Provided by: aptitude_0.6.4-1ubuntu2_i386 bug

NOME

    aptitude - interface a pantalla completa para o xestor de paquetes.

SINOPSE

    aptitude

DESCRICI'ON

    aptitude e unha interface en modo texto para o sistema de paquetes de
    Debian GNU/Linux.
    Permitelle ao usuario ve-la lista de paquetes e realizar tarefas de
    xestion de paquetes coma a instalacion, actualizacion e eliminacion de
    paquetes. Por defecto, aptitude deixa disponibles as seguintes teclas e
    comandos:

    q   Sair do contexto actual, gravando os cambios.

    x   Sair do contexto actual, abandonando os cambios.

    ?   Amosar unha pantalla de axuda en lina.

    Arriba, j
       Move-la barra de seleccion un elemento cara a arriba.

    Abaixo, k
       Move-la barra de seleccion un elemento cara a abaixo.

    ^   Move-la barra de seleccion cara ao pai do elemento actual.

    Intro Expandir ou contraer un grupo de paquetes.

    [   Expandir unha arbore de paquetes completa.

    ]   Contraer unha arbore de paquetes completa.

    Intro, i
       Amosar informacion acerca dun paquete.

    +   Cancela-lo borrado dun paquete, ou solicita-la sua instalacion
       ou actualizacion.

    -   Cancela-la instalacion dun  paquete,  ou  solicita-la  sua
       eliminacion.

    =   Reter un paquete (ou quitalo da retencion se e un paquete retido
       non actualizable).

    _   Solicita-la eliminacion dun paquete e todolos seus ficheiros de
       configuracion ("purgar").

    u   Actualiza-las listas de paquetes disponibles.

    g   Realizar todalas instalacions, eliminacions e actualizacions
       pendentes.

    Control-u
       Desface-la ultima accion ou conxunto de accions.

    /   Realizar unha busca.

       Repeti-la ultima busca.

    v   Amosar todalas versions dun paquete disponibles.

OPCI'ONS

    A version actual de aptitude non reconece opcions de lina de comandos.

VER TAM'EN

    apt-get(1), apt(8), /usr/share/doc/aptitude/README.

AUTOR

    Esta   paxina   de   manual   escribiuna   Daniel   Burrows
    <Daniel_Burrows@brown.edu>.

TRADUCTOR

    Esta  paxina  de  manual  traduciuna  Jacobo  Tarrio  Barreiro
    <jtarrio@trasno.net>.

                  9/8/00             APTITUDE(8)