Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    exports - souborove systemy exportovane pomoci NFS

SYTAXE

    /etc/exports

POPIS

    Soubor /etc/exports definuje pistupova prava pro souborove systemy,
    ktere mohou byt exportovany NFS klientm. Je pouivan jak NFS mount
    demonem, (mountd(8)) tak i NFS server demonem (nfsd(8)).

    Format souboru je podobny formatu souboru exports na SunOS, piem
    definuje nktera rozieni. Kada adka obsahuje bod pipojeni (mount point)
    a seznam poita i siovych skupin, ktere maji pravo tento souborovy
    system v tomto bod pipojit. Ke kademu jmenu poitae je mono pipojit
    seznam pipojovacich parametr v zavorkach. Prazdne adky jsou ignorovany
    a znak # uvozuje komenta a do konce adku.

  Z'akladn'i pep'inae
    secure Tento pepina vyaduje, aby pipojeni vychazelo z portu s islem
       menim ne IPPORT_RESERVED (1024). Toto je standardni nastaveni.
       Pro jeho zmnu zadejte insecure.

    ro   Povoluje pistup pouze pro teni pro toto pipojeni. Standardn je
       povolen pistup i pro zapis. Ten je mono explicitn uvest pomoci
       pepinae rw.

    link_relative
       Konvertuje absolutni symbolicke odkazy (tj. ty, ktere zainaji
       lomitkem) na relativni pidanim spravneho potu ../ na zaatek,
       abychom se posunuli z adresae s odkazem do koene serveru. Tento
       pepina ma vyznam pouze tehdy, neni-li souborovy system pipojen
       jako koen.

    link_absolute
       Odkazm se ponechava jejich pvodni vyznam. Toto je standardni
       nastaveni.

  Mapov'an'i uivatelsk'ych identifikac'i
    nfsd zaklada kontrolu pistupu k souborm na serveru na uid a gid, ktere
    je souasti kadeho NFS RPC poadavku. Logicky poadavek, aby uivatel
    pistupoval na soubory na serveru stejn jako na lokalni vyaduje, aby uid
    a gid byla na klientu i serveru totona. Toto vak neni vdy pravda a nkdy
    je dokonce vyadovano, aby tomu tak nebylo.

    Velmi asto neni vhodne, aby uivatel root na jednom poitai byl take
    rootem, kdy pistupuje na soubory na NFS serveru. Proto se uid 0 obvykle
    mapuje na jine uid zvane anonymni nebo nobody .  Tento mod je
    standardni (nazyva se root squashing) a lze jej vypnout pomoci
    no_root_squash.

    Nfsd standardn ziskava anonymni uid a gid hledanim uivatele nobody v
    souboru /etc/passwd pi startovani demona. Jestlie jej nenalezne, pouije
    -2 (65534) jako uid i gid. Tyto hodnoty mohou byt zmnny pomoci pepina
    anonuid a anongid.

    Navic nfsd umouje nastavit mapovani dalich uid a gid na uivatele
    nobody. Mapovani vech na nobody lze nastavit pepinaem all_squash.

    Aby bylo mono dynamicky nastavit mapovani lokalnich a vzdalenych uid a
    gid pouijte nfsd pepina map_daemon , ktery pouiva UGID RPC protokol.
    Aby ve fungovalo, je teba spustit ugidd(8) mapovaci demon na stran
    klienta.

    Zde je kompletni seznam mapovacich pepina:

    root_squash
       Mapuje poadavky uid/gid 0 na anonymni uid/gid. Vimnte si, e se
       to netyka jinych stejn citlivych uivatel, jako je nap. bin.

    no_root_squash
       Vypina root_squash. Obvykle je vhodny pro bezdiskove stanice.

    squash_uids a squash_gids
       Seznam uid/gid, ktere se maji take mapovat na anonymniho
       uivatele. Spravny seznam vypada nap. takto:

       squash_uids=0-15,20,25-50

       Obvykle je vak tento seznam jednodui:

       squash_uids=0-100

    all_squash
       Mapuje vechny uivatele na anonymniho. Lze jej s vyhodou pouit na
       NFS-export veejnych FTP strom i jinych veejn sdilenych adresa.
       Vypina se pomoci no_all_squash, co je standardni nastaveni.

    map_daemon
       Tento pepina zapina dynamicke mapovani uid a gid. Kady poadavek
       je peloen do odpovidajiciho serveroveho uid/gid a kada odpov
       zase obracen. Vyaduje, aby byl demon rpc.ugidd(8) sputn na stran
       klienta. Standardn je nastaveno map_identity, ktere ponechava
       vechna uid beze zmny. Pitom se vak v kadem pipad pouije
       nastaveni pepina sqash, ktere maji pednost.

    anonuid a anongid
       Tyto pepinae explicitn nastavuji anonymni uid a gid. Primarni
       pouiti je pro PC/NFS klienty, kde se me kady poadavek jevit,
       jako byl piel od jedineho klienta. Jako piklad uveme export pro
       /home/joe v pikladech dole, ktere mapuje kady poadavek na uid
       150 (o kterem se pedpoklada, e pati uivateli joe).

P'IKLAD

    # piklad souboru /etc/exports
    /        master(rw) trusty(rw,no_root_squash)
    /projects    proj*.local.domain(rw)
    /usr      *.local.domain(ro) @trusted(rw)
    /home/joe    pc001(rw,all_squash,anonuid=150,anongid=100)
    /pub      (ro,insecure,all_squash)

    Prvni adka exportuje cely souborovy system poitam master a trusty.
    Navic, vekery squashing je vypnut pro klienta trusty.  Druhy a teti
    piklad ukazuje, jak pouit zastupne znaky pro jmena poita a jmena
    siovych skupin (to je @trusted). tvrta adka ukazuje export pro klienta
    PC/NFS (viz vye). Posledni adka exportuje veejny FTP adresa libovolnemu
    poitai, piem vechny poadavky jsou provadny jako uivatel nobody. Pepina
    insecure dovoluje pipojit klienty, ktei nepouivaji porty rezervovane
    pro NFS.

UPOZORNN'I

    Na rozdil od jinych implementaci NFS serveru tento nfsd demon dovoluje
    exportovat adresa i podadresae temu klientovi, nap. /usr a /usr/X11R6.
    V tomto pipad se pouiji pepinae, ktere jsou nejblie. Dejme tomu, e
    klient pistupuje na soubor v /usr/X11R6, pak se uplatni pepinae pro
    /usr/X11R6 . Toto plati v pipad, e jsou tyto pepinae definovany maskou
    nebo pro siovou skupinu.

SOUBORY

    /etc/exports
       Konfigurani soubor pro nfsd(8).

    /etc/passwd
       Soubor hesel.

DIAGNOSTIKA

    Chyba v tomto souboru je hlaena pomoci syslogd(8) jako urove NOTICE a
    DAEMON kdykoli je nfsd(8) nebo mountd(8) sputn.

VIZ T'E

    mountd(8), nfsd(8), nfs(5), passwd(5).