Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    chattr - zmiana atrybutow plikow na systemie plikow ext2

SK/LADNIA

    chattr [ -RV ] [ -v wersja ] [ tryb ] pliki...

OPIS

    chattr zmienia atrybuty plikow na drugim rozszerzonym systemie plikow
    Linuksa (ext2).

    Format w trybie symbolicznym ma posta +-=[ASacdistu].

    Operator ,,+'' powoduje dodanie wybranych atrybutow do istniejcych;
    ,,-'' powoduje ich usunicie, a ,,='' powoduje, e staj si jednymi
    atrybutami jakie posiadaj pliki.

    Litery ,,ASacdijsu'' oznaczaj wybor nowych atrybutow dla plikow: nie
    aktualizowanie  atime  (A), synchroniczna aktualizacja (S), tylko
    dopisywanie (a), kompresja (c), nie skladowanie (no dump)  (d),
    niezmienny (immutable) (i), dziennik danych (j), bezpieczne kasowanie
    (s), i niekasowalne (u).

OPCJE

    -R   Rekurencyjna zmiana atrybutow katalogow i  ich  zawartoci.
       Napotkane podczas obchodzenia katalogow dowizania symboliczne s
       ignorowane.

    -V   Tryp rozwlekly komunikatow chattr  oraz  wypisanie  wersji
       programu.

    -v version
       Ustawia wersj pliku/numer pokolenia (generation number).

ATRYBUTY

    Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,A'', jego rekord
    atime nie jest zmieniany. Pozwala to unikn sporej iloci dyskowych
    operacji we/wy na systemach zainstalowanych na laptopach.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,a'' moe by otwierany dla zapisu tylko w
    trybie dopisywania. Jedynie superuytkownik moe ustawi lub zdj ten
    atrybut.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,c'' jest automatycznie kompresowany na
    dysku przez jdro. Odczyt tego pliku zwraca zdekompresowane dane. Zapis
    do tego pliku powoduje kompresj danych przed zapisaniem ich na dysku.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,d'' nie jest kandydatem do archiwizacji,
    podczas uruchamiania programu dump(8).

    Plik z atrybutem ,,i'' nie moe by zmieniany: nie moe by kasowany ani
    nie moe by zmieniana jego nazwa, nie mona tworzy do niego dowiza i nie
    mona zapisa do niego adnych danych. Jedynie superuytkownik moe ustawi
    lub zdj ten atrybut.

    Wszystkie dane z pliku z ustawionym atrybutem ,,j'' zostan zapisane do
    dziennika ext3 przed zapisaniem ich do pliku, o ile system plikow
    zostal zamontowany z opcj "data=ordered" lub "data=writeback". Gdy
    system plikow jest zamontowany z opcj "data=journalled", wszystkie dane
    s zapisywane do dziennika, wic ten atrybut nie ma znaczenia.

    Gdy plik z ustawionym atrybutem ,,s'' zostanie skasowany, jego bloki
    zostaj wyzerowane i zapisane z powrotem na dysku.

    Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,S'', zmiany s
    zapisywane  na dysk synchronicznie; jest to rownoznaczne z opcj
    montowania ,,sync'', dotyczc okrelonego zbioru plikow.

    Plik z atrybutem ,,t'' nie bdzie mial czciowego fragmentu bloku na kocu
    pliku uwspolnionego z innymi plikami (na systemach plikow wspierajcych
    lczenie kocowek). Jest to niezbdne dla programow takich jak LILO, ktore
    dokonuj bezporedniego odczytu z systemu plikow i ktore nie rozumiej
    plikow o polczonych kocowkach.

    Gdy kasowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,u'', jego zawarto
    zostaje zachowana. Umoliwia to uytkownikowi odzyskanie takiego pliku.

AUTOR

    chattr zostal napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

B/LDY I OGRANICZENIA

    W Linuksie 2.2 atrybuty ,,c'', ,,s'' i ,,u'' nie s honorowane przez kod
    systemu plikow w jdrze. Atrybuty te zostan  zaimplementowane  w
    przyszlych wersjach systemu plikow ext2.

    Opcja ,,j'' jest przydatna tylko gdy system plikow jest zamontowany
    jako ext3.

DOSTPNO

    chattr jest czci pakietu e2fsprogs i jest dostpny  na  stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKE

    lsattr(1)

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.