Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    bison - generator parserow w wersji GNU (zastpuje program yacc)

SK/LADNIA

    bison [ -b przedrostek-nazwy-pliku ] [ --file-prefix=przedrostek-nazwy-
    pliku ] [ -d ] [ --defines ] [ -k ] [ --token-table ] [ -l ] [ --no-
    lines ] [ -n ] [ --no-parser ] [ -o plik-wyjciowy ] [ --output-
    file=plik-wyjciowy ] [ -p przedrostek ] [ --name-prefix=przedrostek ] [
    -r ] [ --raw ] [ -t ] [ --debug ] [ -v ] [ --verbose ] [ -V ] [
    --version ] [ -y ] [ --yacc ] [ -h ] [ --help ] [ --fixed-output-files
    ] plik

OPIS

    bison jest generatorem parserow w stylu programu yacc(1) i powinien by
    zgodny z plikami wejciowymi stworzonym dla tego programu.

    Pliki wejciowe powinny mie rozszerzenie .y zgodnie z konwencj programu
    yacc.  W przeciwiestwie do plikow tworzonych przez program yacc, pliki
    wyjciowe nie maj stalego przedrostka nazw, lecz uywaj przedrostka nazwy
    pliku wejciowego. Na przyklad, plik z opisem gramatyki o nazwie parse.y
    posluy do stworzenia parsera w pliku o nazwie parse.tab.c, zamiast
    y.tab.c, jak w programie yacc.

    Ten opis opcji rozpoznawanych przez program bison zostal zaadaptowany z
    rozdzialu Invocation pochodzcego z opisu bison.texinfo, ktory powinien
    by traktowany jako autorytatywne rodlo informacji.

    bison rozpoznaje zarowno tradycyjne, jednoliterowe opcje, jak i latwe
    do zapamitania, dlugie nazwy opcji. Dlugie nazwy opcji rozpoczynaj si
    od --, zamiast -.  Mog by one skracane do takiej dlugoci, aby nadal
    byly unikalne. Jeeli po dlugiej opcji musi nastepowa jej parametr, musi
    on by polczony z nazw opcji znakiem =.

  OPCJE
    -b przedrostek-pliku
    --file-prefix=przedrostek pliku
       Okrela przedrostek nazwy pliku stosowany do wszystkich plikow
       wyjciowych. Nazwy s tworzone zgodnie z nastpujcym wzorem: file-
       prefix.c.

    -d
    --defines
       Utworz dodatkowy plik z definicjami makroinstrukcji dla nazw
       symboli terminalnych zdefiniowanych w pliku gramatyki oraz z
       definicj  typu wartoci semantycznej YYSTYPE, jak rownie z
       deklaracjami zmiennych zewntrznych.

       Jeeli plik z parserem nosi nazw nazwa.c, to plik z definicjami
       zostanie nazwany nazwa.h.

       Ten plik jest niezbdny, jeeli chcesz umieci definicj funkcji
       yylex w oddzielnym pliku rodlowym, poniewa funkcja yylex musi
       mie dostp do kodow symboli terminalnych oraz do zmiennej yylval.

    -r
    --raw Numery symboli terminalnych znajdujce si w pliku nazwa.h s
       zazwyczaj kompatybilne z programem Yacc. Jeeli podana zostanie
       ta opcja, uyta zostanie numeracja charakterystyczna dla programu
       Bison. (numeracja programu Yacc rozpoczyna si od 257, z wyjtkiem
       symboli jednoznakowych; Bison numeruje wszystkie symbole po
       kolei poczynajc od liczby 3).

    -k
    --token-table
       Ta opcja powoduje, e w pliku name.tab.c znajdzie si lista
       symboli terminalnych posortowana pod wzgldem wartoci symboli
       (nie nazw); jest to zdefiniowane w tablicy yytname.  W pliku
       znajd si rownie definicje stalych YYNTOKENS, YYNNTS, YYNRULES, i
       YYNSTATES.

    -l
    --no-lines
       Nie umieszczaj w pliku z parserem polece #line dla preprocesora.
       Normalnie bison umieszcza je w tym pliku, aby kompilator oraz
       debuggery wykazywaly bldy w kontekcie twojego pliku rodlowego z
       gramatyk. Ta opcja powoduje, e bldy bd wykazywane w kontekcie
       pliku zawierajcego parser, traktujc go jak niezaleny plik na
       rownych prawach.

    -n
    --no-parser
       Nie generuj kodu parsera; generuj tylko deklaracje. Utworzony
       plik name.tab.c bdzie zawieral wylcznie deklaracje stalych.
       Dodatkowo,  w  pliku name.act znajdzie si wyraenie switch
       zawierajce wszystkie przetlumaczone definicje akcji.

    -o plik-wyjciowy
    --output-file=plik-wyjciowy
       Okrel nazw pliku wyjciowego zawierajcego definicj parsera.

       Nazwy pozostalych plikow s tworzone z nazwy pliku wejciowego
       zgodnie z zasadami opisanymi przy opcjach -v i -d.

    -p przedrostek
    --name-prefix=przedrostek
       Przedrostek nazw zewntrznych symboli uywanych przez parser.
       Zastpuje standardowy przedrostek yy.  Symbole, ktorych nazwy
       ulegn zmianie, to yyparse, yylex, yyerror, yylval, yychar, i
       yydebug.

       Na przyklad, jeeli uyjesz opcji -p c, wowczas powysze nazwy bd
       mialy posta cparse, clex, itd.

    -t
    --debug
       Umie w pliku z parserem makrodefinicj YYDEBUG aby skompilowany
       zostal kod pomagajcy diagnozowa problemy (debug code).

    -v
    --verbose
       Utworz dodatkowy plik z dokladnym opisami stanow parsera i akcji
       podejmowanych dla kadego kolejnego symbolu w tych stanach.

       Ten  plik  opisuje rownie wszystkie konflikty; zarowno te
       rozwiklane przez nastpstwo operatorow, jak i te nierozwiklane.

       Nazwa pliku z opisem jest tworzona przez usunicie .tab.c lub .c
       z nazwy pliku zawierajcego parser i dodanie .output.

       Na przyklad, jeeli plikiem wejciowym jest foo.y, wowczas plik
       zawierajcy parser nosi nazw foo.tab.c.  Plik z opisem stanow
       bdzie nazwany foo.output.

    -V
    --version
       Wypisz numer wersji i zakocz dzialanie programu

    -h
    --help Wypisz spis opcji i zakocz dzialanie programu.

    -y
    --yacc
    --fixed-output-files
       Ma to samo dzialanie, co opcja -o y.tab.c; Plik zawierajcy
       parser nosi nazw y.tab.c, a pozostale pliki y.output i y.tab.h.
       Ta opcja powoduje naladowanie konwencji programu yacc nazywania
       plikow. Poniszy skrypt moe by uywany jako program yacc:

       bison -y $*

    Dlugie nazwy opcji mog by rownie poprzedzane przez `+' zamiast `--', ze
    wzgldu na kompatybilno z poprzednimi wersjami. W przyszloci ta moliwo
    ma by usunita, poniewa jest niekompatybilna ze standardem POSIX.2

PLIKI

    /usr/local/lib/bison.simple  prosty parser
    /usr/local/lib/bison.hairy  skomplikowany parser

ZOBACZ TAKE

    yacc(1)
    Opis Bison Reference Manual, zawarty w  pliku  bison.texinfo  w
    dystrybucji rodlowej programu bison

DIAGNOSTYKA

    Wszystkiego mona si latwo domyli.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                   local              bison(1)