Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    alien - konwertuje lub instaluje obcy pakiet binarny

SK/LADNIA

    alien [--to-deb] [--to-rpm] [--to-tgz] [--to-slp] [opcje] plik [...]

OPIS

    alien jest programem konwetrujcym pomidzy ronymi formatami plikow
    pakietow: rpm Red Hata, deb Debiana, slp Stampede, tgz Slackware'a oraz
    pkg Solarisa. Aby moc uywa pakietu z innej dystrybucji Linuksa ni
    zainstalowana w systemie, mona uy programu alien do skonwertowania tego
    pakietu do preferowanego formatu i zainstalowania go. Take obsluguje
    pakiety LSB.

OSTRZEENIE

    Mimo wysokiego numeru wersji, alien wci jest (i najprawdopodobniej
    zawsze bdzie) programem raczej eksperymentalnym. Chocia jest rozwijany
    od wielu lat, to wci zawiera wiele bldow i ogranicze.

    aliena nie powinno si uywa do zastpienia wanych pakietow systemowych,
    takich jak init, libc czy innych, ktore s niezbdne do poprawnego
    dzialania systemu. Wikszo tych pakietow jest w ronych dystrybucjach
    inaczej skonfigurowana, pakiety ronych dystrybucji nie mog by stosowane
    wymiennie. Ogolnie, nie mona usun takiego pakietu bez zepsucia systemu,
    tak wic prosimy nie probowa zastpowa go obc wersj.

UWAGI DO POSZCZEG'OLNYCH FORMAT'OW PAKIET'OW

    rpm Do konwersji z formatu rpm i na format rpm musi by zainstalowany
      Red Hat Package Manager.

    lsb W przeciwiestwie do pozostalych formatow pakietow alien potrafi
      obsluy zalenoci pakietow lsb, jeeli tylko format pakietu wynikowego
      obsluguje zalenoci. Prosz zauway, e oznacza to, i pakiet utworzony
      z pakietu lsb bdzie zaleal od pakietu nazwanego "lsb" -- Twoja
      dystrybucja powinna dostarczy pakietu o tej nazwie, jeeli jest
      zgodna ze standardem lsb. Domylnie zostan skonwertowane rownie
      skrypty w pakiecie lsb.

      Do utworzenia pakietow lsb, musi by zainstalowany Red Hat Package
      Manager, a alien w pierwszej kolejnoci uyje programu lsb-rpm, jeeli
      takowy istnieje. Nie ma adnych gwarancji, e wygenerowany pakiet
      lsb bdzie w 100% zgodny ze standardem LSB, co wicej jest to raczej
      niemoliwe, chyba e zostanie on zbudowany w rodowisku lsbdev.

    deb Do konwersji na format .deb (ale nie z tego formatu) musz by
      zainstalowane pakiety gcc, make, debmake, dpkg-dev i dpkg.

    tgz Zauwa, e dla formatu tgz alien po prostu utworzy pakiet wynikowy z
      tymi samymi plikami we wntrzu, ktore s w pliku tgz. Dziala to
      dobrze tylko wtedy, jeli plik tgz zawiera w sobie prekompilowane
      binaria w standardowym linuksowym drzewie katalogow. NIE
      uruchamiaj aliena na plikach tar zawierajcych kod rodlowy, chyba e
      chcesz, by kod ten podczas instalacji pakietu zostal zainstalowany
      w katalogu glownym (root)!

    pkg Aby dziala na pakietach w formacie pkg Solarisa (ktory tak naprawd
      jest formatem pakietow SV), musz by zainstalowane solarisowe
      narzdzia pkginfo i pkgtrans.

OPCJE

    alien skonwertuje wszystkie podane pliki na wszystkie podane typy
    pakietow wynikowych. Jeeli nie podano adnego typu, to domylnie pakiet
    zostanie skonwertowany do formatu deb.

    plik [ ... ]
      Lista plikow do konwersji.

    -d, --to-deb
      Pakiet wynikowy bdzie pakietem Debiana. Domylne.

    -r, --to-rpm
      Pakiet wynikowy bdzie pakietem rpm.

    -t, --to-tgz
      Pakiet wynikowy bdzie pakietem tgz.

    --to-slp
      Pakiet wynikowy bdzie pakietem slp.

    -p, --to-pkg
      Pakiet wynikowy bdzie pakietem pkg Solarisa.

    -i, --install
      Automatycznie instaluje pakiet wynikowy i usuwa plik pakietu po
      jego zainstalowaniu.

    -g, --generate
      Tworzy katalog tymczasowy, odpowiedni do zbudowania z niego
      pakietu, ale samego pakietu faktycznie nie tworzy. Przydatne, jeli
      chcesz przesun pliki w pakiecie przed jego skonstruowaniem. Pakiet
      moe by zbudowany z tego katalogu tymczasowego przez uruchomienie
      "debian/rules binary", jeli tworzony jest pakiet Debiana, lub "rpm
      -bb <nazwapakietu>.spec", jeeli jest tworzony pakiet Red Hata.

    -s, --single
      Jak -g, ale nie tworzy katalogu nazwapakietu.orig. Przydatne tylko
      jeli jest bardzo malo miejsca na dysku i tworzysz pakiet Debiana.

    --patch=/lata
      Okrela lat, jaka ma by uyta, zamiast automatycznego wyszukiwania
      jej w /var/lib/alien/. Ta opcja ma znaczenie tylko gdy budowany
      jest pakiet Debiana.

    --anypatch
      Jest mniej wymagajcy w stosunku do tego, ktora lata zostanie uyta,
      probujc uy pliku z lat dla starszej wersji pakietu. Nie ma
      gwarancji, e to bdzie zawsze dziala; starsze laty niekoniecznie
      musz dziala z nowszymi pakietami.

    --nopatch
      Nie uywa adnych plikow z latami.

    --description=opis
      Okrela opis pakietu. Moe by uywane tylko przy konwersji z pakietow
      tgz Slackware, ktore nie maj opisow.

    --version=wersja
      Okrela wersj pakietu. Opcja ta ma zastosowanie przy konwersji z
      pakietow w formacie tgz, ktore mog nie mie informacji o wersji.

      Uwaga, uyta bez argumentu, wywietla wersj aliena.

    -c, --scripts
      Probuje konwertowa skrypty, ktory powinny by uruchamiane przy
      instalacji lub usuwaniu pakietu. Uywaj rozwanie, gdy skrypty te mog
      by zaprojektowane do pracy na systemach niepodobnych do twojego i
      mog powodowa klopoty. Przed zastosowaniem tej opcji zaleca si
      zbadanie skryptow rcznie i zobaczenie, co robi.

      Opcja jest domylnie wlczona dla konwertowania z pakietow formatu
      lsb.

    -T, --test
      Testuje wygenerowane pakiety. Obecnie jest to moliwe tylko dla
      pakietow Debiana, ktore bd testowane programem lintian, jeeli jest
      on zainstalowany, i zostanie wywietlone wyjcie programu lintian.

    -k, --keep-version
      Domylnie alien dodaje jeden do pobocznego (minor) numeru wersji.
      Jeeli podano t opcj, alien nie bdzie tego robil.

    --fixperms
      Poprawia wlacicieli i prawa dostpu podczas budowania pakietu deb.
      Moe by to uyteczne, kiedy w oryginalnym pakiecie panuje balagan. Z
      drugiej strony, moe to zepsu pewnie rzeczy zwizane z prawami dostpu
      i wlacicielami, dlatego domylnie ta opcja jest wylczona. Moe by
      uyte tylko podczas konwertowania do pakietow Debiana.

    -v, --verbose
      Tryb glony: Wywietla kade polecenie wykonywane przez aliena podczas
      konwertowania pakietu.

    --veryverbose
      Tryb glony, podobnie jak w wypadku opcji --verbose, z t ronic, e
      wywietla wyjcie kadego polecenia. Niektore polecanie mog generowa
      due wyjcie.

    -h, --help
      Wywietla krotkie podsumowanie uytkowania.

    -V, --version
      Wywietla wersj aliena.

PRZYK/LADY

    Oto kilka przykladow uycia programu alien:

    alien --to-deb pakiet.rpm
      Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb

    alien --to-rpm pakiet.deb
      Konwertuje pakiet.deb na pakiet.rpm

    alien -i pakiet.rpm
      Konwertuje pakiet.rpm na pakiet.deb (konwersja na pakiet .deb jest
      domylna, wic nie musisz podawa --to-deb) i instaluje wygenerowany
      pakiet.

    alien --to-deb --to-rpm --to-tgz --to-slp foo.deb bar.rpm baz.tgz
      Tworzy 9 nowych pakietow. Po zakoczeniu foo, bar i baz bd dostpne
      we wszystkich 4 formatach pakietow.

RODOWISKO

    alien rozpoznaje nastpujce zmienne rodowiska:

    RPMBUILDOPT
      Opcje do przekazania do rpm, gdy buduje pakiet.

    RPMINSTALLOPT
      Opcje do przekazania do rpm, gdy instaluje pakiet.

    EMAIL
      Jeeli ustawiona, to alien przyjmuje, e zawiera Twoj adres e-mail.
      Adresy e-mail s dolczane do wygenerowanych pakietow Debiana.

UWAGI

    Podczas uruchamiania programu alien na pliku tar wszystkie pliki w /etc
    s uwaane za pliki konfiguracyjne.

    Jeeli alien nie jest uruchamiany przez uytkownika root, pliki w
    utworzonym pakiecie bd mialy nieprawidlowych wlacicieli i prawa dostpu.

AUTOR

    alien zostal napisany przez Christopha Lametera <clameter@debian.org>.

    Kod konwersji deb na rpm zostal wzity z programu martian Randolpha
    Chunga <tausq@debian.org>.

    Alien zostal w duym stopniu napisany ponownie (3 razy) i obecnie jego
    opiekunem jest Joey Hess <joeyh@debian.org>.

LICENCJA

    Alien moe by kopiowany i rozprowadzany na warunkach Ogolnej Licencji
    Publicznej GNU.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.