Provided by: man-db_2.6.0.2-2_i386 bug

NAZWA

    apropos - przeszukiwanie nazw i opisow stron podrcznika ekranowego

SK/LADNIA

    apropos [-dalhvV] [-e|-w|-r] [-s lista] [-m system[,...]] [-M cieka]
    [-L ustawienia_jzykowe] [-C plik] s/lowo_kluczowe ...

OPIS

    Kada strona podrcznika zawiera krotki opis. apropos przeszukuje te
    opisy, wyszukujc podane s/lowo_kluczowe.

    s/lowo_kluczowe jest zazwyczaj wyraeniem regularnym, tak jakby uyto
    opcji -r, moe take zawiera znaki dopasowania w stylu powloki (-w) lub
    by traktowane doslownie (-e). Podczas uywanie tych opcji moe by
    potrzebne ujcie s/lowa_kluczowego w cudzyslowy lub poprzedzenie znakow
    specjalnych  znakiem  odwrotnego  ukonika  (\),  aby  unikn  ich
    interpretowania przez powlok.

    Standardowe reguly dopasowania pozwalaj na dopasowanie nazwy strony
    podrcznika i poszczegolnych slow opisu.

    Baza danych przeszukiwana przez apropos jest aktualizowana przez
    program mandb. W zalenoci od instalacji, moe by on uruchamiany okresowo
    przez program cron lub rcznie przez administratora po zainstalowaniu
    nowych stron podrcznika.

OPCJE

    -d, --debug
       Wywietla informacj diagnostyczn (debug).

    -v, --verbose
       Wywietla szczegolowe ostrzeenia.

    -r, --regex
       Interpretuje kade slowo kluczowe jako wyraenie regularne. Jest
       to zachowanie domylne. Kade slowo kluczowe jest dopasowywane do
       nazw stron podrcznika lub opisow niezalenie. Moe pasowa do
       dowolnej czci nazwy lub opisu. Dopasowanie nie jest ograniczone
       do granic slow.

    -w, --wildcard
       Interpretuje kade slowo kluczowe jako wzorzec zawierajcy znaki
       dopasowania  w  stylu  powloki.  Kade slowo kluczowe jest
       dopasowywane do nazw stron podrcznika lub opisow niezalenie.
       Jeli podano rownie opcj --exact, to dopasowanie bdzie znalezione
       tylko wtedy, jeeli rozwinicie slowa kluczowego pasuje do caloci
       opisu lub nazwy strony. W przeciwnym wypadku slowo kluczowe moe
       by dopasowane do granic slow w opisie.

    -e, --exact
       Kade slowo kluczowe bdzie dokladnie dopasowane do nazw i opisow
       stron podrcznika.

    -a, --and
       Wywietla tylko te pozycje, ktore pasuj do wszystkich podanych
       slow kluczowych. Domylnie wywietlane s pozycje pasujce do
       ktoregokolwiek ze slow kluczowych.

    -l, --long
       Nie przycina wyjcia do szerokoci terminalu. Normalnie, wyjcie
       bdzie skrocone do szerokoci terminalu, aby unikn brzydkich
       efektow w przypadku le napisanych sekcji NAZWA.

    -s lista, --sections lista, --section lista
       Przeszukuje  tylko  podan  sekcje  podrcznika.  lista jest
       rozdzielona rednikami lub przecinkami list sekcji. Jeli element
       listy jest sekcj prost, na przyklad "3", to wywietlona lista
       opisow bdzie zawiera strony w sekcjach "3", "3perl", "3x" itd.,
       podczas  gdy jeeli element listy zawiera rozszerzenie, na
       przyklad "3perl", to lista bdzie zawiera tylko i wylcznie strony
       w tej sekcji podrcznika.

    -m system[,...], --systems=system[,...]
       Jeli ten system ma dostp do hierarchii stron man innego systemu
       operacyjnego, to ta opcja zapewnia do  nich  dostp.  Aby
       przeszukiwa opisy stron z systemu NewOS, naley uy opcji -m
       NewOS.

       Podany system moe by kombinacj oddzielonych przecinkami nazw
       systemow  operacyjnych.  Aby  wlczy  hierarchi  stron  man
       macierzystego systemu operacyjnego, naley uy man jako nazwy
       systemu  w  lacuchu  argumentow. Niniejsza opcja nadpisuje
       ewentualne uycie zmiennej rodowiska $SYSTEM.

    -M cieka, --manpath=cieka
       Okrela alternatywny zbior rozdzielonych dwukropkami hierarchii
       stron  podrcznika do przeszukiwania. Domylnie apropos uywa
       wartoci zmiennej rodowiskowej $MANPATH, chyba e jest pusta, co
       spowoduje, e na podstawie wartoci zmiennej rodowiska $PATH
       okreli odpowiedni ciek poszukiwa man. Opcja ta nadpisuje zawarto
       zmiennej $MANPATH.

    -L ustawienia_jzykowe, --locale=ustawienia_jzykowe
       apropos  zazwyczaj  okrela  biece ustawienia jzykowa przez
       wywolanie systemowej funkcji C setlocale(3), ktora okrela je na
       podstawie ronych zmiennych rodowiska, takich jak $LC_MESSAGES i
       $LANG. Aby tymczasowo nadpisa wartoci ustalone przez t funkcj,
       mona uy tej opcji do bezporedniego przekazania ustawie_jzykowych
       do programu apropos. Uwaga: bdzie to mialo wplyw tylko na
       wyszukiwanie stron podrcznika, komunikaty takie jak informacje o
       pomocy, zawsze bd wywietlane w jzyku okrelonym na pocztku
       dzialania.

    -C plik, --config-file=plik
       Uywa  podanego  pliku  konfiguracyjnego  uytkownika zamiast
       domylnego ~/.manpath.

    -h, --help
       Wywietla komunikat pomocy i koczy prac.

    -V, --version
       Wywietla informacj o wersji.

KOD ZAKOCZENIA

    0   Program zakoczony bez adnych bldow.

    1   Bld uycia, skladni lub pliku konfiguracyjnego.

    2   Bld dzialania.

    16   Nie znaleziono niczego, co spelnialoby kryteria wyszukiwania.

RODOWISKO

    SYSTEM Jeeli ustawiona jest zmienna $SYSTEM, to ma to taki sam skutek,
       jak przekazanie jej wartoci jako argumentu opcji -m.

    MANPATH
       Jeeli ustawiona jest $MANPATH, to jej warto jest interpretowana
       jako wskazana do uycia cieka przeszukiwa hierarchii stron man.
       cieka  zawiera  rozdzielone  dwukropkami  nazwy  hierarchii
       (katalogow).

    MANWIDTH
       Jeeli jest ustawiona opcja $MANWIDTH, to jej warto okrela
       szeroko terminala (patrz opis opcji --long). Jeli nie jest
       ustawiona szeroko terminala zostanie pobrana z ioctl(2), jeli
       jest dostpna, z wartoci zmiennej $COLUMNS albo zostanie uyta
       domylna warto 80 znakow.

    POSIXLY_CORRECT
       Jeeli ustawiono $POSIXLY_CORRECT, nawet na pust warto, to
       domylnie apropos  bdzie wyszukiwal w trybie wyrae regularnych
       (-r). Obecnie i tak to jest domylne zachowanie.

PLIKI

    /usr/share/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Tradycyjny globalny indeks bazy danych.

    /var/cache/man/index.(bt|db|dir|pag)
       Zgodny z FHS globalny indeks bazy danych.

    /usr/share/man/.../whatis
       Tradycyjna tekstowa baza danych whatis.

ZOBACZ TAKE

    whatis(1), man(1), mandb(8).

AUTOR

    Wilf. (G.Wilford@ee.surrey.ac.uk).
    Fabrizio Polacco (fpolacco@debian.org).
    Colin Watson (cjwatson@debian.org).

T/LUMACZENIE

    Wojciech Kotwica w 1999 roku przetlumaczyl cz stron podrcznika pakietu
    man-db i udostpnil je w ramach Projektu Tlumaczenia Manuali.
    Robert Luberda tlumaczenie zaktualizowal i uzupelnil w roku 2008.