Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    procmailrc - konfigurani soubor programu procmail

POUIT'I

    $HOME/.procmailrc

POPIS

    Chcete-li rychle zait, podivejte se na POZN'AMKY na konci manualove
    stranky procmail(1).

    Tento konfigurani soubor me obsahovat sms piazeni do promnnych prostedi
    (z nich nktere mohou mit pro procmail zvlatni vyznam) a pedpis. V
    nejjednodui podob obsahuji pedpisy jednoadkove  regularni  vyrazy
    vyhledavane v hlavice pijate e-mailove zpravy. Prvni pedpis, ktery
    nalezne shodu s regularnim vyrazem, potom uri kam se zprava dale pesune
    (obvykle do souboru). Pokud se zpracovani dostane a na konec rc
    souboru, procmail dorui e-mailovou zpravu na $DEFAULT.

    Existuji dva druhy pedpis: doruujici a nedoruujici. Pokud je nalezena
    shoda v doruuj'ic'im pedpisu, procmail povauje zpravu (ano, uhadli jste)
    za doruenou a ukon'i zpracov'an'i konfiguraniho souboru po  uspnem
    provedeni akniho adku pedpisu. Pokud je nalezena shoda v nedoruuj'ic'im
    pedpisu zpracovani bude pokraovat i po provedeni akniho adku tohoto
    pedpisu.

    Doruujici pedpisy jsou ty, ktere zpsobi, e hlaviky a/nebo tlo zpravy
    jsou zapsany do souboru, pouity njakym programem nebo pesmrovany na
    njakou potovni adresu.

    Nedoruujici pedpisy jsou ty, ktere zpsobi, e vystup njakeho programu
    nebo filtru je znovu zachycen procmail-em, nebo pedpisy,  ktere
    oteviraji vnoeny blok.

    Procmailu mete ici, e ma zpracovavat doruuj'ic'i pedpis jako nedoruujici,
    kdy uvedete piznak 'c' v hlavice pedpisu. To pinuti procmail vytvoit
    kopii prav zpracovavane zpravy. Zprava je tudi doruena podle pedpisu,
    ale zarove se s jeji kopii pokrauje ve zpracovani konfiguraniho
    souboru.

    Pouitim libovolneho potu pedpis mete svou pichozi potu velmi pimoarym
    zpsobem roztidit do nkolika sloek. Avak mjte na pamti, e do tchto sloek
    mohou pichazet souasn rzne zpravy (jestlie bi vice instanci procmailu,
    co neni neobvykle pi vtim mnostvi dolych zprav). Aby v tom pipad ve
    slokach nevznikl zmatek, velmi doporuujeme vhodn pouivat zamk (angl.
    "lock files").

    V konfiguranim souboru lze libovoln michat piazen'i do promnnych
    prostedi a pedpisy.  Promnne, ktere maji v procmailu zvlatni vyznam,
    budou pouity pislunym zpsobem v moment zpracovani adku kde se vyskytuji
    (tzn. e mete kdykoliv zmnit pracovni adresa zadanim nove hodnoty
    MAILDIR, pepinat zamky piazenim do LOCKFILE, kdykoliv zmnit umask,
    atd., monosti je nekonen mnoho :-).

    Piazovani a substituce tchto promnnych se provadi pesn stejn jako v
    sh(1) (vetn vech monosti uvozovani a escape sekvenci), ale krom toho
    jet poskytuje dali vyhody v tom, e prazdne znaky obklopujici '=' jsou
    ignorovany. Pokud se objevi jmeno promnne bez koncoveho '=', bude tato
    promnna zruena.  Jakykoliv program uvedeny ve zptnych apostrofech
    procmail spusti a peda mu celou zpravu na standardni vstup.

  Koment'ae
    Slovo zainajici znakem # a vechny nasledujici znaky a do konce adku
    jsou ignorovany. Toto neplati pro adky obsahujici podminku, ty nemohou
    byt komentovany.

  Pedpisy
    adek zainajici znakem ':' oznauje zaatek pedpisu. Ma tento format:

       :0 [p'iznaky] [ : [lok'aln'i_z'amek] ] <jedna nebo vice
       podminek (jedna na adek)> <prav jeden akni adek>

    Podminkovy adek zaina znakem `*'. Zbytek adku krom uvozujicich a
    koncovych mezer je poslan znak po znaku na vstup vnitniho egrep-u.
    Regularni vyrazy vnitniho egrepu jsou naprosto kompatibilni s rozienou
    syntaxi regularnich vyraz programu egrep(1). Viz te Roz'ien'a syntaxe
    regul'arn'ich v'yraz.

    Mezi podminkami v jednom pedpisu plati logicky souin (AND).  Pokud
    pedpis neobsahuje adnou podminku, vysledek testu bude vdycky pravdivy.

    P'iznak me byt jeden z nasledujicich znak:

    H  Do programu egrep se pole zahlavi zpravy (standard).

    B  [piblin] Do egrepu se pole tlo zpravy.

    D  Sdli egrepu, e ma rozliovat mala a velka pismena (standard je
      nerozliovat).

    A  Tento pedpis bude zavisly na poslednim pedchazejicim pedpisu bez
      piznaku `A' nebo `a' (na aktualni urovni vnoeni). To vam umouje
      etzit akce, ktere zavisi na spolene podmince.

    a  Ma tenty vyznam jako `A', ale bude zarove zaviset na 'uspn'em
      dokoneni pedchoziho pedpisu.

    E  Tento pedpis se provede pouze v pipad, e bezprostedn pedchazejici
      pedpis nebyl proveden. Jeho uspne provedeni rovn znemoni provedeni
      bezprostedn nasledujicich pedpis s `E'. To vam umouje definovat
      akce typu `else if'.

    e  Pedpis se provede pouze v pipad, e bezprostedn pedchazejici pedpis
      selhal. To vam umouje definovat akce na zpracovani chyb.

    h  Zahlavi zpravy se pole na vstup roury, do souboru nebo na misto
      ureni zpravy (default).

    b  Tlo zpravy se pole na vstup roury, do souboru nebo na misto ureni
      zpravy (default).

    f  S rourou se ma zachazet jako s filtrem.

    c  Vytvo kopii zpracovavane zpravy. Tento piznak ma vyznam pouze v
      doruuj'ic'ich pedpisech. Jediny druh nedoruujiciho pedpisu v nm
      dojde tento piznak smysluplneho pouiti je blok (vnoeni). Aby mohla
      byt zpracovana kopie, piznak zpsobi rozdvojen'i prav biciho procesu
      (zamky se neddi), piem novy proces pokrauje ve zpracovani obvyklym
      zpsobem, zatimco pvodni proces peskoi blok a pokrauje za nim.

    w  eka na ukoneni sputneho filtru nebo programu a otestuje navratovou
      hodnotu (standardn ji ignoruje). Pokud bude filtr neuspny, text
      nebude filtrovan.

    W  Stejny vyznam jako piznak `w', ale potlai hlaky `Program failure'.

    i  Ignoruje chyby zapisu v tomto pedpisu (obvykle nastavaji pi
      pedasnem uzaveni roury).

    r  `Hruby' reim (raw). Nepokoui se ujistit jestli zprava koni
      prazdnym adkem, zapie ji tak jak je.

    Mete pouit zvlatni podminky, ktere nejsou pimo regularnimi vyrazy.
    Takove podminky musi zainat:

    !  Negace podminky nasledujici po vykiniku.

    $  Zbytek podminky vyhodnoti podle pravidel pro substituci uvnit
      dvojitych uvozovek v sh(1) , peskoi uvodni mezery a potom znovu
      vyhodnoti.

    ?  Pouije navratovy kod uvedeneho programu.

    <  Otestuje, zda je celkova delka zpravy meni ne uvedeny poet bajt
      (decimaln).

    >  Obdobn jako '<'.

    jm'eno_promnn'e ??
      Porovna zbytek podminky s hodnotou teto promnne (nesmi se jednat o
      pseudopromnnou). Zvlatnim pipadem jsou `B', `H', `HB' a `BH',
      ktere pouze mni  prohledavanou  oblast  zahlavi/tla  zpravy,
      definovanou pro aktualni pedpis.

    \  Pouijte, chcete-li pouit kterykoliv z vye uvedenych znak na zaatku
      adku v jeho normalnim vyznamu.

  Lok'aln'i z'amek
    Pokud umistite na konec prvniho adku pedpisu druhou dvojteku, procmail
    pouije lok'aln'i_z'amek (pouze pro aktualni pedpis). Voliteln mete za
    dvojteku zadat jmeno zamku, ktery chcete pouit. Pokud tak ovem
    neuinite, procmail pouije jmeno vystupniho souboru (nebo jmeno za prvni
    '>>'), za ktere pipoji hodnotu $LOCKEXT.

  Akn'i 'adek pedpisu
    Akni adek me zainat jednim z nasledujicich znak:

    !   Pole potu (forward) na vechny nasledujici e-mailove adresy.

    |   Spusti ureny program; pokud je nalezen kterykoliv znak z
       $SHELLMETAS, pokusi se spustit program pomoci $SHELL-u. Voliteln
       mete ped znak roury umistit promnn'a=, co zpsobi, e standardni
       vystup  sputneho  programu bude uloen do promnn'e prostedi
       (procmail v tomto mist neukon'i zpracovavani  konfiguraniho
       souboru).  Pokud zadate pouze znak roury bez adneho nazvu
       programu, procmail pesmruje obsah zpravy na standardni vystup.

    {   Nasledovana alespo jednou mezerou, tabulatorem nebo znakem novy
       adek oznauje zaatek vnoeneho bloku. Vechno uvnit bloku a po
       nasledujici uzavirajici zavorku bude zaviset  na  podmince
       aktualniho pedpisu.  Poet urovni vnoeni neni omezen. Uzaviraci
       zavorka pouze ukonuje blok; v 'adn'em p'ipad nezpsobuje ukoneni
       procmailu. Kdy je dosaeno konce bloku, zpracovani pokrauje
       obvyklym zpsobem za blokem. Ve vnoenem bloku maji piznaky `B' a
       `H' vliv pouze na podminky pedchazejici tento blok, piznaky `h'
       a `b' nemaji vbec adny vliv.

    Cokoliv jineho bude povaovano za jmeno potovni schranky (bu jmeno
    souboru nebo adresae, absolutni nebo relativni k aktualnimu adresai
    (viz MAILDIR)). Pokud se jedna o jmeno souboru (by neexistujiciho),
    zprava bude pidana na jeho konec.

    Pokud se jedna o jmeno adresae, zprava bude doruena do souboru se
    zaruen jedinenym nazvem zainajicim $MSGPREFIX, nov vytvoeneho v tomto
    adresai.  Pokud nazev adresae koni etzcem "/.", pedpoklada se, e se
    jedna o sloku systemu MH a procmail pouije dali volne islo, ktere
    nalezne. Pokud jmeno schranky koni na "/", je tento adresa povaovan za
    sloku maildir; tj. procmail dorui zpravu do souboru v podadresai
    pojmenovanem "tmp" a pejmenuje jej, aby byl v podadresai "new". Pokud
    je schranka urena jako sloka MH nebo sloka maildir, procmail vytvoi
    potebne  adresae,  pokud neexistuji; nebude povaovat schranku za
    neexistujici jmeno souboru. Pokud procmail doruuje do adresae, mete
    zadat nkolik adresa do nich chcete zpravu doruit (procmail k tomu
    pouiva hardlinky).

  Implicitn'i hodnoty promnn'ych
    LOGNAME, HOME a SHELL Vae (pijemcovy) standardni hodnoty

    PATH         $HOME/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/bin
               :/usr/bin/X11  (Vyjimkou  je  doba zpracovani
               souboru /etc/procmailrc, kdy je nastavena na
               `/bin:/usr/bin:/usr/local/bin:/usr/bin/X11'.)

    SHELLMETAS      &|<>~;?*[

    SHELLFLAGS      -c

    ORGMAIL        /var/spool/mail/$LOGNAME
               (V pipad, e bylo zadano -m nedefinovano)

    MAILDIR        $HOME/
               (Krom pipadu, kdy jmeno prvniho uspn oteveneho rc
               souboru zaina `./' nebo bylo zadano -m; tehdy je
               implicitni hodnota `.')

    DEFAULT        $ORGMAIL

    MSGPREFIX       msg.

    SENDMAIL       /bin/mail

    SENDMAILFLAGS

    HOST         Aktualni jmeno poitae (hostname)

    COMSAT        no
               (Pokud je jmeno rc souboru ureno v pikazove adce)

    PROCMAIL_VERSION   3.22

    LOCKEXT        .lock

    Ostatni nulovane nebo pednastavene promnne jsou IFS, ENV a PWD.

    Z bezpenostnich dvod vymae procmail pi startu vechny promnne, ktere by
    ktere by mohly ovlivnit chovani runtime linkeru.

  PROSTED'I
    Dive ne vas zahlti mnostvi promnnych, mjte na pamti, e vechny maji
    rozumne implicitni hodnoty.

    MAILDIR   Aktualni adresa za bhu procmailu (co znamena, e vechny
          cesty jsou relativni vzhledem k $MAILDIR).

    DEFAULT   Standardni soubor potovn'i schr'anky (pokud neni ureno jinak,
          procmail uloi zpravu do teto schranky). Ped zapisem do
          teto schranky pouije procmail automaticky $DEFAULT$LOCKEXT
          jako zamek. Tuto promnnou nemusite nastavovat, nebo ji
          obsahuje implicitni systemovou schranku.

    LOGFILE   Tento soubor bude obsahovat  jakakoliv  chybova  nebo
          diagnosticka hlaeni procmailu (za normalnich okolnosti adna
          :-) pip. jinych program sputnych procmailem. Jestlie tento
          soubor neni definovan, vekera diagnosticka nebo chybova
          hlaeni budou zaslana e-mailem odesilateli zpravy.  Viz te
          LOGABSTRACT.

    VERBOSE   Nastavenim teto promnne na `yes' nebo `on' (ano, resp.
          zapnout; pozn. pekl.) pipadn `no' i `off' (ne, vypnout)
          mete zapinat respektive vypinat roz'ienou diagnostiku.

    LOGABSTRACT Tsn ped svym ukonenim zapie procmail do souboru $LOGFILE
          shrnuti zpravy: zahlavi `From:' a `Subject:', do jake sloky
          (schranky) byla zprava uloena a jaka byla jeji delka v
          bajtech. Nastavenim teto promnne na `no' se vypis potlai.
          Nastavenim teto promnne na `all' (vechno) se zajisti vypis
          pro kady uspn dokoneny doruuj'ic'i pedpis.

    LOG     Cokoliv piazene teto promnne bude pipojeno do souboru
          $LOGFILE.

    ORGMAIL   Obvykle systemova schranka (ORiGinal MAILbox). Pokud z
          njakeho tajemneho dvodu (jako `filesystem full') neme byt
          zprava doruena, tato schranka bude posledni monosti. Pokud
          se procmailu nepodai zpravu uloit ani sem (moc, moc patny
          :-) vrati zpravu odesilateli.

    LOCKFILE  Globalni semafor. Pokud tento soubor ji existuje, procmail
          ped dalim zpracovanim poka a zmizi; potom jej sam vytvoi (a
          samozejm take smae, kdy skoni). Pokud je specifikovan vice
          ne jeden semafor bude ten pedchozi smazan dive ne se zkusi
          vytvoit novy. Uivani globalniho semaforu se nedoporuuje.
          Tam kde je to mone, pouijte misto toho lokalni zamky (na
          bazi jednotlivych pedpis).

    LOCKEXT   Implicitni  pipona, jejim pipojenim ke jmenu ciloveho
          souboru se ziska jmeno lok'aln'iho z'amku (pokud jsou zapnuty,
          pro jednotlive pedpisy).

    LOCKSLEEP  Poet sekund, ktere procmail vyka ne opt zkusi z'amek (pokud
          ji existoval); pokud neni specifikovano, implicitni hodnota
          je 8 sekund.

    LOCKTIMEOUT Poet  sekund,  ktere  musi  uplynout od asu posledni
          modifikace/vytvoeni z'amku aby procmail usoudil, e se to
          musi byt soubor pozstaly v dsledku chyby, ktery nyni me byt
          nucen odstrann. Pokud je nastavena nula, lhta se nepouije a
          procmail bude ekat navdy dokud se soubor neodstrani; pokud
          neni specifikovana adna hodnota, implicitn 1024 sekund.
          Tato promnna se hodi proti zacykleni sendmailu/procmailu.
          Procmail je imunni vi odchylkam hodin na rznych poitaich.

    TIMEOUT   Poet sekund, ktere musi uplynout ne procmail usoudi, e
          nktery z dceinych proces, ktere spustil, musel zamrznout.
          Dotyny program obdri od procmailu signal TERMINATE a
          zpracovani konfiguraniho souboru bude pokraovat. Pokud je
          nula, lhta se nepouije a procmail eka dokud se neukoni
          dceiny process; neni-li hodnota specifikovana je implicitni
          hodnota 960 sekund.

    MSGPREFIX  Pedpona souboru, pokud se zprava doruuje do  adresae
          (nepouiva se pi doruovani do MH adresae).

    HOST    Pokud toto neni totone se jmenem poitae, ktere vraci
          hostname, zpracovani aktualniho konfiguran'iho souboru se
          okamit ukoni. Pokud byly na pikazove adce uvedeny dali
          konfigurani soubory, zpracovani bude pokraovat nasledujicim
          z nich. Pokud ji byly vechny pouity, program se ukoni, ale
          nezpsobi chybu (tzn. e potovnimu programu se bude zdat, e
          pota byla doruena).

    UMASK    Jmeno ika ve (pokud ne, zapomete na nj :-). Jakakoliv
          hodnota piazena UMASK bude interpretovana jako osmikov'e
          islo. Neni-li specifikovano, maska je implicitn 077. Pokud
          maska dovoluje o+x, vechny schranky do nich procmail
          doruuje pimo prodlaji zmnu o+x. To se da pouit ke kontrole
          zda pila nova pota.

    SHELLMETAS Pokud se kterykoliv ze znak etzce SHELLMETAS objevi v adku
          obsahujicim filtr nebo program, adek bude poslan do $SHELL
          namisto pimeho sputni.

    SHELLFLAGS Jakekoliv volani $SHELL-u bude uskutenno ve tvaru
          "$SHELL" "$SHELLFLAGS" "$*";

    SENDMAIL  Pokud nepouivate pesmrov'an'i (forwarding), nelamte si s
          timhle  hlavu.  Uruje program, ktery bude forwardovat
          jakoukoliv potu.
          Vola se jako: "$SENDMAIL" $SENDMAILFLAGS "$@";

    NORESRETRY Poet opakovanych pokus pokud nastane nktera z chyb `process
          table full' (zaplnni tabulky proces), `file table full'
          (zaplnni tabulky soubor), `out of memory' (nedostatek
          pamti) nebo `out of swap space' (zaplnni odkladaciho
          prostoru). Pokud je toto islo zaporne, procmail to bude
          zkouet donekonena; pokud neni specifikovano, implicitni
          hodnota je 4. Dali pokusy o opakovani akce nastavaji v
          intervalu $SUSPEND sekund. Mylenka tohoto uspoadani spoiva
          v tom, e pokud je nap. vyerpan swapovac'i prostor nebo se
          zaplnila tabulka proces, obvykle to zjisti nkolik dalich
          program, ktere bu skoni nebo  zkolabuji,  im  uvolni
          nedostavajici se systemove zdroje procmailu.

    SUSPEND   as v sekundach kdy bude procmail ekat na nco co momentaln
          neni k dispozici (pam, fork, atd.); neni-li specifikovano,
          implicitni hodnota je 16 sekund. Viz te: LOCKSLEEP.

    LINEBUF   Delka interni adkove vyrovnavaci pamti. Nelze nastavit meni
          ne 128. Delka adneho adku v konfiguran'im souboru by nemla
          pekroit $LINEBUF znak ped ani po provedeni substituci.
          Pokud neni specifikovano, standard je 2048. Toto omezeni
          samozejm neplat'i na zpravu samotnou; ta me mit libovolne
          delky adk nebo me byt i binarnim souborem. Viz  te
          PROCMAIL_OVERFLOW.

    DELIVERED  Pokud je nastavena na `yes', procmail bude pedstirat (MTA),
          e zprava byla doruena. Pokud pi takovem nastaveni nelze
          zpravu doruit, zprava bude navdy ztracena (nebude odeslana
          na postmastera apod.).

    TRAP    Pi ukoneni procmailu (neplati, pokud bylo zpsobeno pijatym
          signalem) se provede obsah teto promnne. Kopie zpravy je k
          dispozici na standardnim vstupu. Jakykoliv vystup vytvoeny
          timto pikazem bude pipojen do souboru $LOGFILE. Mona
          pouiti TRAP-u: odstranni doasnych soubor, na miru ite
          vytahy zprav, atd. Viz te: EXITCODE a LOGABSTRACT.

    EXITCODE  Implicitn je navratova hodnota procmailu nula (uspch),
          pokud uspn doruil zpravu nebo byla promnna HOST patn
          nastavena a na pikazove adce nebyly adne dali konfigurani
          soubory; jinak je vraceno selhani. Jet pedtim ale procmail
          prozkouma hodnotu teto promnne. Pokud byla teto promnne
          piazena kladna hodnota, pouije se jako navratova hodnota pi
          ukoneni procmailu. Pokud je tato promnna nastavena, ale
          prazdna, procmail pouije navratovou  hodnotu  vracenou
          programem TRAP Pokud tato promnna neni nastavena, procmail
          ji nastavi kratce ped vyvolanim programu TRAP.

    LASTFOLDER Tuto promnnou nastavi procmail, kdykoliv dorui njakou
          zpravu do sloky nebo do programu. Vdy obsahuje jmeno
          souboru (nebo programu) kam procmail doruil zpravu. Pokud
          byla  zprava  doruena  do  vice sloek najednou, bude
          $LASTFOLDER obsahovat hardlinkovana jmena soubor oddlna
          mezerami.

    MATCH    Procmail piadi teto promnne hodnotu, kdykoliv ma uloit text
          z uspn porovnaneho regularniho vyrazu. Obsahuje vekery text
          vyhovujici regularnimu vyrazu za specialnim znakem `\/'.

    SHIFT    Piazeni kladne hodnoty teto promnne ma stejny efekt jako
          pikaz `shift' v sh(1). Tento pikaz ma nejvti vyuiti pi
          ziskani dalich argument pedanych procmailu, kdy je pouit
          jako genericky filtr e-mailovych zprav.

    INCLUDERC  Jmeno  konfiguraniho  souboru  (relativni  vzhledem  k
          aktualnimu adresai), ktery bude zaazen do zpracovani, jako
          by byl souasti aktualniho konfiguraniho souboru. Vnoovani
          je povoleno a je limitovano pouze systemovymi zdroji (pam a
          deskriptory soubor). Protoe nejsou provadny adne kontroly
          pistupovych prav nebo vlastnika konfiguraniho souboru, mli
          by se uivatele INCLUDERC ujistit, e pravo zapisovat do nj
          nebo do jeho adresae maji jen dvryhodni uivatele. Piazeni
          INCLUDERC na pikazove adce nema adny efekt.

    SWITCHRC  Uruje konfigurani soubor (relativn k aktualnimu adresai),
          na ktery se pi zpracovavani pejde. Pokud tento soubor
          neexistuje nebo se nejedna o normalni soubor i /dev/null,
          zapie se do logu chyba a zpracovavani bude pokraovat v
          aktualnim konfiguranim souboru.  V  opanem  pipad  se
          zpracovavani aktualniho konfiguraniho souboru ukoni a zane
          se s urenym konfiguranim souborem. Odnastaveni (unsetting)
          SWITCHRC  zpsobi  ukoneni  zpracovavani  aktualniho
          konfiguraniho souboru, jako kdyby normaln skonil. Stejn
          jako u INCLUDERC se ani zde neprovadi adne kontroly
          pistupovych prav a vlastnika konfiguraniho souboru  a
          piazeni na pikazove adce nemaji adny vliv.

    PROCMAIL_VERSION
          islo verze sputneho programu procmail.

    PROCMAIL_OVERFLOW
          Tato promnna bude nastavena na neprazdnou hodnotu pokud
          procmail zjisti peteeni bufferu. Viz sekce CHYBY, kde je
          uvedeno vice o chovani pi vyskytu peteeni.

    COMSAT   Implicitn je notifikace Comsat(8)/biff(1) zapnuta. Da se
          vypnout nastavenim teto promnne na `no'.  Alternativn lze
          slubu biff upravit nastavenim teto promnne bu na `sluba@',
          `@hostname' nebo `sluba@hostname'. Neni-li specifikovano,
          pouije se biff@localhost.

    DROPPRIVS  Nastavi-li se na `yes', procmail `shodi' vechna prava,
          kterych eventualn mohl nabyt (suid, sgid). Toto se hodi
          pouze  v pipad, e chcete, aby se zbyla ast souboru
          /etc/procmailrc provedla jmenem pijemce.

  Roz'ien'e regul'arn'i v'yrazy
    Nasledujici specialni konstrukce pouiva jak interni egrep v procmailu,
    tak standardni egrep(1):

    ^     Zaatek adku.

    $     Konec adku.

    .     Jakykoliv znak krom konce adku.

    a*    Posloupnost libovolneho, i nuloveho potu aek.

    a+    Posloupnost jednoho nebo vice aek.

    a?    Jedno nebo adne a.

    [^-a-d]  Jakykoliv znak, ktery nen'i pomlka, a, b, c, d nebo konec
         adku.

    de|abc  Bu posloupnost `de' nebo `abc'.

    (abc)*  adny vyskyt nebo libovolny poet opakovani posloupnosti `abc'.

    \.    Jedina teka; \ se pouiva k uvozeni vech znak se zvlatnim
         vyznamem. Viz take pouiti $\ u promnnych.

    Tohle byly samozejm pouze piklady. Jakakoliv sloitji kombinace je rovn
    pipustna.

    Nasledujici specialni konstrukce pouiva specificka rozieni procmailu:

    ^ nebo $ Odpovida novemu adku (u viceadkovych porovnani).

    ^^    Zakotvi vyraz na uplnem zaatku porovnavane oblasti, resp. na
         jejim uplnem konci je-li tato kombinace nalezena na konci
         vyrazu.

    \< nebo \>
         Porovnani se shoduje se znakem ped anebo za slovem. Tyto
         specialni vyrazy jsou pouhym synonymem pro `[^a-zA-Z0-9_]',
         ale shoda nastane i pro znak `novy adek'.  Jeliko tyto
         symboly se shoduji se skutenymi znaky, lze je pouit pouze k
         oddleni slov, nikoli pro odlieni mezer mezi slovy.

    \/    Rozdluje vyraz na dv asti. Vechno co se shoduje v prave asti
         se piadi promnne MATCH.

P'IKLADY

    Viz manualova stranka procmailex(5).

N'ASTRAHY

    Akni adek, ktery pokrauje na dalim adku musi vdycky konit obracenym
    lomitkem, dokonce ani kdyby spoutny shell nepoteboval nebo nechtl, aby
    obracene lomitko takovy adek oznaovalo.  Dvod spoiva v dvoufazovem
    procesu analyzy adku (nejdiv procmail, potom shell (nebo take ne, v
    zavislosti na SHELLMETAS)).

    Nedavejte na podminkove adky s regularnimi vyrazy adne komentae, protoe
    cely adek je kompletn pedan internimu egrepu (krom pokraovacich
    obracenych lomitek na konci adku).

    Uvodni mezera na adku na nm pokrauje regularni vyraz je obvykle
    ignorovana (take mete pokraovani odsadit), ale nikoliv na pokraovacich
    podminkovych adcich, ktere jsou vyhodnocovany podle pravidel sh(1) pro
    substituce uvnit dvojitych zavorek.

    Davejte si pozor na zacykleni pi provadni nezdravych vci, jako teba
    odeslani zpravy (forward) na svj vlastni uet. Zacykleni me byt perueno
    spravnym pouitim LOCKTIMEOUT.

    Jakekoliv implicitni (standardni) hodnoty, ktere ma procmail pro nktere
    promnne vdycky pepii u definovane hodnoty. Pokud chcete implicitni
    hodnoty s jistotou zmnit, musite nove hodnoty definovat v konfiguran'im
    souboru, nebo jako parametr na pikazovem adku.

    Soubor  /etc/procmailrc neme zmnit nastaveni PATH v uivatelskych
    konfiguranich  souborech,  protoe  kdy  procmail  projde  soubor
    /etc/procmailrc, je tato hodnota je resetovana. I kdy v teto oblasti
    dojde v budoucnu ke zlepeni, jedinym spravnym eenim je v souasne dob
    pekompilovani procmailu s poadovanou hodnotou.

    Promnne nastavene uvnit akce typu `|' spoutne shellem si nezachov'avaj'i
    sve hodnoty po ukoneni pedpisu jeliko jsou nastaveny v podizenem shellu
    sputnem procmailem.  Chcete-li mit jistotu, e si promnna podri svou
    hodnotu, musite provest piazeni jet ped uvozujicim `|' pedpisu.

    Pokud definujete v doruujicim pedpisu piznak `h' nebo `b' a dojde ke
    shod podminky, pak, pokud jste nedefinovali zarove piznak `c', tlo
    zpravy resp. zahlavi bude bez varovani ztraceno.

DAL'I INFORMACE

    procmail(1), procmailsc(5), procmailex(5), sh(1), csh(1), mail(1),
    mailx(1), binmail(1), uucp(1), aliases(5), sendmail(8), egrep(1),
    regexp(5), grep(1), biff(1), comsat(8), lockfile(1), formail(1)

CHYBY

    [piblin] Procmail je schopen sam o sob provadt substituce promnnych
    pouze tohoto typu: $jmeno, ${jmeno}, ${jmeno:-text}, ${jmeno:+text},
    ${jmeno-text}, ${jmeno+text}, $\jmeno, $#, $n, $$, $?, $_, $- a $=;
    piem za $\name bude dosazen ekvivalent $jmeno bez specialnich vyznam
    zvlatnich znak; za $_ bude dosazeno jmeno aktualniho konfiguraniho
    souboru, za $- $LASTFOLDER a $= bude obsahovat vysledek posledniho
    pedpisu.  Vysledek substituce $\jmeno navic nebude rozdlen podle
    prazdnych znak. Kdy jsou pouity volby -a nebo -m za $# se dosadi poet
    parametr a za "$@" (uvozovky jsou povinne) se dosadi pislune parametry.
    Ovem pouze je-li pedavan v seznamu parametr njakemu programu a v tom
    pipad je substituovan pouze jeden vyskyt "$@".

    Substituce promnnych neohraniene uvozovkami jsou vdycky rozdleny podle
    mozer, tabulator a znak konce adku; promnna IFS se intern nepouiva.

    Procmail nepodporuje substituci `~'.

    Pi zpracovavani konfiguran'iho souboru se pouiva adkova vyrovnavaci pam
    (adkovy buffer) o delce $LINEBUF.  Jakekoliv rozieni zpracovavaneho
    adku pi substitucich nad tento limit bude oiznuto a bude nastavena
    promnna PROCMAIL_OVERFLOW. Pokud je adek, na kterem dolo k peteeni
    podminkovy nebo akni adek, bude vyhodnocen jako selhani a procmail bude
    pokraovat ve zpracovavani. Pokud je to piazeni promnne nebo poateni
    adek pedpisu, ukoni procmail zpracovavani konfiguraniho souboru.

    Pokud ma globalni semafor (zamek) relativn'i cestu, a aktualni adresa
    neni ten, v nm byl semafor vytvoen, potom semafor nebude odstrann,
    pokud procmail v tomto mist skoni (eeni: pro globalni semafor pouivejte
    absolutn'i cestu).

    Pokud ma konfigurani soubor relativn'i cestu a v okamiku jeho prvniho
    oteveni obsahuje MAILDIR relativni cestu a pokud je procmail pinucen
    rozdvojit se a aktualni adresa byl zmnn od doby, kdy byl konfigurani
    soubor oteven, nebude se procmail moci rozdvojit (eeni: pouit absolutn'i
    cestu k ureni konfiguraniho souboru nebo zajistit, aby  MAILDIR
    obsahoval absolutni cestu, kdy je konfigurani soubor oteviran).

    Lokalni semafor v pedpisu, ktery otevira neforkujici vnoeny blok nebude
    fungovat tak, jak ekate.

    Pi uloeni obsahu standardniho vystupu pedpisu do promnne bude odstrann
    prav jeden koncovy znak `novy adek'.

    Nektere nevhodne a nejasne regularni vyrazy zpsobi nastaveni MATCH na
    nespravnou hodnotu. Regularni vyraz me byt opraven odstrannim jednoho
    nebo vice nepotebnych operator '*', '+', nebo '?' na leve stran
    specialni konstrukce \/ .

RZN'E

    Pokud regularni vyraz obsahuje `^TO_', bude tento etzec nahrazen
    vyrazem `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
    |Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^-a-zA-Z0-9_.])?)', co by mlo zachytit
    vechny mone specifikace adresata obsahujici uritou adresu.

    Pokud regularni vyraz obsahuje `^TO', bude tento etzec nahrazen vyrazem
    `(^((Original-)?(Resent-)?(To|Cc|Bcc)|(X-Envelope
    |Apparently(-Resent)?)-To):(.*[^a-zA-Z])?)', co by mlo zachytit vechny
    mone specifikace adresata obsahujici urite slovo.

    Pokud regularni vyraz obsahuje `^FROM_DAEMON', bude to nahrazeno
    vyrazem [piblin] `(^(Mailing-List:|Precedence'u' :.*(junk|bulk|list)|To
    : Multiple recipients of |(((Resent-)?(From|Sender)|X-Envelope-From):
    |>?From )([^>]*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma?(st(e?r)?|n)|office)
    |(send)?Mail(er)?|daemon|m(mdf|ajordomo)|n?uucp|LIST(SERV'u' |proc)
    |NETSERV|o(wner|ps)|r(e(quest|sponse)|oot)|b(ounce'u' |bs\.smtp)|echo
    |mirror|s(erv(ices?|er)|mtp(error)?|ystem)|A(dmin(istrator)?|MMGR
    |utoanswer))(([^).!:a-z0-9][-_a-z0-9]*)?[%@>\t
    ][^<)]*(\(.*\).*)?)?$([^>]|$)))', co by mlo zachytit zpravy odeslane
    vtinou demon.

    [piblin]  Pokud regularni vyraz obsahuje `^FROM_MAILER', bude to
    nahrazeno vyrazem [piblin] `(^(((Resent-)?(From|Sender)
    |X-Envelope-From):|>?From )([^>]*[^(.%@a-z0-9])?(Post(ma(st(er)?|n)
    |office)|(send)?Mail(er)?|daemon|mmdf|n?uucp|ops|r(esponse|oot)
    |(bbs\.)?smtp(error)?|s(erv(ices?|er)|ystem)|A(dmin(istrator)?
    |MMGR))(([^).!:a-z0-9][-_a-z0-9]*)?[%@>\t ][^<)]*(\(.*\).*)?)?$([^>]
    |$))' (oezana verze `^FROM_DAEMON'), co by mlo zachytit zpravy od vtiny
    potovnich demon.

    [piblin] Pro piazeni logickych hodnot promnnym jako VERBOSE, DELIVERED
    nebo COMSAT procmail akceptuje jako logickou jedniku kady etzec, ktery
    zaina: nenulovou hodnotou, slovem `on', `y', `t' nebo `e'. Nepravda
    (logicka 0) je jakykoliv etzec zainajici nulovou hodnotou, `off', `n',
    `f' nebo `d'.

    Pokud akni adek pedpisu specifikuje program, pak adek skladajici se z
    pouhe dvojice zptne lomitko-novy adek na jinak prazdnem adku bude
    peveden na znak novy adek.

    Zpracovani regularnich vyraz, zabudovane v procmailu, nepodporuje
    pojmenovane tidy znak (named character classes).

POZN'AMKY

    Jeliko v konfiguranim souboru se veobecn ignoruji uvodni bile znaky bez
    uvozovek, mete je vyuit zcela dle sve chuti k odsazovani textu.

    Uvodni `|' na zaatku akniho adku, ktere specifikuje program nebo filtr
    se odee jet ped testovanim adku na pitomnost $SHELLMETAS.

    Soubory zahrnute direktivou INCLUDERC a obsahujici pouze piazeni do
    promnnych mohou byt sdileny s sh.

    Souasne chovani piazeni INCLUDERC a SWITCHRC na pikazovem adku neme byt
    zarueno. V minulosti se ji zmnilo a v dalich verzich me byt zmnno znovu
    nebo upln vyputno.

    Chcete-li opravdu komplikovane  zpracovani,  mete  zvait  dokonce
    rekurzivni volani procmailu.

    Za starych as muselo byt ':0' znaici zaatek noveho pedpisu zmnno na
    ':n', kde 'n' pedstavuje poet podminek, ktere nasleduji.

AUTOI

    Stephen R. van den Berg
       <srb@cuci.nl>
    Philip A. Guenther
       <guenther@sendmail.com>