Provided by: manpages-cs_0.18.20090209-3_all bug

JM'ENO

    services - databaze slueb sit Internet

POPIS

    services je itelny textovy soubor poskytujici pevod mezi nazvy slueb a
    jim pislunych isel port a protokol. Kady siovy program by ml z tohoto
    souboru ziskat islo portu a typ protokolu. Knihovna jazyka C poskytuje
    funkce   getservent(3),   getservbyname(3),   getservbyport(3),
    setservent(3), a endservent(3), ktere sloui k obsluze teto databaze.

    isla port jsou piazovana organizaci IANA (Internet Assigned Numbers
    Authority), jejich souasna strategie je piazovat jak TCP tak i UDP
    protokoly pro isla port. Proto ma vtina zaznam dva zaznamy i pro sluby
    provozovane pouze nad TCP protokolem.

    Porty s isly menimi ne 1024 mohou byt piazeny pouze superuivatelem (viz
    bind(2), tcp(7) a udp(7)). To je proto, aby klienti, ktei se pipojuji
    na tyto porty mohli dvovat, e zde bi standardni aplikace a ne njaky
    programek njakeho uivatele. Standardni isla port specifikovana IANA
    jsou normaln umistna v teto oblasti.

    Vyskyt dane sluby v databazi slueb jet neznamena, e sluba na tomto
    poitai  momentaln bi, viz inetd.conf(5), kde je uvedeno vice o
    konfiguraci internetovych slueb. Mjte vak na pamti, e ne vechny siove
    sluby musi byt startovany pomoci inetd(8), a proto se nemusi vyskytovat
    v inetd.conf(5). Nap. news (NNTP) a mail (SMTP) servery jsou asto
    inicializovany ve startovacich skriptech.

    Umistni souboru services je definovano konstantou _PATH_SERVICES v
    <netdb.h>. Obvykle je nastaveno na /etc/services.

    Kady adek obsahuje jeden zaznam ve tvaru:

       service-name  port/protocol  [aliases ...]

    kde:

    service-name
         je nazev sluby pod kterym je znama a vyhledavana. Velikost
         pisma je rozhodujici. asto je klient pojmenovan stejn jako
         sluba samotna.

    port   je islo portu v desitkove soustav.

    protocol je typ pouiteho protokolu. Toto poliko by mlo vyhovovat
         zaznamu ze souboru protocols(5). Obvykle hodnoty jsou tcp a
         udp.

    aliases  toto je volitelny seznam pezdivek oddleny mezerou nebo
         tabulatorem. Opt zde rozhoduje velikost pismen.

    Jednotliva pole jsou oddlena mezerami nebo tabulatorem.

    Komentae zainaji znakem # a pokrauji a do konce adku. Prazdne adky jsou
    vynechany.

    service-name by mlo zainat na zaatku adku, protoe mezery na zaatku
    nejsou odstraovany.  service-names mohou byt jakekoliv tisknutelne
    znaky krom mezery a tabulatoru, ale z dvodu kompatibility se doporuuje
    pouit pouze znaky a-z, 0-9, a pomlka (-).

    adky, ktere nevyhovuji tomuto formatu, by se zde nemly vyskytovat. (V
    souasne dob  jsou  funkcemi  getservent(3),  getservbyname(3),  a
    getservbyport(3) tie ignorovany, ale na to by se nemlo spolehat.)

    Tento soubor me byt distribuovan po siti pes jmenne sluby jako Yellow
    Pages/NIS nebo BIND/Hesiod.

    Jednoduchy soubor services me vypadat njak takto:

       netstat     15/tcp
       qotd      17/tcp     quote
       msp       18/tcp     # message send protocol
       msp       18/udp     # message send protocol
       chargen     19/tcp     ttytst source
       chargen     19/udp     ttytst source
       ftp       21/tcp
       # 22 - unassigned
       telnet     23/tcp

SOUBORY

    /etc/services
       databaze slueb sit Internet

    <netdb.h>
       Definice konstanty _PATH_SERVICES

DAL'I INFORMACE

    listen(2),  endservent(3),  getservbyname(3),   getservbyport(3),
    getservent(3), setservent(3), inetd.conf(5), protocols(5), inetd(8)

    Assigned Numbers RFC, nejnovji RFC 1700, (take znamo pod STD0002)

TIR'A

    Tato stranka je souasti projektu Linux man-pages. Popis projektu a
    informace    o    hlaeni    chyb     najdete     na
    http://www.kernel.org/doc/man-pages/.