Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    listen - ekej na spojeni na soketu

SYNTAXE

    #include <sys/socket.h>

    int listen(int s, int backlog);

POPIS

    K pijeti spojeni na soketu je nejdive teba tento soket vytvoit funkci
    socket(2), ochota akceptovat pichozi spojeni a delka fronty ekajicich
    poadavk je specifikovana funkci listen, a pote jsou poadavky na spojeni
    akceptovany funkci accept(2). Volani listen lze aplikovat pouze na
    sokety typ SOCK_STREAM nebo SOCK_SEQPACKET.

    Parametr backlog specifikuje delku fronty ekajicich poadavk na spojeni.
    Je-li fronta zaplnna, obdri klient zpravu ECONNREFUSED.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    V pipad uspchu je vracena nula, jinak -1 a je pislun nastavena promnna
    errno

CHYBY

    EBADF  Argument s neni platnym deskriptorem.

    ENOTSOCK
        Argument s neni deskriptorem soketu.

    EOPNOTSUPP
        Typ soketu neni podporovan volanim listen.

SPLUJE STANDARDY

    SVr4, 4.4BSD (volani listen se poprve objevilo ve 4.2BSD).

CHYBY

    Je-li soket typu AF_INET a argument backlog je vti ne konstanta
    SOMAXCONN (128 v 2.0.29), je tie zmenen na SOMAXCONN. Budete-li psat
    penositelne aplikace, tak si z teto konstanty nic nedlejte, protoe nap.
    nktere BSD systemy limituji backlog na 5.

DAL'I INFORMACE

    accept(2), connect(2), socket(2)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/