Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    cancel - wysyla dania anulowania do uslugi druku LPRng

SK/LADNIA

    cancel [-P printer] [-D debug-options]
      [job-ID...]

OPIS

    Gdy nalecy do LPRng klient lprm zostanie wywolany pod nazw cancel, to
    obsluguje interfejs cancel. Jest to podobne do zachowania programow
    ex(1) i vi(1). Obslugiwana posta polecenia cancel organizuje usuwanie
    wskazanych zada z podanych kolejek druku. Czynno ta jest identyczna z
    wykonywan przez lprm(1). Identyczne s te opcje, roni si tylko tym, e
    dla cancel ostatni argument wiersza polece moe by opcjonaln nazw
    drukarki.  Jeeli ta nazwa nie pojawia si w bazie printcap LPRng, to
    przyjmuje si, e jest ona identyfikatorem zadania.

    Format job-ID powinien by albo wartoci pola identyfikatora albo numerem
    zadania zglaszanym przez LPQ.

OPCJE

    -Pprinter
       Nazwa drukarki. Alternatywna metoda okrelania drukarki. Nadal
       sprawdzany jest ostatni argument wiersza polece, by stwierdzi,
       czy jest on wpisem printcap.

    -Ddebug-options
       Opcje debuggowania programu.

ARGUMENTY

    cancel obsluguje nastpujce argumenty:

    ID   identyfikator zadania, zwracany przez lp. Podanie ID zadania
        anuluje to zadanie, nawet jeli jest ono aktualnie drukowane.

    printer Nazwa drukarki (pelne zestawienie nazw drukarek mona uzyska
        dziki lpq). Podanie drukarki anuluje zadanie aktualnie na niej
        drukowane.

RODOWISKO

    W podrczniku environ(5) znajdziesz opis poniszych zmiennych rodowiska,
    wplywajcych na dzialanie cancel:

    LPDEST Okrela kolejk druku. Jeeli zmienna LPDEST nie jest ustawiona,
        to zastosowana zostanie zmienna PRINTER.  Opcja -P dest ma
        pierwszestwo nad LPDEST. Jeeli nie podano -P a LPDEST zawiera
        warto nie bdc poprawnym urzdzeniem lub nazw okrelajc miejsce
        przeznaczenia, to wyniki bd niezdefiniowane.

    PRINTER Okrela urzdzenie wyjciowe lub miejsce przeznaczenia. Jeeli nie
        ustawiono LPDEST ani PRINTER, to stosowane jest nieokrelone
        urzdzenie wyjciowe.  Opcja -P dest i zmienna rodowiska LPDEST
        maj pierwszestwo nad PRINTER. Jeeli nie podano -P, LPDEST nie
        jest ustawione, za PRINTER zawiera warto nie bdc poprawnym
        urzdzeniem lub nazw okrelajc miejsce przeznaczenia, to wyniki
        bd niezdefiniowane.

KOD ZAKOCZENIA

    cancel zwraca ponisze kody zakoczenia:

    0   Wykonanie pomylne.

    >0   Wystpil bld.

ZOBACZ TAKE

    lpd.conf(5), lpc(8), lpd(8), lpr(1), lpq(1), lprm(1), printcap(5),
    lpd.conf(5), pr(1).

DIAGNOSTYKA

    Wikszo komunikatow diagnostycznych jest oczywista. Jeli dokladny powod
    niepowodzenia pozostaje niejasny, naley wlczy poziom debugowania (-D5)
    i uruchomi ponownie. Informacja diagnostyczna pomoe uchwyci dokladn
    przyczyn.

HISTORIA

    LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalnoci
    podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. List dyskusyjn o LPRng jest
    lprng@lprng.com;  subskrypcja  przez  wyslanie  listu  do  lprng-
    request@lprng.com ze slowem `subscribe` w treci.  Oprogramowanie to
    jest dostpne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

    Patrick Powell <papowell@astart.com>.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.