Provided by: wesnoth-1.8-core_1.8.6-1_i386 bug

PAVADINIMAS

    wesnoth - Mis dl Vesnoto, jimais pagrstas fantastinis strateginis
    aidimas

REZIUM

    wesnoth [PARAMETRAI] [KELIAS_IKI_DUOMEN]

APRAYMAS

    Mis dl Vesnoto yra jimais pagrstas fantastinis strateginis aidimas.

    Nugalkite visus prie vadus naudodami gerai parinkt kari rinkin,
    rpindamiesi savo aukso ir kaim resursais. Visi daliniai turi savo
    stiprisias ir  silpnsias  puses;  kad  nugaltumte,  pasinaudokite
    geriausiais savo pajg privalumais, neleisdami to paties padaryti
    prieams. Daliniams gaunant patirties, jie gyja nauj galimybi ir tampa
    galingesni. aiskite savo gimtja kalba ir ibandykite savo meistrikum
    prie proting kompiuterin prieinink arba prisijunkite prie didels
    Vesnoto  tinklo  aidj bendruomens. Kurkite savo paties dalinius,
    scenarijus ar kampanijas ir dalinkits jais su kitais.

PARAMETRAI

    --bpp skaiius
       nustato bit vienam pikseliui vert. Pavyzdiui: --bpp 32

    -c, --campaign
       i karto rodo kampanijos pasirinkimo meniu.

    --config-dir pavadinimas
       nustato naudotojo konfigracijos aplank name esant $HOME arba
       ,,My Documents\My Games" windowsuose.

    --config-path
       iveda naudotojo konfigracijos aplanko keli ir ieina.

    -d, --debug
       jungia papildomas komandinio reimo opcijas aidimo metu (daugiau
       informacijos apie komandin reim rasite viki puslapyje iuo
       adresu: http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode)

    -e, --editor failas
       tiesiogiai paleidia ingertuot emlapi redaktori. Jei nurodytas
       failas, tai yra ekvivalentu -e --load

    --fps ekrano kampe parodo tuo metu veikianio aidimo kadr skaii per
       sekund.

    -f, --fullscreen
       paleidia aidim viso ekrano reimu.

    --gunzip failas.gz
       ispaudia fail, kuris turi bti gzip formatu ir isaugo j be .gz
       pltinio. infile.gz bus paalintas.

    --gzip failas
       suspaudia fail gzip formatu, isaugo kaip infile.gz ir paalina
       infile.

    -h, --help
       iveda komandins eiluts parametr santrauk standartin ivedim ir
       ieina.

    -l, --load failas
       kelia isaugojim failas i standartinio isaugojim aplanko.  Jei
       taip pat naudojamas -e arba --editor parametras, paleidia
       redaktori su atvertu i failo emlapiu. Jei tai yra aplankas,
       emlapi redaktorius pasileis su emlapi klimo dialogu atvertu ten.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to
       match   any   log   domain.   Available   levels:
       error, warning, info, debug.  By default the error level is
       used.

    --logdomains
       Dumps a list of all log domains and exits.

    --max-fps
       kadr per sekund skaiius, kur gali parodyti aidimas, vert turi
       bti tarp 1 ir 1000, numatyta 50.

    -m, --multiplayer
       runs a multiplayer game. There are additional options that can
       be used together with --multiplayer as explained below. Only
       these additional options can follow --multiplayer.

    --no-delay
       paleidia aidim be joki ulaikym grafikos testavimui. Tai yra
       automatikai galinta naudojant --nogui.

    --nocache
       ijungia aidimo duomen podl

    --nomusic
       paleidia aidim be muzikos.

    --nosound
       paleidia aidim be gars ir muzikos.

    --path atspausdina aidimo duomen aplanko pavadinim ir ieina.

    -r XxY, --resolution XxY
       nustato ekrano raik. Pavyzdiui: -r 800x600

    --smallgui
       leidia mainti ekrano raikas iki 800x480 ir sumaina kelis
       naudotojo ssajos elementus.

    -s, --server [mazgas]
       jungiasi prie nurodyto kompiuterio, jei kas nurodyta; jeigu ne,
       jungiasi prie pirmo serverio, rasto nuostatose.  Pavyzdys:
       --server server.wenoth.org

    -t, --test
       paleidia aidim su mau bandomuoju scenarijumi.

    --validcache
       daro prielaid, kad podlis yra tinkamas. (pavojinga)

    -v, --version
       parodo versijos numer ir isijungia.

    -w, --windowed
       paleidia aidim lango reimu.

    --with-replay
       pakartoja aidim kelt su --load parinktimi.

--multiplayer parinktys

    Daugelio aidj opcijos, skirtos kakuriai vienai pusei, ymimos skaiiumi.
    skaii pakeiskite tikruoju aidjo numeriu. Daniausiai tai bus 1 arba 2,
    bet gali bti ir daugiau, priklausomai nuo galimo aidj skaiiaus
    scenarijuje.

    --ai_confignumeris=vert
       selects a configuration file to load for the AI controller for
       this side.

    --algorithmnumeris=vert
       parenka nestandartin algoritm, kur naudos DI valdiklis iai
       pusei. Galimos verts: idle_ai ir sample_ai.

    --controllernumeris=vert
       parenka valdikl iai pusei. Galimos verts: human ir ai.

    --era=vert
       naudokite i parinkt, kad aistumte pasirinktoje eroje vietoj
       Numatytos eros. Era yra parenkama pagal id. Eros apraytos
       data/multiplayer/eras.cfg faile.

    --exit-at-end
       ieina pasibaigus scenarijui be pergals/pralaimjimo  dialogo
       rodymo, kuris reikalauja naudotojui nuspausti Gerai. Tai taip
       pat naudojama automatiniam testavimui.

    --nogui
       paleidia aidim be grafins ssajos (GUI). Privalo pasirodyti prie
       --multiplayer tam, kad turt norim poveik.

    --parmnumeris=pavadinimas:vert
       nustato papildomus ios puss parametrus. is parametras priklauso
       nuo opcij, panaudot su --controller ir --algorithm. Jis turt bti
       naudingas  tik  monms, kuriantiems nuosav DI. (dar pilnai
       nedokumentuota)

    --scenario=vert
       parenka keli aidj scenarij pagal id. Numatytas scenarijaus id
       yra multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumeris=vert
       selects a faction of the current era for this side. The faction
       is chosen by an  id.  Factions  are  described  in  the
       data/multiplayer.cfg file.

    --turns=vert
       nustato jim skaii pasirinktam scenarijui. Numatyta 50.

EXIT STATUS

    Normal exit status is 0. An exit status of 1 indicates an (SDL, video,
    fonts, etc) initialization error. An exit status of 2 indicates an
    error with the command line options.

AUTORIUS

    Para David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redaguota Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ir
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
      dokumentacijos  puslap  i  pradi  para  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficial puslap: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai  yra laisva programa; i programa licencijuota Free Software
    Foundation (Laisvos programins rangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.
    Nra  JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS
    TIKSLAMS.

TAIP PAT IRKITE

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)