Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    Yacc - generator analizatorow skladni LALR(1)

SK/LADNIA

    yacc [ -dlrtv ] [ -b przedrostek_pliku ] [ -p przedrostek_symbolu ]
    nazwapliku

OPIS

    Yacc czyta opis gramatyki z pliku nazwapliku i generuje dla niej
    analizator skladni LR(1).  Analizatory skladaj si z zestawu tabel
    analizy LALR(1) i procedury sterujcej napisanej w jzyku C.  Yacc
    zazwyczaj zapisuje tabele analizy i funkcj sterujc do pliku y.tab.c.

    Dostpne s nastpujce opcje:

       -b przedrostek_pliku
           Opcja -b zmienia przedrostek, ktory jest doklejany do
           wyjciowych nazw plikow. Nowym przedrostkiem staje si
           przedrostek_pliku. Domylnym przedrostkiem jest znak y.

       -d   Opcja -d powoduje zapisanie pliku naglowkowego y.tab.h.

       -l   Jeli nie poda si opcji -l, yacc wstawi do generowanego
           kodu  dyrektywy  #line.  Dyrektywy  te  umoliwiaj
           kompilatorowi C wizanie bldow w generowanym kodzie z
           oryginalnym kodem uytkownika. Jeli podana jest opcja -l,
           yacc nie bdzie wstawial dyrektyw #line. Dyrektywy #line,
           podawane przez uytkownika zostan zachowane.

       -p przedrostek_symbolu
           Opcja -p zmienia przedrostek doklejany  do  symboli
           generowanych  przez  yacc  na lacuch okrelony przez
           przedrostek_symbolu. Domylnym przedrostkiem jest lacuch
           yy.

       -r   Opcja -r powoduje, e yacc tworzy oddzielne pliki z kodem
           i tabelami. Plik z kodem jest nazywany y.code.c, a plik z
           tabelami y.tab.c.

       -t   Opcja -t zmienia dyrektywy preprocesora, generowane przez
           yacc tak, e do skompilowanego kodu zostan zalczone
           instrukcje debuggujce.

       -v   Opcja -v powoduje wywietlenie czytelnego dla czlowieka
           opisu generowanego analizatora do pliku y.output.

    Jeli ustawiona jest zmienna rodowiskowa TMPDIR, to lacuch wskazany
    przez TMPDIR bdzie uywany jako nazwa katalogu plikow tymczasowych.

PLIKI

    y.code.c
    y.tab.c
    y.tab.h
    y.output
    /tmp/yacc.aXXXXXX
    /tmp/yacc.tXXXXXX
    /tmp/yacc.uXXXXXX

DIAGNOSTYKA

    Jeli istniej nieredukowalne reguly, to ich liczba jest zglaszana na
    stderr. Jeli istniej konflikty z LALR(1), to ich liczba zglaszana jest
    na stderr.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.