Provided by: kde-l10n-pl_4.6.2-0ubuntu1_all bug

NAZWA

    ark - Narzdzie archiwizujce dla KDE

SK/LADNIA

    ark [-b] [-a] [-e] [-c] [-f rozszerzenie] [-p] [-t plik] [-d] [-o
      katalog] [Opcje ogolne KDE] [Opcje ogolne Qt(TM)]

OPIS

    Ark jest programem dla KDE, slucym do operacji na ronych typach
    archiwow. Do tych operacji mona zaliczy przegldanie, rozpakowywanie,
    tworzenie i modyfikacj. Do typow archiwow mona zaliczy pliki tar, gzip,
    bzip2, zip, rar (o ile zainstalowane zostaly odpowiednie narzdzia
    pracujce w trybie tekstowym).

TRYBY DZIA/LANIA

    Ark moe by uywany jako osobny program graficznego interfejsu uytkownika
    oraz jako program linii polece dla specyficznych zada.

    Jeli wywolany bez opcji -b (--batch - tryb wsadowy) lub -c (-add -
    dodaj), Ark uruchomi si jako zwykly program graficznego interfejsu
    uytkownika.

    Gdy uyta zostala opcja -b (--batch), Ark moe zosta uyty do wypakowania
    zawartoci jednego lub wikszej iloci plikow bezporednio z linii polece,
    bez koniecznoci uruchamiania jego graficznego interfejsu uytkownika.

    Gdy uyta zostala opcja -c (--add), Ark wymaga podania plikow, ktore
    powinny by dodane do nowego lub istniejcego archiwum.

OPCJE

    -d, --dialog
      Wywietla okno celem okrelenia opcji operacji wsadowej lub
      dodawania.

    -o, --destination katalog
      Ustaw domylny katalog rozpakowania na katalog. Jeli nieokrelone,
      bieca cieka zostanie uyta.

  Opcje przy dodawaniu plik'ow
    -c, --add
      Pyta o nazw archiwum oraz dodaje do niego okrelone pliki. Wylcza si
      po zakoczeniu pracy.

    -t, --add-to nazwa_pliku
      Dodaje okrelone pliki do nazwy_pliku. Tworzy archiwum, jeli nie
      istnieje. Wylcza si po zakoczeniu pracy.

    -p, --changetofirstpath
      Zmienia biecy katalog na pierwszy element i dodaje wszystkie inne
      elementy w odniesieniu do tego elementu.

    -f, --autofilename rozszerzenie
      Automatycznie wybiera nazw_pliku z wybranym rozszerzeniem (na
      przyklad: rar, tar.gz, zip i inne obslugiwane).

  Opcje dla wsadowego rozpakowywania
    b, --batch
      Uywa interfejsu wsadowego zamiast zwyklego okna. Ta opcja jest
      wymuszana, gdy wystpuje wicej URL-i ni jeden.

    -e, --autodestination
      Katalog docelowy zostanie ustawione jako cieka pierwszego pliku
      wejciowego.

    -a, --autosubfolder
      Zawarto archiwum zostanie odczytana i jeli archiwum zawiera wicej
      katalogow, utworzony zostanie podkatalog na podstawie nazwy
      archiwum.

PRZYK/LADY

    ark --batch archiwum.tar.bz2
      Rozpakuje archiwum.tar.bz2 do biecego katalogu bez wywietlania
      graficznego interfejsu uytkownika.

    ark -b -d archiwum.tar.bz2 archiwum2.zip
      Wywietli okno dialogowe opcji rozpakowywania, nastpnie wypakuje
      archiwum.tar.bz2 i archiwum2.zip do katalogu wybranego w tym oknie.

    ark --add-to moje-archiwum.zip fotografia1.jpg tekst.txt
      Utworzy moje-archiwum.zip, o ile takie nie istnieje oraz doda
      fotografi1.jpg i tekst.txt do niego.

AUTORZY

    Arkiem opiekuje si aktualnie Harald Hvaal haraldhv@stud.ntnu.no i
    Raphael Kubo da Costa kubito@gmail.com.

    Ta strona manuala zostala napisana przez Lauri Watts lauri@kde.org w
    2005 roku dla KDE 3.4 i zostala zaktualizowana w 2009 przez Raphael
    Kubo da Costa kubito@gmail.com. Polskie tlumaczenie: Marcin Kocur
    marcin2006@gmail.com

AUTHORS

    Lauri Watts <lauri@kde.org>
      Autor.

    Raphael Kubo da Costa <kubito@gmail.com>
      Autor.