Provided by: apt-utils_0.8.16~exp5ubuntu13_i386 bug

NAME

    apt-extracttemplates - Narzdzie wycigajce z pakietow Debiana skrypty
    konfiguracyjne i szablony DebConf

SYNOPSIS

    apt-extracttemplates [-hv] [-t=katalog_tymczasowy] plik...

OPIS

    apt-extracttemplates pobiera jeden lub wicej pakietow Debiana i
    zapisuje (w katalogu tymczasowym) wszystkie skojarzone z nimi skrypty
    konfiguracyjne i pliki szablonow. Dla kadego pakietu zawierajcego te
    skrypty i szablony, zostanie wypisana linia w nastpujcym formacie:

    pakiet wersja plik-template skrypt-config

    plik-template i skrypt-config s zapisywane w katalogu tymczasowym
    podanym jako argument opcji -t lub --tempdir
    (APT::ExtractTemplates::TempDir). Nazwy tych plikow s w postaci
    pakiet.template.XXXX oraz pakiet.config.XXXX.

OPCJE

    Wszystkie opcje linii polece mog by ustawione w pliku konfiguracyjnym.
    Ponisze opisy wskazuj, ktor opcj w pliku konfiguracyjnym naley ustawi.
    W przypadku opcji logicznych, mona uniewani ustawienia pliku
    konfiguracyjnego, uywajc -f-, --no-f, -f=no albo czego podobnego.

    -t, --tempdir
      Katalog tymczasowy, w ktorym zapisywane bd wycignite szablony
      debconf i pliki konfiguracyjne. Pozycja w pliku konfiguracyjnym:
      APT::ExtractTemplates::TempDir.

    -h, --help
      Wywietla krotkie informacje o uyciu.

    -v, --version
      Wywietla wersj programu.

    -c, --config-file
      Configuration File; Specify a configuration file to use. The
      program will read the default configuration file and then this
      configuration file. If configuration settings need to be set before
      the default configuration files are parsed specify a file with the
      APT_CONFIG environment variable. See apt.conf(5) for syntax
      information.

    -o, --option
      Ustawia opcj konfiguracji. Pozwala ustawi dowoln opcj konfiguracji.
      Skladnia jest nastpujca: -o Foo::Bar=bar. -o i --option mona poda
      wielokrotnie - do ustawiania ronych opcji.

ZOBACZ TAKE

    apt.conf(5)

DIAGNOSTYKA

    apt-extracttemplates zwraca zero, gdy zakoczylo si pomylnie, 100 - w
    przypadku bldu.

BUGS

    Strona b/ld'ow APT[1]. Aby zglosi bld w APT, prosz przeczyta
    /usr/share/doc/debian/bug-reporting.txt lub opis polecenia
    reportbug(1).

T/LUMACZENIE

    Tlumaczenie stron podrcznika: Robert Luberda robert@debian.org,
    2000-2010. Tlumaczenie przewodnika offline: Krzysztof Fiertek
    akfedux@megapolis.pl, 2004

    Prosz zauway, e przetlumaczony dokument moe zawiera fragmenty
    nieprzetlumaczone. Ma to na celu uniknicie utracenia istotnych
    informacji, w przypadkach gdy oryginal zostanie zaktualizowany, a
    tlumaczenie - nie.

AUTHORS

    Jason Gunthorpe

    zesp'o/l APT

NOTES

    1. Strona bldow APT
      http://bugs.debian.org/src:apt