Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    getservent, getservbyname, getservbyport, setservent, endservent -
    funkce pro praci s databazi slueb

SYNTAXE

    #include <netdb.h>

    struct servent *getservent(void);

    struct servent *getservbyname(const char *name, const char *proto);

    struct servent *getservbyport(int port, const char *proto);

    void setservent(int stayopen);

    void endservent(void);

POPIS

    Funkce getservent() te dali adek ze souboru /etc/services a vraci
    strukturu servent obsahujici pole tohoto zaznamu. Soubor /etc/services
    je oteven, je-li poteba.

    Funkce  getservbyname()  vraci  strukturu  servent  ze  souboru
    /etc/services, ktera vyhovuje slub name pouivajici protokol proto.

    Funkce getservbyport() vraci ukazatel na strukturu servent pro zaznam,
    ktery vyhovuje portu port zadanemu v siovem poadi bajt a protokolu
    proto.

    Funkce setservent() oteve soubor /etc/services a nastavi ukazovatko na
    jeho zaatek. Je-li stayopen nenulove (1), potom soubor nebude mezi
    volanimi getservbyname() a getservbyport() uzaven.

    Funkce endservent() uzave soubor /etc/services.

    Struktura servent je definovana v <netdb.h> nasledovn:

       struct servent {
           char  *s_name;    /* official service name */
           char  **s_aliases;  /* alias list */
           int   s_port;     /* port number */
           char  *s_proto;    /* protocol to use */
       }

    Prvky struktury servent jsou:

    s_name Oficialni jmeno sluby.

    s_aliases
       Nulou ukoneny seznam alias pro slubu.

    s_port islo portu pro tuto slubu. Je reprezentovano v siovem poadi
       bajt.

    s_proto
       Jmeno protokolu spojeneho s touto slubou.

N'AVRATOV'A HODNOTA

    Funkce getservent(), getservbyname() a getservbyport() vraci strukturu
    servent, nebo NULL, nastala-li chyba nebo konec souboru.

SOUBORY

    /etc/services
       databaze slueb

SPLUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    getprotoent(3), getnetent(3), services(5)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/