Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   cal -- wywietla kalendarz

SK/LADNIA

   cal [-mjy] [miesic [rok]]

OPIS

   Cal wywiela prosty kalendarz. Jeeli nie podano adnych argumentow, to
   wywietlany jest biecy miesic. Dostpne s nastpujce opcje:

   -m   Wywietl poniedzialek (Monday) jako pierwszy dzie tygodnia.
       Domylnie jest to niedziela (Sunday).

   -j   Wywietl daty juliaskie (liczb dni od wspolnej podstawy, 1
       stycznia).

   -y   Wywietl kalendarz na biecy rok.

   Pojedynczy parametr okrela rok (1 - 9999), jaki ma zosta wywietlony;
   zauwa, e rok musi zosta podany w pelnej postaci: ``cal 99'' nie wywietli
   kalendarza dla 1999. Dwa parametry okrelaj odpowiednio miesic (1 - 12) i
   rok. Jeeli nie podano parametrow, to wywietlany jest kalendarz na biecy
   miesic.

   Rok rozpoczyna si od 1 stycznia.

   Przyjto, e reforma gregoriaska wydarzyla si 3 wrzenia 1752.
   [tlum:chodzi o reform starego kalendarza juliaskiego, wyrownujc oponienie
   w stosunku do roku slonecznego i modyfikujc regul lat przestpnych.
   Wprowadzona bull papiea Grzegorza XIII, obowizywala od 4 padziernika
   1582; b.szybko przyjta przez wiat katolicki, duo poniej przez kraje
   protestanckie (Anglia 1752, Szwecja 1753) i prawoslawne.]
   Do tego czasu (3.IX.1752) wikszo krajow przyjla zreformowany kalendarz
   (cho kilka uczynilo to dopiero na pocztku XIX wieku [Rosja 1917]).
   Dziesi dni nastpujcych po dacie zmiany kalendarza zostalo pominitych
   zatem kalendarz dla tego miesica jest do niezwykly.
   [tlum: tak w oryginale. Faktycznie ronica kalendarzy wynosila 10 dni w
   1582r., w XVIIIw. osignla ju 11 dni. Mimo tej niecisloci dokumentacji,
   program dziala zgodnie z zaloeniem, tj. po dacie 2 wrzenia 1752 nastpuje
   14 wrzenia.]

HISTORIA

   Polecenie cal pojawilo si w wersji 6 AT&T UNIX.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.