Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    cjpeg - konwersja plikow graficznych do formatu JPEG

SK/LADNIA

    cjpeg [ opcje ] [ plik ]

OPIS

    cjpeg dokonuje kompresji podanego pliku (bd danych ze standardowego
    wejcia, jeeli nie podano nazwy pliku) i zapisuje na standardowym wyjciu
    plik w formacie JPEG/JFIF. Bieca wersja programu obsluguje nastpujce
    standardy wejciowych plikow graficznych: PPM (format PBMPLUS color),
    PGM (format PBMPLUS w skali szaroci), BMP, Targa, and RLE (format Utah
    Raster Toolkit).  (RLE tylko w wypadku, gdy zainstalowana  jest
    biblioteka URT).

OPCJE

    Wszystkie nazwy opcji mog by skracane, np. -grayscale moe by zapisana
    jako -gray lub -gr. Wikszo "podstawowych" opcji moe by skrocona nawet
    do jednej litery.  Wielkie i male litery w nazwach opcji nie s
    rozroniane (np. -BMP jest rownowane z -bmp).  Akceptowana jest te
    brytyjska pisownia niektorych opcji (np. -greyscale), cho nie jest ona
    poniej wspominana ze wzgldu na zwizlo.

    Podstawowe opcje to:

    -quality N
       Skalowanie tablicy kwantyzacji dla dostrojenia jakoci obrazu.
       Jako moe przybiera wartoci od 0 (najgorsza) do 100 (najlepsza).
       Wartoci domyln jest 75. (Wicej informacji poniej).

    -grayscale
       Tworzenie monochromatycznego pliku JPEG z kolorowego pliku
       wejciowego. Uyj tej opcji podczas kompresji plikow BMP w skali
       szaroci, poniewa cjpeg nie jest w stanie samodzielnie rozpozna
       takiego pliku. Dziki opcji -grayscale otrzymasz mniejszy plik
       wyjciowy.

    -optimize
       Zoptymalizuj parametry kodowania entropii. Bez tej opcji uywane
       s domylne parametry.  Opcja -optimize powoduje wyprodukowanie
       mniejszego pliku JPEG, lecz cjpeg dziala wolniej i potrzebuje
       znacznie wicej pamici. Jako obrazu i prdko dekompresji pozostaj
       bez zmian.

    -progressive
       Stworz plik JPEG z przeplotem (patrz niej).

    -targa Plik wejciowy jest w formacie Targa. Pliki Targa zawierajce pole
       "identyfikacji" nie s automatycznie rozpoznawane przez program
       cjpeg; dla takich plikow trzeba uy opcji -targa by cjpeg
       traktowal te pliki wlaciwie. Dla wikszoci plikow tego typu ta
       opcja nie bdzie potrzebna.

    Opcja -quality pozwala na zmniejszanie rozmiaru pliku kosztem jakoci
    obrazu. Im wysza warto parametru tej opcji, tym bardziej plik wyjciowy
    bdzie zbliony jakoci do pliku wejciowego. Zazwyczaj powiniene uywa
    najmniejszej wartoci tej opcji, ktora jeszcze produkuje plik wizualnie
    nieodronialny od oryginalu. W tym celu warto parametru powinna zawiera
    si pomidzy 50 a 95. Domylna warto 75 przewanie jest zadowalajca. Jeeli
    przy domylnym ustawieniu (75) jako obrazu jest niewystarczajca, sprobuj
    zwiksza warto o 5 lub 10 za jednym razem, a uzyskasz zadowalajce
    rezultaty (dla kadego pliku warto optymalna jest inna).

    -quality 100 wygeneruje tablic kwantyzacji skladajc si z samych cyfr 1,
    minimalizujc straty jakoci podczas kwantyzacji (wci jednak wystpuje
    strata przy podprobkowaniu (subsampling) i zaokrglaniu (roundoff) ). To
    ustawienie nadaje si tylko do celow eksperymentalnych. Wartoci powyej
    95 nie s zalecane przy normalnym uytkowaniu; rozmiar skompresowanego
    pliku gwaltownie ronie przy znikomym wzrocie jakoci obrazu.

    Idc w drug stron, wartoci poniej 50 wyprodukuj bardzo maly plik o
    bardzo niskiej jakoci. Wartoci okolo 5 lub 10 mog by przydatne podczas
    przygotowywania biblioteki plikow graficznych. Na przyklad, sprobuj
    opcji -quality 2 (lub w pobliu), aby uzyska zadziwiajce efekty
    kubistyczne. (Notabene: wartoci poniej 25 generuj 2-bajtowe tablice
    kwantyzacji, ktore w standardzie JPEG s opcjonalne.  cjpeg wypisuje
    ostrzeenie gdy podasz tak warto jakoci obrazu, poniewa niektore
    dekodery JPEG mog nie by w stanie zdekompresowa takiego pliku, uyj
    opcji -baseline aby zapewni kompatybilno przy tak niskich wartociach
    jakoci).

    Opcja -progressive tworzy plik JPEG z przeplotem. W pliku tego typu
    dane s przechowywane jako wiele ekranow o powikszajcej si jakoci. Jeeli
    plik jest transmitowany przez powolne lcze, dekoder moe bardzo szybko
    wywietlic pierwszy ekran, jako niskojakociow wersj obrazu, nastpnie
    podnoszc jako podczas wywietlania kolejnych ekranow. Kocowy efekt jest
    identyczny ze standardowym plikiem JPEG o tym samym ustawieniu jakoci.
    Rozmiar pliku rownie jest taki sam, a czsto nieco mniejszy.  Uwaga:
    pliki JPEG z przeplotem nie s jeszcze rozpoznawane przez wiele
    programow, wic znaczna liczba dekoderow nie bdzie w stanie ich
    wywietli.

    Opcje dla zaawansowanych uytkownikow:

    -dct int
       uyj calkowitoliczbowej metody DCT (warto domylna).

    -dct fast
       uyj szybkiej calkowitoliczbowej metody DCT (nisza jako)

    -dct float
       uyj  zmiennoprzecinkowej  metody  DCT.  Jest  ona  odrobin
       dokladniejsza ni metoda calkowitoliczbowa, lecz duo wolniejsza,
       jeeli twoj komputer nie ma szybkiego koprocesora arytmetycznego.
       Rezultaty uywania tej metody mog si roni  na  rozmaitych
       komputerach, podczas gdy metoda calkowitoliczbowa powina dawa
       zawsze te same rezultaty. Szybka metoda calkowitoliczbowa jest
       duo mniej dokladna ni dwie pozostale.

    -restart N
       Dolcz do pliku JPEG znacznik restartu co N rzdow MCU (lub co N
       blokow MCU, jeeli do liczby jest dolczona litera "B"). -restart
       0 (warto domylna) oznacza brak znacznikow restartu.

    -smooth N
       Wygladzanie obrazu wejciowego w celu wyeliminowania zakloce
       wyniklych z zastosowania ditheringu. N (od 1 do 100) opisuje
       poziom wygladzania obrazu. 0 (warto domylna) oznacza brak
       wygladzania.

    -maxmemory N
       Naloenie limitu na ilo pamici zuywanej podczas przetwarzania
       duych obrazow. Warto liczona jest w tysicach bajtow bd w
       milionach bajtow, jeeli do liczby dolczona jest litera "M". Na
       przyklad: -max 4m oznacza 4000000 bajtow. Jeeli wymagana jest
       wiksza ilo pamici, uyte zostan pliki tymczasowe.

    -outfile nazwa
       Zapisanie pliku wynikowego pod nazw "nazwa",  zamiast  na
       standardowym wyjciu.

    -verbose
       Wypisuj komunikaty diagnostyczne. Im wicej opcji -v tym wicej
       informacji  bdzie  wypisywanych.  Podczas  startu  programu
       wypisywana jest rownie informacja o wersji.

    -debug To samo, co -verbose.

    Opcja -restart wstawia do pliku znaczniki pozwalajce dekoderowi JPEG na
    zniwelowanie efektow uszkodzenia pliku np. podczas transmisji. Bez
    znacznikow  restartu  dowolne uszkodzenie pliku spowoduje niemono
    wywietlenia pliku w caloci. Gdy w pliku znajduj si znaczniki, pominita
    zostanie tylko cz pliku znajdujca si pomidzy uszkodzeniem, a kolejnym
    znacznikiem. Znaczniki zajmuj oczywicie dodatkow przestrze w pliku.
    Zalecane jset uywanie opcji -restart 1 dla plikow, ktore maj by
    transmitowane przez sieci o niskim poziomie transmisji, jak np. Usenet.

    Opcja -smooth odfiltrowuje z pliku zaklocenia wplywajce na jako
    odtworzenia drobnych szczegolow obrazu. Jest ona uyteczna podczas
    konwersji plikow poddanych ditheringowi. Nieduy wpolczynnik wygladzania
    (10 do 50) usuwa zaklocenia powstale podczas ditheringu, dziki czemu
    wynikowy plik JPEG jest mniejszy i ma lepsz jako. Zbyt duy wspolczynnik
    wygladzania spowoduje rozmycie obrazu.

    Opcje dla magikow:

    -baseline
       Generacja  tabel  kwantyzacji  kompatybilnych z podstawowym
       standardem JPEG.  Powoduje to uywanie  8-bitowych  wartoci
       kwantyzacji nawet przy niskim ustawieniu jakoci obrazu (opcja
       -quality). Ta opcja jest dosy nieszczliwie nazwana, poniewa nie
       zawsze wymusza zgodno z podstawow wersj formatu JPEG. Na
       przyklad, moesz uy -baseline i -progressive jednoczenie.)

    -qtables plik
       Uyj tablic kwantyzacji zawartych w podanym pliku.

    -qslots N[,...]
       Wybierz tablice kwantyzacji uywane dla kadego  z  kolorow
       bazowych.

    -sample HxV[,...]
       Ustaw wspolczynnik probkowania dla kadego z kolorow bazowych.

    -scans plik
       Do skanowania uyj skryptu (scan script) o podanej nazwie.

    Opcje dla "magikow" przeznaczone s do eksperymentowania ze standardem
    JPEG. Jeeli nie wiesz do czego slu, nie uywaj ich. S one dokladniej
    opisane w pliku wizard.doc.

PRZYK/LADY

    Przyklad konwersji pliku PPM o nazwie foo.ppm do pliku foo.jpg ze
    wspolczynnikiem jakoci 60.

       cjpeg -quality 60 foo.ppm > foo.jpg

PODPOWIEDZI

    Kolorowe pliki GIF nie s zbyt dobrze kompresowane do standardu JPEG,
    poniewa standard ten sluy zasadniczo do kompresji plikow o 24-bitowym
    kolorze. W szczegolnoci, nie staraj si kompresowa komiksow, grafiki
    skladajcej si glownie z linii oraz generalnie obrazow skladajacych si z
    jedynie kilku ronych kolorow. Do tych zastosowa nadaje si format GIF.
    Jeeli jednak koniecznie chcesz skompresowa plik GIF do formatu JPEG,
    powiniene skupi si na doborze wartoci dla opcji -quality i -smooth.
    -smooth 10 czsto moe by pomocne.

    Unikaj kilkukrotnej kompresji/dekompresji do/z formatu JPEG, poniewa
    straty jakoci bd si nawarstwia. Po okolo 10 cyklach jako obrazu wyranie
    spadnie w stosunku do jakoci po zaledwie jednym cyklu. Podczas
    dokonywania zmian w obrazie najlepiej jest uywa innego formatu, ktory
    uywa bezstratnej kompresji.

    Opcji -optimize warto uywa podczas tworzenia "ostatecznej" wersji do
    celow archiwizacji lub publikacji (elektronicznej). Dobrym rozwizaniem
    jest te uywanie niskiego wpolczynnika jakoci (-quality) do tworzenia
    bardzo malych plikow JPEG; kompresja daje wtedy znacznie lepsze
    rezultaty ni dla duych plikow. (Tryb -optimize jest zawsze uywany
    podczas tworzenia plikow JPEG z przeplotem).

RODOWISKO

    JPEGMEM
       Warto tej zmiennej stanowi limit pamici. Sposob okrelania
       wartoci jest opisany przy opcji -maxmemory.  Jeeli JPEGMEM
       istnieje, jej warto ma wyszy priorytet ni warto ustalona podczas
       kompilacji. Z kolei jeszcze wyszy priorytet ma opcja -maxmemory.

ZOBACZ TAKE

    djpeg(1), jpegtran(1), rdjpgcom(1), wrjpgcom(1)
    ppm(5), pgm(5)
    Wallace, Gregory K.  "The JPEG Still Picture Compression Standard",
    Communications of the ACM, April 1991 (vol. 34, no. 4), pp. 30-44.

AUTOR

    Independent JPEG Group

PROBLEMY

    Kodowanie arytmetyczne nie jest obslugiwane z przyczyn prawnych.

    Pliki wejciowe w formacie GIF nie s ju obslugiwane, aby nie narusza
    patentu  Unisys  LZW.  Do  odczytywania plikow GIF uyj programu
    licencjonowanego przez Unisys (mimo wszystko, konwersja plikow GIF do
    formatu JPEG nie jest zalecana).

    Nie s obslugiwane wszystkie wersje plikow BMP i Targa.

    Opcja -targa to nie bld, jest ona bardzo pomocna. (Bylaby bldem, gdyby
    tworcy formatu Targa lepiej go przemyleli).

    Program wci nie jest tak szybki, jak bymy chcieli.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                 20 marca 1998            cjpeg(1)