje. Tato vyrovnavaci pam existuje pouze v pamti a nova
      instance Wgetu musi DNS kontaktovat znovu.

      Nicmen jsou pipady, kdy neni adouci udrovat jmena hostitel ve
      vyrovnavaci pamti, a to ani po kratkou dobu. S touto volbou Wget
      pro kade nove spojeni pouije novy DNS dotaz (pesnji nove volani
      "gethostbyname" nebo "getaddrinfo"). Tato volba neovlivn'i
      cachovani, ktere me provadt DNS knihovna nebo externi vyrovnavaci
      vrstva, jako je teba NSCD.

      Pokud pesn nerozumite, k emu tato volba sloui, pravdpodobn ji
      nepotebujete.

    --restrict-file-names=reim
      Nastavi, ktere znaky z URL se mohou objevit v nazvech lokalnich
      soubor ziskanych z tchto URL. Znaky, ktere jsou touto volbou
      zak'az'any jsou uvozeny, tj- nahraeny %HH, kde HH je hexadecimalni
      islo odpovidajici zakazanemu znaku.

      Jako vychozi Wget uvozuje znaky, ktere nejsou platne pro nazvy
      soubor operaniho systemu, stejn jako kontrolni znaky, ktere jsou
      vtinou netisknutelne. Tato volba se hodi pro zmnu vychoziho
      nastaveni v pipad, e stahujete na nenativni diskovy oddil nebo
      chcete vypnout uvozovani kontrolnich znak.

      Kdy je reim nastaven na "unix", Wget uvozuje znak / a kontrolni
      znaky v rozahu 0--31 a 128--159. To je vychozi nastaveni pro
      Unix-like OS'.

      Kdy je reim nastaven na "windows", Wget uvozuje znaky \, |, /, :,
      ?, ", *, <, > a kontrolni znaky v rozsahu 0--31 a 128--159. V
      reimu windows Wget navic pouiva + namisto : pro oddleni hostitele a
      portu v nazvech lokalnich soubor a pouiva @ namisto ? pro oddleni
      dotazovaci asti nazvu souboru od zbytku. Take URL, ktere by bylo v
      unix reimu uloeno jako www.xemacs.org:4300/search.pl?input=blah,
      bude v reimu windows uloeno jako
      www.xemacs.org+4300/search.pl@input=blah. Tento reim je na Windows
      nastaven jako vychozi.

      Pokud k reimu pipojite ,nocontrol, nap. unix,nocontrol, bude
      uvozovani kontrolnich znak vypnuto. Pro vypnuti uvozovani
      kontrolnich znak bez vlivu na vybr OS lze pouit
      --restrict-file-names=nocontrol.

    -4
    --inet4-only
    -6
    --inet6-only
      Vynuti pipojovani k IPv4 nebo IPv6 adresam. S --inet4-only nebo -4
      se Wget bude pipojovat pouze k IPv4 hostitelm, ignorujic AAAA
      zaznamy v DNS a odmitne se pipojit k IPv6 adresam urenym v URL.
      Naopak s --inet6-only nebo -6 se Wget bude pipojovat pouze k IPv6
      hostitelm a bude ignorovat A zaznamy a IPv4 adresy.

      adnou z tchto voleb by nemlo byt nutne nastavovat run. Jako
      vychozi Wget, ktery IPv6 umi, pouije druh adres, ureny DNS zaznamem
      hostitele. Pokud DNS odpovi IPv4 i IPv6 adresou, Wget je postupn
      zkusi, dokud nenajde tu, ke ktere se da pipojit. (Take viz volba
      "--prefer-family" popsana nie.)

      Tyto volby mohou byt pouity k vynuceni uiti IPv4 nebo IPv6 adres na
      systemech, ktere podporuji ob monosti, obvykle za uelem ladni nebo
      eeni rozbite konfigurace sit. Najednou me byt pouita pouze jedna z
      voleb --inet6-only a --inet4-only. Pokud nebyl Wget zkompilovan s
      podporou IPv6, nejsou tyto volby dostupne.

    --prefer-family=IPv4/IPv6/none
      Je-li na vybr vice adres, bude preferovat ureny druh adres. Jako
      vychozi jsou preferovany IPv4 adresy.

      Tim se vyhne falenym chybam a pokusm o spojeni, pi pistupu z IPv4
      siti k hostitelm, ktei maji jak IPv6 tak IPv4 zaznam. Napiklad
      www.kame.net se peklada na 2001:200:0:8002:203:47ff:fea5:3085 a na
      203.178.141.194. Je-li preferovano "IPv4", poiije se IPv4 adresa
      jako prvni; je-li preferovano "IPv6", pouije se jako prvni IPv6
      adresa; je-li zadana hodnota "none", je poadi adres vracenych DNS
      pouito beze zmny.

      Na rozdil od -4 a -6 tato volba neomezuje pouivani na jediny druh
      adres, pouze mni poad'i, ve kterem je k adresam pistupovano. Take si
      vimnte, e provedena zmna poadi je stabiln'i---neovlivnuje poadi
      adres stejneho druhu, tj. relativni poadi vech IPv4 adres a vech
      IPv6 adres zstava ve vech pipadech nedoteno.

    --retry-connrefused
      Povauj "connection refused" za doasnou chybu a zkouej znovu.
      Normaln Wget pokus o staeni URL vzda, pokud se k serveru nedokae
      pipojit, protoe takove selhani se bere jako znameni, e server vbec
      nebi a dali pokusy by nikam nevedly. Tato volba se hodi k zrcadleni
      nespolehlivych server, ktere na kratke asove useky vypadavaji.

    --user=uivatel
    --password=heslo
      Nastavi uivatele a heslo heslo pro stahovani pes FTP i HTTP. Tyto
      parametry lze potlait pouitim voleb --ftp-user a --ftp-password pro
      FTP penosy a --http-user a --http-password pro HTTP penosy.

Volby pro adres'ae

    -nd
    --no-directories
      Pi rekurzivnim stahovani nevytvaet adresaovou hierarchii. Vechny
      soubory budou uloeny do aktualniho adresae, bez pepisovani (pokud
      existuje vice soubor se stejnym jmenem, jsou uloeny s piponami .n).

    -x
    --force-directories
      Opak -nd---vytvoi adresaovou hierarchii, i v pipad, e by jinak
      vytvoena nebyla. Nap. wget -x http://fly.srk.fer.hr/robots.txt uloi
      staeny soubor do fly.srk.fer.hr/robots.txt.

    -nH
    --no-host-directories
      Nebude vytvaet adresae zainajici nazvem hostitele. Jako vychozi
      bude pi sputni Wget s volbou -r http://fly.srk.fer.hr/ vytvoena
      adresaova struktura zainajici fly.srk.fer.hr/. Tato volba toto
      chovani vypne.

    --protocol-directories
      Pouije nazev protokolu v cest k lokalnimu souboru. Nap. (s touto
      volbou) wget -r http://host bude ukladat do http/host/... a ne do
      host/....

    --cut-dirs=poet
      Bude ignorovat zadany poet podadresa. To se hodi pro detailni
      kontrolu nad adresaem, kam se uklada.

      Viz nap. adresa ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Pi jeho staeni s
      -r bude uloen lokaln v ftp.xemacs.org/pub/xemacs/. Zatimco volba
      -nH me odstranit podadresa ftp.xemacs.org/, ale poad zbyva
      pub/xemacs. Tady se --cut-dirs hodi; zpsobi, e Wget nebude "vidt"
      poet podadresa vzdaleneho adresae. Nasleduje nkolik piklad
      fungovani volby --cut-dirs.

      No options -> ftp.xemacs.org/pub/xemacs/ -nH -> pub/xemacs/
      -nH --cut-dirs=1 -> xemacs/ -nH --cut-dirs=2 -> .
      --cut-dirs=1 -> ftp.xemacs.org/xemacs/ ...

      Pokud je pouze poteba zbavit se adresaove struktury, lze podobneho
      vysledku dosahnout kombinaci -nd a -P. Nicmen narozdil od -nd
      volba --cut-dirs nerui podadresae---nap. pi pouiti -nH
      --cut-dirs=1 bude podadresa beta/ podle oekavani umistn do
      xemacs/beta.

    -P prefix
    --directory-prefix=prefix
      Nastavi prefix pro adresae na prefix. Adres'a prefix je adresa, kam
      se budou vechny soubory a podadresae ukladat. Vychozi hodnotou je
      . (aktualni adresa).

HTTP Options

    -E
    --html-extension
      Pokud je staen soubor typu application/xhtml+xml nebo text/html a
      jeho URL nekoni piponou odpovidajici regularnimu vyrazu
      \.[Hh][Tt][Mm][Ll]?, zpsobi tato volba pipojeni pipony .html k
      nazvu lokalniho souboru. To se hodi nap. pi zrcadleni serveru
      pouivajiciho .asp, kdy maji byt zrcadlene stranky zprostedkovany
      serverem Apache. Nebo take pi stahovani obsahu, generovaneho CGI.
      URL typu http://site.com/article.cgi?25 bude uloeno jako
      article.cgi?25.html.

      Vimnte si, e soubory, jejich jmena byla takto zmnna, budou pi kadem
      dalim zrcadleni stahovany znovu, protoe Wget nedokae urit, e
      lokalni soubor X.html odpovida vzdalenemu URL X (protoe zatim nevi,
      e vystup teto URL je typu text/html nebo application/xhtml+xml.
      Zabranit se tomu da pouitim voleb -k a -K, take je originalni verze
      souboru uloena jako X.orig.

    --http-user=uivatel
    --http-password=heslo
      Nastavi uivatele uivatel a heslo heslo pro HTTP server. V
      zavislosti na typu vyzvy je Wget zakoduje autentizanim schematem
      "basic" (nezabezpeene) nebo "digest".

      #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Dalim zpsobem zadani uivatele a hesla
      je samotne URL. Ob metody odhali pouite heslo kademu, kdo by se
      obtoval spustit "ps". Tomu lze zabranit uskladnnim hesel v .wgetrc
      nebo .netrc a ochranou tchto soubor ped ostatnimi uivateli
      nastavenim prav pikazem "chmod". Pokud se jedna o opravdu dleita
      hesla, nenechavejte je v tch souborech leet---pote co Wget zaal
      stahovat, smate je. #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Dali monosti pro
      ureni jmena a hesla je samotne URL. Ob metody odhali pouite heslo
      kademu, kdo by se obtoval spustit "ps". Tomu lze zabranit
      uskladnnim hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou tchto soubor ped
      ostatnimi uivateli nastavenim prav pikazem "chmod". Pokud se jedna
      o opravdu dleita hesla, nenechavejte je v tch souborech leet---pote
      co Wget zaal stahovat, smate je.

    --no-cache
      Vypne vyrovnavaci pam na stran serveru - Wget pole serveru pislunou
      direktivu (Pragma: no-cache), aby ziskal vzdaleny soubor pimo a ne
      jeho verzi z vyrovnavaci pamti. To se zvlat hodi pi stahovani
      soubor, jejich zastarala verze visi ve vyrovnavaci pamti proxy
      serveru.

      Pouivani vyrovnavaci pamti je ve vychozim stavu povoleno.

    --no-cookies
      Zakae pouivani cookies. Cookies sloui k udrovani o stavu na
      serveru. Server pole klientovi cookie pomoci hlaviky "Set-Cookie" a
      klient touto cookie odpovida na dali dotazy. Protoe cookie umouje
      vlastnikovi serveru sledovat navtvniky, me byt jejich uiti
      povaovano za naruovani soukromi. Jako vychozi je pouivani cookies
      povoleno, nicmen skladov'an'i cookies je vypnuto.

    --load-cookies soubor
      Nahraje cookies ze souboru ped prvnim HTTP stahovanim. soubor je
      textovy soubor ve formatu pvodniho souboru cookies.txt v Netscape.

      Tato volba je typicky pouivana v pipadech zrcadleni server, ktere
      vyaduji pihlaeni pro pistup k asti nebo celemu obsahu. Pihlaovaci
      proces obvykle probiha tak, e web server na zaklad pijatych a
      ovenych pihlaovacich informaci vyda HTTP cookie. Tuto cookie potom
      prohlie pi pistupu do vyhrazene asti posila serveru, im prokazuje
      svou identitu.

      Zrcadleni takoveho serveru vyaduje, aby Wget posilal stejne
      cookies, jako posila va prohlie. Toho se dosahne volbou
      --load-cookies---prost se Wgetu peda umistni souboru cookies.txt a
      bude posilat stejne cookies, jako by v dane situaci posilal va
      prohlie. Rzne prohliee udruji textove cookie soubory na rznych
      mistech:

      Netscape 4.x.
        Cookies jsou v ~/.netscape/cookies.txt.

      Mozilla a Netscape 6.x.
        Cooki soubor Mozilly se take jmenuje cookies.txt a je umistn
        nkde v ~/.mozilla, v adresai vaeho profilu. Uplna cesta
        obvykle vypada podobn jako
        ~/.mozilla/default/some-weird-string/cookies.txt.

      Internet Explorer.
        Pro vytvoeni cookie souboru pouitelneho Wgetem zvolte v menu
        Soubor Import a Expert, Exportovat cookies. Testovano s
        Internet Explorerem 5; Neni zarueno, e bude fungovat s divjimi
        verzemi.

      Ostatni prohliee.
        Pokud pouivate jiny prohlie, --load-cookies fungovat pouze v
        pipad, e dokaete najit nebo vytvoit cookie soubor ve formatu
        Netscape.

      Pokud neni mone pouit --load-cookies, je tu jet jedna alternativa.
      Pokud prohlie podporuje "spravu cookie", je mone pouit jej pro
      zobrazeni cookies, ktere jsou pouivany k pistupu k zrcadlenemu
      serveru. Opite si nazev a hodnotu cookie a run naite Wgetu, aby je
      posilal, im "oficialni" podporu cookies obejdete:

      wget --no-cookies --header "Cookie: <nazev>=<hodnota>"

    --save-cookies soubor
      Ped ukonenim uloi cookies do souboru. Takto nebudou uloeny cookies,
      ktere vyprely nebo nemaji nastaven as vypreni (tzv. "session
      cookies"), viz te --keep-session-cookies.

    --keep-session-cookies
      Pokud je pouito, zpsobi, e volba --save-cookies bude take ukladat
      session cookies. Ty za normalnich okolnosti ukladany nejsou, protoe
      maji byt uchovavany pouze v pamti a zapomenuty pi zaveni prohliee.
      Jejich uloeni se hodi u server, ktere poaduji pihlaeni nebo navtvu
      home page ped umonnim pistupu na nktere stranky. S touto volbou je
      pro dany server vicero sputni Wgetu povaovano za jedinou session
      prohliee.

      Protoe format cookie souboru normaln neobsahuje session cookies,
      Wget je oznai asem expirace 0. Volba --load-cookies je rozpozna
      jako session cookies, ale ostatni prohliee to me zmast. Take si
      vimnte, e s takto nahranymi cookies bude zachazeno jako s ostatnimi
      session cookies, tj. pokud je ma volba --save-cookies opt zachovat,
      je nutne znovu pouit --keep-session-cookies.

    --ignore-length
      Nktere HTTP servery (resp. CGI programy) bohuel posilaji neplatne
      hlaviky "Content-Length", co Wget nesnai dobe, protoe si mysli, e
      dokument nebyl staen upln. Piznakem jsou opakovane pokusy Wgetu o
      staeni stejneho dokumentu, ktere pokade skoni hlakou, e (jinka
      normalni) spojeni bylo ukoneno na stejnem bajtu.

      S touto volbou bude Wget hlaviku "Content-Length" ignorovat--- jako
      by nikdy neexistovala.

    --header=header-line
      Bude posilat header-line spolu s ostatnimi hlavikami v kadem HTTP
      poadavku. Dodana hlavika je poslana tak, jak je, tzn. musi
      obsahovat nazev a hodnotu oddlene stednikem a nesmi obsahovat znak
      noveho adku.

      Pro definovani vice hlaviek je mone pouit --header vicenasobn.

      wget --header='Accept-Charset: iso-8859-2' \
      --header='Accept-Language: hr' \ http://fly.srk.fer.hr/

      Nastavenim hodnoty na prazdny etzec se smaou vechny dive definovane
      hlaviky.

      Od verze 1.10 me byt tato volba pouita pro pepsani jinak
      automaticky generovanych hlaviek. Nasledujici pikaz instruuje Wget,
      aby se pipojil na localhost, ale pouil foo.bar v hlavice "Host":

      wget --header="Host: foo.bar" http://localhost/

      Ve verzich ped 1.10 takove pouiti volby --header zpsobovalo
      posilani duplicitnich hlaviek

    --proxy-user=uivatel
    --proxy-password=heslo
      Nastavi uivatelske jmeno uivatel a heslo heslo pro autentizaci na
      proxy serveru. Wget je zakoduje autentikanim schematem "basic".

      I zde plati bezpenostni ohledy popsane u --http-password.

    --referer=url
      Zahrne do HTTP poadavku hlaviku `Referer: url'. Hodi se pro
      ziskavani dokument zpracovavanych na serveru, ktery oekava pouze
      stahovani interaktivnimi prohliei, a ktere lze stahnout v poadku
      pouze pokud je hlavika Referer nastavena na jednu ze stranek, ktera
      na n odkazuje.

    --save-headers
      Uloi hlaviky poslane HTTP serverem do souboru, ped jeho souasny
      obsah, zaznamy jsou oddleny znakem noveho adku.

    -U agent-string
    --user-agent=agent-string
      Bude se HTTP serveru identifikovat jako agent-string.

      HTTP protokol umouje klientm identifikovat se pomoci hlaviky
      "User-Agent". Tak je mone odliit WWW software, obvykle pro
      statisticke uely nebo pro sledovani poruovani protokolu. Wget se
      normaln identifikuje jako Wget/verze, kde verze je aktualni islo
      verze Wgetu.

      Nicmen nktere servery uplatuji politiku vystupu na miru podle
      informaci z "User-Agent". Zatimco teoreticky to neni tak patny
      napad, byva to zneuivano servery k odepeni informaci klientm jinym
      ne (historicky) Netscape nebo astji Microsoft Internet Explorer.
      Tato volba umouje zmnit adek "User-Agent" posilany Wgetem. Pokud
      nevite, co dlate, nepouivejte tuto volbu.

      Urenim prazdneho etzce pomoci --user-agent="" zpsobi, e Wget
      hlaviku "User-Agent" v HTTP poadavcich nepole vbec.

    --post-data=etzec
    --post-file=soubor
      Jako metodu pro vechny HTTP poadavky pouije POST a urena data pole
      v tle poadavku. "--post-data" posila jako data etzec, zatimco
      "--post-file" posila obsah souboru. Jinak funguji upln stejn.

      Prosim vimnte si, e Wget potebuje dopedu znat velikost dat. Proto
      musi byt argument k "--post-file" obyejnym souborem; zadani FIFO
      nebo nco jako /dev/stdin nebude fungovat. Neni jasne, jak toto
      omezeni, vlastni pro HTTP/1.0 obejit. Akoliv HTTP/1.1 zavadi
      chunked transfer, ktery nevyaduje znalost delky poadavku dopedu,
      klient neme chunked pouit, pokud nevi, e hovoi s HTTP/1.1 serverem.
      A dokud od nj neziska odpov, tak to vdt neme, co zase vyaduje, aby
      byl poadavek dokonen -- problem slepice a vejce.

      Pozn.: pokud je Wget po dokoneni POST poadavku pesmrovan, nebude ji
      na novou URL posilat POST. To proto, e URL, ktera zpracovavaji
      POST, asto odpovi pesmrovanim na obyejnou stranku, ktera POST
      nevyaduje i neakceptuje. Neni zcela jasne, jestli je toto chovani
      optimalni; pokud to nebude fungovat, lze jej v budoucnu zmnit.

      Nasledujici piklad ukazuje, jak se pihlasit na server pomoci POST a
      pote pistoupit ke staeni poadovanych stranek, ktere jsou pistupne
      pouze autorizovanym uivatelm:

      # Pihlaeni na server; to lze udlat pouze jednou.  wget
      --save-cookies cookies.txt \ --post-data 'user=foo&password=bar' \
      http://server.com/auth.php  # A te stahnout stranku, kterou
      potebuji.  wget --load-cookies cookies.txt \ -p
      http://server.com/interesting/article.php

      Pokud server pouiva ke sledovani autentizace uivatel session
      cookies, nebude tento piklad fungovat, protoe --save-cookies je
      neuloi (ani prohliee je neuloi) a soubor cookies.txt bude prazdny V
      tom pipad pro vynucene ukladani session cookies pidejte volbu
      --keep-session-cookies.

HTTPS (SSL/TLS) Options

    Pro podporu ifrovaneho HTTP (HTTPS) stahovani musi byt Wget zkompilovan
    a externi SSL knihovnou, co je v souasne dob OpenSSL. Pokud je Wget
    zkompilovan bez podpory SSL, adna z tchto voleb neni dostupna.

    --secure-protocol=protokol
      Zvoli, ktery zabezpeeny protokol bude pouit. Platne hodnoty jsou
      auto, SSLv2, SSLv3 a TLSv1. Pokud je pouito auto, je vybr
      protokolu na knihovn SSL, co se uskuteni poslanim SSLv2 pozdravu a
      oznamenim podpory SSLv3 a TLSv1. To je vychozi nastaveni.

      Ureni SSLv2, SSLv3 nebo TLSv1 vynuti pouiti odpovidajiciho
      protokolu. To se hodi pi spojeni se starymi a chybnymi
      implementacemi SSL serveru, ktere OpenSSL neumouji vybrat spravny
      protokol automaticky. Natsti jsou takove servery vzacne.

    --no-check-certificate
      Neovuje certifikat serveru u dostupnych certifikanich autorit.
      Take nebude vyadovat, aby jmeno hostitele v URL odpovidalo jmenu v
      certifikatu

      Od verze 1.10 je jako vychozi nastaveno ovovani certifikatu serveru
      u znamych certifikanich autorit s peruenim SSL handshake a zruenim
      stahovani, pokud oveni sele. Akoliv je tak dosaeno bezpenjiho
      stahovani, spoluprace s nkterymi servery, ktere s pedchozimi
      verzemi fungovaly, nebude fungovat, zvlat pokud pouivaji
      certifikaty podepsane sebou samymi, prole nebo jinak neplatne. Tato
      volba vynuti "nezabezpeeny" reim, ktery zmni chyby oveni
      certifikatu na varovani a umoni pokraovat.

      Pokud se setkate s chybami "certificate verification error" nebo
      "common name doesn't match requested host name", mete tuto volbu
      pouit pro obejiti ovovani a pokraovani ve stahovani. Pou'ivejte
      tuto volbu pouze pokud jste pesvdeni o autenticit serveru nebo
      pokud je v'am opravdu jedno, e m'a neplatn'y certifik'at. Nekontrolovat
      certifikaty pi penosu dvrnych nebo dleitych dat je tem vdy patny
      napad.

    --certificate=soubor
      Pouij klientsky certifikat uloeny v souboru. to je poteba pro
      servery, ktere po klientech, ktei se k nim pipojuji, poaduji
      certifikat. Normaln to poadovano neni a tato volba neni povinna.

    --certificate-type=typ
      Uri typ klientskeho certifikatu. Platne hodnoty jsou PEM (vychozi)
      a DER, take znamy jako ASN1.

    --private-key=soubor
      Nate privatni kli ze souboru. Tak je mone poskytnout privatni kli v
      souboru oddlen od certifikatu.

    --private-key-type=typ
      Uri typ privatniho klie. Povolene hodnoty jsou PEM (vychozi) a DER.

    --ca-certificate=soubor
      Pouije soubor jako soubor s balikem certifikanich autorit ("CA")
      pro ovovani. Certifikaty museji byt ve formatu PEM.

      Bez teto volby Wget hleda certifikaty CA na mistech urenych
      systemem, vybranych pi instalaci OpenSSH.

    --ca-directory=adres'a
      --ca-directory=adresa

      Bez teto volby Wget hleda certifikaty CA na mistech urenych
      systemem, vybranych pi instalaci OpenSSH.

    --random-file=soubor
      Pouije soubor jako zdroj nahodnych dat pro seeding generatoru
      pseudonahodnych isel na systemech bez /dev/random.

      Na takovych systemech knihovna SSL vyaduje pro svou inicializaci
      externi zdroj nahodnosti. Nahodnost me poskytovat EGD (viz
      --egd-file nie) nebo me byt tena z externiho zdroje ureneho
      uivatelem. Pokud neni tato volba urena, Wget hleda nahodna data v
      $RANDFILE nebo, pokud tato neni nastavena, v $HOME/.rnd. Pokud ani
      jedno neni dostupne, SSL ifrovani nejspi nebude pouitelne.

      Pokud se objevuje chyba "Could not seed OpenSSL PRNG; disabling
      SSL.", je teba dodat nahodna data jednou z popsanych metod.

    --egd-file=soubor
      Pouije soubor jako EGD soket. EGD znamena Entropy Gathering Daemon,
      program v uivatelskem prostoru, ktery sbira data z rznych
      nepedpovditelnych systemovych zdroj a zpistupuje je ostatnim
      programm, ktere je mohou potebovat. ifrovaci software, jako je
      knihovna SSL, potebuje zdroje neopakujici se nahodnosti, aby mohl
      seed generator nahodnych isel pouivany k tvorb kryptograficky
      silnych kli

      OpenSSL umouje uivateli zvolit vlastni zdroj entropie pomoci
      promnne prostedi "RAND_FILE". Pokud neni tato promnna nastavena
      nebo pokud ureny soubor neposkytuje dostatek nahodnosti, OpenSSL
      bude ist nahodna data z EGD soketu ureneho touto volbou.

      Pokud neni tato volba urena (a neni pouit ekvivalentni pikaz pi
      startu), EGD neni kontaktovano. EGD neni na modernich Unixovych
      systemech s podporou /dev/random nutne.

FTP Options

    --ftp-user=uivatel
    --ftp-password=heslo
      Nastavi uivatelske jmeno uivatel a heslo heslo pro FTP server. Bez
      teto volby, nebo odpovidajici volby pi startu, je jako vychozi
      heslo pouito -wget@, normaln pouivane pro anonymni FTP.

      #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Dalim zpsobem zadani uivatele a hesla
      je samotne URL. Ob metody odhali pouite heslo kademu, kdo by se
      obtoval spustit "ps". Tomu lze zabranit uskladnnim hesel v .wgetrc
      nebo .netrc a ochranou tchto soubor ped ostatnimi uivateli
      nastavenim prav pikazem "chmod". Pokud se jedna o opravdu dleita
      hesla, nenechavejte je v tch souborech leet---pote co Wget zaal
      stahovat, smate je. #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# Dali monosti pro
      ureni jmena a hesla je samotne URL. Ob metody odhali pouite heslo
      kademu, kdo by se obtoval spustit "ps". Tomu lze zabranit
      uskladnnim hesel v .wgetrc nebo .netrc a ochranou tchto soubor ped
      ostatnimi uivateli nastavenim prav pikazem "chmod". Pokud se jedna
      o opravdu dleita hesla, nenechavejte je v tch souborech leet---pote
      co Wget zaal stahovat, smate je.

    --no-remove-listing
      Neodstraovat doasne soubory .listing generovane pi stahovani z FTP.
      Obvykle tyto soubory obsahuji surove vypisy adresa ziskane z FTP
      server. Jejich ponechani se me hodit pi ladni nebo pokud potebujete
      mit monost jednodue ovit obsah adresa na vzdalenem serveru (nap.
      pro oveni, e zrcadlo, ktere provozujete, je kompletni).

      Vimnte si, e akoliv Wget zapisuje do pevn daneho jmena souboru,
      nepedstavuje tato vlastnost bezpenosti diru ve scenai, kdy by
      uivatel vytvoil soubor .listing jako symbolicky odkaz na
      /etc/passwd apod. a poadal "roota", aby v jeho adresai spustil
      Wget. V zavislosti na pouitych volbach Wget buto odmitne zapsat do
      .listing, im operace globbing/recursion/time-stamping selou nebo
      symbolicky odkaz smae a nahradi opravdovym souborem .listing nebo
      zapie vypis do souboru .listing.'islo.

      Akoliv takovato situace nepedstavuje problem, "root" by nikdy neml
      spoutt Wget v adresai nedvryhodneho uivatele. Uivatel me udlat nco
      tak jednoducheho jako odkaz index.html na /etc/passwd a poadat
      "roota", aby spustil Wget s -N nebo -r, take soubor by byl pepsan.

    --no-glob
      Vypne FTP globbing. Globbing znamena pouivani specialnich znak
      shellu (ol'ik), jako jsou *, ?, [ a ], pro ziskani vice ne jednoho
      souboru ze stejneho adresae najednou, nap.:

      wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/*.msg

      Jako vychozi je globbing v pipad, e URL obsahuje njaky specialni
      znak vypnut. Tato volba sloui k permanentnimu zapnuti nebo vypnuti
      globbingu.

      URL lze dat do uvozovek, a tak zabranit expanzi v shellu. Globbing
      zpsobi, e Wget bude hledat vypis adresa, ktery zalei na operanim
      systemu. Proto v souasnosti funguje pouze s Unixovymi FTP servery
      (a tmi, ktere emuluji vystup Unixoveho "ls").

    --no-passive-ftp
      Vypne pouivani pasivn'iho FTP reimu penosu. Pasivni FTP poaduje, aby
      se klient pipojil k serveru pro sestaveni datoveho spojeni.

      Pokud je stroj pipojen k Internetu pimo, pasivni i aktivni FTP by
      mly fungovat shodn. Za vtinou konfiguraci firewall a NAT ma pasivni
      FTP vti anci fungovat. Nicmen v pipad vzacnych konfiguraci firewall
      aktivni FTP funguje a pasivni ne. Pokud mate podezeni, e se jedna
      o tento pipad, pouijte tuto volbu nebo nastavte "passive_ftp=off" v
      init souboru.

    --retr-symlinks
      Pi rekurzivnim stahovani FTP adresa obvykle nejsou v pipad
      symbolickych odkaz staeny odkazovane soubory. Misto toho je v
      lokalnim souborovem systemu vytvoen odpovidajici symbolicky odkaz.
      Soubor, na ktery je odkazovano, neni staen, ledae na nj pi
      rekurzivnim stahovani Wget narazi a stahne jej tak jako tak.

      Pokud je ale pouito --retr-symlinks, jsou symbolicke odkazy
      nasledovany a soubory, na ktere odkazuji, staeny. V souasnosti tato
      volba nezpsobuje nasledovani odkaz na adresae a rekurzivni
      stahovani v nich, ale v budoucnu by to mlo byt doplnno.

      Vimnte si, e kdy je stahovan soubor (ne adresa), ktery byl uren na
      pikazove adce, nema tato volba adny vyznam. Symbolicke odkazy jsou
      v takovem pipad nasledovany vdy.

    --no-http-keep-alive
      Vypne "keep-alive" pro HTTP stahovani. Normaln Wget poada server,
      aby ponechal spojeni otevene, take pi stahovani vice ne jednoho
      dokumentu ze stejneho serveru budou staeny v ramci stejneho TCP
      spojeni. Tak se ueti as a zarove se snii zat serveru.

      Tato volba se hodi v pipad, kdy z njakeho dvodu, trvala
      (keep-alive) spojeni nefunguji, nap. diky chyb v serveru nebo
      neschopnosti skript na stran serveru vypoadat se se spojenimi.

Volby pro rekurz'ivn'i stahov'an'i

    -r
    --recursive
      Zapne rekurzivni stahovani.

    -l hloubka
    --level=hloubka
      Uri maximalni depth rekurze. Vychozi hodnotou je 5.

    --delete-after
      Tato volba zpsobi, e Wget smae kady soubor pot'e, co jej stahnul.
      To se hodi pro pre-fetching popularnich stranek pes proxy, nap.:

      wget -r -nd --delete-after http://whatever.com/~popular/page/

      Volby -r znamena rekurzivni stahovani a -nd znamena nevytvaet
      adresae.

      Vimnte si, e --delete-after mae soubory na lokalnim poitai.
      Neposila pikaz DELE vzdalenym FTP serverm. Take si vimnte, e kdy
      je zadano --delete-after, je volba --convert-links ignorovana, take
      soubory .orig nejsou vbec vytvaeny.

    -k
    --convert-links
      Jakmile je stahnuti dokumentu dokoneno, konvertuje odkazy v nm
      obsaene, aby byly pouitelne pro lokalni prohlieni. To ovlivuje
      nejen viditelne hypertextove odkazy, ale kadou ast dokumentu, ktera
      odkazuje na externi obsah, jako jsou vloene obrazky, odkazy na
      style sheets, odkazy na ne-HTML obsah atd.

      Kady odkaz bude zmnn jednim ze dvou zpsob:

      #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Odkazy na
         soubory, ktere Wget stahnul, budou zmnny na relativni odkaz
         ukazujici na staeny soubor.

         Piklad: pokud staeny soubor /foo/doc.html odkazuje na
         /bar/img.gif, ktery byl take staen, bude odkaz v doc.html
         zmnn, aby odkazoval na ../bar/img.gif. Tento druh konverze
         funguje spolehliv pro libovolnou kombinaci adresa.

      #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
         o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice
         #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Odkazy na
         soubory, ktere Wget nestahnul, budou zmnny tak, aby
         zahrnovaly jmeno hostitele a absolutni cestu k umistni, na
         ktere ukazuji.

         Piklad: pokud staeny soubor /foo/doc.html odkazuje na
         /bar/img.gif (nebo na ../bar/img.gif), bude odkaz v doc.html
         zmnn, aby ukazoval na http://hostname/bar/img.gif.

      Diky tomu lokalni prohlieni spolehliv funguje: pokud byl soubor
      staen, odkazuje se na lokalni soubor; pokud ne, odkazuje se na
      uplnou Internetovou adresu a ne na nefunkni odkaz. Take je mono
      pesunout celou staenou strukturu do jineho adresae.

      Vimnte si, e Wget vi, ktere soubory byly staeny, a na konci
      stahovani. Proto je vekera prace provadna volbou -k provedena a po
      staeni vech soubor.

    -K
    --backup-converted
      Pi konverzi soubor zachova pvodni verzi s piponou .orig. Ma vliv
      na chovani podle volby -N.

    -m
    --mirror
      Zapne volby vhodne pro zrcadleni, tj. rekurzi, asove znaky,
      nekonenou hloubku rekurze a uchovani vypis FTP adresa. Aktualn je
      ekvivalentni -r -N -l inf --no-remove-listing.

    -p
    --page-requisites
      Tato volba zpsobi, e Wget stahne vechny soubory nezbytne pro
      spravne zobrazeni dane HTML stranky. To zahrnuje vci jako obrazky,
      zvuky a odkazovane stylesheety.

      Normaln nejsou pi stahovani jedine HTML stranky dokumenty nezbytne
      pro jeji spravne zobrazeni stahovany. Volba -r spolu s -l me
      pomoci, ale protoe Wget nerozliuje mezi externimi a inline
      dokumenty, obvykle zstanou tzv. "leaf documents", kterym potebne
      soubory chybi.

      Napiklad dokument 1.html obsahuje tag "<IMG>", ktery odkazuje na
      1.gif a tag "<A>" odkazujici na externi dokument 2.html. eknme e
      2.html je podobny, ale jeho obrazek je 2.gif aa odkazuje na 3.html.
      A tak to me jit dal a dal.

      Pokud je sputn pikaz:

      wget -r -l 2 http://<site>/1.html

      budou staeny soubory 1.html, 1.gif, 2.html, 2.gif a 3.html. Jak
      vidite souboru 3.html chybi pro spravne zobrazeni obrazek 3.gif,
      protoe Wget, aby zjistil konec rekurze, jednodue poita poet skok
      (nejvye 2) od 1.html. Nicmen pikaz:

      wget -r -l 2 -p http://<site>/1.html

      zpsobi staeni vech uvedenych soubor a soubor 3.gif, ktery 3.html
      vyaduje. Podobn

      wget -r -l 1 -p http://<site>/1.html

      zpsobi staeni 1.html, 1.gif, 2.html a 2.gif. To svadi k domnnce,
      e:

      wget -r -l 0 -p http://<site>/1.html

      stahne pouze 1.html a 1.gif, ale tak tomu bohuel neni, protoe -l 0
      je ekvivalentni -l inf---tj. nekonene rekurzi. Pro staeni jedine
      HTML stranky (pipadn vice, jsou-li ureny na pikazovem adku nebo ve
      vstupnim souboru s URL urenem -i) a vech jejich nezbytnych souasti
      prost vynechejte -r a -l:

      wget -p http://<site>/1.html

      Vimnte si, e Wget se bude chovat, jakoby bylo pouito -r, ale bude
      staena pouze jedina stranka a jeji nezbytne souasti. Odkazy z teto
      stranky nebudou nasledovany. Pro zajimavost - autor dokumentace
      pouiva pro staeni jedine stranky vetn vech nezbytnosti (i pokud
      jsou na rznych serverech), aby byla pi lokalnim prohlieni zobrazena
      bezchybn, jet nkolik voleb navic k -p:

      wget -E -H -k -K -p http://<site>/<document>

      Na zavr: je dobre vdt, e Wget povauje za odkaz na externi dokument
      jakekoliv URL urene v tagu "<A>", tagu "<AREA>" nebo tagu "<LINK>"
      s vyjimkou "<LINK REL="stylesheet">".

    --strict-comments
      Zapne striktni zpracovani HTML komenta. Vychozim chovanim je
      ukoneni komenta pi prvnim vyskytu -->.

      [piblin] Podle specifikaci jsou HTML komentae vyjadeny jako SGML
      deklarace. Deklarace je zvlatni znaeni, ktere zaina s <! a koni s
      >, jako nap. <!DOCTYPE ...>, me obsahovat komentae mezi parem
      oddlova --. HTML komentae jsou "prazdne deklarace", SGML deklarace
      bez jakehokoliv textu mimo komenta. Tudi <!--foo--> je platny
      komenta, stejn jako <!--one-- --two-->, ale <!--1--2--> u nikoliv.

      [piblin] Na druhou stranu vtina lidi, ktei pii HTML, povauji
      cokoliv vymezeneho <!-- a --> za komenta, co neni upln to same.
      Napiklad zapis typu <!------------> je platnym komentaem jen pokud
      je poet pomlek nasobkem ty(!). Pokud neni, saha komenta technicky a
      po dali --, co me byt a na druhem konci dokumentu. Proto mnoho
      popularnich prohlie upln ignoruje specifikaci a implementuje to, co
      uivatele oekavaji: komentae oddlene <!-- a -->.

      Do verze 1.9 interpretoval Wget komentae striktn, co mlo za dsledek
      chybjici odkazy v mnoha www strankach, ktere se v prohlieich
      zobrazovaly korektn, ale bohuel neobsahovaly vyhovujici komentae.
      Od verze 1.9 vetn se Wget pipojil ke klientm implementujicim
      "naivni' komentae, konici pi prvnim vyskytu -->.

      Pokud chcete z jakehokoliv dvodu pouit striktni zpracovani komenta,
      pouijte tuto volbu.

Volby pro rekurzivn'i Accept/Reject

    -A acclist --accept acclist
    -R rejlist --reject rejlist
      arkou oddlene seznamy pipon soubor nebo vzor, ktere maji byt
      akceptovany (accept) nebo odmitnuty (reject) (vice v @pxref{Types
      of Files}).

    -D seznam-dom'en
    --domains=seznam-dom'en
      Uri domeny, ktere maji byt nasledovany. seznam-dom'en je seznam
      domen oddlovanych arkou. Vimnte si, e volba -H se tim nezapne.

    --exclude-domains seznam-dom'en
      Uri domeny, ktere nemaji byt nasledovany.

    --follow-ftp
      Nasledovat FTP odkazy z HTML dokument. Bez teto volby bude Wget
      vechny FTP odkazy ignorovat.

    --follow-tags=seznam
      Wget ma interni tabulku par HTML tag / atribut, ktere bere v uvahu
      pi hledani odkazovanych dokument bhem rekurzivniho stahovani.
      Pokud chce uivatel brat v uvahu pouze podmnoinu tchto tag, ml by je
      urit touto volbou v seznamu s hodnotami oddlenymi arkou.

    --ignore-tags=seznam
      Opak k volb --follow-tags. Pro peskoeni nkterych HTML tag pi
      rekurzivnim vyhledavani dokument ke staeni je zadejte v seznamu s
      hodnotami oddlovanymi arkou.

      Kdysi byla tato volba nejlepi monosti pro staeni jedine stranky a
      jejich souasti - v pikazu jako:

      wget --ignore-tags=a,area -H -k -K -r
      http://<site>/<document>

      Nicmen autor teto volby narazil na stranku s tagy typu "<LINK
      REL="home" HREF="/">" a dolo mu, e ureni ignorovanych tag nestai.
      lovk prost neme ict Wgetu, aby ignoroval "<LINK>", protoe potom se
      nestahnou stylesheets. Nyni je nejlepi monosti pro staeni jedine
      stranky a jejich souasti zvlatni volba --page-requisites.

    -H
    --span-hosts
      Pi rekurzivnim stahovani povoli spanning across hosts.

    -L
    --relative
      Bude nasledovat pouze relativni odkazy. Hodi se pro staeni urite
      homepage bez nerelevantnich vci, i kdyby byly u stejneho hostitele.

    -I seznam
    --include-directories=seznam
      Uri arkou oddlovany seznam adresa, ktere maji byt pi stahovani
      nasledovany (vice viz @pxref{Directory-Based Limits}). Jednotlive
      poloky seznamu mohou obsahovat zastupne znaky (oliky).

    -X seznam
    --exclude-directories=seznam
      Uri arkou oddlovany seznam adresa, ktere nemaji byt pi stahovani
      nasledovany (vice viz @pxref{Directory-Based Limits}). Jednotlive
      poloky seznamu mohou obsahovat zastupne znaky (oliky).

    -np
    --no-parent
      Pi rekurzivnim stahovani nikdy nevstoupi do rodiovskeho adresae.
      To je uitene, nebo garantuje, e budou staeny pouze soubory pod
      uritou urovni.

P'IKLADY

    Piklady jsou rozdleny do ti sekci, voln zaloenych na sloitosti.

Jednoduch'e uit'i

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 eknme, e potebujete stahnout
       njake URL. Prost napite:

        wget http://fly.srk.fer.hr/

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Ale co se stane, je-li
       pipojeni pomale a soubor dlouhy? Spojeni pravdpodobn vice ne
       jednou sele pedtim, ne bude soubor staen. V tom pipad se bude
       Wget pokouet stahnout soubor dokud se mu to buto nepodai anebo
       nepesahne vychozi poet pokus (tj. 20). Poet pokus se da
       jednodue zmnit na 45, aby se zajistilo bezpene staeni:

        wget --tries=45 http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Nyni nechame Wget pracovat na
       pozadi a zapisovat postup do logovaciho souboru log. Psat poad
       --tries unavuje, take pouijeme -t.

        wget -t 45 -o log http://fly.srk.fer.hr/jpg/flyweb.jpg &

       Ampersand na konci adku zpsobi, e Wget bude pracovat na pozadi.
       Poet pokus se nastavi na nekoneno volbou -t inf.

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Pouivani FTP je stejn
       jednoduche. Wget se postara o login a heslo.

        wget ftp://gnjilux.srk.fer.hr/welcome.msg

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Pokud je zadan adresa, Wget
       stahne vypis adresae, zpracuje jej a zkonvertuje do HTML.
       Zkuste:

        wget ftp://ftp.gnu.org/pub/gnu/ links index.html

Pokroil'e uit'i

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Mate soubor obsahujici URL,
       ktera chcete stahnout? Pouijte pepina -i :

        wget -i <soubor>

       Pokud urite jako jmeno souboru -, budou URL tena ze standardniho
       vstupu.

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Vytvo zrcadlo webove stranky
       GNU, hluboke 5 urovni, se stejnou adresaovou strukturou jako
       original, pouze s jednim pokusem na kady dokument a innost
       zaznamenavej do gnulog:

        wget -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 To same, ale odkazy v HTML
       souborech zm tak, aby ukazovaly na lokalni soubory, take je mone
       je prohliet off-line:

        wget --convert-links -r http://www.gnu.org/ -o gnulog

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Stahni pouze jednu HTML
       stranku, ale zajisti, e jsou staeny vechny elementy potebne pro
       zobrazeni stranky, jako jsou obrazky a externi style sheets.
       Take zajisti, aby odpovidaly odkazy na staene soubory.

        wget -p --convert-links http://www.server.com/dir/page.html

       HTML stranka bude uloena do www.server.com/dir/page.html a
       obrazky, stylesheets, atd. nkde pod www.server.com/, v
       zavislosti na jejich pvodnim umistni na serveru.

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 To same, ale bez adresae
       www.server.com/. Ve skutenosti stejn nechci adny z tch
       nahodnych adresa serveru ---pouze ulo vechny ty soubory do
       podadresae download/ v aktualnim adresai.

        wget -p --convert-links -nH -nd -Pdownload \
       http://www.server.com/dir/page.html

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Stahni index.html z
       www.lycos.com a uka hlaviky serveru:

        wget -S http://www.lycos.com/

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Ulo hlaviky serveru se
       souborem, teba pro dali zpracovani.

        wget --save-headers http://www.lycos.com/ more index.html

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Stahni prvni dv urovn
       wuarchive.wustl.edu a ulo je do /tmp.

        wget -r -l2 -P/tmp ftp://wuarchive.wustl.edu/

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Chcete stahnout vechny GIFy z
       adresae na HTTP serveru. Zkusili jste wget
       http://www.server.com/dir/*.gif, ale to nefungovalo, protoe
       stahovani z HTTP nepodporuje globbing. V tom pipad pouijte:

        wget -r -l1 --no-parent -A.gif http://www.server.com/dir/

       Deli, ale ve vysledku stejne. -r -l1 znamena rekurzivni
       stahovani s maximalni hloubkou 1. --no-parent znamena, e odkazy
       na rodiovsky adresa se ignoruji a -A.gif znamena, e maji byt
       staeny pouze soubory GIF files. -A "*.gif" by fungovalo stejn.

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Pedpokladejme, e jste uprosted
       stahovani a Wget je peruen. Nyni nechcete znovu stahovat
       soubory, ktere u byly staeny. Take:

        wget -nc -r http://www.gnu.org/

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Pokud chcete poslat HTTP nebo
       FTP jmeno a heslo, pouijte odpovidajici syntaxi URL.

        wget ftp://hniksic:mojeheslo@unix.server.com/.emacs

       Pozor - takove uiti neni vhodne v pipad viceuivatelskych system,
       anto vyjevi heslo kademu, kdo pouije "ps".

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Chcete vystupni dokumenty na
       standardni vystup a ne do soubor?

        wget -O - http://jagor.srce.hr/ http://www.srce.hr/

       You can also combine the two options and make pipelines to
       retrieve the documents from remote hotlists:

        wget -O - http://cool.list.com/ | wget --force-html -i -

Velmi pokroil'e uit'i

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Pokud chcete udrovat zrcadlo
       njake stranky (nebo FTP podadresa), pouijte volbu --mirror (-m),
       co je zkratka pro -r -l inf -N. Mete do souboru crontab vloit
       kontrolu serveru kadou nedli:

        crontab 0 0 * * 0 wget --mirror http://www.gnu.org/ -o
       /home/me/weeklog

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Navic jet chcete konvertovat
       odkazy na lokalni. Ale po peteni tohoto manualu vite, e konverze
       odkaz se nesnai s timestamping, take take chcete, aby Wget
       udroval zalohu originalnich HTML soubor. Wget by se tedy spoutl
       podobn jako:

        wget --mirror --convert-links --backup-converted \
       http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

    #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# #-#-#-#-# choice #-#-#-#-#
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# * #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o
       #-#-#-#-# choice #-#-#-#-# o" 4 Ale lokalni prohlieni
       nefunguje moc dobe, kdy jsou HTML soubory uloeny s piponou jinou
       ne .html, mona proto, e byly poslany jako index.cgi. Take
       chcete, aby Wget pejmenoval vechny soubory poslane s
       content-type text/html nebo application/xhtml+xml na jm'eno.html.

        wget --mirror --convert-links --backup-converted \ --html-extension
       -o /home/me/weeklog \ http://www.gnu.org/

       Nebo s pouitim meniho mnostvi pismenek:

        wget -m -k -K -E http://www.gnu.org/ -o /home/me/weeklog

SOUBORY

    /usr/local/etc/wgetrc
      Vychozi umistni glob'aln'iho startovaciho souboru.

    .wgetrc
      Startovaci soubor uivatele.

CHYBY

    Chyby v GNU Wgetu prosim oznamujte na <bug-wget@gnu.org>.

    Ped zaslanim hlaeni prosim postupujte podle nasledujicich pravidel.

    1. Ujistte se, e to, co se dje, je opravdu chyba. Kdy Wget spadne, je
      to chyba. Pokud se Wget nechova podle dokumentace, je to chyba.
      Pokud se dji divne vci, ale nejste si jist, jestli to tak ma byt,
      me to take byt chyba.

    2. Zkuste chybu zopakovat za co mona nejjednoduich okolnosti. Nap.
      pokud Wget spadne pi stahovani wget -rl0 -kKE -t5 -Y0
      http://yoyodyne.com -o /tmp/log, zkuste, jestli lze pad
      reprodukovat a pokud ano, zda k nmu dojde pi pouiti meniho potu
      voleb. Mete take spustit stahovani na strance, kde spadl, pro
      pipad, e by pad zpsobovala urita stranka.

      Take, akoliv mne bude obsah vaeho souboru .wgetrc urit zajimat, ped
      tim, ne mi jej piloite k hlaeni, vyzkouejte, jestli se chyba objevi
      i kdy jej odstranite z dosahu. Relevantni asti .wgetrc pilote pouze
      pokud se ukae, e nastaveni .wgetrc maji na chybu vliv.

    3. Prosim spuste Wget s volbou -d a polete vysledny vystup (nebo jeho
      relevantni asti). Pokud byl Wget zkompilovan bez podpory ladiciho
      vystupu, pekompilujte jej---hledani chyb je tak daleko jednodui.

      Pozn.: Ped odeslanim se prosim ujistte, e jsou z ladiciho vystupu
      odstranny vekere potencialn citlive informace. Volba "-d" je nijak
      nevyhledava, ale zaznam bude obsahovat tem uplny pepis komunikace
      Wgetu se serverem, co me zahrnovat hesla a asti stahovanych dat.
      Protoe chyby jsou veejn archivovany, mete pedpokladat, e vechna
      chybova hlaeni jsou veejna.

    4. Pokud Wget spadl, zkuste ho spustit v debuggeru, nap. "gdb `which
      wget` core" a pro ziskani backtrace napite "where". To nemusi
      fungovat v pipad, e administrator zakazal soubory core, ale nekodi
      to zkusit.

DAL'I INFORMACE

    Zapis v GNU Info pro wget.

AUTOR

    Pvodn napsal Hrvoje Niksic <hniksic@xemacs.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (c) 1996--2005 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
    under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2 or
    any later version published by the Free Software Foundation; with the
    Invariant Sections being "GNU General Public License" and "GNU Free
    Documentation License", with no Front-Cover Texts, and with no
    Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section
    entitled "GNU Free Documentation License".