Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    chgrp - zmienia grup wlacicieli plikow

SK/LADNIA

    chgrp [opcja]... grupa plik...
    chgrp [opcja]... --reference=rplik plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo chgrp
    lub
       info chgrp.

    Ta strona podrcznika opisuje chgrp w wersji GNU.

    chgrp zmienia grup wlacicieli kadego podanego pliku na podan grup
    (ktora moe by albo nazw grupy, albo jej numerycznym identyfikatorem)
    lub na grup wskazanego pliku.

  OPCJE
    -c, --changes
       Informuje uytkownika o czynnociach, ale tylko dla tych plikow,
       ktorych grupa rzeczywicie ulega zmianie.

    --dereference
       Dziala na plikach wskazywanych przez dowizania symboliczne
       zamiast na samych dowizaniach.

    -h, --no-dereference
       Dziala na dowizaniach symbolicznych zamiast na plikach, ktore
       one wskazuj (dostpne tylko w systemach potraficych zmieni
       wlaciciela dowizania symbolicznego). Jest to zachowanie domylne.
       Opiera si na wywolaniu funkcji systemowej lchown. Na systemach
       nie zapewniajcych tej funkcji chgrp zawodzi w przypadku proby
       zmiany grupy dowizania symbolicznego. Domylnie nie s emitowane
       adne  komunikaty  diagnostyczne  dla  dowiza  symbolicznych
       napotykanych podczas rekurencyjnej pracy w katalogach, zobacz
       jednak opis opcji --verbose.

    -f, --silent, --quiet
       Nie wywietla komunikatow o bldach dla plikow, ktorych grupa nie
       moe zosta zmieniona.

    -v, --verbose
       Informuje uytkownika o zmianach wlaciciela. Jeeli  podczas
       rekurencyjnego  przetwarzania  napotkane  jest  dowizanie
       symboliczne, za system nie obsluguje funkcji systemowej lchown a
       dziala opcja --no-dereference, to wysyla komunikat diagnostyczny
       informujcy, e nie jest zmieniane ani dowizanie ani wskazywany
       przez nie plik.

    -R, --recursive
       Rekurencyjnie zmie grup dla katalogow i ich zawartoci.

    --reference=rplik
       Uywa grupy wskazanego rpliku zamiast wprost podanej grupy.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    chown(1), chmod(1), newgrp(1), passwd(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.