Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    chmod - zmienia prawa dostpu do pliku

SK/LADNIA

    chmod [opcja]... tryb[,tryb]... plik...
    chmod [opcja]... tryb-'osemkowo plik...
    chmod [opcja]... --reference=rplik plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo chmod
    lub
       info chmod.

    Ta strona podrcznika man opisuje chmod w wersji GNU.

    chmod zmienia prawa dostpu do kadego podanego pliku wedlug parametru
    tryb, ktory jest albo symboliczn przedstawieniem zmian, ktorych dokona,
    albo osemkow liczb reprezentujc wzorzec bitowy nowych praw.

    Format        trybu        symbolicznego        to
    `[ugoa...][[+-=][rwxXstugo...]...][,...]'. Mona poda wiele operacji
    symbolicznych, oddzielonych przecinkami.

    Kombinacja liter `ugoa' kontroluje, czyje prawa maj zosta zmienione:
    wlaciciela (u), innych uytkownikow z tej samej grupy (g), innych
    uytkownikow (o), lub wszystkich (a). Jeli adnego z tych parametrow nie
    podano, rezultatem jest uycie domylne `a', lecz bity, ktore s ustawione
    w umask nie s zmieniane.

    Operator `+' powoduje dodanie wybranych praw do istniejcych; `-'
    powoduje ich odjcie; `=' powoduje ustawienie dokladnie takich praw,
    jakie wybrano.

    Litery `rwxXstugo' wybieraj nowe prawa dla uytkownikow: odczytu (read)
    (r), zapisu (write) (w), wykonania (eXecute) (lub dostpu do katalogu)
    (x), wykonania tylko jeli plik jest katalogiem, lub ju ma prawa
    wykonania dla danego uytkownika (X), ustawienia ID uytkownika lub grupy
    podczas wywolania (s), zachowania tekstu programu na urzdzeniu wymiany
    (t), prawa ktore posiada wlaciciel pliku (u), prawa innego uytkownika z
    grupy posiadajcej plik (g), prawa innych uytkownikow (o).

    Tryb numeryczny jest podaniem jednej do czterech osemkowych liczb
    (0-7), wyprowadzonych przez dodawanie wartoci bitowych 4,2,1. Kada
    ominita cyfra jest traktowana jak zero. Pierwsza cyfra wybiera SUID (4)
    i SGID (2) oraz atrybut zachowania obrazu tekstowego (1). Nastpna cyfra
    wybiera prawa dla wlaciciela: odczytu (4), zapisu (2), wykonania (1);
    trzecia cyfra prawa dla grupy posiadajcej plik, a czwarta dla innych
    uytkownikow, spoza grupy (analogicznie do cyfry dla wlaciciela).

    chmod  nigdy nie zmienia praw dowiza symbolicznych, gdy funkcja
    systemowa chmod nie potrafi tego dokona. Nie jest to problemem, poniewa
    prawa dowiza symbolicznych nigdy nie s uywane. Jednake, dla kadego
    dowizania symbolicznego, wymienionego w wierszu polece, chmod zmienia
    prawa wskazywanego przez nie pliku. W przeciwiestwie do powyszego,
    chmod ignoruje dowizania symboliczne napotkane podczas rekurencyjnego
    przechodzenia przez katalogi.

  OPCJE
    -c, --changes
       Jak  --verbose,  ale  wywietla tylko pliki, ktorych prawa
       rzeczywicie si zmienily.

    -f, --silent, --quiet
       Nie wywietla komunikatow o bldach dla plikow, ktorych praw nie
       dalo si zmieni.

    -v, --verbose
       Wywietla komunikaty diagnostyczne dla kadego przetwarzanego
       pliku.

    -R, --recursive
       Rekurencyjnie zmienia prawa katalogow i ich zawartoci.

    --reference=rplik
       Posluguje si prawami dostpu wskazanego rpliku zamiast wprost
       podanego trybu.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

    Kady tryb sklada si z co najmniej jednej z liter ugoa, jednego z
    symboli +-= oraz z co najmniej jednej z liter rwxXstugo.

    Prawa dostpu do plikow opisano bliej w podrczniku fileutils(1).

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    chown(1), chgrp(1), ls(1), find(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.