Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    captoinfo - konwersja opisu terminali w formacie termcap do formatu
    terminfo

SK/LADNIA

    captoinfo [-vn szeroko] [-V] [-1] [-w szeroko] plik ...

OPIS

    captoinfo szuka w pliku opisu terminali w formacie termcap. Dla kadego
    znalezionego opisu na standardowe wyjcie jest wypisywany odpowiednik
    tego opisu w formacie terminfo. Parametry tc w formacie termcap s
    przeksztalcane bezporednio na parametry use formatu terminfo.

    Jeeli nazwa pliku nie zostanie podana w linii polece, jest ona
    pobierana ze zmiennej rodowiskowej TERMCAP. Jeeli w zmiennej TERMCAP
    znajduje si pelna cieka do pliku, pobierane s z niego jedynie dane
    terminala opisywanego zmienn rodowiskow TERM. Jeeli zmienna TERMCAP nie
    istnieje, czytany jest plik /usr/share/terminfo.

    -v  wypisz informacje na temat dzialania programu na standardowe
      wyjcie bldu.

    -V  wypisz numer wersji programu na standardowe wyjcie bldu i zakocz
      dzialanie.

    -1  wypisuj po jednym polu w kadej linii. W przeciwnym wypadku w kadej
      linii znajdzie si kilka pol tak, aby nie przekroczy 60 znakow w
      linii.

    -w  ustaw dlugo linii na szeroko znakow.

PLIKI

    /usr/share/terminfo skompilowana baza danych o terminalach.

KONWERSJA NIESTANDARDOWYCH OPIS'OW MOLIWOCI TERMINALI

    Cz przestarzalych niestandardowych moliwoci zostanie przez captoinfo
    automatycznie przeksztalcona do standardowej postaci  w  formacie
    terminfo (SVr4/XSI Curses).  Po kadej konwersji tego rodzaju program
    wypisze informacj na standardowe wyjcie bldow umoliwiajc uytkownikowi
    sprawdzenie, czy nie doszlo do przypadkowej translacji przypadkowej
    wartoci lub bldu syntaktycznego.

    Niestand  Stand  Pochodzenie      Opis
    nazwa   nazwa            terminfo
    --------------------------------------------------------
    BO     mr   AT&T     enter_reverse_mode
    CI     vi   AT&T     cursor_invisible
    CV     ve   AT&T     cursor_normal
    DS     mh   AT&T     enter_dim_mode
    EE     me   AT&T     exit_attribute_mode
    FE     LF   AT&T     label_on
    FL     LO   AT&T     label_off
    XS     mk   AT&T     enter_secure_mode
    EN     @7   XENIX     key_end
    GE     ae   XENIX     exit_alt_charset_mode
    GS     as   XENIX     enter_alt_charset_mode
    HM     kh   XENIX     key_home
    LD     kL   XENIX     key_dl
    PD     kN   XENIX     key_npage
    PN     po   XENIX     prtr_off

    PS     pf   XENIX     prtr_on
    PU     kP   XENIX     key_ppage
    RT     @8   XENIX     kent
    UP     ku   XENIX     kcuu1
    KA     k;   Tek      key_f10
    KB     F1   Tek      key_f11
    KC     F2   Tek      key_f12
    KD     F3   Tek      key_f13
    KE     F4   Tek      key_f14
    KF     F5   Tek      key_f15
    BC     Sb   Tek      set_background
    FC     Sf   Tek      set_foreground
    HS     mh   Iris     enter_dim_mode

    Plik termcap w sytemie XENIX zawieral opis zestawu rozszerzonych
    moliwoci takich, jak rysowanie formularzy, korzystajcych ze znakow z
    gornej polowy zestawu ASCII na komputerach IBM PC. Oto one:

    Cap     Graphic
    -----------------------------
    G2  upper left
    G3  lower left
    G1  upper right
    G4  lower right
    GR  pointing right
    GL  pointing left
    GU  pointing up
    GD  pointing down
    GH  horizontal line
    GV  vertical line
    GC  intersection
    G6  upper left
    G7  lower left
    G5  upper right
    G8  lower right
    Gr  tee pointing right
    Gr  tee pointing left
    Gu  tee pointing up
    Gd  tee pointing down
    Gh  horizontal line
    Gv  vertical line
    Gc  intersection
    GG  acs magic cookie count

    Jeeli w opisie terminala pojawi si jednoliniowy opis moliwoci, jest on
    przeksztalcany do postaci cigu acsc. Opisy dwuliniowe oraz opisy GG s
    pomijane, za program wypisuje komunikat ostrzegawczy.

    System AIX firmy IBM posiada baz terminfo opart na terminfo systemu
    SVr1 niekompatybiln z formatem SVr4. Nastpujce rozszerzenia systemu AIX
    s przeksztalcane automatycznie.

    IBM  XSI
    -------------
    ksel  kslt
    kbtab  kcbt
    font0  s0ds
    font1  s1ds
    font2  s2ds
    font3  s3ds

    Dodatkowo opis moliwoci box charakterystyczny dla systemu AIX jest
    automatycznie przeksztalcany do postaci cigu acsc.

    Biblioteka terminfo Hewlett-Packarda obsluguje dwie niestandardowe
    moliwoci terminfo: meml (blokada pamici) oraz memu (odblokowanie
    pamici). S one pomijane i wysylany jest komunikat ostrzegawczy.

UWAGI

    Ten program jest w rzeczywistoci dowizaniem do programu tic(1M)
    pracujcego w trybie -I.

    Opcja -v dziala nieco odmiennie ni w SVr4. W systemie SVr4 aby okreli
    poziom generowania informacji naley t opcj powtorzy odpowiedni ilo
    razy.

ZOBACZ TAKE

    curses(3X), infocmp(1M), terminfo(5)

AUTOR

    Eric S. Raymond <esr@snark.thyrsus.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                                 captoinfo(1)