Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    bzip2, bunzip2 - sortujcy bloki kompresor/dekompresor plikow, v1.0
    bzcat - dekompresuje pliki na standardowe wyjcie
    bzip2recover - odzyskuje dane ze zniszczonych archiwow bzip2

SK/LADNIA

    bzip2 [-cdfkqstvzVL123456789] [nazwy_plik'ow...]
    bunzip2 [-fkvsVL] [nazwy_plik'ow...]
    bzcat [-s] [nazwy_plik'ow...]
    bzip2recover nazwa_pliku

OPIS

    bzip2 kompresuje pliki uywajc algorytmu sortowania blokow Burrowsa-
    Wheelera i kodu Huffmana. Kompresja jest generalnie sporo lepsza od
    konwencjonalnych  kompresorow opartych o metod LZ77/LZ78, i jest
    porownywalna z osigniciami statystycznych kompresorow z rodziny PPM.

    Opcje linii polece s w wikszoci bardzo podobne do tych z GNU gzip, ale
    nie s identyczne.

    bzip2 oczekuje listy plikow towarzyszcych parametrom linii polece. Kady
    plik jest zastpowany przez  swoj  skompresowan  wersj,  z  nazw
    "oryginalny_plik.bz2".  Kady  skompresowany plik ma ten sam czas
    modyfikacji, uprawnienia i, jeli to moliwe, wlaciciela co oryginal, po
    to, aby te ustawienia mogly zosta odtworzone podczas dekompresji.
    Utrzymywanie nazwy plikow nie jest do koca dokladne w tym sensie, e nie
    ma moliwoci przetrzymywania daty, uprawnie, wlaciciela i nazw plikow na
    systemach, na ktorych brakuje tych moliwoci lub maj ograniczenia co do
    dlugoci nazwy, tak np. jak MS-DOS.

    bzip2 i bunzip2 standardowo nie nadpisuj istniejcych ju plikow. Jeli
    chcesz aby to robily, musisz uy parametru -f.

    Jeli nie podano adnej nazwy pliku, bzip2 kompresuje ze standardowego
    wejcia  na  standardowe  wyjcie.  Odmiawia  wowczas  wypisywania
    skompresowanego wyjcie na terminal, gdy byloby to calkiem niezrozumiale
    i przez to bez wikszego sensu.

    bunzip2 (lub bzip2-d) dekompresuje wszystkie podane pliki. Pliki, ktore
    nie byly utworzone przez bzip2 zostan wykryte i zignorowane, a na
    ekranie pojawi si komunikat ostrzegawczy. bzip2 probuje zgadn nazw dla
    dekompresowanego pliku w nastpujcy sposob:
       nazwa_pliku.bz2  staje si  nazwa_pliku
       nazwa_pliku.bz   staje si  nazwa_pliku
       nazwa_pliku.tbz2  staje si  nazwa_pliku.tar
       nazwa_pliku.tbz  staje si  nazwa_pliku.tar
       inna_nazwa   staje si  inna_nazwa.out
    Jeli plik nie ma jednego z nastpujcych rozpoznawalnych rozszerze, .bz2,
    .bz, .tbz2 lub .tbz, to bzip2 napisze, e nie moe zgadn nazwy
    pierwotnego pliku, i uyje oryginalnej nazwy z dodanym rozszerzeniem
    .out.

    Tak jak kompresja, nie posiadajca adnych plikow, powoduje kompresj ze
    standardowego wejcia na standardowe wyjcie.

    bunzip2 poprawnie zdekompresuje plik, ktory jest polaczeniem dwoch lub
    wicej skompresowanych plikow. Rezultatem jest polczony odpowiedni
    nieskompresowany plik. Obslugiwane jest rownie sprawdzanie spojnoci
    (-t) polczonych skompresowanych plikow.

    Moesz rownie kompresowa lub dekompresowa pliki na standardowe wyjcie
    uywajc parametru -c. W ten wlanie sposob mona przeprowadza kompresj
    wielu plikow rownoczenie. Powstale wyniki s przesylane sekwencyjnie na
    standardowe wyjcie. W ten sposob kompresja wielu plikow generuje
    strumie zawierajcy reprezentacje kilku skompresowanych plikow. Taki
    strumie moe by zdekompresowany poprawnie tylko przez bzip2 w wersji
    0.9.0  lub poniejszej. Wczeniejsze wersje bzip2 zatrzymaj si po
    zdekmpresowaniu pierwszego pliku w strumieniu.

    bzcat (lub bzip2 -dc) dekompresuje wszystkie wybrane  pliki  na
    standardowe wyjcie.

    bzip2 czyta argumenty ze zmiennych rodowiskowych BZIP2 i BZIP, w
    podanej kolejnoci, i przetwarza je przed jakimikolwiek argumentami
    przeczytanymi z linii polece. To dobra metoda na specyfikowanie
    standardowych ustawie.

    Kompresja stosowana jest zawsze, nawet jeli skompresowany plik jest
    nieznaczniej wikszy od pliku oryginalnego. Pliki mniejsze ni mniej
    wicej sto bajtow staj si wiksze, poniewa mechanizm kompresji ma staly
    naglowek wynoszcy okolo 50 bajtow. Przypadkowe dane (wlczajc wyjcie
    wikszoci kompresorow plikow) d kodowane na mniej wicej 8.05 bitu na
    bajt, dajc zysk okolo 0.5%.

    Jako samosprawdzenie dla twojej ochrony bzip2 uywa 32-bitowego CRC aby
    upewni si, e zdekompresowana wersja pliku jest identyczna z oryginaln.
    To strzee przed stratami w skompresowanych danych i przed niewykrytymi
    bldami w bzip2 (na szczcie bardzo rzadkich). Moliwo niewykrycia utraty
    danych jest mikroskopijna, mniej wicej jedna szansa na cztery biliony
    dla kadego pliku. Uwaaj jednak, gdy sprawdzenie jest dokonywane przed
    dekompresj, wic dowiesz si tylko tego, e co jest nie w porzdku. Nie
    pomoe ci to odzyska oryginalnych nieskompresowanych danych. Moesz uy
    bzip2recover aby sprobowa odzyska dane z uszkodzonych plikow.

    Zwracane wartoci: 0 dla normalnego wyjcia, 1 dla problemow technicznych
    (plik nie znaleziony, niewlaciwy parametr, bld wyjcia/wyjcia itp.), 2
    dla zasygnalizowania bldu skompresowanego pliku, 3 dla wewntrznego bldu
    (np. bug), ktory zmusil bzip2 do przerwania.

OPCJE

    -c --stdout
       Kompresuje lub dekompresuje na standardowe wyjcie.

    -d --decompress
       Wymusza dekompresj. bzip2, bunzip2 i bzcat s tak naprawd tymi
       samymi programami i decyzja jakie akcje bd wykonane jest
       wykonywana na podstawie nazwy jaka zostala uyta. Ten parametr ma
       wyszy priorytet i wymusza na bzip2 dekompresj.

    -z --compress
       Podobne do -d: wymusza kompresj, bez wzgldu na sposob wywolania.

    -t --test
       Sprawdza integralno wybranego pliku(ow), ale nie dekompresuje
       ich. Wymusza to probn dekompresj i mowi, jaki jest rezultat.

    -f --force
       Wymusza zastpowanie plikow wyjciowych. Normalnie, bzip2 nie
       zastpuje istniejcych plikow wyjciowych. Wymusza rownie na bzip2
       lamanie dowiza twardych, czego normalnie nie robi.

    -k --keep
       Zatrzymaj (nie kasuj) pliki wejciowe przy  kompresji  lub
       dekompresji.

    -s --small
       Zredukuj uycie pamici na kompresj, dekompresj i testowanie.
       Pliki s dekompresowane i testowane przy uyciu zmodyfikowanego
       algorytmu, ktory potrzebuje tylko 2.5 bajtu na blok bajtow.
       Oznacza to, e kady plik moe by zdekompresowany przy uyciu okolo
       2300k pamici, jednak tracc okolo polow normalnej szybkoci.

       Podczas kompresji, -s wybiera bloki wielkoci 200k, ktorych
       limity pamici wynosz mniej wicej tyle samo, w zamian za jako
       kompresji. W skrocie, jeli twoj komputer ma malo pamici (8
       megabajtow lub mniej), uywaj opcji -s do wszystkiego. Zobacz
       zarzdzanie pamici poniej.

    -q --quiet
       Wylcza wszystkie nieistotne komunikaty ostrzegawcze.  Nie s
       eliminowane komunikaty dotyczce bldow wejcia/wyjcia i innych
       zdarze krytycznych.

    -v --verbose
       Tryb gadatliwy -- pokazuje stopie kompresji dla kadego pliku.
       Nastpne -v zwikszaj stopie gadatliwoci, powodujc wywietlanie
       duej iloci informacji, przydatnych glownie przy diagnostyce.

    -L --license -V --version
       Wywietla wersj programu i warunki licencji.

    -1 to -9
       Ustawia wielko bloku na 100 k, 200 k .. 900 k przy kompresji.
       Nie ma adnego znaczenia przy dekompresji. Zobacz zarzdzanie
       pamici poniej.

    --   Traktuje wszystkie nastpujce po nim argumenty jako nazwy plikow,
       nawet jeli zaczynaj si one od mylnika. Moesz wic kompresowa i
       dekompresowa pliki, ktorych nazwa zaczyna si od mylnika, na
       przyklad: bzip2 -- -moj_plik.

    --repetitive-fast --repetitive-best
       Te parametry nie maj znaczenia w wersjach 0.9.5 i wyszych.
       Umoliwialy one pewn infantyln kontrol nad zachowaniem algorytmu
       sortujcego we wczeniejszych wersjach, co bylo czasami uyteczne.
       Wersje 0.9.5 i wysze maj usprawniony algorytm, ktory powoduje
       bezuyteczno tej funkcji.

ZARZDZANIE PAMICI

    bzip2 kompresuje due pliki w blokach. Rozmiar bloku ma wplyw zarowno na
    stopie osiganej kompresji, jak rownie na ilo pamici potrzebnej do
    kompresji i dekompresji. Parametry od -1 do -9 wybieraj rozmiar bloku
    odpowiednio od 100,000 bajtow a do 900,000 bajtow (standardowo). W
    czasie dekompresji, rozmiar bloku uytego do kompresji jest odczytywany
    z naglowku pliku skompresowanego i bunzip2 sam zajmuje odpowiedni do
    dekompresji ilo pamici. Poniewa rozmiar blokow jest przetrzymywany w
    pliku skompresowanym, parametry od -1 do -9 nie maj przy dekompresji
    adnego znaczenia.

    Wymagania kompresji i dekompresji w bajtach, mog by wyliczone przez:

       Kompresja :  400k + ( 8 x rozmiar bloku )

       Dekompresja : 100k + ( 4 x rozmiar bloku ) lub
               100k + ( 2.5 x rozmiar bloku )

    Wiksze bloki daj due zmniejszenie zwrotow  marginalnych.  Wikszo
    kompresji pochodzi z pierwszych stu lub dwustu kilobajtow rozmiaru
    bloku. Warto o tym pamita uywajc bzip2 na wolnych komputerach. Warto
    rownie podkreli, e rozmiar pamici potrzebnej do dekompresji jest
    wybierany poprzez ustawienie  odpowiedniej  wielkoci  bloku  przy
    kompresji.

    Dla plikow skompresowanych standardowym blokiem wielkoci 900k, bunzip2
    bdzie wymagal okolo 3700 kilobajtow do dekompresji. Aby umoliwi
    dekompresj na komputerze wyposaonym jedynie w 4 megabajty pamici,
    bunzip2 ma opcj, ktora moe zmniejszy wymagania prawie do polowy, tzn.
    okolo 2300 kilobajtow. Prdko dekompresji jest rownie bardzo zmiejszona,
    wic uywaj tej opcji tylko wtedy, kiedy jest to konieczne. Tym
    parametrem jest -s.

    Generalnie, probuj i uywaj najwikszych rozmiarow blokow, jeli ilo
    pamici ci na to pozwala. Prdko kompresji i dekompresji w zasadzie nie
    zaley od wielkoci uytego bloku.

    Inna wana rzecz dotyczy plikow, ktore mieszcz si w pojedyczym bloku --
    oznacza to wikszo plikow na ktore si natkniesz uywajc duych blokow.
    Rozmiar realny pamici zabieranej jest proporcjonalny do wielkoci pliku,
    jeli plik jest mniejszy ni blok. Na przyklad, kompresja pliku o
    wielkoci  20,000  bajtow  z parametrem -9 wymusi na kompresorze
    odnalezienie 7600 k pamici, ale zajcie tylko 400k + 20000 * 8 = 560
    kilobajtow z tego. Podobnie, dekompresor odnajdzie 3700k, ale zajmie
    tylko 100k + 20000 * 4 = 180 kilobajtow.

    Tu jest tabela, ktora podsumowuje maksymalne uycie pamici dla ronych
    rozmiarow blokow. Podano te calkowity rozmiar skompresowanych 14 plikow
    tekstowych (Calgary Text Compressione  Corpus)  zajmujcych  razem
    3,141,622 bajtow. Ta kolumna daje pewne pojcie o tym, jaki wplyw na
    kompresj ma wielko blokow. Ta tabela uzmyslawia rownie przewag uycia
    wikszych blokow dla wikszych plikow, poniewa "Corpus" jest zdominowany
    przez mniejsze pliki.
          Uycie    Uycie    Uycie     Corpus
     Parametr kompresji  dekompresji  dekompresji -s  Size

      -1   1200k     500k     350k     914704
      -2   2000k     900k     600k     877703
      -3   2800k     1300k     850k     860338
      -4   3600k     1700k    1100k     846899
      -5   4400k     2100k    1350k     845160
      -6   5200k     2500k    1600k     838626
      -7   6100k     2900k    1850k     834096
      -8   6800k     3300k    2100k     828642
      -9   7600k     3700k    2350k     828642

ODZYSKIWANIE DANYCH ZE ZNISZCZONYCH PLIK'OW BZIP2

    bzip2 kompresuje pliki w blokach, zazwyczaj 900 kilbajtowych. Kady blok
    jest trzymany osobno. Jeli bldy transmisji lub nonika uszkodz plik
    wieloblokowy .bz2, moliwe jest odtworzenie  danych  zawartych  w
    niezniszczonych blokach pliku.

    Kady blok jest reprezentowany przez 48-bitowy wzorzec, ktory umoliwia
    znajdowanie przyporzdkowa blokow z rozsdn pewnoci. Kady blok ma rownie
    swoj 32-bitowy CRC, wic bloki uszkodzone mog by latwo odseparowane od
    poprawnych.

    bzip2recover jest oddzielnym  programem,  ktorego  zadaniem  jest
    poszukiwanie blokow w plikach .bz2 i zapisywanie ich do wlasnego pliku
    .bz2. Moesz potem uy bzip2 -t aby sprawdzi spojno wyjciowego pliku i
    zdekompresowa te, ktore nie s uszkodzone.

    bzip2recover pobiera pojedynczy argument, nazw uszkodzonego pliku, i
    tworzy pewn liczb plikow "rec0001plik.bz2", "rec0002plik.bz2", itd.,
    przetrzymujce odzyskane bloki. Wyjciowe nazwy plikow s tak tworzone,
    aby latwo bylo potem uywa ich razem za pomoc gwiazdek -- na przyklad,
    "bzip2 -dc rec*plik.bz2 > odzyskany_plik" -- wylistuje pliki we
    wlaciwej kolejnoci.

    bzip2recover powinien by uywany najczciej z duymi plikami .bz2, jako i
    one zawieraj najczciej duo blokow. Jest czystym bezsensem uywa go na
    uszkodzonym jedno-blokowym pliku, poniewa uszkodzony blok nie moe by
    odzyskany. Jeli chcesz zminimalizowa jakiekolwiek moliwe straty danych
    poprzez nonik lub transmisj, powiniene zastanowi si nad  uyciem
    mniejszych blokow.

OPISY WYNIK'OW

    Etap sortujcy kompresji lczy razem podobne cigi znakow w pliku. Przez
    to, pliki zawierajce bardzo dlugie cigi powtarzajcych si symboli, jak
    "aabaabaabaab ..." (powtorzone kilkaset razy) mog by kompresowane
    wolniej ni normalnie. Wersje 0.9.5 i wysze zachowuj si duo lepiej w tej
    sytuacji  ni wersje poprzednie. Ronica stopnia kompresji pomidzy
    najgorszym i najlepszym przypadkiem kompresji wynosi okolo 10:1. Dla
    wczeniejszych wersji bylo to nawet okolo 100:1. Jeli chcesz, moesz uy
    parametru -vvvv aby monitorowa postpy bardzo szczegolowo.

    Prdko dekompresji nie jest zmieniana przez to zjawisko.

    bzip2 zazwyczaj rezerwuje kilka megabajtow pamici do dzialania a potem
    wykorzystuje j w sposob zupelnie przypadkowy. Oznacza to, e zarowno
    prdko kompresji jak i dekompresji jest w duej czci zalena od prdkoci, z
    jak twoj komputer moe naprawia braki bufora podrcznego. Z tego powodu,
    wprowadzone zostaly male zmiany kody aby zmniejszy straty, ktore daly
    nieproporcjonalnie duy wzrost osigni.  Myl, e bzip2 bdzie dzialal
    najlepiej na komputerach z duymi buforami podrcznymi.

ZAKAMARKI

    Wiadomoci o bldach wejcia/wyjcia nie s a tak pomocne, jak moglyby by.
    bzip2 stara si wykry bld wejcia/wyjcia i wyj "czysto", ale szczegoly
    tego, jaki to problem mog by czasami bardzo mylce.

    Ta strona podrcznika odnosi si do wersji 1.0  programu  bzip2.
    Skompresowane pliki utworzone przez t wersj s kompatybilne zarowno z w
    przod jak i wstecznie z poprzednimi publicznymi wydaniami, wersjami
    0.1pl2, 0.9.0 i 0.9.5 ale z malymi wyjtkami: 0.9.0 i wysze potrafi
    poprawnie dekompresowa wiele skompresowanych plikow zlczonych w jeden.
    0.1pl2 nie potrafi tego; zatrzyma si ju po dekompresji pierwszego pliku
    w strumieniu.

    bzip2recover uywa 32-bitowych liczb do reprezentacji pozycji bitu w
    skompresowanym pliku, wic nie moe przetwarza skompresowanych plikow
    dluszych ni 512 megabajtow. Mona to latwo naprawi.

AUTOR

    Julian Seward, jseward@acm.org.

    http://www.muraroa.demon.co.uk http://sourceware.cygnus.com/bzip2

    Idee zawarte w bzip2 s podzielone (przynajmniej) pomidzy nastepujcy
    ludzi: Michael Burrows i David Wheeler (transformacja sortujc bloki),
    David Wheeler (znow, koder Huffmana), Peter  Fenwick  (struktura
    kodowania modelu w oryginalnym bzip2, i wiele udoskonale), i Alistair
    Moffar, Radford Neal i Ian Witten (arytmetyczny koder w oryginalnym
    bzip2). Jestem im bardzo wdziczny za ich pomoc, wsparcie i porady.
    Zobacz stron manuala w rodlowej dystrybucji po wskaniki do rodel
    dokumentacji. Christian von Roques zachcil mnie do wymylenia szybszego
    algorytmu sortujcego, po to eby przyspieszy kompresj. Bela Lubkin
    zachcila mnie do polepszenia najgorszych wynikow kompresji. Wiele ludzi
    przyslalo latki, pomoglo w ronych problemach, poyczylo komputerow, dalo
    rady i bylo ogolnie pomocnych.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                   bzip2(1)