Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    cat - polcz pliki i wypisz na standardowe wyjcie

SK/LADNIA

    cat [-benstuvAET] [--number] [--number-nonblank]
      [--squeeze-blank] [--show-nonprinting] [--show-ends]
      [--show-tabs] [--show-all] [--help] [--version]
      [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo cat
    lub
       info cat.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie cat w wersji GNU.

    cat wypisuje na standardowe wyjcie zawarto kadego podanego pliku, lub
    standardowego wejcia jeli nie podano adnego lub podano plik zwany `-'.

OPCJE

    -A, --show-all
       Rownowana -vET.

    -B, --binary
       Tylko w systemach MS-DOS i MS-Windows -- czyta i zapisuje pliki
       w trybie binarnym. Domylnie `cat' w tych systemach posluguje si
       trybem binarnym tylko przy przekierowaniu standardowego wyjcia
       do pliku lub potoku; ta opcja przeslania takie ustawienie.
       Uywane jest binarne wejcie/wyjcie plikow, zatem pliki zachowuj
       swoj format (tekstowy Uniksowy w przeciwiestwie do DOS-owego
       tekstowego i binarnego), gdy `cat' czsto wykorzystywany jest
       jako program do kopiowania plikow. Pewne opcje (zobacz niej)
       powoduj, e `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie tekstowym, gdy
       nie jest istotna pierwotna zawarto pliku (np. gdy `cat' numeruje
       linie lub ma zaznaczy ich koce). Dlatego opcje te dzialaj
       zgodnie z oczekiwaniem uytkownikow DOS/Windows; na przyklad,
       tekstowe pliki DOS-owe maj linie zakoczone par znakow CR-LF, co
       nie bdzie przetwarzane przez -b jako pusta linia, chyba e plik
       jest czytany w trybie tekstowym.

    -b, --number-nonblank
       Numeruje wszystkie niepuste linie wyjcia, poczynajc od 1. W MS-
       DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, e `cat' czyta i zapisuje
       pliki w trybie tekstowym.

    -e   Rownowana -vE.

    -E, --show-ends
       Wywietla '$' po kocu kadej linii. W MS-DOS i MS-Windows opcja
       ta powoduje, e `cat' czyta i zapisuje pliki w trybie tekstowym.

    -n, --number
       Numeruje wszystkie linie wyjcia, poczynajc od 1. W MS-DOS i MS-
       Windows opcja ta powoduje, e `cat' czyta i zapisuje pliki w
       trybie tekstowym.

    -s, --squeeze-blank
       Zastpuje powielone ssiadujce linie puste pojedyncz lini pust. W
       MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, e `cat' czyta i zapisuje
       pliki w trybie tekstowym.

    -t   Rownowana -vT.

    -T, --show-tabs
       Wywietla znaki tabulacji jako '^I'.

    -u   Ignorowana; dla zgodnoci z Uniksem.

    -v, --show-nonprinting
       Wywietla znaki kontrolne, z wyjtkiem nowej strony i tabulacji,
       uywajc notacji z '^', i poprzedzajc znaki z ustawionym osmym
       bitem przez `M-'.  W MS-DOS i MS-Windows opcja ta powoduje, e
       `cat' czyta pliki i standardowe wejcie w DOS-owym trybie
       binarnym, zatem widoczne s take znaki CR na kocu kadej z linii.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    tac(1), nl(1), od(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.