Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ac - wypisuje statystyki odnonie czasu polczenia uytkownikow

SK/LADNIA

    ac   [ -d | --daily-totals ] [ -y | --print-year ]
       [ -p | --individual-totals ] [ people ]
       [ -f | --file filename ] [ -a | --all-days ]
       [ --complain ] [ --reboots ] [ --supplants ]
       [ --timewarps ] [ --compatibility ]
       [ --tw-leniency num ] [ --tw-suspicious num ]
       [ -z | --print-zeros ] [ --debug ]
       [ -V | --version ] [ -h | --help ]

OPIS

    ac wypisuje czas polczenia (w godzinach) na podstawie zalogowa i
    wylogowa zapisanych w biecym pliku /var/log/wtmp.  Calo polcze jest
    take wypisywana.

    /var/log/wtmp jest nadzorowany przez init(8) i login(1). Ani ac ani
    login nie tworz /var/log/wtmp; Jeli plik nie istnieje, dane nie s
    wypisywane. Aby zacz prowadzi statystyki(?) , utworz pusty plik.

    UWAGA:  Plik /var/log/wtmp moe szybko sta si bardzo duy. Bdziesz
    chcial go skraca za kadym razem.

    GNU ac pracuje podobnie do u*x ac, czasem jest troch sprytniejsze w
    pewnych zadaniach. Moesz si spodziewa ronic w wyniku dzialania GNU i ac
    ac i ac na innych systemach.  Uyj komendy info accounting , aby
    dowiedzie si wicej.

OPCJE

    -d, --daily-totals
       Wypisuje calo polcze dla kadego dnia, a nie calo dla calego
       pliku. Wynik dzialania wyglda tak:
           Jul 3 total   1.17
           Jul 4 total   2.10
           Jul 5 total   8.23
           Jul 6 total   2.10
           Jul 7 total   0.30

    -p, --individual-totals
       Wypisuje czas polcze dla kadego uytkownika, w przeciwiestwie do
       zwyklej zsumowanej wartoci. Wyglda to tak:
           bob    8.06
           goff   0.60
           maley   7.37
           root   0.12
           total  16.15

    people Wypisuje sum czasu polcze wszystkich uytkownikow zawartych w
       people.  people People jest list uytkownikow  oddzielonych
       spacjami. Maski s niedozwolone.

    -f, --file filename
       pliku Czyta z pliku filename zamiast z systemowego /var/log/wtmp

    --complain
       Kiedy plik /var/log/wtmp znajduje bld (brakujcy rekord, lub
       cokolwiek), wypisuje odpowiedni bld.

    --reboots
       Rekordy zamknicia systemu nie s zapisywane w czasie zamykania
       systemu, lecz gdy system ponownie startuje; dlatego, jest
       niemoliwe aby zna dokladny czas zamknicia systemu.  Uytkownicy
       mogli zosta zalogowani do systemu podczas zamknicia systemu;
       wiele ac's automagicznie liczy czas pomidzy rekordem zalogowania
       a zamknicia systemu dla kadego uytkownika (nawet gdy nie
       powinien, na przyklad gdy system jest wylczony przez dluszy
       czas).  Jeli chcesz wzi pod uwag ten czas, wlcz t flag. *Dla
       kompatybilnoci z vanilla ac wlcz t flag.

    --supplants
       Czasami rekord wylogowania nie jest zapisywany dla danego
       terminala,  dlatego  czas  ostatniego polczenia dla danego
       uytkownika nie moe by obliczony. Jeli chcesz wzi pod uwag ten
       czas od zalogowania danego uytkownika do nastpnego zalogowania
       na terminal (chocia moliwe, e niewlaciwy) wlcz t flag.  *Dla
       kompatybilnoci z vanilla ac wlcz t flag.

    --timewarps
       Czasami wpisy w pliku @WTMP_FILE_LOC bd nagle przeskakiwaly w
       tyl, bez wpisu o zmianie zegara systemowego.  Jeli co takiego
       wystpi, niemoliwe jest przewidzenie jak dlugo uytkownik byl
       zalogowany. Jeli chcesz wzi pod uwag czas pomidzy zalogowaniem
       uytkownika, a bldem czasowym wlcz t flag. *Dla kompatybilnoci z
       vanilla ac wlcz t flag.*

    --compatibility
       To jest skrot dla wpisywania trzech powyszych opcji.

    -a, --all-days
       Jeli wypisujesz dzienne statystyki, wypisuj rekordy dla kadego
       dnia zamiast pomija uplywajce dni, w ktorych nie bylo zalogowa.
       Bez tej flagi, czas, ktory uplynl podczas tych uplywajcych dni,
       jest wypisywany pod nastpnym dniem, w ktorym nie bylo zalogowa.

    --tw-leniency num
       Ustawia tolerancj bldu czasowego na num sekund. Rekordy w pliku
       /var/log/wtmp mog by lekko nie poukladane (czsto spotykalem, gdy
       dwa zalogowania wystpuj w jednej sekundzie - drugie zalogowanie
       jest wpisywane pierwsze). Standardowo, warto ta jest ustawiana
       na 60. Jeli program napotka na problemy, czas nie jest dodawany
       dla uytkownikow, chyba e uyta jest flaga --timewarps.

    --tw-suspicious num
       Ustawia podejrzenie bldu czasowego na num sekund. Jeli dwa
       rekordy w pliku /var/log/wtmp s oddalone od siebie dalej ni
       podana liczba sekund, masz problem z plikiem @WTMP_FILE_LOC (lub
       twoja maszyna nie byla wlczana od roku). Jeli program napotka na
       ten problem, czas nie jest dodawany dla uytkownikow, chyba e
       uyta jest flaga --timewarps.

    -y, --print-year
       Wypisuje rok podczas wywietlania daty.

    -z, --print-zeros
       Jeli calo dla dowolnej kategorii jest rowna zero, wypisz j.
       Standardowo pomija si wypisywanie.

    --debug
       Wypisuj wewntrzne informacje.

    -V, --version
       Wypisuj numer wersji ac na standardowe wyjcie i zakocz.

    -h, --help
       Wypisuj sposob uycia ac na standardowe wyjcie i zakocz.

PLIKI

    /var/log/wtmp
       Systemowy plik z zapisanymi rekordami zalogowa. Zobacz wtmp(5),
       aby uzyska wicej informacji.

AUTOR

    Narzdzia  statystyczne  GNU  zostaly  napisane  przez Noel Cragg
    <noel@gnu.ai.mit.edu>. Strona podrcznika systemowego przerobiona ze
    strony  texinfo  o  statystykach napisanej przez Susan Kleinmann
    <sgk@sgk.tiac.net>.

ZOBACZ TE

    login(1), wtmp(5), init(8), sa(8)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

               31 padziernika 1995            AC(1)