Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    proc - pseudo souborovy system informaci o procesech

POPIS

    Souborovy system proc je pseudo souborovy system, ktery je pouivan jako
    interface k datovym strukturam jadra. Obvykle se pipojuje do /proc.
    Vtina jeho obsahu je pouze ke teni, ale nktere soubory umouji zmnit
    promnne jadra.

    Nasledujici shrnuti rychle provede hierarchii /proc.

    /proc/[pid]
       Pro kady bici proces existuje iselny podadresa pojmenovany podle
       ID procesu. Kady podadresa obsahuje nasledujici pseudosoubory a
       adresae.

    /proc/[pid]/auxv (od 2.6.0-test7)
       Obsahuje informaci o ELF interpretu, ktera byla procesu pi
       sputni pedana. Jeji format je jedno unsigned long ID a jedna
       unsigned long hodnota pro kadou poloku.  Posledni  poloka
       obsahuje dv nuly.

    /proc/[pid]/cmdline
       Obsahuje celou pikazovou adku procesu, pokud tedy proces neni
       zombie. V takovem pipad tento soubort neobsahuje nic, tj. teni
       tohoto souboru vrati 0 znak. Argumenty pikazove adky se v tomto
       souboru objevuji jako sada etzc oddlenych pomoci null, ktera je
       ukonena dalim bajtem null po poslednim etzci.

    /proc/[pid]/coredump_filter (od jadra 2.6.23)
       Viz core(5).

    /proc/[pid]/cpuset (od jadra 2.6.12)
       Viz cpuset(7).

    /proc/[pid]/cwd
       Toto je symbolicky odkaz na aktualni pracovni adresa (current
       working directory) procesu.  Nap.  pro  zjitni  aktualniho
       pracovniho adresae procesu 20 lze provest:

         $ cd /proc/20/cwd; /bin/pwd

       Prosim vimnte si, e pikaz pwd je asto zabudovanym pikazem shellu
       a nemusi fungovat spravn. V bashi lze pouit pwd -P.

       V pipad vicevlaknoveho procesu, jeho hlavni vlakno ji skonilo
       (obvykle  volanim pthread_exit(3)), ji nebude obsah tohoto
       symbolickeho odkazu dostupny.

    /proc/[pid]/environ
       Tento soubor obsahuje promnne prostedi procesu.  Jednotlive
       udaje jsou oddleny znakem null ('\0') a znaky null mohou byt i
       na konci. Take pro vytitni promnnych prostedi procesu 1 se
       provede:

         $ (cat /proc/1/environ; echo) | tr '\000' '\n'

    /proc/[pid]/exe
       V Linuxu 2.2 a novjim je tento soubor symbolickym odkazem, ktery
       obsahuje skutenou cestu ke sputnemu pikazu.  Tento symbolicky
       odkaz lze normaln dereferencovat; pi pokusu jej otevit je oteven
       spustitelny soubor, na ktery odkazuje. Je dokonce mone napsat
       /proc/[pid]/exe a spustit tak dali kopii stejneho spustitelneho
       souboru, ktery je ji  sputn  procesem  [pid].  V  pipad
       vicevlaknoveho procesu, jeho hlavni vlakno ji skonilo (obvykle
       volanim pthread_exit(3)), ji nebude obsah tohoto symbolickeho
       odkazu dostupny.

       V Linuxu do verze 2.0 vetn byl soubor /proc/[pid]/exe ukazatelem
       na sputny program a vypadal jako symbolicky odkaz. Volani
       readlink(2) na tento soubor v Linuxu 2.0 vracelo etzec ve tvaru:

         [zaizeni]:inoda

       Napiklad [0301]:1502 znamena inoda 1502 v zaizeni s major ilem
       03 (IDE, MFM, a jine disky) a minor islem 01 (prvni oddil
       prvniho disku).

       K nalezeni souboru lze pouit pikaz find(1) s volbou -inum.

    /proc/[pid]/fd
       Toto je podadresa, ktery obsahuje pro kady soubor, ktery proces
       otevel, jednu poloku, pojmenovanou po jeho deskriptoru souboru,
       ktery je zarove symbolickym odkazem na onen soubor. Tudi 0
       odpovida standardnimu vstupu, 1  standardnimu  vystupu,  2
       standardnimu chybovemu vystupu atd.

       V pipad vicevlaknoveho procesu, jeho hlavni vlakno ji skonilo
       (obvykle volanim pthread_exit(3)), ji nebude obsah  tohoto
       adresae dostupny.

       Programy, ktere vyaduji jmeno souboru, ale nedokai bez zvlatni
       volby pracovat se standardnim vstupem anebo ty, ktere zapisuji
       do souboru zadaneho na pikazove adce, ale pokud neni zadan,
       neposilaji vystup na standardni vystup tak mohou byt pesvdeny k
       pouiti standardniho vstupu a/nebo vystupu pomoci /proc/[pid]/fd.
       Nap. pokud je -i pepina oznaujici vstupni soubor a -o pepina
       oznaujici vystupni soubor:

         $ foobar -i /proc/self/fd/0 -o /proc/self/fd/1 ...

       a mate funkni filtr.

       /proc/self/fd/N je v nkterych UNIXovych a UNIX-like systemech
       zhruba to same jako /dev/fd/N. Vtina Linuxovych MAKEDEV skript
       ve  skutenosti  vytvai  /dev/fd  jako symbolicky odkaz na
       /proc/self/fd.

       Vtina system poskytuje symbolicke odkazy /dev/stdin, /dev/stdout
       a  /dev/stderr,  ktere  ukazuji  na soubory 0, 1 a 2 v
       /proc/self/fd. Tudi vye uvedeny piklad lze zapsat i jako:

         $ foobar -i /dev/stdin -o /dev/stdout ...

    /proc/[pid]/fdinfo/ (od jadra 2.6.22)
       Toto je podadresa, ktery obsahuje pro kady soubor, ktery proces
       otevel, jednu poloku, pojmenovanou po svem popisovai souboru.
       Obsah kadeho souboru lze ist pro ziskani informaci o pislunem
       popisovai souboru, nap.:

         $ cat /proc/12015/fdinfo/4
         pos:  1000
         flags: 01002002

       Pole pos je desitkove islo ukazujici aktualni offset souboru.
       Pole flags je osmikove islo ukazujici pistupova prava souboru a
       stavove vlajky souboru (viz open(2)).

       Soubory v tomto adresai jsou itelne pouze vlastnikem procesu.

    /proc/[pid]/limits (od jadra 2.6.24)
       tento soubor ukazuje soft limit, hard limit a jednotky meni
       kadeho limitu zdroj procesu (viz getrlimit(2)). Soubor je
       chrann, aby jej mohlo ist pouze skutene UID procesu.

    /proc/[pid]/maps
       Soubor obsahujici aktualn namapovane oblasti pamti a jejich
       pistupova prava.

       Jeho format je:

       adresa      prava ofset  dev  inoda   cesta
       08048000-08056000 r-xp 00000000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
       08056000-08058000 rw-p 0000d000 03:0c 64593   /usr/sbin/gpm
       08058000-0805b000 rwxp 00000000 00:00 0
       40000000-40013000 r-xp 00000000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
       40013000-40015000 rw-p 00012000 03:0c 4165    /lib/ld-2.2.4.so
       4001f000-40135000 r-xp 00000000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
       40135000-4013e000 rw-p 00115000 03:0c 45494   /lib/libc-2.2.4.so
       4013e000-40142000 rw-p 00000000 00:00 0
       bffff000-c0000000 rwxp 00000000 00:00 0

       kde adresa je obsazeny adresovy prostor v procesu, prava jsou
       sada prav:

          r = teni (read)
          w = zapis (write)
          x = sputni (execute)
          s = sdileni (shared)
          p = soukromy (private) (copy on write)

       ofset  znamena  ofset  v souboru/kdekoliv, dev je zaizeni
       (major:minor) a inoda je inoda v tomto zaizeni. 0 znamena, e s
       oblasti pamti neni asociovana adna inoda, co je teba v pipad BSS
       (neinicializovana data).

       V Linuxu 2.0 adne pole pro cestu neexistuje.

    /proc/[pid]/mem
       tento soubor me byt pouit pro pistup je strankam pamti procesu
       pomoci open(2), read(2), a lseek(2).

    /proc/[pid]/mountinfo (od jadra 2.6.26)
       Tento soubor obsahuje informace o pipojnych bodech. Obsahuje
       adky ve tvaru:

       36 35 98:0 /mnt1 /mnt2 rw,noatime master:1 - ext3 /dev/root rw,errors=continue
       (1)(2)(3)  (4)  (5)   (6)   (7)  (8) (9)  (10)     (11)

       isla v zavorkach jsou znaky pro nie uvedene popisky:

       (1) mount ID: unikatni identifikator pipojeni (po umount(2) me
          byt znovu pouit).

       (2) parent ID: ID rodiovskeho pipojeni (nebo vlastni v pipad, e
          se jedna o vrchol pipojovaciho stromu).

       (3) major:minor: hodnota st_dev pro soubory v systemu soubor
          (viz stat(2)).

       (4) root: koen pipojeni v ramci systemu soubor.

       (5) mount point: pipojny bod relativni ke koeni procesu.

       (6) mount options: volby specificke pro pipojeni.

       (7) volitelne  poloky:  nula  nebo  vece poloek ve tvaru
          "tag[:hodota]".

       (8) oddlova: oznauje konec volitelnych poloek.

       (9) typ systemu soubor: jmeno systemu  soubor  ve  tvaru
          "typ[.podtyp]".

       (10) mount source: informace specificka pro system soubor nebo
          "none".

       (11) super options: volby pro superblok.

       Parsery by mly ignorovat vechny nerozeznane volitelne poloky. V
       souasnosti jsou mone tyto volitelne poloky:

          shared:X     pipojeni je sdilene skupinou X

          master:X     skupina X je master-em pipojeni

          propagate_from:X pipojeni je slave a ddi nastaveni (FIXME
                   - ovit peklad) ze skupiny X (*)

          unbindable    mount is unbindable

       (*) X je nejblii dominantni skupina pod koenem procesu. Pokud je
       X bezprostednim master-em pipojeni nebo pokud pod koenem procesu
       neni adna dominantni skupina, pak je pitomna pouze poloka
       "master:X" a nikoliv "propagate_from:X".

       Vice  informaci  o  ddni  pipojeni  je  uvedeno  v:
       Documentation/filesystems/sharedsubtree.txt ve zdrojovem kodu
       jadra.

    /proc/[pid]/mounts (od jadra 2.4.19)
       Toto je seznam vech souborovych system aktualn pipojenych ve
       jmennem prostory procesu. Format tohoto souboru je dokumentovan
       v fstab(5). Od verze jadra 2.6.15 je tento soubor pollable: po
       oteveni souboru ke teni zpsobi zmna v tomto souboru (nap.
       pipojeni nebo odpojeni souboroveho systemu), e select(2) oznai
       deskriptor souboru jako itelny a volani poll(2) a epoll_wait(2)
       oznai soubor jako majici chybovou podminku. (pozn. pekl. pokud
       to nkdo dokaete peloit lepe, polete opravu)

    /proc/[pid]/mountstats (od jadra 2.6.17)
       Tento soubor zpistupuje informace (statistiky, informace o
       konfiguraci) o pipojnych bodech ve jmennem prostoru procesu.
       Obsahuje adky ve tvaru:

       device /dev/sda7 mounted on /home with fstype ext3 [statistics]
       (    1   )      ( 2 )       (3 ) (4)

       Poloky v kadem adku jsou:

       (1) Jmeno pipojeneho zaizeni (nebo "nodevice", pokud neni adne
          odpovidajici zaizeni).

       (2) Bod pipojeni v ramci stromu systemu soubor.

       (3) Typ systemu soubor.

       (4) Volitelne statistiky a informace o konfiguraci. Aktualn
          (jadro 2.6.26), pouiva tuto poloku jen sytem soubor NFS.

       Tento soubor je itelny pouze vlastnikem procesu.

    /proc/[pid]/numa_maps (od jadra 2.6.14)
       viz numa(7).

    /proc/[pid]/oom_adj (od jadra 2.6.11)
       Tento soubor se pouiva k upraveni skore pouiteho pro ureni
       procesu, ktery ma byt zabit v pipad, e dojde pam (out-of-memory
       (OOM)). Jadro pouije tuto hodnotu k bitovemu posunu hodnoty
       oom_score procesu: platne hodnoty jsou v rozsahu -16 a +15, plus
       specialni hodnota -17, ktera OOM-zabiti tohoto procesu zakae.
       Kladne skore zvyuje pravdpodobnost zabiti procesu OOM-zabijakem,
       negativni skore ji sniuje. Vychozi hodnotou pro tento soubor je
       0; novy proces ddi nastaveni oom_adj sveho rodie. Proces musi
       byt privilegovany (CAP_SYS_RESOURCE), aby mohl tento soubor
       mnit.

    /proc/[pid]/oom_score (od jadra 2.6.11)
       tento soubor ukazuje aktualni skore pidlene procesu jadrem za
       uelem vybru procesu pro OOM-zabijaka. Vyi skore znamena vyi
       pravdpodobnost zabiti OOM-zabijakem. Zakladem pro toto skore je
       mnostvi pamti zabrane procesem; skore se zvyuje (+) nebo sniuje
       (-) v zavislosti na faktorech zahrnujicich:

       * jestli proces vytvai mnoho potomk pomoci fork(2) (+);

       * jestli proces bi dlouhou dobu nebo zabiral hodn asu CPU (-);

       * jestli ma proces nizkou hodnotu nice (tj. > 0) (+);

       * jestli je proces privilegovany (-); a

       * jestli proces provadi pimy pistup k hardware (-).

       oom_score  take odrai bitovy posun ureny hodnotou oom_adj
       procesu.

    /proc/[pid]/root
       Unix a Linux podporuji ideu vlastniho  koenoveho  adresae
       souboroveho systemu pro kady proces, nastaveneho systemovym
       volanim chroot(2).  Tento soubor je symbolickym odkazem na
       koenovy adresa procesu a chova se stejn jako exe, fd/*, atd.

       V pipad vicevlaknoveho procesu, jeho hlavni vlakno ji skonilo
       (obvykle volanim pthread_exit(3)), ji nebude obsah  tohoto
       symbolickeho odkazu dostupny.

    /proc/[pid]/smaps (od jadra 2.6.14)
       Tento soubor obsahuje spotebu pamti pro kade namapovani procesu.
       Pro kade namapovani jsou pitomny adky jako:

         08048000-080bc000 r-xp 00000000 03:02 13130   /bin/bash
         Size:        464 kB
         Rss:        424 kB
         Shared_Clean:    424 kB
         Shared_Dirty:     0 kB
         Private_Clean:    0 kB
         Private_Dirty:    0 kB

       Prvni adek ukazuje stejnou informaci jako je  uvedena  v
       namapovani v /proc/[pid]/maps. Zbyvajici adky ukazuji velikost
       tohoto namapovani, velikost namapovani, ktere  je  aktualn
       rezidentni v RAM, poet clean a dirty sdilenych stranek v
       namapovani a poet clean a dirty privatnich stranek v namapovani.

       Tento soubor je pitomen pouze pokud je zapnuta konfigurani volba
       jadra CONFIG_MMU.

    /proc/[pid]/stat
       Stavova informace o procesu. Pouiva ji ps(1). Je definovana v
       /usr/src/linux/fs/proc/array.c.

       Jeji poloky, v poadi a formatu urenem ve scanf(3) jsou:

       pid %d   ID procesu.

       comm %s   Jmeno sputneho souboru, v zavorkach. Je viditelne i
             pokud je sputny soubor odswapovan.

       stav %c   Jeden  ze  znak  "RSDZTW", kde R znamena bici
             (running), S je peruiteln spici (sleeping),  D
             znamena ekajici v neperuitelnem diskovem spanku, Z
             je zombie, T znamena trasovany  (traced)  nebo
             zastaveny (signalem) a W znamena swapovany (paging).

       ppid %d   ID rodiovskeho procesu.

       pgrp %d   ID skupiny procesu daneho procesu.

       session %d Session ID procesu.

       tty_nr %d  Ovladaci terminal procesu. (minor islo zaizeni je
             obsaeno v bitech 31 a 20 a 7 a 0; major islo zaizeni
             je v bitech 15 a 8.)

       tpgid %d  The ID of the foreground process group of the
             controlling terminal of the process.

       flags %u (%lu ped jadrem 2.6.22)
             Slovo obsahujici piznaky jadra (flags) procesu.
             Vyznamy jednotlivych bit jsou uvedeny v definicich
             PF_* v <linux/sched.h>. Podrobnosti zavisi na verzi
             jadra.

       minflt %lu Poet men zavanych chyb, kterych se proces dopustil,
             a ktere si nevyadaly nateni stranky pamti z disku.

       cminflt %lu Poet men zavanych chyb, ktere provedli potomci
             procesu, na ktere proces ekal.

       majflt %lu Poet zavanych chyb, kterych se proces dopustil, a
             ktere si vyadaly nateni stranky pamti z disku.

       cmajflt %lu Poet zavanych chyb, ktere provedli potomci procesu,
             na ktere proces ekal.

       utime %lu  Mnostvi asu, ktery proces stravil v uivatelskem
             reimu, mene v clock ticks (nutno vydlit hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK).  To  zahrnuje  guest time,
             guest_time (as straveny bhem virtualniho CPU, viz
             nie), take aplikace, ktere nepoitaji s polokou guest
             time zahrnou tento as do svych vypot.

       stime %lu  Mnostvi asu, ktere proces stravil v jadernem reimu,
             mene  v  clock  ticks  (nutno  vydlit hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK).

       cutime %ld Mnostvi asu, stravene potomky, na ktere proces ekal,
             v uivatelskem reimu, mene v clock ticks (nutno
             vydlit hodnotou  sysconf(_SC_CLK_TCK).  (Viz  te
             times(2).) To zahrnuje guest time, cguest_time (as
             straveny bhem virtualniho CPU, viz nie).

       cstime %ld Mnostvi asu, stravene potomky, na ktere proces ekal,
             v jadernem reimu, mene v clock ticks (nutno vydlit
             hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

       priority %ld
             (Vysvtleni pro Linux 2.6) Pro procesy s real-time
             planovaci   politikou   (policy   nie;   viz
             sched_setscheduler(2)) je toto negovana planovaci
             priorita minus jedna - tj. islo od -2 do -100,
             odpovidajici real-time prioritiam 1 a 99.  Pro
             procesy s ne-rel-time planovaci politikou je toto
             surova hodnota nice (setpriority(2)) tak, jak je
             reprezentovana v jadru. Jadro skladuje hodnoty nice
             jako isla v rozsahu 0 (vysoka) a 39 (nizka),
             odpovadajici rozsahu -20 a 19, ktera je prezentovan
             uivateli.

             Ped jadrem 2.6 to byla hodnota zaloena na vaze
             pidlene procesu planovaem.

       nice %ld  Hodnota nice (viz setpriority(2)), hodnota v rozsahu
             19 (nizka priorita) a -20 (vysoka priorita).

       num_threads %ld
             Poet vlaken v tomto procesu (od jadra 2.6).  Ped
             jadrem 2.6 bylo toto pole pevn dane jako 0 jako
             zastupce dive odstranneho pole.

       itrealvalue %ld
             as v jednotkach jiffies ped odeslanim daliho SIGALRM
             procesu, na zaklad intervaloveho asovae. Od jadra
             2.6.17 neni toto pole udrovano a je pevn dano jako
             0.

       starttime %llu (bylo %lu ped jadrem 2.6)
             as v jednotkach jiffies kdy byl proces po sputni
             systemu sputn.

       vsize %lu  Velikost virtualni pamti v bajtech.

       rss %ld   Resident Set Size: poet stranek, ktere ma proces ve
             fyzicke pamti. Toto jsou pouze stranky obsahujici
             text, data nebo stack. Nejsou zahrnuty stranky,
             ktere  byly  nateny  na  zaklad  poadavku nebo
             odswapovane stranky.

       rsslim %lu Aktualni soft limit na rss procesu v bajtech. Viz
             popis RLIMIT_RSS v getpriority(2).

       startcode %lu
             Adresa, nad kterou me text programu bet.

       endcode %lu Adresa, pod kterou me text programu bet.

       startstack %lu
             Adresa zaatku (tj. spodku) zasobniku.

       kstkesp %lu Aktualni hodnota ESP (stack pointer), jak je uvedena
             ve strance s jadernym zasobnikem pro proces.

       kstkeip %lu Aktualni EIP (instruction pointer).

       signal %lu Bitmapa nezpracovanych  signal,  zobrazena  jako
             desitkove  islo.  Zastarale,  protoe neposkytuje
             informaci o real-time signalech; pouijte  radji
             /proc/[pid]/status.

       blocked %lu Bitmapa blokovanych signal, zobrazena jako desitkove
             islo. Zastarale, protoe neposkytuje informaci o
             real-time    signalech;    pouijte    radji
             /proc/[pid]/status.

       sigignore %lu
             Bitmapa  ignorovanych  signal,  zobrazena  jako
             desitkove  islo.  Zastarale,  protoe neposkytuje
             informaci o real-time signalech; pouijte  radji
             /proc/[pid]/status.

       sigcatch %lu
             Bitmapa zachycenych signal, zobrazena jako desitkove
             islo. Zastarale, protoe neposkytuje informaci o
             real-time    signalech;    pouijte    radji
             /proc/[pid]/status.

       wchan %lu  Toto je "kanal" ("channel"), ve kterem proces eka.
             Je to adresa systemoveho volani a me byt nalezena v
             seznamu nazv, pokud je jeji textovy nazev poteba.
             (Pokud mate aktualni /etc/psdatabase, tak zkuste ps
             -l a uvidite poloku WCHAN v akci.)

       nswap %lu  Poet odswapovanych stranek (not maintained).

       cnswap %lu Kumulativni  nswap  pro  procesy  potomk  (not
             maintained).

       exit_signal %d (od jadra 2.1.22)
             Signal, ktery se pole rodii, kdy proces zeme.

       processor %d (od jadra 2.2.8)
             islo procesoru na kterem byl naposledy sputn.

       rt_priority %u (od jadra 2.5.19; bylo %lu ped jadrem 2.6.22)
             Real-time planovaci priorita, islo v rozsahu 1 a 99
             pro procesy planovane real-time politikou, nebo 0,
             pro     ne-real-time     procesy    (viz
             sched_setscheduler(2)).

       policy %u (od jadra 2.5.19; bylo %lu ped jadrem 2.6.22)
             Planovaci politika  (viz  sched_setscheduler(2)).
             Dekodujte pomoci konstant SCHED_* v linux/sched.h.

       delayacct_blkio_ticks %llu (od jadra 2.6.18)
             Agregovana zpodni blokovych I/O (mena v clock ticks
             (setiny vteiny)).

       guest_time %lu (od jadra 2.6.24)
             Guest time procesu (mnostvi asu, stravene bhem
             virtualniho CPU pro hostovany operani system), mene
             v  clock  ticks  (nutno  vydlit   hodnotou
             sysconf(_SC_CLK_TCK).

       cguest_time %ld (od jadra 2.6.24)
             Guest time potomk procesu, mene v clock ticks (nutno
             vydlit hodnotou sysconf(_SC_CLK_TCK).

    /proc/[pid]/statm
       Poskytuje informaci o vyuiti pamti, meno ve strankach. Sloupce
       jsou:

         size    celkova velikost programu (stejne jako VmSize v /proc/[pid]/status)
         resident  resident set size (stejne jako VmSize v /proc/[pid]/status)
         share   sdilene stranky (from shared mapping)
         text    text (kod)
         lib    knihovna (v jade 2.6 se nepouiva)
         data    data +stack
         dt     dirty pages (v jade 2.6 se nepouiva)

    /proc/[pid]/status
       Poskytuje vtinu informaci z /proc/[pid]/stat a /proc/[pid]/statm
       v lidtjim formatu. Piklad:

         $ cat /proc/$$/status
         Name:  bash
         State: S (sleeping)
         Tgid:  3515
         Pid:  3515
         PPid:  3452
         TracerPid:   0
         Uid:  1000  1000  1000  1000
         Gid:  100   100   100   100
         FDSize: 256
         Groups: 16 33 100
         VmPeak:   9136 kB
         VmSize:   7896 kB
         VmLck:     0 kB
         VmHWM:   7572 kB
         VmRSS:   6316 kB
         VmData:   5224 kB
         VmStk:    88 kB
         VmExe:    572 kB
         VmLib:   1708 kB
         VmPTE:    20 kB
         Threads:    1
         SigQ:  0/3067
         SigPnd: 0000000000000000
         ShdPnd: 0000000000000000
         SigBlk: 0000000000010000
         SigIgn: 0000000000384004
         SigCgt: 000000004b813efb
         CapInh: 0000000000000000
         CapPrm: 0000000000000000
         CapEff: 0000000000000000
         CapBnd: ffffffffffffffff
         Cpus_allowed:  00000001
         Cpus_allowed_list:   0
         Mems_allowed:  1
         Mems_allowed_list:   0
         voluntary_ctxt_switches:    150
         nonvoluntary_ctxt_switches:   545

       Poloky jsou:

       * Name: Pikazy sputne timto procesem.

       * State: Aktualni stav procesu. Jeden ze znak "RSDTZX", kde R
        znamena bici (running), S je peruiteln spici (sleeping), D
        znamena ekajici v neperuitelnem diskovem spanku, T znamena
        trasovany (traced) nebo zastaveny (signalem), Z je zombie a X
        znamena mrtvy.

       * Tgid: ID skupiny vlaken (tj. ID procesu).

       * Pid: ID vlakna (viz gettid(2)).

       * TracerPid: PID procesu kterym je tento proces trasuovan (0
        pokud neni trasovan).

       * Uid, Gid: Real, effective, saved set, and file system UIDs
        (GIDs).

       * FDSize: Poet aktualn alokovanych slot popisovae souboru.

       * Groups: Doplkovy seznam skupin.

       * VmPeak: Maximalni velikost virtualni pamti.

       * VmSize: Velikost virtualni pamti.

       * VmLck: Velikost Locked memory.

       * VmHWM: Maximalni resident set size ("high water mark").

       * VmRSS: Resident set size.

       * VmData, VmStk, VmExe: Size of data, stack, and text segments.

       * VmLib: Shared library code size.

       * VmPTE: Page table entries size (od jadra 2.6.10).

       * Threads: Poet vlaken v procesu obsahujicim toto vlakno.

       * SigPnd, ShdPnd: Poet nezpracovanych signal pro vlakno a pro
        cely proces (viz pthreads(7) a signal(7)).

       * SigBlk, SigIgn, SigCgt: Masky udavajici blokovane, ignorovane
        a zachytavane signaly (viz signal(7)).

       * CapInh, CapPrm, CapEff: Masks of capabilities enabled in
        inheritable,  permitted,  and  effective  sets  (see
        capabilities(7)).

       * CapBnd: Capability Bounding set (since kernel 2.6.26, see
        capabilities(7)).

       * Cpus_allowed: Mask of CPUs on which this process may run
        (since Linux 2.6.24, see cpuset(7)).

       * Cpus_allowed_list: Same as previous, but in "list format"
        (since Linux 2.6.26, see cpuset(7)).

       * Mems_allowed: Mask of memory nodes allowed to this process
        (since Linux 2.6.24, see cpuset(7)).

       * Mems_allowed_list: Same as previous, but in "list format"
        (since Linux 2.6.26, see cpuset(7)).

       * voluntary_context_switches,   nonvoluntary_context_switches:
        Number of voluntary and involuntary context switches (since
        Linux 2.6.23).

    /proc/[pid]/task (od jadra 2.6.0-test6)
       Adresa obsahujici pro kade vlakno procesu jeden podadresa.
       Jmena podadresa jsou iselna ID vlakna([tid]) (viz gettid(2)). V
       kadem z tchto podadresa je sada soubor s nazvy a obsahem jako u
       adresa /proc/[pid]. Pro atributy spolene vem vlaknm jsou obsahy
       vech  soubor  v  podadresaich  task/[tid]  stejne  jako v
       odpovidajicim souboru rodiovskeho adresae /proc/[pid] (nap. u
       vicevlaknoveho procesu obsahuji vchny soubory task/[tid]/cwd
       stejnou hodnotu jako soubor /proc/[pid]/cwd v nadazenem adresai,
       jeliko vechna vlakna v procesu maji stejny pracovni adresa). U
       atribut, ktere se pro kade vlakno lii, mohou odpovidajici
       soubory v task/[tid] obsahovat rzne hodnoty (nap. poloky v
       souborech task/[tid]/status se mohou pro kade vlakno liit).

       V pipad vicevlaknoveho procesu, jeho hlavni vlakno ji skonilo
       (obvykle volanim pthread_exit(3)), ji nebude obsah adresae
       /proc/[pid]/task dostupny.

    /proc/apm
       Pokud bylo pi kompilaci jadra definovano CONFIG_APM, obsahuje
       islo verze Advanced power managementu a informace o baterii.

    /proc/bus
       Obsahuje podadresae pro instalovane sbrnice.

    /proc/bus/pccard
       Podadresa pro pcmcia zaizeni, pokud bylo pi kompilaci jadra
       nastaveno CONFIG_PCMCIA.

    /proc/bus/pccard/drivers

    /proc/bus/pci
       Obsahuje rzne podadresae sbrnic a pseudo-soubory obsahujici
       informace o sbrnicich pci, instalovanych zaizenich a ovladaich
       zaizeni. Nktere z tchto soubor nejsou textove.

    /proc/bus/pci/devices
       Informace o pci zaizenich. Lze k nim pistupovat pomoci lspci(8)
       a setpci(8).

    /proc/cmdline
       Argumenty pedane linuxovemu jadru pi jeho zavedeni, asto pomoci
       zavadciho programu jako je teba lilo(8) nebo grub(8).

    /proc/config.gz (od jadra 2.6)
       This file exposes the configuration options that were used to
       build the currently running kernel, in the same format as they
       would be shown in the .config file that  resulted  when
       configuring the kernel (using make xconfig, make config, or
       similar). The file contents are compressed; view or search them
       using zcat(1), zgrep(1), etc. As long as no changes have been
       made to the following file, the contents of /proc/config.gz are
       the same as those provided by :

         cat /lib/modules/$(uname -r)/build/.config

       /proc/config.gz is only provided if the kernel is configured
       with CONFIG_IKCONFIG_PROC.

    /proc/cpuinfo
       Toto je sbirka udaj zavislych na CPU a systemove architektue,
       kada podporovana architektura obsahuje jine poloky. Obvyklymi
       polokami jsou processor, ktery udava poet CPU a bogomips, co je
       systemova konstanta vypotena pi inicializaci jadra. Stroje s
       vice jadry (SMP) maji udaje pro kade CPU.

    /proc/devices
       textovy seznam hlavnich isel a skupin zaizeni. Me byt pouit
       skripty MAKEDEV pro konzistenci s jadrem.

    /proc/diskstats (od jadra 2.5.69)
       tento  soubor obsahuje vstupn-vystupni statistiky pro kade
       diskove zaizeni.  Dali informace jsou uvedeny ve zdrojovem
       souboru jadra Documentation/iostats.txt.

    /proc/dma
       Seznam registrovanych ISA DMA (direct memory access) kanal,
       ktere jsou pouivany.

    /proc/driver
       Prazdny podadresa.

    /proc/execdomains
       List of the execution domains (ABI personalities).

    /proc/fb
       Informace frame bufferu, pokud bylo  pi  kompilaci  jadra
       definovano CONFIG_FB.

    /proc/filesystems
       Textovy seznam souborovych system podporovanych jadrem, tj.
       zakompilovanych do jadra nebo jejich jaderne moduly jsou prav
       nateny (Viz te filesystems(5).)  Pokud je souborovy system
       oznaen "nodev", znamena to, e nevyaduje, aby bylo pipojeno
       blokove  zaizeni  (nap.  virtualni souborovy system, siovy
       souborovy system).

       Shodou okolnosti me byt pouivan programem mount(8), pokud nebyl
       zadan adny souborovy system a nepodailo se mu urit druh
       souboroveho systemu.  V tom pipad zkoui souborove systemy
       obsaene v tomto souboru (s vyjimkou tch oznaenych "nodev").

    /proc/fs
       Prazdny podadresa.

    /proc/ide
       Tento adresa je pitomen v systemech se sbrnici ide. Pro kady ide
       kanal a pipojene zaizeni existuje adresa. Soubory jsou:

         cache       velikost vyrovnavaci pamti v KB
         capacity      poet sektor
         driver       verze ovladae
         geometry      fyzicka a logicka geometrie
         identify      v estnactkove soustav
         media       druh media
         model       islo modelu vyrobce
         settings      nastaveni jednotky
         smart_thresholds  v estnactkove soustav
         smart_values    v estnactkove soustav

       Pikaz hdparm(8) poskytuje pistup k tmto informacim v pistupnjim
       formatu.

    /proc/interrupts
       This is used to record the number of interrupts per CPU per IO
       device.  Since Linux 2.6.24, for  the  i386  and  x86_64
       architectures, at least, this also includes interrupts internal
       to the system (that is, not associated with a device as such),
       such  as  NMI  (nonmaskable  interrupt), LOC (local timer
       interrupt), and for SMP systems, TLB (TLB flush interrupt), RES
       (rescheduling interrupt), CAL (remote function call interrupt),
       and possibly others. Very easy to read formatting, done in
       ASCII.

    /proc/iomem
       I/O mapa pamti v Linuxu 2.4.

    /proc/ioports
       Seznam aktualn registrovanych oblasti I/O port, ktere jsou
       pouivany.

    /proc/kallsyms (od jadra 2.5.71)
       Obsahuje exportovane definice symbol jadra pouivane nastroji
       modules(X)  k dynamickemu odkazovani a vazani naitanych modul.
       V jade 2.5.47 a divjich se podobny soubor s lehce odlinou
       syntaxi jmenoval ksyms.

    /proc/kcore
       Tento soubor reprezentuje fyzickou pam systemu a je uloen ve
       formatu ELF core.  S timto pseudo-souborem a nestripovanym
       jadrem (/usr/src/linux/vmlinux)  me byt GDB pouit ke zkoumani
       aktualniho stavu jakekoliv datove struktury jadra.

       Celkova velikost souboru je rovna velikosti fyzicke pamti (RAM)
       plus 4KB.

    /proc/kmsg
       Tento soubor me byt pouit misto systemoveho volani syslog(2) ke
       teni zprav jadra. Proces, ktery chce ist tento soubor, musi mit
       prava superuivatele a tento soubor by ml byt ten pouze jednim
       procesem. Tento soubor by neml byt ten, pokud je sputn proces
       syslog, ktery pouiva systemove volani syslog(2) k zaznamenavani
       zprav jadra.

       Informace z tohoto souboru ziskava program dmesg(8).

    /proc/ksyms (Linux 1.1.23-2.5.47)
       Viz /proc/kallsyms.

    /proc/loadavg
       Prvni ti poloky v tomto souboru jsou hodnoty prmrne zate (load
       average)  udavajici poet ukol (jobs) ekajicich ve front na
       sputni (stav R) nebo ekajicich na teni/zapis disku (stav D),
       zprmrovane po 1, 5 a 15 minutach. Jsou to stejne hodnoty, jako
       poskytuje uptime(1) a dali programy. tvrte pole se sklada ze
       dvou isel oddlenych lomitkem (/). Prvni pedstavuje poet souasn
       vykonavanych entit planovae jadra (proces, vlaken); bude meni
       nebo rovno potu CPU. Hodnota za lomitkem je poet entit planovae
       jadra, aktualn pitomnych v systemu. Pate pole je PID systemem
       naposledy vytvoeneho procesu.

    /proc/locks
       Tento  soubor  ukazuje aktualni zamky soubor (file locks)
       (flock(2) a fcntl(2)) a leases (fcntl(2)).

    /proc/malloc (pouze do jadra 2.2 vetn)
       Tento soubor je pitomen pouze pokud bylo pi kompilaci definovano
       CONFIG_DEBUG_MALLOC.

    /proc/meminfo
       Tento soubor udava statistiky o vyuiti pamti v systemu. Pouiva
       jej free(1) pro informaci o velikosti volne a pouivane pamti
       (fyzicke i swapu) v systemu, stejn jako sdilene pamti a
       vyrovnavacich pamti jadra.

    /proc/mounts
       Ped uvedenim jadra 2.4.19 obsahoval tento soubor seznam vech
       souborovych system aktualn pipojenych v systemu. Se zavedenim
       jmennych prostor pipojeni pro kady proces v jade 2.4.19 se tento
       soubor stal odkazem na /proc/self/mounts, ktery obsahuje pipojne
       body jmenneho prostoru pipojeni procesu. Format tohoto souboru
       je dokumentovan v fstab(5).

    /proc/modules
       Textovy seznam modul nahranych systemem. Viz te lsmod(8).

    /proc/mtrr
       Memory  Type Range Registers.  Podrobnosti jsou uvedeny v
       Documentation/mtrr.txt.

    /proc/net
       rzne pseudo-soubory, ktere udavaji stav nktere asti siove
       vrstvy. Tyto soubory obsahuji ASCII struktury, a proto je mone
       je ist pikazem cat(1).  Nicmen standardni pikaz netstat(8)
       poskytuje k tmto souborm isti pistup.

    /proc/net/arp
       Obsahuje textovy vypis ARP tabulky jadra, pouivane pro peklad
       adres. Obsahuje dynamicky zjitne i pedprogramovane ARP poloky.
       Jeho format je:

    IP adresa   Druh HW  Piznaky HW adresa     Maska  Zaizeni
    192.168.0.50  0x1    0x2    00:50:BF:25:68:F3  *   eth0
    192.168.0.250 0x1    0xc    00:00:00:00:00:00  *   eth0

       "IP adresa" je IPv4 adresa poitae a "Druh HW" je druh hardwarove
       adresy podle RFC 826. Piznaky jsou internimi piznaky ARP
       struktur    (tak,    jak    jsou   definovany   v
       /usr/include/linux/if_arp.h) a "HW adresa" je namapovani datove
       vrstvy pro danou IP adresu, pokud je znamo.

    /proc/net/dev
       Pseudo-soubor dev obsahuje stavove informace siovych zaizeni -
       poet pijatych a odeslanych paket, poet chyb a kolizi a dali
       zakladni statistiky. Pouiva je program ifconfig(8) pro uvadni
       stavu zaizeni. Jeho format je:

 Inter-|  Receive                        | Transmit
 face |bytes  packets errs drop fifo frame compressed multicast|bytes  packets errs drop fifo colls carrier compressed
   lo: 2776770  11307  0  0  0   0     0     0 2776770  11307  0  0  0   0    0     0
  eth0: 1215645  2751  0  0  0   0     0     0 1782404  4324  0  0  0  427    0     0
  ppp0: 1622270  5552  1  0  0   0     0     0  354130  5669  0  0  0   0    0     0
  tap0:  7714   81  0  0  0   0     0     0   7714   81  0  0  0   0    0     0

    /proc/net/dev_mcast
       Je definovan v /usr/src/linux/net/core/dev_mcast.c:
          indx interface_name dmi_u dmi_g dmi_address
          2  eth0      1   0   01005e000001
          3  eth1      1   0   01005e000001
          4  eth2      1   0   01005e000001

    /proc/net/igmp
       Internet  Group  Management  Protocol.  Je  definovan  v
       /usr/src/linux/net/core/igmp.c.

    /proc/net/rarp
       Tento soubor pouiva stejny format jako soubor arp a obsahuje
       aktualni databazi zptneho mapovani, uivanou programem rarp(8) k
       reverznimu vyhledavani adres. Pokud neni RARP nakonfigurovan v
       jade, neni tento soubor pitomen.

    /proc/net/raw
       Obsahuje vypis tabulky RAW socket. Vtina informaci ma vyznam
       pouze pro ladni. Hodnota "sl" je kernel hash slot pro socket,
       "local_address" je lokalni adresa a islo protokolu. "St" znamena
       interni stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou pichozi a
       odchozi fronty dat vyjadene jako vyuiti pamti jadrem.  Pole
       "tr", "tm->when" a "rexmits" nejsou v RAW pouivana. Pole "uid"
       obsahuje platny UID tvrce socketu.

    /proc/net/snmp
       Tento soubor obsahuje ASCII data potebna pro izeni informaci o
       IP, ICMP, TCP a UDP pro SNMP agenta.

    /proc/net/tcp
       Obsahuje vypis z tabulky TCP socket. Vtina informaci ma vyznam
       pouze pro ladni. Hodnota "sl" je kernel hash slot pro socket,
       "local_address"  je  lokalni  adresa  a  islo  protokolu.
       "rem_address" je vzdalena adresa a islo portu (pokud  je
       pipojen). "St" znamena interni stav socketu. "tx_queue" a
       "rx_queue" jsou pichozi a odchozi fronty dat vyjadene jako
       vyuiti pamti jadrem. Pole "tr", "tm->when" a "rexmits" obsahuji
       interni informace o stavech socket jadra a maji vyznam pouze pro
       ladni. Pole "uid" obsahuje platny UID tvrce socketu.

    /proc/net/udp
       Obsahuje vypis z tabulky UDP socket. Vtina informaci ma vyznam
       pouze pro ladni. Hodnota 'sl' je kernel hash slot pro socket,
       'local_address' je lokalni adresa a islo portu. "rem_address" je
       vzdalena adresa a islo portu (pokud je pipojen). "St" znamena
       interni stav socketu. "tx_queue" a "rx_queue" jsou pichozi a
       odchozi fronty dat vyjadene jako vyuiti pamti jadrem.  Pole
       "tr", "tm->when" a "rexmits" nejsou RAW pouivana. Pole "uid"
       obsahuje platny UID tvrce socketu. Jeho format je:

 sl local_address rem_address  st tx_queue rx_queue tr rexmits tm->when uid
 1: 01642C89:0201 0C642C89:03FF 01 00000000:00000001 01:000071BA 00000000 0
 1: 00000000:0801 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 6F000100 0
 1: 00000000:0201 00000000:0000 0A 00000000:00000000 00:00000000 00000000 0

    /proc/net/unix
       Obsahuje seznam UNIX domain socket pitomnych v systemu a jejich
       status. Jeho format je:
       Num RefCount Protocol Flags  Type St Path
        0: 00000002 00000000 00000000 0001 03
        1: 00000001 00000000 00010000 0001 01 /dev/printer

       "Num" znamena islo slotu v tabulce jadra, "RefCount" je poet
       uivatel socketu, "Protocol" je v souasnosti vdycky 0, "Flags"
       ukazuje interni vlajky jadra, ktere vyjaduji stav socketu. V
       souasnosti je "Type" vdycky "1" (sockety pro Unixove domenove
       datagramy jet jadro nepodporuje). "St" je interni stav socketu a
       "Path" je cesta pidlena socketu (pokud je) (bound path).

    /proc/partitions
       Obsahuje hlavni a vedleji isla kadeho oddilu, poet blok a nazev
       oddilu.

    /proc/pci
       Vypis vech PCI zaizeni nalezenych bhem inicializace jadra, spolu
       s jejich konfiguraci.

       Tento soubor byl oznaen jako zastaraly ve prospch noveho /proc
       rozhrani pro PCI (/proc/bus/pci). Stal se volitenym v jade 2.2
       (dostupny s volbou CONFIG_PCI_OLD_PROC nastavenou pi kompilaci
       jadra). Byl nevoliteln povolen v jade 2.4. Pote byl v jade 2.6
       oznaen  jako  zastaraly  (stale  dostupny  s  volbou
       CONFIG_PCI_LEGACY_PROC) a konen upln odstrann od jadra 2.6.17.

    /proc/scsi
       Adresa se stednurovovym pseudo-souborem scsi a rznymi adresai
       nizkourovovych SCSI ovlada, ktere obsahuji jeden soubor pro kade
       SCSI zaizeni pitomne v systemu; vechny obsahuji status njake
       asti SCSI IO subsystemu. Tyto soubory obsahuji ACSII struktury a
       pro jejich teni je tedy mone pouit cat(1).

       Do nkterych tchto soubor je take mone zapisovat a pekonfigurovat
       tak dany subsystem i vypnout a zapnout nktere vlastnosti.

    /proc/scsi/scsi
       Vypis vech SCSI zaizeni, o kterych jadro vi. Je podobny vypisu
       pi  zavadni systemu. scsi momentaln podporuje pouze pikaz
       add-single-device, ktery umouje uivateli root pidat zaizeni
       pipojene za chodu do seznamu znamych zaizeni.

       Pikaz

         echo 'scsi add-single-device 1 0 5 0' > /proc/scsi/scsi

       zpsobi, e hostitel scsi1 bude v SCSI kanalu 0 hledat zaizeni s
       ID 5 LUN 0. Pokud je ji na teto adrese zname zaizeni nebo adresa
       neni platna, je vracena chyba.

    /proc/scsi/[n'azev_ovladae]
       [n'azev_ovladae] me byt momentaln NCR53c7xx, aha152x, aha1542,
       aha1740, aic7xxx, buslogic, eata_dma, eata_pio, fdomain, in2000,
       pas16, qlogic, scsi_debug, seagate, t128, u15-24f, ultrastore
       nebo wd7000. Tyto adresae se objevi pro kady ovlada, ktery
       zaregistroval alespo jeden SCSI HBA. Kady adresa obsahuje jeden
       soubor pro kadeho zaregistrovaneho hostitele. Kady tento soubor
       je pojmenovan po islu, ktere bylo hostiteli pidleno bhem
       inicializace.

       tenim tchto soubor se obvykle zjisti konfigurace ovladae a
       hostitele, statistiky atd.

       Zapis do tchto soubor umouje u rznych hostitel rzne vci.
       Napiklad pikazy latency a nolatency me root zapnout a vypnout
       kod pro meni latence pikaz v ovladai eata_dma. Pikazy lockup a
       unlock me root ovladat zaseknuti (lockups) sbrnice simulovane
       ovladaem scsi_debug.

    /proc/self
       Tento adresa odkazuje na proces, ktery pistupuje k souborovemu
       systemu /proc a je shodny s adresaem v /proc pojmenovanem po ID
       tohoto procesu.

    /proc/slabinfo
       Informace o vyrovnavacich pamtech jadra. Od jadra 2.6.16 je
       tento soubor pitomen pouze pokud je zapnuta volba CONFIG_SLAB.
       Sloupce v /proc/slabinfo jsou:

         cache-name
         num-active-objs
         total-objs
         object-size
         num-active-slabs
         total-slabs
         num-pages-per-slab

       Viz slabinfo(5) pro dali informace.

    /proc/stat
       statistiky jadra/systemu. Lii se podle architektury. Obvykle
       zaznamy zahrnuji:

       cpu 3357 0 4313 1362393
           Doba, mena v jednotkach USER_HZ (1/100 vteiny na vtin
           architektur, pouijte sysconf(_SC_CLK_TCK) pro aktualni
           hodnotu), kterou system stravil v uivatelskem reimu,
           uivatelskem reimu s nizkou prioritou (nice), systemovem
           reimu a neinn. Posledni hodnota by se mla rovnat USER_HZ
           krat druha hodnota v pseudo-souboru uptime.

           V Linuxu 2.6 obsahuje tato adka ti dali sloupce: iowait -
           as straveny ekanim na dokoneni I/O (od 2.5.41); irq - as
           straveny obsluhou perueni (od 2.6.0-test4); softirq - as
           straveny obsluhou softirqs (od 2.6.0-test4).

           Od jadra 2.6.11 existuje osmy sloupec steal - ukradeny
           as, co je as straveny v jinem operanim systemu v pipad
           bhu ve virtualizovanem prostedi.

           Od jadra 2.6.24 existuje devaty sloupec, guest, co je as
           straveny  bhem  virtualniho CPU pro operani systemy
           hostovane linuxovym jadrem.

       page 5741 1808
           Poet stranek, ktere system odstrankoval na disk a z
           disku.

       swap 1 0
           Poet stranek swapu, ktere have been brought in and out.

       intr 1462898
           Tato adka obsahuje poty perueni obslouenych od zavedeni
           systemu pro vechna mona systemova perueni. Prvni sloupec
           je celkovy poet obslouenych perueni; kady dali sloupec
           znamena celkovy poet pro urite perueni.

       disk_io: (2,0):(31,30,5764,1,2) (3,0):...
           (major,disk_idx):(noinfo,   read_io_ops,   blks_read,
           write_io_ops, blks_written)
           (jen pro Linux 2.4)

       ctxt 115315
           Poet zmn kontextu, ktere system prodlal.

       btime 769041601
           as, kdy byl zaveden system; v sekundach od zaatku Epochy
           (1.leden 1970).

       processes 86031
           Poet fork od zavedeni systemu.

       procs_running 6
           Poet proces v runnable state. (Od Linuxu 2.5.45)

       procs_blocked 2
           Poet zablokovanych proces, ktere ekaji na dokoneni I/O.
           (Od Linuxu 2.5.45)

    /proc/swaps
       Vyuivane oblasti swapu. Viz te swapon(8).

    /proc/sys
       Tento adresa (pitomen od 1.3.57) obsahuje mnostvi soubor a
       podadresa, ktere odpovidaji promnnym jadra. Tyto promnne lze ist
       a nkdy i mnit prostednictvim souboroveho systemu proc, a
       deprecated systemoveho volani sysctl(2). V souasnosti obsahuje
       podadresae abi, debug, dev, fs, kernel, net, proc, rxrpc, sunrpc
       a vm ktere obsahuji dali soubory a podadresae.

    /proc/sys/abi (od jadra 2.4.10)
       Tento adresa me obsahovat soubory s binarnimi informacemi
       aplikaci.   Podrobnosti   jsou   uvedeny   v  souboru
       Documentation/sysctl/abi.txt ve zdrojovem kodu jadra.

    /proc/sys/debug
       Tento adresa me byt prazdny.

    /proc/sys/dev
       Tento adresa obsahuje informace specificke pro zaizeni (nap.
       dev/cdrom/info). V nkterych systemech me byt prazdny.

    /proc/sys/fs
       Obsahuje podadresae binfmt_misc, epoll, inotify a mqueue a
       soubory dentry-state, dir-notify-enable, dquot-nr, file-max,
       file-nr, inode-max, inode-nr, inode-state, lease-break-time,
       leases-enable,  overflowgid,  overflowuid,  suid_dumpable,
       super-max a super-nr.

    /proc/sys/fs/binfmt_misc
       Dokumentace k souborm v tomto adresai je ve zdrojovych kodech
       jadra v Documentation/binfmt_misc.txt.

    /proc/sys/fs/dentry-state (since Linux 2.2)
       This file contains information about the status of the directory
       cache (dcache).  The file contains six numbers, nr_dentry,
       nr_unused, age_limit (age in seconds),  want_pages  (pages
       requested by system) and two dummy values.

       * nr_dentry  is  the number of allocated dentries (dcache
        entries). This field is unused in Linux 2.2.

       * nr_unused is the number of unused dentries.

       * age_limit is the age in seconds after which dcache entries can
        be reclaimed when memory is short.

       * want_pages  is  non-zero  when  the  kernel  has called
        shrink_dcache_pages() and the dcache isn't pruned yet.

    /proc/sys/fs/dir-notify-enable
       Tento soubor me byt pouit pro zakazani nebo povoleni rozhrani
       dnotify popsaneho v fcntl(2), na celosystemove urovni. Hodnota
       0 v tomto souboru rozhrani zakae, hodnota 1 jej povoli.

    /proc/sys/fs/dquot-max
       Tento soubor ukazuje maximalni poet cached disk quota entries.
       V nkterych systemech (2.4) neni pitomen. Pokud je poet volnych
       cached disk quota entries velmi nizky a v systemu je najednou
       pitomno ohromne mnostvi uivatel, me byt vhodne tento limit
       zvyit.

    /proc/sys/fs/dquot-nr
       Tento soubor ukazuje poet alokovanych disk quota entries a poet
       volnych disk quota entries.

    /proc/sys/fs/epoll (od Linuxu 2.6.28)
       Tento  adresa  obsahuje  soubory  max_user_instances  a
       max_user_watches, ktere je mono pouit k omezeni pamti jadra
       vyuite rozhranim epoll. Vice informaci viz inotify(7).

    /proc/sys/fs/file-max
       Tento soubor definuje celosystemovy limit potu otevenych soubor
       pro vechny procesy. (Viz te setrlimit(2), ktery me byt pouit
       procesem k nastaveni limitu na proces, RLIMIT_NOFILE, na poet
       soubor, ktere me otevit.) Pokud se objevi spousta chybovych
       hlaeni, e dochazi file handles, zkuste tuto hodnotu zvyit:

       echo 100000 > /proc/sys/fs/file-max

       Konstanta jadra NR_OPEN stanovuje horni limit pro hodnotu,
       kterou je mone vloit do file-max.

       Pokud   zvyite   /proc/sys/fs/file-max,   zvyte   take
       /proc/sys/fs/inode-max  na  3-4  nasobek  nove  hodnoty
       /proc/sys/fs/file-max, nebo dojdou inody.

    /proc/sys/fs/file-nr
       Tento soubor (jen ke teni) udava poet soubor, ktere jsou
       momentaln oteveny.  Obssahuje ti isla: poet alokovanych file
       handles, poet volnych file handles a maximalni poet file
       handles. Jadro alokuje file handles dynamicky, ale potom je ji
       neuvoluje. Pokud je poet alokovanych soubor blizky maximu, mlo
       by byt maximum zvyeno. Pokud je poet volnych file handles velky,
       jednalo se o piku ve vyuiti file handles a pravdpodobn neni
       poteba maximum zvyovat.

    /proc/sys/fs/inode-max
       Tento  soubor obsahuje maximalni poet in-memory inodes. V
       nkterych (2.4) systemech nemusi byt pitomen. Tato hodnota by
       mla byt 3-4 krat vti ne hodnota ve file-max, protoe stdin,
       stdout a siove sockety take vyaduji inody pro sve ovladani.
       Pokud asto dochazeji inody, je poteba tuto hodnotu zvyit.

    /proc/sys/fs/inode-nr
       Tento soubor obsahuje prvni dv hodnoty z inode-state.

    /proc/sys/fs/inode-state
       Tento soubor obsahuje sedm isel: nr_inodes, nr_free_inodes,
       preshrink a tyi dummy hodnoty. nr_inodes je poet inod, ktere
       jsou alokovany systemem. Me byt lehce vyi ne inode-max, protoe
       Linux  je  alokuje  po  celych  strankach.  nr_free_inodes
       reprezentuje poet volnych inod. preshrink je nenulova hodnota,
       kdy nr_inodes > inode-max a system potebuje vyistit seznam inod
       namisto alokovani dalich.

    /proc/sys/fs/inotify (od Linuxu 2.6.13)
       Tento   adresa   obsahuje   soubory   max_queued_events,
       max_user_instances a max_user_watches, ktere je mono pouit k
       omezeni pamti jadra vyuite rozhranim inotify. Vice informaci
       viz inotify(7).

    /proc/sys/fs/lease-break-time
       Tento soubor uruje oddechovy as, ktery dava jadro procesu, ktery
       holding a file lease (fcntl(2)), pote co mu poslalo signal,
       kterym jej upozoruje, e dali proces eka na oteveni souboru.
       Pokud lease holder does not remove or downgrade the lease bhem
       tohoto oddechoveho asu, jadro forcibly breaks the lease.

    /proc/sys/fs/leases-enable
       Tento soubor je mone pouit k povoleni nebo zakazani file leases
       (fcntl(2)) na celosystemove urovni. Pokud tento soubor obsahuje
       hodnotu 0, jsou leases zakazany. Nenulova hodnota leases povoli.

    /proc/sys/fs/mqueue (od Linuxu 2.6.6)
       Tento adresa obsahuje soubory msg_max, msgsize_max a queues_max,
       ktere kontroluji zdroje pouivane POSIXovymi frontami zprav.
       Vice informaci viz mq_overview(7).

    /proc/sys/fs/overflowgid a /proc/sys/fs/overflowuid
       Tyto soubory umouji zmnit hodnotu pevn danych UID a GID.
       Vychozi hodnota 65534. Nktere souborove systemy podporuji poze
       16 bitove UID a GID, akoliv UID a GID v Linuxu jsou 32 bitove.
       Kdy  je  jeden  z  tchto souborovych system pipojen jako
       zapisovatelny, je kade UID nebo GID, ktere by pekroilo 65535,
       ped zapisem na disk peloeno na stanovenou hodnotu peteeni.

    /proc/sys/fs/suid_dumpable (od Linuxu 2.6.13)
       Hodnota v tomto souboru uruje, zda jsou soubory core dump
       vytvaeny i pro set-user-ID nebo jinak chranne/poskvrnne binarky.
       Je mone pouit ti rzne integer hodnoty:

       0 (v'ychoz'i) Tradini (ped verzi 2.6.13) chovani. Core dump se
       nevytvai pro soubor s pozmnnymi vlastnosti (volanim seteuid(2),
       setgid(2), apod., nebo sputnim programu s set-user-ID nebo
       set-group-ID) nebo jeho binarka nema povolena prava ke teni.

       1 ("debug") Core dump je vytvaen u vech soubor, kdykoliv je to
       mone.  Vlastnikem souboru core dump je ID uivatele vypisovaneho
       procesu a neaplikuji se adna bezpenostni opateni.  Mlo by se
       pouivat jen pro ladni systemu. Ptrace neni kontrolovan.

       2 ("suidsafe")  Jakakoliv  binarka, ktera by za normalnich
       okolnosti nebyla vypsana (viz 0 vye), je vypsana s itelnosti
       pouze pro uivatele root. To umouje uivateli soubor core dump
       odstranit, ale nikoliv ist. Z dvodu bezpenosti se v tomto reimu
       soubory  core dump vzajemn nepepisuji ani nepepisuji jine
       soubory. tento reim je vhodny pro administratory pokouejici se
       ladit problemy v normalnim prostedi.

    /proc/sys/fs/super-max
       Tento soubor ovlada maximalni poet superblok a tim i maximalni
       poet souborovych system, ktere me jadro pipojit. super-max je
       nutne zvyit pouze v pipad, e je poteba pipojit vice souborovych
       system, ne aktualni hodnota v super-max umouje.

    /proc/sys/fs/super-nr
       Tento soubor obsahuje poet prav pipojenych souborovych system.

    /proc/sys/kernel
       Tento adresa obsahuje soubory idici mnoho parametr jadra. Jejich
       popis nasleduje.

    /proc/sys/kernel/acct
       Tento soubor obsahuje ti isla: highwater, lowwater a frequency.
       Pokud je zapnuto BSD-style process accounting, je jeho chovani
       tmito hodnotami ovladano. Pokud se volne misto na souborovem
       systemu, kde sidli log, snii pod procento urene hodnotou
       lowwater, accounting se pozastavi. Pokud se volne misto dostane
       nad procento urene hodnotou highwater, accounting se obnovi.
       Frequency uruje, jak asto ma jadro kontrolovat volne misto (v
       sekundach). Vychozi hodnoty jsou 4, 2 a 30.  To znamena
       pozastavit accounting, pokud volne misto pedstavuje <= 2%;
       obnovit jej, pokud volne misto dosahne >= 4%; informaci o volnem
       mist povaovat za platnou po 30 sekund.

    /proc/sys/kernel/cap-bound (od jadra 2.2 do 2.6.24)
       Tento soubor obsahuje hodnotu jadra capability bounding set
       (vyjadeno jako islo v desitkove soustav se znamenkem).  Tato
       sada je ANDovana s capabilities povolenymi procesu pi execve(2).
       Od jadra 2.6.25 celosystemovy capability bounding set zmizel a
       byl nahrazen per-thread bounding setem; viz capabilities(7).

    /proc/sys/kernel/core_pattern
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/core_uses_pid
       Viz core(5).

    /proc/sys/kernel/ctrl-alt-del
       Tento soubor idi zpracovani Ctrl-Alt-Del z klavesnice. Pokud je
       hodnota v tomto souboru 0, Ctrl-Alt-Del je odchyceno a poslano
       programu init(8)  program k provedeni elegantniho restartu.
       Pokud je tato hodnota vti ne 0, reakce Linuxu bude okamity
       reboot, nebude ani provedena synchronizace buffer. Poznamka:
       kdy ma program (jako teba dosemu) klavesnici v "raw" reimu, je
       ctrl-alt-del odchyceno programem jet dive ne dosahne tty urovn
       jadra a je na programu, jak s nim naloi.

    /proc/sys/kernel/hotplug
       Tento soubor obsahuje cestu pro hotplug policy agent.  Vychozi
       hodnota v tomto souboru je /sbin/hotplug.

    /proc/sys/kernel/domainname a /proc/sys/kernel/hostname
       mohou byt pouity pro nastaveni NIS/YP domainname a hostname
       poitae naprosto stejnym zpsobem jako pikazy domainname(1)  an
       hostname(1), tj.:

         # echo 'darkstar' > /proc/sys/kernel/hostname
         # echo 'mydomain' > /proc/sys/kernel/domainname

       ma stejny efekt jako

         # hostname 'darkstar'
         # domainname 'mydomain'

       Vimnte si ale, e darkstar.frop.org ma hostname "darkstar" a DNS
       (Internet Domain Name Server) domainname "frop.org", ktere nesmi
       byt zamovano s NIS (Network Information Service) nebo YP (Yellow
       Pages) domainname. Tato domenova jmena jsou zcela odlina.
       Podrobna diskuze je uvedena v manualove strance hostname(1).

    /proc/sys/kernel/htab-reclaim
       (jen pro PowerPC) Pokud tento soubor obsahuje nenulovou hodnotu,
       je    PowerPC    htab    (viz    soubor    jadra
       Documentation/powerpc/ppc_htab.txt)  vyitno pokade, kdy system
       narazi na neinnou smyku.

    /proc/sys/kernel/l2cr
       (jen pro PowerPC) Tento soubor obsahuje vlajku, ktera idi L2
       vyrovnavaci  pam  desek pro procesor G3. Pokud je 0, je
       vyrovnavaci pam vypnuta. Pokud je nenulova, je zapnuta.

    /proc/sys/kernel/modprobe
       Tento soubor obsahuje cestu k zavadi modul jadra Vychozi
       hodnotou je /sbin/modprobe. Tento soubor je pitomen pouze pokud
       je jadro sestaveno s volbou CONFIG_KMOD. It is described by the
       kernel source file Documentation/kmod.txt (only present in
       kernel 2.4 and earlier).

    /proc/sys/kernel/msgmax
       Tento soubor definuje celosystemovy limit na maximalni poet bajt
       v jedine zprav zapsane do System V fronty zprav.

    /proc/sys/kernel/msgmni
       Tento soubor definuje celosystemovy limit potu identifikator
       fronty zprav. (Tento soubor je pitomen od Linuxu 2.4)

    /proc/sys/kernel/msgmnb
       Tento soubor definuje celosystemovy parametr pouivany  pro
       inicializaci hodnoty msg_qbytes pro nasledn vytvoene fronty
       zprav. Hodnota msg_qbytes uruje maximalni poet bajt, ktere
       mohou byt zapsany do fronty zprav.

    /proc/sys/kernel/ostype a /proc/sys/kernel/osrelease
       Tyto soubory obsahuji asti etzc z /proc/version.

    /proc/sys/kernel/overflowgid a /proc/sys/kernel/overflowuid
       Tyto  soubory  duplikuji soubory /proc/sys/fs/overflowgid a
       /proc/sys/fs/overflowuid.

    /proc/sys/kernel/panic
       Tento soubor umouje teni/zapis promnne jadra panic_timeout.
       Pokud je nulova, bude jadro pi panice ve smyce; pokud je
       nenulova, znamena poet sekund po kterych by jadro mlo samo
       rebootovat. Pokud je pouit software watchdog device driver,
       doporuuje se hodnota 60.

    /proc/sys/kernel/panic_on_oops (od jadra 2.5.68)
       Tento soubor idi chovani jadra, pokud dojde k oops nebo chyb.
       Pokud tento soubor obsahuje 0, pokusi se system pokraovat. Pokud
       obsahuje 1, poka system nkolik sekund (aby ml klogd  as
       zaznamenat  vystup  oops)  a  pak zpanikai.  Pokud soubor
       /proc/sys/kernel/panic take obsahuje nenulovou hodnotu, bude
       poita rebootovan.

    /proc/sys/kernel/pid_max (od jadra 2.5.34)
       Tento soubor uruje hodnotu, pi ktere se PID petoi (tj. hodnota v
       tomto souboru je o jedna vti ne nejvyi PID). Vychozi hodnota pro
       tento soubor, 32768, ma za nasledek stejny rozsah PID jako v
       pedchozich jadrech. Na 32 bitovych systemech je 32768 maximalni
       hodnotou pid_max. Na 64 bitovych systemech me byt pid_max
       nastaven na jakoukoliv hodnotu a do 2^22 (PID_MAX_LIMIT, zhruba
       4 miliony).

    /proc/sys/kernel/powersave-nap (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena, Linux-PPC
       pouije reim eteni energii "nap", jinak bude pouit reim "doze".

    /proc/sys/kernel/printk
       tyi  hodnoty  v  tomto  souboru  jsou  console_loglevel,
       default_message_loglevel,     minimum_console_level    a
       default_console_loglevel. Tyto hodnoty ovlivuji chovani printk()
       pi tisku nebo zaznamu zprav o chybach. Vice informaci o rznych
       urovnich logovani uvadi syslog(2). Zpravy s prioritou vyi ne
       console_loglevel budou vytisknuty do konsoly. Zpravy bez zadane
       priority budou vytisknuty s prioritou default_message_level.
       minimum_console_loglevel  je minimalni (nejvyi) hodnota, na
       kterou   me    byt    console_loglevel    nastavena.
       default_console_loglevel   je   vychozi   hodnota   pro
       console_loglevel.

    /proc/sys/kernel/pty (od Linuxu 2.6.4)
       Tento adresa obsahuje dva soubory, ktera se vztahuji k potu
       pseudoterminal typu Unix 98 (viz pts(4)) v systemu.

    /proc/sys/kernel/pty/max
       Tento soubor definuje maximalni poet pseudoterminal.

    /proc/sys/kernel/pty/nr
       Tento read-only soubor ukazuje, kolik pseudoterminal je prav
       uivano.

    /proc/sys/kernel/random
       Tento adresa obsahuje rzne parametry pro izeni innosti souboru
       /dev/random. Vice informaci uvadi random(4).

    /proc/sys/kernel/real-root-dev
       Tento  soubor  je dokumentovan ve zdrojovem souboru jadra
       Documentation/initrd.txt.

    /proc/sys/kernel/reboot-cmd (jen Sparc)
       Tento soubor je zejm uren pro pedani parametru zavadi SPARC
       ROM/Flash. Mona mu ika, co dlat po rebootovani?

    /proc/sys/kernel/rtsig-max
       (Pouze v jadrech do 2.6.7 vetn; viz setrlimit(2)) Tento soubor
       me byt pouit k nastaveni maximalniho potu POSIXovych realtime
       signal (ve front), ktere mohou v systemu zbyvat.

    /proc/sys/kernel/rtsig-nr
       (Pouze v jadrech do 2.6.7 vetn) Tento soubor ukazuje poet
       POSIXovych realtime signal, ktere jsou prav ve front.

    /proc/sys/kernel/sem (od Linuxu 2.4)
       Tento soubor obsahuje 4 isla, ktera definuji limity pro System V
       IPC semafory. Tyto poloky jsou, popoad:

       SEMMSL Maximalni poet semafor v sad semafor.

       SEMMNS Celosystemovy limit na poet semafor ve vech sadach
           semafor.

       SEMOPM Maximalni poet operaci, ktere mohou byt ureny volanim
           semop(2).

       SEMMNI Celosystemovy limit na maximalni poet identifikator
           semafor.

    /proc/sys/kernel/sg-big-buff
       Tento soubor ukazuje velikost bufferu obecneho SCSI zaizeni
       (sg).  Zatim neni mone jej mnit za chodu, ale je mone jej mnit
       pi kompilaci upravou  include/scsi/sg.h  a  zmnou  hodnoty
       SG_BIG_BUFF. Nicmen nemlo by byt nutne tuto hodnotu mnit.

    /proc/sys/kernel/shmall
       Tento soubor obsahuje celosystemovy limit na celkovy poet
       stranek sdilene pamti System V.

    /proc/sys/kernel/shmmax
       Tento soubor je mone pouit pro zjitni a nastaveni limitu na
       maximalni (System V IPC) velikost segmentu sdilene pamti, ktery
       me byt vytvoen. Jadro nyni podporuje segmenty sdilene pami a do
       1GB. Vychozi hodnota je SHMMAX.

    /proc/sys/kernel/shmmni
       (od Linuxu 2.4 dal) Tento soubor uruje celosystemovy maximalni
       poet segment sdilene pamti System V, ktere mohou byt vytvoeny.

    /proc/sys/kernel/version
       Tento soubor obsahuje etzec ve tvaru:

         #5 Wed Feb 25 21:49:24 MET 1998

       "#5" znamena, e se jedna o pate jadro sestavene z tchto
       zdrojovych soubor a datum za nim je as, kdy bylo sestaveno.

    /proc/sys/kernel/threads-max (od jadra 2.3.11)
       Tento soubor uruje globalni limit pro poet vlaken (uloh), ktera
       mohou byt v systemu vytvoena.

    /proc/sys/kernel/zero-paged (pouze pro PowerPC)
       Tento soubor obsahuje vlajku. Pokud je nastavena (nenulova),
       Linux-PPC will pre-zero pages in the idle loop, possibly
       speeding up get_free_pages.

    /proc/sys/net
       Tento adresa obsahuje siove poloky. Vysvtleni k nkterym souborm
       v tomto adresai je uvedeno v tcp(7) a ip(7).

    /proc/sys/net/core/somaxconn
       Tento soubor definuje maximalni hodnotu pro parametr backlog
       volani listen(2); viz manualova stranka listen(2).

    /proc/sys/proc
       Tento adresa me byt prazdny.

    /proc/sys/sunrpc
       Tento adresa podporuje remote procedure call Sunu pro network
       file system (NFS). V nkterych systemech neni pitomen.

    /proc/sys/vm
       Tento adresa obsahuje soubory pro ladni memory managementu,
       buffer a cache managementu.

    /proc/sys/vm/drop_caches (od Linuxu 2.6.16)
       Zapis do tohoto souboru zpsobi, e jadro  vyhodi  prazdne
       vyrovnavaci pamti, dentries a inody z pamti, im se pam uvolni.

       K uvolnni pagecache se pouije echo 1 > /proc/sys/vm/drop_caches;
       k  uvolnni  dentries  a  inod  se  pouije  echo  2  >
       /proc/sys/vm/drop_caches; k uvolnni pagecache, dentries a inod
       se pouije echo 3 > /proc/sys/vm/drop_caches.

       Protoe toto je nedestruktivni operace a dirty objekty neni mone
       uvolnit, ml by uivatel nejprve spustit sync(8).

    /proc/sys/vm/legacy_va_layout (od Linuxu 2.6.9)
       Pokud je nenulovy, vypne novy 32 bitovy memory-mapping layout;
       jadro pouije pro vechny procesy pvodni (2.4) layout.

    /proc/sys/vm/oom_dump_tasks (od jadra 2.6.25)
       Enables a system-wide task dump (excluding kernel threads) to be
       produced when the kernel performs an OOM-killing. The dump
       includes the following information for each task (thread,
       process): thread ID, real user ID, thread group ID (process ID),
       virtual memory size, resident set size, the CPU that the task is
       scheduled  on,  oom_adj  score  (see  the  description of
       /proc/[pid]/oom_adj), and command name.  This is helpful to
       determine why the OOM-killer was invoked and to identify the
       rogue task that caused it.

       If this contains the value zero, this information is suppressed.
       On very large systems with thousands of tasks, it may not be
       feasible to dump the memory state information for each one.
       Such systems should not be forced to incur a performance penalty
       in OOM situations when the information may not be desired.

       If this is set to non-zero, this information is shown whenever
       the OOM-killer actually kills a memory-hogging task.

       Vychozi hodnota je 0.

    /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task (od jadra 2.6.24)
       This enables or disables killing the OOM-triggering task in
       out-of-memory situations.

       If this is set to zero, the OOM-killer will scan through the
       entire tasklist and select a task based on heuristics to kill.
       This normally selects a rogue memory-hogging task that frees up
       a large amount of memory when killed.

       If this is set to non-zero, the OOM-killer simply kills the task
       that triggered the out-of-memory condition.  This avoids a
       possibly expensive tasklist scan.

       If /proc/sys/vm/panic_on_oom is non-zero, it takes precedence
       over    whatever    value    is    used    in
       /proc/sys/vm/oom_kill_allocating_task.

       Vychozi hodnota je 0.

    /proc/sys/vm/overcommit_memory
       Tento soubor obsahuje reim kernel virtual memory accounting.
       Hodnoty jsou:

           0: heuristic overcommit (vychozi)
           1: always overcommit, never check
           2: always check, never overcommit

       V reimu 0 nejsou volani mmap(2) s MAP_NORESERVE kontrolovana
       nikdy a vychozi kontrola je velmi slaba, co zpsobuje riziko, e
       bude proces "OOM-zabit". V Linuxu 2.4 jakakoliv nenulova hodnota
       implikuje reim 1. V reimu 2 (dostupny od Linuxu 2.6) je celkovy
       virtualni adresni prostor systemu omezen na (SS + RAM*(r/100)),
       kde SS je velikost odkladaciho prostoru, RAM je velikost fyzicke
       pamti a r je obsah souboru /proc/sys/vm/overcommit_ratio.

    /proc/sys/vm/overcommit_ratio
       Viz popis /proc/sys/vm/overcommit_memory.

    /proc/sys/vm/panic_on_oom (od jadra 2.6.18)
       This enables or disables a kernel panic in an out-of-memory
       situation.

       If this file is set to the value 0, the kernel's OOM-killer will
       kill some rogue process. Usually, the OOM-killer is able to
       kill a rogue process and the system will survive.

       If this file is set to the value 1, then the kernel normally
       panics when out-of-memory happens. However, if a process limits
       allocations to certain nodes using memory policies (mbind(2)
       MPOL_BIND) or cpusets (cpuset(7)) and those nodes reach memory
       exhaustion status, one process may be killed by the OOM-killer.
       No panic occurs in this case: because other nodes' memory may be
       free, this means the system as a whole may not have reached an
       out-of-memory situation yet.

       If this file is set to the value 2, the kernel always panics
       when an out-of-memory condition occurs.

       The default value is 0. 1 and 2 are for failover of clustering.
       Select either according to your policy of failover.

    /proc/sysvipc
       Podadresa obsahujici pseudosoubory msg, sem a shm. Tyto soubory
       obsahuji seznam objekt System V Interprocess Communication (IPC)
       (fronty zprav, semafory a sdilena pam), ktere jsou aktualn v
       systemu pitomny, poskytuji podobnou informaci jako ipcs(1).
       Tyto soubory maji zahlavi a jsou formatovany (jeden IPC objekt
       na adek) pro lepi pehled. svipc(7) poskytuje dali detaily pro
       informace obsaene v tchto souborech.

    /proc/tty
       Podadresa obsahujici pseudosoubory a podadresae pro ovladae tty
       a line disciplines.

    /proc/uptime
       Tento soubor obsahuje dv isla: uptime systemu (sekundy) a as
       straveny neinnosti (sekundy).

    /proc/version
       etzec identifikujici verzi jadra, ktere prav bi. Zahrnuje obsah
       /proc/sys/kernel/ostype,    /proc/sys/kernel/osrelease   a
       /proc/sys/kernel/version. Napiklad:
      Linux version 1.0.9 (quinlan@phaze) #1 Sat May 14 01:51:54 EDT 1994

    /proc/vmstat (od Linuxu 2.6)
       Tento soubor zobrazuje rzne statistiky virtualni pamti.

    /proc/zoneinfo (od Linuxu 2.6.13)
       Tento soubor obsahuje informace o pamovych zonach. Hodi se pi
       analyzovani chovani virtualni pamti.

POZN'AMKY

    Mnoho etzc (nap. promnne prostedi a pikazovy adek) je ve vnitnim
    formatu s podpolokami oddlenymi NULL bajty ('\0'), take mohou byt lepe
    itelne s uitim od -c nebo tr "\000" "\n". Jako dali monost posloui dobe
    i echo `cat <file>`.

    Tato manualova stranka neni uplna, me byt nepesna a potebuje byt asto
    doplovana.

DAL'I INFORMACE

    cat(1), find(1), free(1), ps(1), tr(1), uptime(1), chroot(2), mmap(2),
    readlink(2), syslog(2),  slabinfo(5),  hier(7),  time(7),  arp(8),
    dmesg(8),  hdparm(8),  ifconfig(8),  init(8),  lsmod(8), lspci(8),
    mount(8), netstat(8), procinfo(8), route(8)
    Soubory zdrojoveho kodu jadra:  Documentation/filesystems/proc.txt,
    Documentation/sysctl/vm.txt

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.