Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8.6-1_i386 bug

NIMI

    wesnothd - Battle for Wesnothi mitmemangija-vorgumoodul

L"UHIDALT

    wesnothd [-dv] [-c kataloog] [-p port] [-t number] [-T number]
    wesnothd -V

KIRJELDUS

    Haldab   Wesnothi   Lahingu   mitmemangija   mange.   Vt
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration kaskude kohta, mida
    saab anda klientprogrammist (/query ...) voi kasujarjekorra kaudu..

VALIKUD

    -c kataloog, --config kataloog
       utleb wesnothd-le haalestusfailide asukoha. Vt suntaksi SERVER
       CONFIG  alt.  Haalestust  saab  uuesti  laadida,  saates
       serveriprotsessile kasu SIGHUP.

    -d, --daemon
       kaitab wesnothd taustareiimis (daemon)

    -h, --help
       utleb, mida kasureavalikud teevad.

    --log-level=domain1,domain2,...
       maarab logimise taseme. all valib koik tasemed. Tasemeteks on:
       error, warning, info, debug. Vaikimisi on kasutusel error ning
       serveri jaoks info.

    -p port, --port port
       seob serveri konkreetse pordiga. Kui muud pole maaratud, on
       kasutusel 15000.

    -t arv, --threads arv
       maarab  vorgu  S/V  loimede  maksimumarvu  (vaikimisi:
       5, maksimum: 30).

    -T arv, --max-threads arv
       maarab maksimaalse loimede arvu.  Kui 0, siis piirang puudub
       (vaikimisi: 0).

    -V, --version
       naitab versiooninumbrit ja valjub programmist.

    -v, --verbose
       lulitab silumislogi sisse.

SERVERIH"A"ALESTUS

  "Ulds"untaks on j"argmine:
    [tag]

       klahv="v"a"artus"

       klahv="v"a"artus,v"a"artus,..."

    [/tag]

  Globaalsed v~otmed:
    allow_remote_shutdown
       Negatiivse vaartuse (vaikimisi) korral ignoreeritakse koiki
       sulgemis- ja taaskaivituskaske peale FIFO omade. Positiivse
       (jah) vaartuse korral lubab administraatoril mangu  eemalt
       sulgeda.

    ban_save_file
       Absoluutne voi suhteline kataloogitee (gzip-pakitud) failini,
       mida server saab lugeda ja kirjutada. Keelud salvestatakse
       sellesse faili ja loetakse serveri kaivitamisel sisse.

    compress_stored_rooms
       Maarab, kas ruumidefaili saab lugeda ja kirjutada pakitud kujul.
       Vaikimisi on 'jah'.

    connections_allowed
       Lubatud uhenduste arv samalt IP-aadressilt. 0 tahendab loputut
       hulka. (vaikimisi: 5)

    disallow_names
       Nimed ja huudnimed, mida server ei tunnista. Metamargid `*' ja
       `?' on toetatud. Lisainfoks vt. glob(7) .  Vaikimisi vaartused
       (kui      muud      ei      maarata)     on:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Serveri kasujarjekorra (FIFO) kataloog (nagu wesnothi /query ...
       ). Kui pole maaratud, kasutatakse kompileerimisaegset vaikimisi
       vaartust (vaikimisi: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Lubatud sonumite arv perioodil messages_time_period. (vaikimisi:
       4)

    messages_time_period
       Ajavahemik (sekundites), mille jooksul kontrollitakse sonumitega
       uleujutamist (vaikimisi: 10 sekundit).

    motd  Paevasona.

    new_room_policy
       Maarab, kes saab serveris uusi ruume luua. Voimalikud vaartused
       on 'everyone' (igauks), 'registered' (registreeritud kasutajad),
       'admin' (haldur) ja 'nobody' (mitte keegi). Vaikimisi vaartuseks
       on 'everyone'.

    passwd Administraatori salasona (vt /query adminparool).

    replay_save_path
       Mangusalvestuste kataloog. (Ara unusta alguse kaldkriipsu!)
       Vaikmisi on `' ehk wesnothd kaivituskataloog.

    restart_command
       Kask, mida server kasutab uue serveriprotsessi kaivitamiseks
       labi `restart'-kasu. (Kasutatav vaid kasujarjekorra kaudu. Vt
       allow_remote_shutdown -satet.)

    room_save_file
       Kataloogitee ruumiandmete failini. Seda faili loetakse serveri
       kaivitumisel ja hiljem ka kirjutatakse sinna. Kui see on tuhi
       voi maaramata, siis ruume ei laeta ega salvestata.

    save_replays
       Maarab, kas server  salvestab  mangu  kaigu  automaatselt.
       (vaikimisi: false).

    versions_accepted
       Komadega  eraldatud  tunnusstringide  loetelu,  mida server
       tunnistab. Metamargid `*' and `?' on toetatud.  (vaikimisi on
       vastav Wesnothi versioon)
       N: versions_accepted="*" tunnistab koiki versioone.

    user_handler
       Kasutajahalduri nimi. Hetkel on saadaval 'forum' (wesnothd
       uhendamiseks  phpbb  foorumi  andmebaasiga)  ja  'sample'
       (naitrealisatsioon  kasutajate  haldusliidesest.  Kes  seda
       tegelikult kasutab, on hull). Vaikimisi vaartuseks on 'forum'.
       Pead ka lisama [user_handler]-sektsiooni.

  Globaalsed m"argendid:
    [redirect] Maarab serveri, kuhu kindlad klienttarkvara versioonid
    suunatakse.

       host  Umbersuunatava serveri aadress.

       port  Port, kuhu uhendutakse.

       version
           Komadega  eraldatud   nimekiri   umbersuunatavatest
           versioonidest.   Metamarkide   osas  kaitub  nagu
           versions_accepted.

    [ban_time] Votmesonade maaramiseks ajutiste keeldude nimekirja jaoks.

       name  Nimi keeluajale viitamiseks.

       time  Ajapikkuse defineerimine. Vorming:: %d[%s[%d%s[...]]] ,
           kus %s on s (sekundid), m (minutid), h (tunnid), D
           (paevad), M (kuud) voi Y (aastad) ja %d on arv.  Kui
           pole  maaratud,  kasutatakse  m-i  (minutid).  N:
           time="1D12h30m" annab keelu pikkuseks 1 paeva, 12 tundi
           ja 30 minutit.

    [proxy] Kasib serveril toimida puhvrina ja edastada uhendunud kliendi
    soovid konkreetsele serverile.  Samad votmed kui [redirect] juures.

    [user_handler] Kaivitab kasutajahalduri. Votmed soltuvad konkreetsest
    haldurist, mis maaratakse user_handler votmega. Kui [user_handler]
    -sektsioon on haalestusfailis olemas, toimib server ilma kasutajate
    registreerimiseta.

       db_host
           (user_handler=forum korral) Andmebaasiserveri masina nimi

       db_name
           (handler=forum jaoks) Andmebaasi nimi

       db_user
           (user_handler=forum jaoks) Kasutajanimi, millega baasi
           sisse logida

       db_password
           (user_handler=forum jaoks) Kasutaja salasona

       db_users_table
           (user_handler=forum  jaoks)  Tabeli  nimi,   kuhu
           salvestatakse phpbb foorumi kasutajainfo. Toenaoliselt on
           see <table-prefix>_users (e.g. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (user_handler=forum jaoks) Tabeli nimi, kuhu wesnothd
           salvestab kasutajainfo. See tuleb luua kasitsi. N: CREATE
           TABLE  <tabel>(kasutaja  VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit  INT  UNSIGNED  NOT  NULL DEFAULT 0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (user_handler=sample  jaoks).  Aeg  paevades,  mille
           moodumisel konto aegub.

    [mail] Haalestab SMTP-serveri, mille kaudu kasutajahaldur saab saata
    e-kirju. Praegu saadaval vaid 'sample'-kasutajahaldurile..

       server Postiserveri nimi

       username
           Postiserveri kasutajanimi

       password
           Kasutaja parool.

       from_address
           Sinu sonumi vastuseaadress.

       mail_port
           Port, kus e-postiserver jookseb. Vaikimisi on see 25.

EXIT STATUS

    Normal exit status is 0 when the server was properly shutdown. An exit
    status of 2 indicates an error with the command line options.

AUTOR

    Kirjutaja David White <davidnwhite@verizon.net>. Muutjad: Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,    ott    <ott@gaon.net>,    Soliton
    <soliton.de@gmail.com>      ja      Thomas     Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>. Selle manuaalilehe algne autor oli Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Kulasta ametlikku kodulehte: http://www.wesnoth.org/

AUTORI~OIGUS

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    See on vaba tarkvara - see tarkvara kasutab Vaba Tarkvara Sihtasutuse
    koostatud GPL litsentsi versiooni 2. Garantiid EI OLE, isegi mitte
    muugikolbulikkuse voi kindlaks otstarbeks kasutuskolbulikkuse suhtes.

LISAINFO

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)