Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    ascii-xfr - podelij/pobierz pliki przy uyciu protokolu ASCII

SK/LADNIA

    ascii-xfr -s|-r [-dnv] [-l linedelay] [-c characterdelay] filename

OPIS

    Ascii-xfr Transferuje pliki w trybie ASCII. Oznacza to brak kontroli
    przeplywu, brak sum kontrolnych i brak negocjacji nazwy pliku. Powinno
    si tego sposobu uywa tylko w ostatecznoci.

    Protokol ASCII transferuje pliki linia-po-linii. Znak EOL (koca linii)
    jest transferowany jako CRLF. Podczas odbierania, znak CR jest odrywany
    z nadchodzcego pliku. Znak Control-Z (ASCII 26) sygnalizuje EOF (koniec
    pliku).

    Ascii-xfr podczas odczytu czyta z stdin, a podczas wysylania zapisuje
    dane do stdout. Okrelona forma przekierowania wejcia lub wyjcia na
    urzdzenie modemowe jest wic niezbdna do jakichkolwiek dziala.

OPCJE

    -s   Wylij plik.

    -r   Pobierz plik. Jedna z opcji -s lub -r musi by obecna.

    -d   Uyj Control-D (ASCII 4) jako znaku EOF.

    -n   Nie tlumacz CR na CRLF i odwrotnie.

    -v   Verbose: pokazuj statystyki transferu na stderr.

    -l milliseconds
       Podczas transmitowania, okrela pauz po kadej linii.

    -c milliseconds
       Podczas transmisji, okrela pauz po kadym znaku.

    file  Nazwa wysylanego (lub odbieranego) pliku. Podczas odbierania,
       kady istniejcy plik o tej nazwie zostanie skrocony.

UYCIE Z MINICOMEM

    Jeli chcesz wola ten program z minicoma(1), uruchom go i przejd do menu
    Options (opcje). Wybierz File transfer protocols (protokoly transferu
    plikow). Dodaj nastpujce linie, np. jako protokoly I i J.

    I Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -sv  Y  U  N  Y
    J Ascii  /usr/bin/ascii-xfr -rv  Y  D  N  Y

AUTOR

    Miquel van Smoorenburg, miquels@cistron.nl

ZOBACZ TAKE

    minicom(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                Februari 18, 1996         ascii-xfr(1)