Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    getprotoent, getprotobyname, getprotobynumber, setprotoent, endprotoent
    - funkce pro praci s databazi protokol

SYNTAXE

    #include <netdb.h>

    struct protoent *getprotoent(void);

    struct protoent *getprotobyname(const char *name);

    struct protoent *getprotobynumber(int proto);

    void setprotoent(int stayopen);

    void endprotoent(void);

POPIS

    Funkce  getprotoent()  pete  dali  zaznam  z  databaze  protokol
    /etc/protocols a vrati strukturu protoent, ktera obsahuje jednotliva
    pole. Soubor /etc/protocols je oteven, je-li poteba.

    Funkce  getprotobyname()  vraci  strukturu  protoent  ze  souboru
    /etc/protocols pro adek, ktery vyhovuje jmenu name.

    Funkce getprotobynumber() vraci strukturu protoent pro adek, ktery
    vyhovuje protokolovemu islu number.

    Funkce setprotoent() oteve databazi protokol a nastavi ukazovatko na
    jeho zaatek. Je-li stayopen nenulove, soubor nebude mezi volanimi
    getprotobyname() a getprotobynumber() uzaviran.

    Funkce endprotoent() uzavira /etc/protocols.

    Struktura protoent je definovana v <netdb.h> nasledovn:

       struct protoent {
           char  *p_name;    /* official protocol name */
           char  **p_aliases;  /* alias list */
           int   p_proto;    /* protocol number */
       }

    Prvky struktury protoent jsou:

    p_name Oficialni jmeno protokolu.

    p_aliases
       Nulovym ukazatelem ukoneny seznam pezdivek protokolu.

    p_proto
       islo protokolu.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce getprotoent(), getprotobyname() a getprotobynumber()  vraci
    strukturu protoent structure, nebo NULL, jestlie dolo k chyb nebo byl
    dosaen konec souboru.

SOUBORY

    /etc/protocols
       databaze protokol

SPLUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    getservent(3), getnetent(3), protocols(5)

VAROV'AN'I

    Peklad je pravdpodobn zastaraly. Pokud  chcete  pomoci  s  jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/