Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    at, batch, atq, atrm - kolejkuj, sprawd lub usu zadania do poniejszego
    wykonania

SK/LADNIA

    at [-V] [-q kolejka] [-f plik] [-mldbv] CZAS
    at -c zadanie [zadanie...]
    atq [-V] [-q kolejka]
    atrm [-V] zadanie [zadanie...]
    batch [-V] [-q kolejka] [-f plik] [-mv] [CZAS]

OPIS

    at i batch czytaj ze standardowego wejcia lub podanego pliku polecenia,
    ktore maj zosta wykonane w terminie poniejszym przy uyciu /bin/sh.

    at   wykonuje polecenia o zadanym czasie.

    atq   pokazuje  oczekujce  zadania uytkownika, chyba e jest on
        superuytkownikiem; w tym przypadku wywietlane  s  zadania
        wszystkich uytkownikow. Posta wierszy wynikowych (po jednym na
        kade zadanie): numer zadania, data, godzina, klasa zadania.

    atrm  usuwa zadania o zadanych identyfikatorach (numerach).

    batch  wykonuje polecenia, gdy pozwala na to poziom obcienia systemu;
        inaczej mowic, gdy rednie obcienie spada poniej 0.8 lub wartoci
        okrelonej w wywolaniu atrun.

    At pozwala na do zloone okrelanie czasu, wychodzc poza standard POSIX.2
    Akceptuje czasy w postaci HH:MM nakazujce wykonanie zadania o zadanej
    godzinie. (Jeli czas ten ju minl, to przyjmowany jest nastpny dzie.)
    Moesz te poda midnight [polnoc], noon [poludnie] lub teatime ["czas
    herbatki": czwarta po poludniu]. Moesz uywa przyrostkow [tlum: decyduj
    one rownoczenie o uyciu zegara 12-godzinnego zamiast 24-godzinnego] AM
    lub PM do zapisu uruchomie porannych lub wieczornych. Mona te wskaza,
    w jakim dniu ma zosta uruchomione zadanie, podajc dat w postaci nazwa-
    miesica dzie z opcjonalnym rokiem, lub te w formacie MMDDYY, MM/DD/YY
    czy DD.MM.YY. Okrelenie daty musi wystpowa po okreleniu godziny (pory
    dnia). Moesz rownie podawa czasy takie jak now [teraz] + liczba
    jednostek-czasu, gdzie jednostkami-czasu mog by minutes [minuty], hours
    [godziny], days [dni], lub weeks [tygodnie]. Mona te nakaza at
    uruchomienie zadania w dniu dzisiejszym koczc okrelenie czasu slowem
    today [dzisiaj], czy jutrzejszym, uywajc przyrostka tomorrow [jutro].

    Na przyklad, by uruchomi zadanie za trzy dni, o godzinie 4 po poludniu,
    powiniene wykona:
    at 4pm + 3 days
    uruchomienie zadania o 10:00, 31 lipca:
    at 10am Jul 31
    jutro o pierwszej w nocy:
    at 1am tomorrow

    Dokladn   definicj   specyfikacji   czasu   mona   znale  w
    /usr/doc/packages/at/timespec.

    Zarowno at jak i batch, czytaj i wykonuj polecenia ze standardowego
    wejcia lub z pliku okrelonego opcj -f.  Z czasu wywolania polece
    zachowywane s katalog roboczy, rodowisko systemowe  (z  wyjtkiem
    zmiennych TERM, DISPLAY i _) oraz domylne prawa dostpu (umask).
    Polecenie at - czy batch - wywolane z powloki su(1) zachowaj biecy
    identyfikator uytkownika.  Wyniki kierowane przez zadane polecenia na
    standardowe wyjcie lub wyjcie raportowania bldow zostan skierowane do
    skrzynki  pocztowej  uytkownika  (przekazane  poczt elektroniczn).
    Przesylki  te  zostan  dostarczone  przy  pomocy  polecenia
    /usr/sbin/sendmail.  Jeeli at wykonywane jest z powloki su(1), to
    korespondencj otrzyma wlaciciel powloki zgloszeniowej (login shell).

    Superuytkownik moe zawsze poslugiwa si opisywanymi poleceniami.  Dla
    pozostalych uytkownikow, zezwolenia na uycie at okrelane s przez pliki
    /etc/at.allow i /etc/at.deny.

    Jeeli istnieje plik /etc/at.allow, to wylcznie uytkownicy, ktorych
    nazwy do wpisano, maj prawo uruchamiania at.

    Jeli nie istnieje /etc/at.allow, to sprawdzany jest plik /etc/at.deny,
    a kademu uytkownikowi, ktorego w nim nie wymieniono, zezwala si na
    uywanie at.  [tlum: tzn. uytkownicy ujci w /etc/at.deny maj zakaz
    uruchamiania opisywanych polece.]

    Jeli nie istnieje aden z plikow kontrolujcych dostp do polecenia at, to
    poslugiwa si nim moe wylcznie superuytkownik.

    Pusty plik /etc/at.deny oznacza, e pozwala si na uywanie opisywanych
    polece wszystkim uytkownikom. Jest to konfiguracja domylna.

OPCJE

    -V   wywietla numer wersji programu na standardowe wyjcie bldow.

    -q kolejka
       uywa zadanej kolejki. Okrelenie kolejki sklada si z pojedynczej
       litery; dopuszczalne s okrelenia kolejki w zakresie od a do z
       oraz od A do Z. Kolejka a jest kolejk domyln dla at, za kolejka
       b domyln dla batch.  Kolejki opisywane kolejnymi literami
       uruchamiane s z wzrastajcym priorytetem. Specjalna kolejka "="
       zarezerwowana jest dla zada obecnie wykonywanych.

    Jeli zadanie wysylane jest do kolejki okrelonej du liter, to traktowane
    jest jakby bylo wyslane do wykonania o tym czasie przez polecenie
    batch.  Jeli uyto konkretnej kolejki w poleceniu atq, to pokae ono
    tylko zadania oczekujce w tej kolejce.

    -m   Po zakoczeniu zadania wylij poczt powiadomienie do uytkownika,
       nawet jeli zadanie nie wyslalo danych na wyjcie.

    -f plik
       Czyta zadania z pliku a nie ze standardowego wejcia.

    -l   Jest skrotem (aliasem) dla atq.

    -d   Jest skrotem dla atrm.

    -v   Pokazuje czas, o jakim zostanie wykonane zadanie.

    Czasy wywietlone zostan w formacie "1997-02-20 14:50", chyba e
    ustawiono zmienn rodowiska POSIXLY_CORRECT; ; wowczas bdzie to
    "Thu Feb 20 14:50:00 1996".

    -c   wysyla [jak polecenie cat(1)] podane w wierszu polece
       zadania na standardowe wyjcie.

PLIKI

    /var/spool/atjobs
    /var/spool/atspool
    /proc/loadavg
    /var/run/utmp
    /etc/at.allow
    /etc/at.deny

ZOBACZ TAKE

    cron(1), nice(1), sh(1), umask(2), atd(8).

B/LDY

    Poprawne dzialanie batch w Linuksie zaley od obecnoci typu
    katalogu proc- montowanego w /proc.

    Jeeli plik /var/run/utmp nie jest dostpny lub jest uszkodzony,
    albo jeli podczas wywolywania at uytkownik nie jest zalogowany,
    to  poczta  wysylana jest do uytkownika o identyfikatorze
    znalezionym w zmiennej rodowiska LOGNAME. Jeeli nie jest ona
    zdefiniowana  lub  jest  pusta, to przyjmowany jest biecy
    identyfikator uytkownika.

    At i batch w obecnej implementacji s nieuyteczne w sytuacji,
    kiedy uytkownicy rywalizuj o zasoby. Jeli jest tak w przypadku
    Twojego systemu, powiniene rozway inne rozwizanie  systemu
    wsadowego, takie jak nqs.

AUTOR

    At  zostalo  w  wikszoci  napisane przez Thomasa Koeniga,
    ig25@rz.uni-karlsruhe.de.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju  Projektu
    Tlumaczenia Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia
    ronic midzy powyszym  opisem  a  rzeczywistym  zachowaniem
    opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie si z
    oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.