Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    inet_aton,  inet_addr,  inet_network,  inet_ntoa,  inet_makeaddr,
    inet_lnaof, inet_netof - funkce pro manipulace s adresami poita

SYNTAXE

    #include <sys/socket.h>
    #include <netinet/in.h>
    #include <arpa/inet.h>

    int inet_aton(const char *cp, struct in_addr *inp);

    unsigned long int inet_addr(const char *cp);

    unsigned long int inet_network(const char *cp);

    char *inet_ntoa(struct in_addr in);

    struct in_addr inet_makeaddr(int net, int host);

    unsigned long int inet_lnaof(struct in_addr in);

    unsigned long int inet_netof(struct in_addr in);

POPIS

    inet_aton() konvertuje adresu poitae v Internetu cp v klasicke tekove
    notaci do binarnich dat a uloi ji do struktury, na kterou ukazuje inp.
    inet_aton vraci nenulove islo, kdy je adresa platna, jinak vraci 0.

    Funkce inet_addr() konvertuje Internetovou adresu cp ve standardni
    tekove notaci do binarni formy. neni-li vstupni hodnota platna, je
    vraceno islo -1. Tato funkce je zastaralym rozhranim k  funkci
    inet_aton, popsane vye; je zbytena, protoe -1 je platna adresa
    (255.255.255.255) a funkce inet_aton poskytuje lepi monosti indikace
    chyby.

    Funkce inet_network() extrahuje islo sit z adresy cp, zadane ve
    standardni tekove notaci. Neni-li vstupni hodnota platna, je vracena
    -1.

    Funkce inet_ntoa() konvertuje Internetovou adresu poitae in do etzce ve
    standardni tekove notaci. Navratova hodnota je ukazatel na staticky
    alokovany etzec. Dali volani stejne funkce by jej mohlo pepsat, proto
    byste jej mli zkopirovat, bude-li jej chtit jet pouit.

    Funkce inet_makeaddr() vytvoi Internetovou adresu poitae spojenim isla
    sit net a lokalniho isla v siti host.

    Funkce inet_lnaof() vraci adresu poitae v siti z Internetove adresy in.

    Funkce inet_netof() vraci adresu sit z Internetove adresy in.

    Struktura  in_addr jak je pouita v inet_ntoa(), inet_makeaddr(),
    inet_lnoaf() a inet_netof() je definovana v netinet/in.h jako:

       struct in_addr {
           unsigned long int s_addr;
       }

    Pozor poadi byt na i80x86 je LSB (little endian), ale adresy na
    Internetu jsou v MSB (big endian).

SPLUJE STANDARDY

    BSD 4.3

DAL'I INFORMACE

    gethostbyname(3), getnetent(3), hosts(5), networks(5)

VAROV'AN'I

    Peklad  je  pravdpodobn  zastaraly.  Pokud chcete pomoci s jeho
    aktualizaci, zamite na http://man-pages-cs-wiki.homelinux.net/