Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    chown - zmienia wlaciciela i grup plikow

SK/LADNIA

    chown [opcja]... nowy_w/laciciel plik...
    chown --reference=rplik plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo chown
    lub
       info chown.

    Ta strona podrcznika opisuje chown w wersji GNU.

    chown zmienia wlaciciela i/lub grup wlacicieli kadego zadanego pliku,
    wedlug pierwszego nie bdcego opcj argumentu lub wedlug uytkownika i
    grupy istniejcego pliku odniesienia, wskazanego opcj --reference.
    Jeeli uyto skladni opisujcej wprost nowego w/laciciela, to okrela ona
    nowego wlaciciela i grup w formacie:

       [w/laciciel][[:|.][grupa]]

    W zalenoci od postaci zapis ten jest interpretowany jak nastpuje:

    w/laciciel
       Jeli  podano  tylko  wlaciciela (nazw uytkownika lub jego
       numeryczny identyfikator), to ten uytkownik staje si wlacicielem
       pliku, a grupa pliku pozostaje niezmieniona.

    w/laciciel.grupa
    w/laciciel:grupa
       Jeli po wlacicielu wystpuje dwukropek, i, bezporednio po nim,
       grupa (nazwa lub numeryczny identyfikator grupy), to zmieniana
       jest take grupa pliku (na grup).
    w/laciciel.
    w/laciciel:
       Jeli po wlacicielu wpisano dwukropek, lecz nie podano nazwy
       grupy, to wlacicielem plikow staje si wskazany uytkownik, a
       grupa  jest  zmieniana na grup glown (zgloszeniow) nowego
       wlaciciela.
    .grupa
    :grupa
       Jeli podano dwukropek lub kropk i grup, lecz pominito nazw
       wlaciciela, zmieniana jest tylko grupa plikow. W tym wypadku
       chown dokonuje tych samych operacji co chgrp.

  OPCJE
    -c, --changes
       Jak --verbose, ale wypisuje tylko te pliki, ktorych wlaciciel
       lub grupa rzeczywicie ulegly zmianie.

    --dereference
       Dziala na plikach wskazywanych przez dowizania symboliczne
       zamiast na samych dowizaniach.

    -h, --no-dereference
       Dziala na dowizaniach symbolicznych zamiast na plikach, ktore
       one wskazuj (dostpne tylko w systemach potraficych zmieni
       wlaciciela dowizania symbolicznego). Jest to zachowanie domylne.
       Opiera si na wywolaniu funkcji systemowej lchown. Na systemach
       nie zapewniajcych tej funkcji chgrp zawodzi w przypadku proby
       zmiany grupy dowizania symbolicznego. Domylnie nie s emitowane
       adne  komunikaty  diagnostyczne  dla  dowiza  symbolicznych
       napotykanych podczas rekurencyjnej pracy w katalogach, zobacz
       jednak opis opcji --verbose.

    --reference=rplik
       Uywa wlaciciela i grupy wskazanego rpliku zamiast  wprost
       podanych wartoci w/laciciel.grupa.

    -f, --silent, --quiet
       Nie wypisuje komunikatow o bldach dla plikow, ktorych wlaciciela
       lub grupy nie udalo si zmieni.

    -v , --verbose
       Informuje uytkownika o zmianach wlaciciela. Jeeli  podczas
       rekurencyjnego  przetwarzania  napotkane  jest  dowizanie
       symboliczne, za system nie obsluguje funkcji systemowej lchown a
       dziala opcja --no-dereference, to program wysyla komunikat
       diagnostyczny informujcy, e nie jest zmieniane ani dowizanie ani
       wskazywany przez nie plik.

    -R, --recursive
       Operuje  rownie  na  podkatalogach.  Rekurencyjnie  zmienia
       wlaciciela/grup katalogow i ich zawartoci.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    chgrp(1), chmod(1), groups(1), passwd(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano  i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.