Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    bc - jzyk kalkulatora dowolnej precyzji

SK/LADNIA

    bc [-hlwsqv] [d/lugie_opcje] [plik...]

WERSJA

    Niniejszy podrcznik opisuje GNU bc w wersji 1.06.

OPIS

    bc jest jzykiem obslugujcym obliczenia na liczbach dowolnej dokladnoci
    z interaktywnym wykonywaniem instrukcji. Istniej pewne podobiestwa
    skladni do jzyka programowania C. Przy pomocy opcji wiersza polece
    dostpna jest standardowa biblioteka matematyczna. Na danie, biblioteka
    matematyczna jest definiowana przed rozpoczciem przetwarzania plikow.
    bc rozpoczyna prac przetwarzajc kod z wszystkich plikow wymienionych w
    wierszu polece, zachowujc ich kolejno. Po przetworzeniu wszystkich
    plikow, bc czyta ze standardowego wejcia. Calo kodu wykonywana jest w
    miar czytania. (Jeli plik zawiera polecenie zatrzymania procesora, to
    bc nie bdzie prowadzil odczytu ze standardowego wejcia.)

    Omawiana wersja bc zawiera kilka rozszerze w stosunku do tradycyjnych
    realizacji bc i standardu POSIX. Opcje wiersza polece mog powodowa, e
    rozszerzenia te bd wywietla ostrzeenia lub bd odrzucane. Niniejszy
    dokument opisuje jzyk akceptowany przez ten procesor bc. Rozszerzenia s
    w nim wyranie wyronione.

  OPCJE
    -h, --help
       Wypisuje informacj o sposobie wywolania i koczy dzialanie.

    -i, --interactive
       Wymusza tryb interaktywny.

    -l, --mathlib
       Definiuje standardow bibliotek matematyczn.

    -w , --warn
       Ostrzega o rozszerzeniach w stosunku do POSIX bc.

    -s , --standard
       Przetwarza wylcznie standardowy, POSIX-owy jzyk bc.

    -q , --quiet
       Nie wywietla zwyklego przywitania GNU bc.

    -v , --version
       Wypisuje numer wersji, informacj o prawach autorskich i koczy
       dzialanie.

  LICZBY
    Najbardziej podstawowym elementem w bc jest liczba. Liczby s liczbami
    dowolnej dokladnoci. Dokladno ta odnosi si zarowno do czci calkowitej
    jak i do ulamkowej. Wszystkie liczby s reprezentowane wewntrznie w
    postaci dziesitnej i wszystkie obliczenia prowadzone s w ukladzie
    dziesitnym.  (Opisywana wersja obcina wyniki operacji dzielenia i
    mnoenia.) Liczby posiadaj dwa atrybuty: dlugo i dokladno. [od tlum.:
    (org.scale) - w tlumaczeniu uywane bdzie slowo `dokladno' w znaczeniu
    zblionym do znanego np. z obslugi kalkulatorow] Dlugo jest calkowit
    liczb cyfr znaczcych liczby, za dokladno jest calkowit liczb cyfr
    dziesitnych po kropce dziesitnej. Na przyklad:
        .000001 ma dlugo 6 i dokladno 6.
        1935.000 ma dlugo 7 i dokladno 3.

  ZMIENNE
    Liczby przechowywane s w dwu rodzajach zmiennych, zmiennych prostych i
    tablicach. Zarowno zmienne proste jak i tablice posiadaj nazwy. Nazwy
    zaczynaj si od litery, po ktorej nastpuje dowolna liczba liter, cyfr i
    znakow podkrelenia. Wszystkie litery musz by male. (Nazwy w pelni
    alfanumeryczne s rozszerzeniem. W POSIXowym bc wszystkie nazwy s
    pojedynczymi malymi literami.) Rodzaj zmiennej wynika z kontekstu, gdy
    po nazwie kadej zmiennej tablicowej wystpi nawiasy ([]).

    Istniej cztery zmienne specjalne: scale, ibase, obase oraz last. scale
    okrela, jak niektore operacje uywaj cyfr po kropce dziesitnej. Domyln
    wartoci scale jest 0. ibase oraz obase okrelaj podstaw pozycyjnego
    systemu liczbowego przy konwersji wejcia i wyjcia. Domyln podstaw
    zarowno dla wejcia jak i dla wyjcia jest 10. last (rozszerzenie
    standardu) jest zmienn, ktora przechowuje warto ostatnio wydrukowanej
    liczby. Zmienne te bd omowione szczegolowo poniej, w odpowiedniej czci.
    Wszystkie z nich mog mie przypisywane wartoci, jak rownie mog by uywane
    w wyraeniach.

  KOMENTARZE
    Komentarze w bc rozpoczynaj si od znakow /* za kocz znakami */.
    Komentarze mog zaczyna si w dowolnym miejscu i na wejciu pojawiaj si
    jako pojedyncze spacje. (Powoduje to, e komentarze s ogranicznikami
    innych elementow wejcia. Na przyklad, komentarz nie moe znajdowa si w
    rodku nazwy zmiennej.) Komentarze obejmuj znaki nowej linii (koca
    linii) pomidzy pocztkiem a kocem komentarza.

    Do zapewnienia obslugi skryptow dla bc, jako rozszerzenie dodano
    komentarz w pojedynczym wierszu. Komentarz jednowierszowy rozpoczyna si
    znakiem # i rozciga si do koca wiersza. Znak koca linii nie jest tu
    czci komentarza i jest przetwarzany jak zwykle.

  WYRAENIA
    Liczbami posluguj si wyraenia i instrukcje. Poniewa jzyk zostal
    zaprojektowany jako interaktywny, instrukcje i wyraenia wykonywane s
    niezwlocznie. Nie ma adnego programu "glownego" ("main"). Zamiast tego,
    kod jest wykonywany zaraz po jego napotkaniu. (Funkcje, omowione
    szczegolowo dalej, s zdefiniowane po ich napotkaniu.)

    Proste wyraenie jest po prostu stal. bc zamienia stale na wewntrzne
    liczby dziesitne przy uyciu biecej podstawy systemu dla wprowadzania,
    podanej w zmiennej ibase. (Istnieje wyjtek dla funkcji.) Dopuszczalnymi
    wartociami ibase s 2 do 16. Przypisanie ibase wartoci spoza tego
    zakresu nada jej warto 2 lub 16. Liczby wejciowe mog zawiera znaki 0-9
    oraz A-F. (Uwaga: musz to by wielkie litery. Male litery s nazwami
    zmiennych.) Liczby jednocyfrowe maj zawsze warto cyfry, bez wzgldu na
    warto ibase. (tj. A = 10.) Dla liczb wielocyfrowych bc zamienia
    wszystkie cyfry wejciowe wiksze bd rowne ibase na warto ibase-1.
    Powoduje to, e liczba FFF bdzie zawsze najwiksz trzycyfrow liczb przy
    danej podstawie systemu dla wejcia.

    Pelne wyraenia s podobne do wystpujcych w wielu jzykach wysokiego
    poziomu. Poniewa wystpuje tylko jeden rodzaj liczb, nie ma regul
    okrelajcych uycie ronych typow. Zamiast tego istniej reguly dotyczce
    dokladnoci wyrae. Kade wyraenie posiada okrelon dokladno. Zaley ona od
    dokladnoci pierwotnych liczb, wykonywanego dzialania i, w  wielu
    przypadkach, wartoci zmiennej scale. Dopuszczalnymi wartociami zmiennej
    scale s liczby od 0 a do maksymalnej liczby, jaka moe by reprezentowana
    jako calkowita (integer) w jzyku C.

    W podanych poniej opisach dopuszczalnych wyrae, "wyraenie" okrela pelne
    wyraenie a "zmienna" okrela zmienn prost lub tablicow.  Zmienn prost
    jest po prostu
       nazwa
    a zmienna tablicowa jest okrelona jako
       nazwa[wyraenie]
    Dokladno wyniku jest maksymaln z dokladnoci uytych w nim wyrae, chyba e
    podano inaczej.

    - wyraenie
       Wynikiem jest warto przeciwna do wyraenia.

    ++ zmienna
       Zmienna jest powikszana o jeden a wynikiem wyraenia jest ta nowa
       warto.

    -- zmienna
       Zmienna jest pomniejszana o jeden a wynikiem wyraenia jest ta
       nowa warto.

    zmienna ++
       Wynikiem wyraenia jest warto zmiennej, a nastpnie zmienna jest
       powikszana o jeden.

    zmienna --
       Wynikiem wyraenia jest warto zmiennej, a nastpnie zmienna jest
       pomniejszana o jeden.

    wyraenie + wyraenie
       Wynikiem tego wyraenia jest suma obu wyrae.

    wyraenie - wyraenie
       Wynikiem tego wyraenia jest ronica obu wyrae.

    wyraenie * wyraenie
       Wynikiem tego wyraenia jest iloczyn obu wyrae.

    wyraenie / wyraenie
       Wynikiem tego wyraenia jest iloraz obu wyrae. Liczba cyfr po
       kropce dziesitnej wyniku jest rowna wartoci zmiennej scale.

    wyraenie % wyraenie
       Wynikiem tego wyraenia jest "reszta" z dzielenia obliczana w
       nastpujcy sposob. W celu obliczenia a%b, obliczane jest najpierw
       a/b z dokladnoci do scale cyfr dziesitnych. Wynik uywany jest do
       obliczenia a-(a/b)*b z dokladnoci okrelon jako maksymalna z
       scale+scale(b) oraz scale(a).  Jeeli scale ustawiona jest na
       zero, za oba wyraenia s calkowite to wyraenie to jest funkcj
       reszty calkowitej.

    wyraenie ^ wyraenie
       Wynikiem tego wyraenia jest warto pierwszego z wyrae podniesiona
       do potgi okrelonej przez drugie. Drugie wyraenie musi by liczb
       calkowit.  (Jeli  drugie wyraenie nie jest calkowite, to
       emitowane jest ostrzeenie a wyraenie jest obcinane tak, by
       otrzyma warto calkowit). Liczba cyfr ulamkowych wyniku wynosi
       scale, jeli wykladnik jest ujemny. Jeeli jest on dodatni, to
       dokladno (liczba cyfr po kropce dziesitnej) wyniku stanowi
       minimum z dokladnoci pierwszego wyraenia przemnoonej przez warto
       wykladnika i maksimum z scale i dokladnoci pierwszego wyraenia.
       To znaczy:
       scale(a^b) = min(scale(a)*b, max( scale, scale(a)))
       Naley pamita, e wyraenie^0 zawsze zwraca warto 1.

    ( wyraenie )
       Nawiasy wymuszaj zmian standardowych priorytetow przy obliczaniu
       wyraenia.

    zmienna = wyraenie
       Zmiennej przypisywana jest warto wyraenia.

    zmienna <op>= wyraenie
       jest to rownowane zapisowi "zmienna = zmienna <op> wyraenie", z
       wyjtkiem tego, i cz "zmienna" jest wyliczana tylko raz. Moe to
       by istotne, jeli "zmienna" jest tablic.

    Wyraenia relacyjne s specjalnym rodzajem wyrae, zwracajcym zawsze warto
    0 lub 1: zero jeli relacja jest falszywa, za 1 jeeli jest prawdziwa.
    Mog one wystpowa w dowolnych dozwolonych wyraeniach. (POSIX bc wymaga,
    by wyraenia relacyjne byly uywane wylcznie w instrukcjach if, while i
    for oraz aby bylo w nich uyte tylko jedno sprawdzenie relacji.)
    Operatorami relacji s:

    wyraenie1 < wyraenie2
       Wynikiem jest jeden jeli wyraenie1 jest mniejsze ni wyraenie2.

    wyraenie1 <= wyraenie2
       Wynikiem jest 1 gdy wyraenie jest mniejsze bd rowne wyraenie2.

    wyraenie1 > wyraenie2
       Wynikiem jest 1 jeli wyraenie1 jest wiksze ni wyraenie2.

    wyraenie1 >= wyraenie2
       Wynikiem jest 1 gdy wyraenie1 jest wiksze bd rowne wyraenie2.

    wyraenie1 == wyraenie2
       Wynikiem jest 1 gdy wyraenie1 jest rowne wyraenie2.

    wyraenie != wyraenie2
       Wynikiem jest 1 gdy wyraenie1 nie jest rowne wyraenie2.

    Dozwolone s take operacje logiczne. (POSIX bc NIE posiada operacji
    logicznych). Wynikami wszystkich operacji logicznych s 0 lub 1 (dla
    falszu i prawdy), tak jak dla wyrae relacyjnych. Operatorami logicznymi
    s:

    !wyraenie
       Zaprzeczenie. Wynikiem jest 1 jeli wyraenie ma warto 0.

    wyraenie && wyraenie
       Koniunkcja. Wynikiem jest 1 jeeli oba wyraenia s niezerowe.

    wyraenie || wyraenie
       Alternatywa.  Wynikiem  jest 1 jeli dowolne z wyrae jest
       niezerowe.

    Wyraenia posiadaj nastpujcy priorytet: (od najniszego do najwyszego)
       operator ||, wizanie lewe
       operator &&, wizanie lewe
       operator !, niezwizany
       operatory relacji, wizanie lewe
       operator przypisania, wizanie prawe
       operatory + i -, wizanie lewe
       operatory *, / i %, wizanie lewe
       operator ^, wizanie prawe
       jednoargumentowy operator -, niezwizany
       operatory ++ i --, niezwizane

    Kolejno wykonywania zostala dobrana tak, by programy zgodne z POSIX bc
    dzialaly poprawnie. Powoduje to, e operatory relacyjne i logiczne, uyte
    w wyraeniach przypisania, bd wykazywa niecodzienne zachowywanie. Rozwa
    wyraenie:
       a = 3 < 5

    Wikszo programistow C uwaalaby, e przypisze ono wynik operacji "3 < 5"
    (warto 1) zmiennej "a". Tymczasem w bc nadaje ono warto 3 zmiennej "a",
    a nastpnie porownuje 3 z 5. Uywajc operatorow relacji i operatorow
    logicznych z operatorami przypisania najlepiej  jest  posluy  si
    nawiasami.

    bc obsluguje jeszcze kilka innych wyrae specjalnych. Zwizane s one z
    funkcjami definiowanymi przez uytkownika i funkcjami standardowymi.
    Wszystkie one maj posta "nazwa(parametry)". Funkcje definiowane przez
    uytkownika opisano w sekcji Funkcje. Funkcjami standardowymi s:

    length ( wyraenie )
       Wynikiem funkcji length jest liczba cyfr znaczcych w wyraeniu.

    read ( )
       Funkcja ta, bdca rozszerzeniem, odczytuje liczb ze standardowego
       wejcia, niezalenie od miejsca uycia funkcji. Strze si -- moe to
       spowodowa klopoty przy przeplataniu si danych i programu ze
       standardowego wejcia. Najlepszym zastosowaniem tej funkcji jest
       uycie jej w uprzednio napisanym programie,  ktory  wymaga
       wprowadzania danych przez uytkownika, ale nigdy nie pozwala na
       wprowadzanie kodu programu. Wynikiem dzialania funkcji read jest
       liczba odczytana ze standardowego wejcia z konwersj ukladu
       liczbowego wedlug aktualnej wartoci zmiennej ibase.

    scale ( wyraenie )
       Wynikiem funkcji scale jest liczba cyfr po kropce dziesitnej w
       wyraeniu bdcym jej parametrem.

    sqrt ( wyraenie )
       Wynikiem funkcji sqrt jest pierwiastek kwadratowy z wyraenia.
       Jeeli wyraenie ma warto ujemn, to generowany jest bld wykonania.

  INSTRUKCJE
    Instrukcje (jak w wikszoci jzykow algorytmicznych) umoliwiaj sterowanie
    kolejnoci wykonywania wyrae. W bc instrukcje wykonywane s bezzwlocznie,
    "tak szybko jak to jest moliwe". Wykonanie odbywa si gdy napotkano znak
    nowej linii i istnieje jedna lub wicej pelna instrukcja. W zwizku z
    takim natychmiastowym wykonaniem, znaki nowej linii s bardzo istotne w
    bc. W rzeczywistoci, jako organiczniki instrukcji uywane s zarowno
    znaki nowej linii jak i redniki. Nieprawidlowo umieszczony znak nowej
    linii spowoduje bld skladni. Poniewa znaki nowej linii rozdzielaj
    instrukcje, moliwe jest ich ukrycie (przed interpretacj) przy pomocy
    znaku odwrotnego ukonika. Sekwencja "\<nl>", gdzie <nl> jest znakiem
    nowej linii postrzegana jest przez bc jako znak zwyklej spacji zamiast
    znaku nowej linii. Poniej umieszczono list instrukcji bc i ich
    znaczenia: (elementy umieszczone w nawiasach kwadratowych ([]) s
    opcjonalnymi czciami instrukcji.)

    wyraenie
       Instrukcja ta wykonuje dwie rzeczy. jeeli wyraenie rozpoczyna si
       od "<zmienna> <przypisanie> ...", to jest traktowane  jak
       instrukcja  przypisania.  Jeli wyraenie nie jest instrukcj
       przypisania, to wyraenie jest wyliczane  i  drukowane  na
       standardowym wyjciu. Po wydrukowaniu liczby drukowany jest znak
       nowej linii. Na przyklad, "a=1" jest instrukcj przypisania za
       "(a=1)" jest wyraeniem zawierajcym przypisanie. Wszystkie liczby
       drukowane s przy uyciu systemu pozycyjnego okrelonego zmienn
       obase. Dopuszczalnymi wartociami obase s 2 do BC_BASE_MAX.
       (Patrz sekcja OGRANICZENIA.) Dla podstaw systemu od 2 do 16
       uywana jest zwyczajowa metoda zapisu liczb. Dla podstaw wikszych
       od 16 bc posluguje si metod cyfr wieloznakowych wywietlania
       liczb, gdzie kada z kolejnych cyfr wywietlana jest jako liczba
       dziesitna. Cyfry wieloznakowe oddzielane s odstpami. Kada z cyfr
       zawiera tyle znakow, ile jest niezbdnych do przedstawienia
       dziesitnie wartoci "obase-1". Poniewa  liczby  maj  dowoln
       dokladno, niektore z liczb mog nie da wydrukowa si w pojedynczym
       wierszu. Takie dlugie liczby zostan podzielone midzy wiersze
       przy zastosowaniu "\" jako ostatniego znaku wiersza. Maksymaln
       liczb znakow drukowanych w wierszu  jest  70.  Z  powodu
       interaktywneggo charakteru bc drukowanie liczby ma efekt uboczny
       w postaci przypisania wydrukowanej wartoci  do  specjalnej
       zmiennej o nazwie last. Umoliwia to uytkownikowi odtworzenie
       ostatnio wydrukowanej wartoci bez potrzeby ponownego wpisywania
       wyraenia, ktore j wydrukowalo. Nadawanie wartoci zmiennej last
       jest dozwolone; spowoduje ono zastpienie ostatnio wydrukowanej
       wartoci wartoci przypisan. Nowo przypisana warto pozostanie a do
       wydrukowania kolejnej liczby lub nadania last innej wartoci.
       (Niektore z implementacji mog dopuszcza uycie pojedynczej kropki
       (.), nie bdcej czci liczby, jako skroconej notacji dla last.)

    lacuch Na wyjciu drukowany jest lacuch znakowy. Lacuchy rozpoczynaj si
       znakiem cudzyslowu i zawieraj wszystkie znaki do nastpnego znaku
       cudzyslowu. Wszystkie znaki, wlcznie ze znakami nowej linii,
       traktowane s doslownie.  Po wydrukowaniu lacucha nie jest
       drukowany znak nowej linii.

    print lista
       Instrukcja print (rozszerzenie) umoliwia uycie innego sposobu
       wydruku wynikow. "Lista" jest list lacuchow i wyrae oddzielonych
       przecinkami.  Kady lacuch czy wyraenie drukowany  jest  w
       kolejnoci wystpowania na licie. Nie jest drukowany koczcy znak
       nowej linii (przejcie do nastpnego wiersza). Wyliczana jest
       warto wyrae; jest ona drukowana i przypisywana zmiennej last.
       Lacuchy uyte w instrukcji print s drukowane na wyjciu i mog
       zawiera znaki specjalne. Znaki specjalne rozpoczynaj si znakiem
       odwrotnego ukonika (\). bc rozpoznaje nastpujce znaki specjalne:
       "a" (dzwonek, bell), "b" (backspace), "f" (wysuw strony, form
       feed), "n" (nowa linia, newline), "r" (powrot karetki, carriage
       return), "q" (cudzyslow, double quote), "t" (tabulacja, tab)
       oraz "\" (odwrotny ukonik, backslash). Inne znaki wystpujce po
       odwrotnym ukoniku bd ignorowane.

    { lista_instrukcji }
       Jest to instrukcja grupowania. Pozwala na grupowanie wielu
       instrukcji do wykonania.

    if ( wyraenie ) instrukcja1 [else instrukcja2]
       Instrukcja if oblicza wyraenie i wykonuje  instrukcj1  bd
       instrukcj2 w zalenoci od wartoci wyraenia. Jeeli wyraenie jest
       niezerowe,  wykonywana  jest  instrukcja1.  Jeli  wystpuje
       instrukcja2 a wartoci wyraenia jest 0, to wykonywana jest
       instrukcja2. (Klauzula else instrukcji if jest rozszerzeniem).

    while ( wyraenie ) instrukcja
       Instrukcja while powtarza wykonywanie danej instrukcji poki
       wyraenie jest niezerowe. Oblicza ona warto wyraenia przed kadym
       wykonaniem instrukcji. Przerwanie ptli powodowane jest zerow
       wartoci wyraenia lub wykonaniem instrukcji break (przerwania).

    for ( [wyr1] ; [wyr2] ; [wyr3] ) instrukcja
       Instrukcja for kontroluje powtarzane wykonanie danej instrukcji.
       Przed ptl obliczane jest wyraenie1. Wyraenie2 jest obliczane
       przed kadym wykonaniem instrukcji. Jeli jest niezerowe, to
       wykonywana jest instrukcja. Jeli ma ono warto zero, to ptla
       jest przerywana. Po kadym wykonaniu danej instrukcji wyliczana
       jest warto wyraenia3 przed ponownym wyliczeniem wyraenia2. Jeeli
       pominito wyraenie1 lub wyraenie3, to nic nie jest obliczane w
       chwili, gdy powinna by okrelana ich warto. Jeeli pominito
       wyraenie2,  to  jest  ono zastpowane wartoci 1. (Wyraenie
       opcjonalne stanowi rozszerzenie. bc w POSIXie wymaga wszystkich
       trzech wyrae.) Poniszy kod jest rownowany instrukcji for:
       wyraenie1;
       while (wyraenie2) {
         instrukcja;
         wyraenie3;
       }

    break Instrukcja ta powoduje wymuszone zakoczenie ostatniej obejmujcej
       j instrukcji while lub for.

    continue
       Instrukcja continue (rozszerzenie) powoduje rozpoczcie kolejnej
       iteracji przez ostatni obejmujc j instukcj for.

    halt  Instrukcja  halt  (rozszerzenie)  jest  instrukcj  nakazujc
       preprocesorowi bc zakoczenie pracy (ale tylko  wtedy  gdy
       instrukcja ta jest wykonywana). Na przyklad, "if (0 == 1) halt"
       nie spowoduje przerwania pracy bc, gdy instrukcja halt nie bdzie
       wykonana.

    return Zwraca warto zero jako wynik funkcji. (Patrz sekcja dotyczca
       funkcji).

    return ( wyraenie )
       Zwraca warto wyraenia jako wynik funkcji. (Patrz sekcja dotyczca
       funkcji). Nawiasy nie s wymagane, co jest rozszerzeniem GNU bc.

  PSEUDO-INSTRUKCJE
    Te instrukcje nie s instrukcjami w tradycyjnym sensie tego terminu. Nie
    s one instrukcjami wykonywanymi. Ich funkcja jest wykonywana podczas
    "kompilacji".

    limits Wypisuje lokalne ograniczenia narzucone przez lokalna wersj bc.
       Jest to rozszerzenie.

    quit  Po odczycie instrukcji quit procesor bc koczy prac, niezalenie
       od tego, gdzie wystpila ta instrukcja. Na przyklad, "if (0 == 1)
       quit" spowoduje zakoczenie pracy bc.

    warranty
       Wypisuje dlusz notk na temat gwarancji. Jest to rozszerzenie.

  FUNKCJE
    Funkcje dostarczaj sposobu definiowania oblicze, ktore mog by wykonane
    poniej. Funkcje w bc zawsze obliczaj warto i zwracaj j do miejsca
    wywolania. Definicje funkcji s "dynamiczne" w tym sensie, e funkcja
    pozostaje niezdefiniowana dopoki na wejciu nie zostanie odczytana jej
    definicja. Definicja ta jest nastpnie uywana dopoki nie zostanie
    napotkana inna definicja funkcji o tej samej nazwie. Wowczas nowa
    definicja zastpuje starsz. Funkcja definiowana jest nastpujco:
       define nazwa ( parametry ) { nowa_linia
         lista_auto  lista_instrukcji }
    Wywolanie funkcji jest po prostu wyraeniem postaci "nazwa(parametry)".

    Parametry s liczbami lub tablicami (rozszerzenie). W definicji funkcji
    definiuje si rownoczenie jest zero lub wicej jej parametrow przez
    podanie ich nazw rozdzielonych przecinkami.  Liczby  s  jedynymi
    parametrami wywolywanymi przez warto. Tylko tablice s wolane przez
    wskazanie zmiennej. Tablice podawane s w definicji parametrow przy
    pomocy notacji "nazwa[ ]". W wywolaniu funkcji parametry rzeczywiste
    dla parametrow numerycznych s pelnymi wyraeniami. Do przekazywania
    tablic uywana jest ta sama notacja, co przy definiowaniu parametrow
    typu tablicowego. Dana tablica przesylana jest do funkcji przez nazw
    (wskazanie).  Poniewa  definicje funkcji s dynamiczne, w trakcie
    wywolywania funkcji sprawdzana jest liczba i typy jej parametrow.
    Niezgodnoc liczby parametrow lub ich typow powoduje bld wykonania. Bld
    wykonania pojawi si take przy probie wywolania  niezdefiniowanej
    funkcji.

    lista_auto jest opcjonaln list zmiennych, do uytku "lokalnego". A oto
    skladnia tej listy (jeli wystpuje): "auto nazwa, ... ;".  rednik jest
    opcjonalny. Kada z nazw jest nazw auto-zmiennej. Tablice mog by podane
    przy uyciu takiej samej skladni jak w parametrach. Na pocztku funkcji
    wartoci tych zmiennych odkladane s na stosie. Nastpnie zmienne s
    inicjowane zerami i uywane w czasie wykonywania  funkcji.  Przy
    zakoczeniu funkcji zmienne s zdejmowane ze stosu, tak e przywracana
    jest ich pierwotna warto (z momentu wywolania funkcji). Parametry te s
    faktycznie zmiennymi auto inicjowanymi wartociami dostarczonymi w
    wywolaniu funkcji. Zmienne typu auto roni si od tradycyjnych zmiennych
    lokalnych, gdy jeli funkcja A wola funkcj B, to B moe poslugiwa si
    zmiennymi auto funkcji A po prostu uywajc tych samych nazw, chyba e
    funkcja B traktuje je jako zmienne auto. Poniewa zmienne auto i
    parametry skladowane s na stosie, to bc obsluguje funkcje rekurencyjne.

    Cialo funkcji jest list instrukcji bc. I znow, jak w czci zasadniczej,
    instrukcje oddzielane s rednikami lub znakami nowej linii. Instrukcje
    return (powrot) powoduj zakoczenie funkcji i zwrocenie wartoci. Istniej
    dwa warianty instrukcji return. Pierwsza posta, "return", zwraca warto
    0 do wywolujcego wyraenia. Druga posta, "return ( wyraenie )", oblicza
    warto wyraenia i zwraca j do wyraenia wolajcego. Kada funkcja domylnie
    koczy si niejawn instrukcj "return (0)". Pozwala to na funkcji na
    zakoczenie dzialania i zwrocenie zera bez jawnej instrukcji powrotu.

    Funkcje inaczej korzystaj ze zmiennej ibase. Wszystkie stale w obrbie
    ciala funkcji bd konwertowane przy zastosowaniu wartoci ibase w
    momencie wywolania funkcji. Zmiany ibase w czasie wykonywania funkcji s
    ignorowane, z wyjtkiem funkcji standardowej read, ktora zawsze do
    konwersji liczb wykorzystuje biec warto ibase.

    Rozszerzeniem GNU bc jest nieco luniejszy format dla definicji.
    Standard wymaga, by nawias otwierajcy znajdowal si w tym samym wierszu
    co slowo kluczowe define, a wszystkie pozostale czci w kolejnych
    wierszach. Opisywana tu wersja bc zezwala na dowoln ilo znakow nowej
    linii przed i po nawiasie otwierajcym funkcji. Na przyklad, dozwolone
    s ponisze definicje.
       define d (n) { return (2*n); }
       define d (n)
        { return (2*n); }

  BIBLIOTEKA MATEMATYCZNA
    Jeeli bc wywolywane jest z opcj -l, to wstpnie wczytywana jest
    biblioteka  matematyczna  (math  library), a domylna liczba cyfr
    dziesitnych (scale) ustawiana jest na 20. Funkcje matematyczne obliczaj
    swe wyniki z dokladnoci okrelon w momencie ich wywolania. Bibilioteka
    matematyczna definiuje nastpujce funkcje:

    s(x)  Sinus x, x podawany jest w radianach.

    c(x)  Cosinus x, x w radianach.

    a(x)  Arcus tangens x; arcus tangens zwraca radiany.

    l(x)  Logarytm naturalny z x.

    e(x)  Funkcja wykladnicza - e do potgi x.

    j(n,x) Funkcja Bessela rzdu n (calkowitego) z argumentem x.

  PRZYK/LADY
    W powloce /bin/sh, ponisze polecenie przypisuje warto liczby "Pi"
    zmiennej rodowiska pi.
        pi=$(echo "scale=10; 4*a(1)" | bc -l)

    Poniej podano definicj funkcji wykladniczej uywanej w bibliotece
    matematycznej. Funkcja ta napisana jest w bc standardu POSIX.
       scale = 20

       /* wykorzystuje fakt, e e^x = (e^(x/2))^2
         Gdy x jest dostatecznie male, uywamy szeregu:
          e^x = 1 + x + x^2/2! + x^3/3! + ...
       */

       define e(x) {
        auto a, d, e, f, i, m, v, z

        /* sprawdzenie znaku x */
        if (x<0) {
         m = 1
         x = -x
        }

        /* przewidywane x */
        z = scale;
        scale = 4 + z + .44*x;
        while (x > 1) {
         f += 1;
         x /= 2;
        }

        /* inicjowanie zmiennych */
        v = 1+x
        a = x
        d = 1

        for (i=2; 1; i++) {
         e = (a *= x) / (d *= i)
         if (e == 0) {
          if (f>0) while (f--) v = v*v;
          scale = z
          if (m) return (1/v);
          return (v/1);
         }
         v += e
        }
       }

    Poniszy kod posluguje si rozszerzonymi cechami bc do uzyskania prostego
    programu liczcego salda ksieczki czekowej. Najlepiej byloby zachowa go
    w pliku, tak by mogl by wykorzystany wielokrotnie bez potrzeby
    kadorazowego przepisywania.
       scale=2
       print "\nProgram ksieczki czekowej!\n"
       print " Pamitaj, wplaty s transakcjami ujemnymi.\n"
       print " Koniec - transakcja zerowa.\n\n"

       print "Saldo pocztkowe? "; bal = read()
       bal /= 1
       print "\n"
       while (1) {
        "biece saldo = "; bal
        "transakcja? "; trans = read()
        if (trans == 0) break;
        bal -= trans
        bal /= 1
       }
       quit

    Poniej zamieszczono definicj rekurencyjnej funkcji silni.
       define f (x) {
        if (x <= 1) return (1);
        return (f(x-1) * x);
       }

  OPCJE READLINE I LIBEDIT
    GNU bc moe zosta skompilowany (poprzez opcj konfiguracji) tak, by
    poslugiwal si bibliotek GNU edytora wejcia o nazwie readline lub te
    bibliotek BSD libedit.  Umoliwia to uytkownikowi edycj wierszy przed
    wyslaniem ich do bc. Pozwala te na wykorzystanie historii poprzednio
    wprowadzonych wierszy. Przy wybraniu tej opcji bc posiada dodatkow
    zmienn specjaln. Ta specjalna zmienna, history, przechowuje liczb
    zachowywanych wierszy historii.  Dla readline, warto -1 oznacza, e
    przechowywana jest nieograniczona liczba wierszy historii.  Ustawienie
    wartoci history na liczb dodatni ogranicza liczb przechowywanych
    wierszy historii do podanej liczby. Warto zero wylcza funkcj historii
    wprowadzonych wierszy. Wartoci domyln jest 100. Wicej informacji mona
    znale w podrcznikach uytkownika dla bibliotek GNU readline i history
    oraz BSD libedit.  Nie mona rownoczenie wlczy zarowno readline jak i
    libedit.

  R'ONICE
    Niniejsza wersja bc zostala zbudowana w oparciu o projekt POSIX
    P1003.2/D11 i zawiera kilka ronic i rozszerze w stosunku do tego
    dokumentu i tradycyjnych realizacji. Nie jest wykonana w tradycyjny
    sposob, wykorzystujcy polecenie dc(1).  Wersja ta jest pojedynczym
    procesem, analizujcym i uruchamiajcym kod binarny bdcy tlumaczeniem
    programu. Istnieje "nieudokumentowana" opcja (-c) powodujca, e program
    wywietla kod binarny na standardowym wyjciu zamiast wykonywania go.
    Uywana byla ona glownie do debuggowania analizatora skladni i przy
    przygotowaniu biblioteki matematycznej.

    Glownym rodlem ronic s rozszerzenia, w ktorych jaka cecha, moliwo
    programu jest rozbudowana w celu dodania funkcjonalnoci, oraz dodatki,
    gdzie dodano nowe moliwoci. Poniej podano list ronic i rozszerze.

    Zmienna rodowiska LANG
       Niniejsza wersja nie spelnia standardu POSIX przetwarzania
       zmiennej  rodowiska  LANG i wszystkich zmiennych rodowiska
       rozpoczynajcych si na LC_.

    nazwy Tradycyjny i POSIXowy bc posiadaj jednoliterowe nazwy funkcji,
       zmiennych  i  tablic.  Zostaly  one  rozszerzone  do nazw
       wieloznakowych, rozpoczynajcych si liter i mogcych zawiera
       litery, cyfry i znaki podkrelenia.

    lacuchy
       Lacuchy nie mog zawiera znakow NUL. POSIX stwierdza, e wszystkie
       znaki musz by zawarte w lacuchach.

    last  POSIX bc nie posiada zmiennej last. Niektore implementacje bc
       uywaj kropki (.) w podobny sposob.

    porownania
       POSIX bc dopuszcza porownania wylcznie w instrukcjach if, while
       oraz w drugim wyraeniu instrukcji for. Dodatkowo, w kadej z tych
       instrukcji dopuszczalna jest tylko jedna operacja porownania
       (relacji).

    instrukcja if, klauzula else
       POSIX bc nie posiada klauzuli else.

    instrukcja for
       POSIX bc wymaga by w instrukcji for wystpowaly wszystkie
       wyraenia.

    &&, ||, !
       POSIX bc nie posiada operatorow logicznych.

    funkcja read
       POSIX bc nie posiada funkcji read.

    instrukcja print
       POSIX bc nie posiada instrukcji print.

    instrukcja continue
       POSIX bc nie posiada instrukcji continue.

    instrukcja return
       POSIX bc wymaga nawiasow wokol zwracanego wyraenia.

    parametry tablicowe
       POSIX bc nie obsluguje (obecnie) w pelni parametrow tablicowych.
       Gramatyka POSIX zezwala na uycie tablic w definicjach funkcji,
       ale  nie zapewnia metody przekazania tablicy jako biecego
       parametru.  (Jest  to  najprawdopodobniej  przeoczenie  w
       zdefiniowanej gramatyce.) Tradycyjne implementacje bc posiadaj
       jedynie wywolanie parametrow tablicowych przez warto.

    format funkcji
       POSIX bc wymaga, by nawias otwierajcy byl w tym samym wierszu,
       co slowo kluczowe define, za instrukcja auto w nastpnym wierszu.

    =+, =-, =*, =/, =%, =^
       POSIX bc nie wymaga, by byly zdefiniowane powysze operatory
       przypisania "starego typu". Niniejsza wersja zezwala na takie
       przypisania w "starym stylu". Naley skorzysta z instrukcji
       limits, by stwierdzi, czy zainstalowana wersja je rozpoznaje.
       Jeeli obsluguje ona przypisania w "starym stylu", to instrukcja
       "a =- 1" pomniejszy a o jeden zamiast przypisa a warto -1.

    spacje w liczbach
       Inne implementacje bc dopuszczaj wystpowanie spacji w liczbach.
       Na przyklad, "x=1 3" przypisze warto 13 zmiennej x. Ta sama
       instrukcja spowoduje bld skladni w opisywanej tu wersji bc.

    bldy i wykonanie
       Opisywana implementacja roni si od innych sposobem, w jaki
       wykonywany jest kod w przypadku znalezienia w programie bldow
       skladniowych i innych. W przypadku napotkania bldu w definicji
       funkcji, obsluga bldow probuje odnale pocztek instrukcji i
       kontynuowa analiz skladniow funkcji.  Po znalezieniu bldu w
       funkcji,  nie  jest  ona moliwa do wywolania i staje si
       niezdefiniowana. Bldy skladniowe w interaktywnym wykonywaniu
       kodu uniewaniaj biecy blok wykonania. Blok wykonania jest
       zakoczony kocem linii pojawiajcym si po pelnej  sekwencji
       instrukcji. Na przyklad,
           a = 1
           b = 2
       posiada dwa bloki wykonania a
           { a = 1
            b = 2 }
       ma jeden blok wykonania.  Kady z bldow wykonania przerywa
       wykonywanie biecego bloku wykonania.  Ostrzeenie w trakcie
       wykonywania nie przerywa biecego bloku.

    Przerwania
       Podczas sesji interaktywnej sygnal SIGINT (zwykle generowany
       przez znak control-C z terminala) spowoduje przerwanie biecego
       bloku wykonywania.  Wywietli on bld wykonania ("runtime"),
       wskazujcy ktora funkcja zostala przerwana. Po wyczyszczeniu
       wszystkich struktur (runtime structures) wykonania, zostanie
       wywietlony komunikat informujcy uytkownika, e bc jest gotow do
       przyjmowania kolejnych danych. Wszystkie uprzednio zdefiniowane
       funkcje pozostaj zdefiniowane, za wartoci wszystkich zmiennych
       innych ni zmienne typu auto s wartociami sprzed przerwania.
       Podczas procesu oczyszczania struktur danych usuwane s wszystkie
       zmienne typu auto oraz parametry funkcji.  W czasie sesji
       nieinteraktywnej sygnal SIGINT przerywa wykonanie calego bc.

  OGRANICZENIA
    Poniej podano obecne ograniczenia opisywanego procesora bc. Niektore z
    nich mog by zmienione podczas instalacji. Faktyczne ograniczenia mona
    sprawdzi za pomoc instrukcji limits (ograniczenia).

    BC_BASE_MAX
       Maksymalna podstawa pozycyjnego ukladu, w ktorym wyprowadzane s
       wyniki obecnie ustawiona jest na 999. Maksymaln podstaw ukladu
       wejciowego jest 16.

    BC_DIM_MAX
       Obecnie ustawione jest arbitralne ograniczenie do 65535 (w
       wersji rozpowszechnianej). Twoja instalacja moe by inna.

    BC_SCALE_MAX
       Liczba cyfr po kropce dziesitnej ograniczona jest do INT_MAX
       cyfr. Take liczba cyfr przed kropk dziesitn ograniczona jest do
       INT_MAX cyfr.

    BC_STRING_MAX
       Maksymalnie w lacuchu moe wystpi INT_MAX znakow.

    wykladnik
       Warto wykladnika w operacji potgowania (^) ograniczona jest do
       LONG_MAX.

    nazwy zmiennych
       Obecnie nie moe by wicej ni 32767 unikalnych nazw w kadym z
       rodzajow: zmiennych prostych, tablic i funkcji.

ZMIENNE RODOWISKA

    bc przetwarza nastpujce zmienne rodowiska:

    POSIXLY_CORRECT
       To samo, co opcja -s. Tryb zgodnoci z POSIX.

    BC_ENV_ARGS
       Inny sposob przekazywania argumentow do bc. Format jest taki
       sam, jak argumentow wiersza polece. Argumenty te przetwarzane s
       na  pocztku,  wic  pliki  podane  w argumentach rodowiska
       przetwarzane s przed plikami podanymi jako argumenty wiersza
       polece. Umoliwia to uytkownikowi ustawienie "standardowych"
       opcji i plikow, jakie bd przetwarzane przy kadym wywolaniu bc.
       Pliki podane w zmiennych rodowiska zawieraj zwykle definicje
       funkcji, ktore uytkownik chce mie zdefiniowane przy kadym
       uruchomieniu bc.

    BC_LINE_LENGTH
       Powinna to by liczba calkowita (integer) podajca ilo znakow w
       wierszu wynikowym. Obejmuje ona znaki odwrotnego ukonika i nowej
       linii dla dlugich liczb.

DIAGNOSTYKA

    Jeeli ktory z plikow podanych w wierszu polece nie moe zosta otwarty bc
    zglosi, e plik ten jest niedostpny i przerwie prac. Istniej te
    komunikaty diagnostyczne kompilacji i wykonania, ktore powinny by
    zrozumiale.

B/LDY

    Obsluga bldow (error recovery) nie jest jeszcze bardzo dobra.

    Bldy prosz zglasza (w jz.angielskim) na adres bug-bc@gnu.org.  Upewnij
    si, e pole tematu wiadomoci zawiera gdzie slowo ``bc''.

AUTOR

    Philip A. Nelson
    phil@cs.wwu.edu

PODZIKOWANIA

    Autor chcialby podzikowa Steve'owi Sommars (Steve.Sommars@att.com) za
    jego szerok pomoc w testowaniu tej implementacji. Podsunl on wiele
    cennych sugestii. Dziki jego zaangaowaniu jest to o wiele lepszy
    produkt.

ZOBACZ TAKE

    dc(1), expr(1), awk(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.