Provided by: kde-l10n-et_4.7.1-0ubuntu1_all bug

NIMI

    kdesu - Programmi kaivitamine suuremates oigustes

S"uNOPSIS

    kdesu [-c k"ask] [-d] [-f fail] [-i ikooni nimi] [-n] [-p prioriteet]
       [-r] [-s] [-t] [-u user] [--noignorebutton] [--attach akna ID]

    kdesu [KDE uldised votmed] [Qt uldised votmed]

KIRJELDUS

    KDE su on UNIX(R) kasu su graafiline kasutajaliides KDE tookeskkonnale.
    See voimaldab kaivitada programme teise kasutaja oigustes vastava
    kasuaja parooli andes. KDE su on privileegideta programm ja kasutab
    susteemi kasku su.

    KDE su on siiski uhe lisavoimalusega: see voib sinu eest paroolid
    meelde jatta. Nii ei pruugi sul mingi kasu jaoks parooli anda enam kui
    uks kord.

    Programmi saab kaivitada kasurealt voi .desktop-failidest.

    Et kdesu ei ole enam paigaldatud asukohta
    $(kde4-config --prefix)/bin, vaid hoopis kde4-config --path libexec
    ning ei asu seetottu sinu otsinguteel (Path), tuleb kdesu kaivitamiseks
    anda kask $(kde4-config --path libexec)kdesu.

V~oTMED

    -c k"ask
      Maarab kasu kaivitama administraatori oigustes. See tuleb anda uhe
      argumendina. Kui naiteks soovid kaivitada uut failihaldurit, tuleb
      kasureale kirjutada $(kde4-config --path libexec)kdesu -c Dolphin

    -d
      Naitab silumisinfot.

    -f fail
      See voti voimaldab KDE su kasutamist .desktop-failides. Sellega
      saab KDE su korralduse uurida faili fail. Kui kasutajal on sellele
      kirjutamisoigus, kaivitab KDE su kasu kasutaja oigustes. Kui mitte,
      kaivitatakse kask kasutaja kasutaja oigustes (vaikimisi on selleks
      administraator).

      Parameetrit fail hinnatakse jargmiselt: kui fail algab margiga /,
      on see absoluutne failinimi. Muul juhul peetakse seda KDE globaalse
      seadistustefaili nimeks.

    -i ikooni nimi
      Maarab paroolidialoogis kasutatava ikooni. Anda tuleb lihtsalt nimi
      ilma laiendita.

    -n
      Parooli ei jaeta meelde. See keelab paroolidialoogis markekasti
      Parool jaetakse meelde.

    -p prioriteet
      Maarab prioriteedi. See on suvaline arv vahemikus 0 kuni 100, kus
      100 on suurim ja 0 vaikseim prioriteet. Vaikevaartus on 50.

    -r
      Kasutatakse reaalaja planeerijat.

    -s
      Peatab kdesu deemoni. See deemon puhverdab taustal edukdad
      paroolid. Selle voimaluse saab keelata ka votmega -n KDE su
      kaivitamisel.

    -t
      Lubab terminalivaljundi. See keelab paroolide sailitamise. See on
      peamiselt moeldud silumiseks: Kui soovid kaivitada konsoolireiimis
      programmi, kasuta standardset kasku su.

    -u kasutaja
      Ehkki enamasti on KDE su mote panna programm toole administraatori
      oigustes, voib maarata ka mis tahes muu kasutaja, kui sa muidugi
      tead selle kasutaja parooli.

    --noignorebutton
      Ignoreerimisnuppu ei naidata.

    --attach akna ID
      Seondab dialoogi akna ID-ga maaratud X'i rakendusega.

VAATA KA

    su(1)

    Pohjalikumat kasutaja dokumentatsiooni pakub help:/kdesu (kirjuta see
    URL Konquerori voi kaivita kasuga khelpcenter help:/kdesu).

N"aITED

    Failihalduri kfmclient kaivitamiseks kasutajana juku ja Konquerori
    ikooni naitamiseks paroolidialoogis anna kask:

      $(kde4-config --path libexec)kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORID

    KDE su autorid on Geert Jansen jansen@kde.org ja Pietro Iglio
    iglio@fub.it

AUTHOR

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Author.

KDE tookeskkond          2010-09-18             KDESU(1)