Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ar - utworz, modyfikuj i ekstrahuj z archiwow.

SK/LADNIA

    ar [-]{dmpqrtx}[abcilosuvV] [nazwacz/lonka] archiwum pliki...

OPIS

    Wersja GNU narzdzia ar tworzy, modyfikuje i wyciga pliki z archiwow.
    archiwum jest pojedynczym plikiem, zawierajcym zbior innych plikow w
    strukturze, ktora umoliwia wycignicie plikow oryginalnych (zwanych
    cz/lonkami archiwum).

    Po ekstrakcji, mona odtworzy oryginalne zawartoci plikow, prawa,
    timestampy, wlacicieli i grupy.

    GNU ar potrafi obslugiwa archiwa, ktorych czlonkowie maj nazwy dowolnej
    dlugoci; zalenie jednak od konfiguracji ar, mona ustawia limit dlugoci
    nazwy czlonka (dla zachowania kompatybilnoci z innymi narzdziami). Jeli
    limit istnieje, to jest czsto limitem 15 znakow (typowy dla formatow
    zwizanych z a.out) lub 16 (typowe dla formatow zwizanych z coff).

    ar jest uwaany za narzdzie binarne, poniewa jego archiwa s najczciej
    uywane jako biblioteki (statyczne) zawierajce naczciej uywane funkcje.

    Jeli podasz modyfikator 's', ar bdzie tworzyl indeks do symboli
    zdefiniowanych w relokowalnych modulach obiektowych archiwum. Raz
    utworzony indeks jest odnawiany w archiwum w sytuacji, gdy ar zmieni
    jego zawarto (bezpieczne dla operacji 'q' odnawiania). Archiwum z
    takim indeksem przyspiesza linkowanie biblioteki i umoliwia funkcjom z
    biblioteki wolanie siebie nawzajem bez wzgldu na poloenie w archiwum.

    Aby wylistowa ten indeks, moesz uy `nm -s' lub `nm --print-armap'. Jeli
    archiwum nie ma takiego indeksu, moesz go doda przy uyciu innej formy
    ar, nazywajcej si ranlib.

    ar wymaga co najmniej dwoch argumentow, aby si uruchomi: jednego slowa
    kluczowego okrelajcego operacj (opcjonalnie w towarzystwie innych liter
    kluczowych, okrelajcych modyfikatory), i nazwy archiwum, na ktorym ma
    dziala.

    Wikszo operacji moe take przyjmowa dalsze argumenty plikowe , podajce
    konkretne pliki, na ktorych operowa.

OPCJE

    GNU ar umoliwia ci mieszanie kodu operacji p i flag modyfikacji mod w
    dowolnej kolejnoci w obrbie pierwszego argumentu linii komend.

    Jeli sobie yczysz, moesz rozpocz argument linii komend kreseczk.

    Litera kluczowa p okrela, jak operacj wykona; moe by dowoln z
    nastpujcych, lecz tylko jedna naraz:

    d   Kasuj moduly z archiwum. Nazwy modulow, ktore chcesz skasowa
       podaj jako pliki; Jeli nie podasz adnych plikow do kasowania,
       archiwum pozostanie nietknite.

       Jeli podasz modyfikator `v' , to ar wywietli kady skasowany
       modul.

    m   Uyj tej operacji do przemieszczenia czlonkow archiwum.

       Kolejno czlonkow w archiwum moe by istotna przy linkowaniu
       biblioteki z programami, kiedy symbol jest zdefiniowany wicej ni
       w jednym czlonku.

       Jeli nie uyto adnych modyfikatorow przy komendzie m, wszyscy
       czlonkowie,  ktorych  nazwiesz  w  argumencie pliki zostan
       przeniesieni na koniec archiwum; Moesz uy modyfikatorow `a',
       `b', lub `i' aby przenie je do okrelonego miejsca.

    p   Wydrukuj okrelonych czlonkow archiwum na standardowe wyjcie.
       Jeli zostal podany modyfikator`v' , to przed skopiowaniem
       zawartoci czlonka na standardowe wyjcie, poka jego nazw.

       Jeli nie podasz adnych argumentow pliki, wydrukowane zostan
       wszystkie pliki archiwum.

    q   Do/lcz szybko pliki  do  koca  archiwum,  bez  sprawdzania
       podmieniania.

       Modyfikatory `a', `b', i `i' nie wplywaj na t operacj; nowi
       czlonkowie zawsze s dodwani na kocu archiwum.

       Modyfikator `v' powoduje, e ar listuje kady plik, ktory doda.

       Poniewa w tej operacji chodzi o szybko, indeks tablicy symboli
       archiwum nie jest odnawiany, nawet jeli ju istnial; moesz uy `ar
       s' lub ranlib aby wyjtkowo odnowi indeks tablicy symboli.

    r   Wstaw pliki do archiwum (z podmienianiem). Ta operacja roni si
       od `q' tym, e wszyscy istniejcy czlonkowie zostaj usuwani, jeli
       ich nazwy odpowiadaj nazwom dodawanym.

       Jeli ktory z plikow nazwanych w argumencie pliki nie istnieje,
       ar wywietla komunikat o bldzie i zostawia nie rusza czlonkow
       archiwum, odpowiadajcych tej nazwie.

       Domylnie, nowi czlonkowie s dodawani na koniec pliku; moesz
       jednak uy modyfikatorow `a', `b', lub `i' aby zada wstawienia
       wzgldem jakiego istniejego czlonka.

       W tej operacji mona uy modyfikatora `v', ktory wywietla po
       jednej  linijce  komentarza  dla  kadego  wlczonego pliku,
       uzupelniajc j jedn z liter `a' lu `r', wskazujc tak, czy plik
       zostal dopisany na kocu (nie skasowano adnego starego czlonka)
       czy zostal podmieniony.

    t   Wywietl tabelowy listing zawartoci archiwum, lub te z plikow,
       wymienionych w argumencie pliki, ktore s obecne w archiwum.
       Normalnie wywietlana jest tylko nazwa czlonka; jeli chcesz
       zobczy prawa, timestamp, wlaciciela, grup i rozmiar, powiniene
       uy modyfikatora `v' .

       Jeli nie zostanie podany aden argument pliki, to wylistowane
       zostan wszystkie pliki archiwum.

       Jeli pod dan nazw w archiwum (powiedzmy `b.a' istnieje wicej ni
       jeden plik (powiedzmy `fie'), to `ar t b.a fie' wylistuje tylko
       pierwszy z nich; aby zobaczy wszystkie, musisz wyda komend
       kompletnego listingu --w naszym wypadku, `ar t b.a'.

    x   Wycignij czlonkow (nazwanych w parametrze pliki) z archiwum.
       Aby zada, by ar listowal kad nazw podczas jej wycigania, moesz
       uy modyfikatora `v'.

       Jeli nie podasz adnego parametru pliki, wycignite  zostan
       wszystkie pliki archiwum.

    Za liter kluczow p moe znajdowa si pewna liczba modyfikatorow (mod),
    ktora wtedy okrela wariacje zachowania tej operacji:

    a   Dodaj nowe pliki za istniejcym czlonkiem archiwum. Jeli uywasz
       tego modyfikatora, to musisz przed podaniem archiwum jako
       argument poda nazw istniejcego czlonka archiwum -- membername.

    b   Dodaj nowe pliki przed istniejcym czlonkiem archiwum. Jeli
       uywasz tego modyfikatora, to musisz przed podaniem archiwum
       poda nazw istniejcego czlonka jako argument membername.   (tak
       samo jak `i').

    c   Utw'orz archiwum. Podane archiwum jest zawsze tworzone jeeli nie
       istnialo, a dasz odnowienia (update). Wypisywane jest jednak
       wtedy ostrzeenie, chyba e podasz z gory, e chcesz je utworzy,
       uywajc tego modyfikatora.

    f   Skraca nazwy w archiwum. ar normalnie pozwala plikom mie dowoln
       dlugo. Powoduje to, e archiwa mog by niekompatybilne z natywnymi
       programami ar niektorych innych systemow. Jeli jest to istotne,
       mona wykorzysta modyfikator f, ktory umoliwia skracanie nazw
       plikow podczas wstawiania ich do archiwum.

    i   Wstaw nowe pliki przed istniejcym czlonkiem archiwum. Jeli
       uywasz modyfikatora i, to przed podaniem archiwum musisz poda
       nazw istniejcego czlonka archiwum w argumencie membername.
       (tak samo jak `b').

    l   Modyfikator ten jest przyjmowany, lecz nie jest wykorzystywany.

    o   Chro oryginalne daty czlonkow, kiedy ich wycigasz. Jeli nie
       podasz tego modyfikatora, pliki wycignite z  archiwum  bd
       naznaczone czasem wycigania.

    s   Zapisz  indeks  plikow obiektowych do archiwum, lub odnow
       istniejcy, nawet jeli w archiwum nic nie zmieniono. Tej flagi
       modyfikujcej  moesz uy w polczeniu z dowoln operacj, lub
       samodzielnie. Uruchamianie `ar s' na archiwum jest rownowane
       uruchomieniu na nim `ranlib'.

    u   Normalnie, ar r... wstawia wszystkie wylistowane pliki do
       archiwum. Jeli chcesz wstawia tylko te z wymienionych plikow,
       ktore s nowsze od istniejcych czlonkow o tych samych nazwach,
       uyj tego modyfikatora. Modyfikator `u' jest dozwolony tylko przy
       operacji `r' (podmienienia).  W praktyce kombinacja `qu' nie
       jest dozwolona, poniewa sprawdzanie timestampow spowodowaloby
       spowolnienie wszystkich ulepsze operacji `q'.

    v   Ten modyfikator da wersji operacji, ktora wypisuje komunikaty
       informacyjne . Wiele operacji wywietla dodatkowe informacje. Np.
       informacje takie, jak przetwarzane pliki.

    V   Ten modyfikator pokazuje wersj programu ar.

ZOBACZ TAKE

    Wpis `binutils' w info; The GNU Binary Utilities, Roland H. Pesch
    (October 1991). nm(1), ranlib(1).

KOPIOWANIE

    (Autor nie yczy sobie tlumaczenia tej noty bez zatwierdzenia FSF)

    Copyright (c) 1991 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be included in
    translations approved by the Free Software Foundation instead of in the
    original English.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.