Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   col -- filtruje z wejcia znaki cofnicia o wiersz

SK/LADNIA

   col [-bfx] [-l num]

OPIS

   Col filtruje znaki cofnicia o wiersz (i o pol wiersza), tak e wyjcie jest
   poprawnie uporzdkowane, zawierajc wylcznie znaki wysuwu i polowy wysuwu
   do nowego wiersza. Gdzie jest to moliwe wymienia rownie biale spacje na
   znaki tabulacji. Moe to by przydatne przy przetwarzaniu wyjcia z
   nroff(1) i tbl(1).

   Col czyta ze standardowego wejcia i zapisuje na standardowe wyjcie.

   Posiada nastpujce opcje:

   -b   Nie wysylaj na wyjcie znakow backspace, dla kadej pozycji
      (kolumny) drukuj wylcznie ostatni znak w niej zapisany.

   -f   Dozwolone s wysuwy o polow wiersza (tryb ``fine'' - ladny).
      Normalnie znaki drukowane na granicy polowy wiersza drukowane s w
      nastpnym wierszu.

   -x   Wysylaj na wyjcie wielokrotne spacje zamiast znakow tabulacji.

   -lnum Buforuj w pamici co najmniej num wierszy. Domylnie buforowanych
      jest 128 wierszy.

   Sekwencje sterujce ruchem karetki, rozumiane przez col oraz ich wartoci
   dziesitne podano w poniszej tabeli:

   ESC-7      cofnicie o wiersz (reverse line feed) (escape, potem 7)
   ESC-8      cofnicie o polow wiersza (half reverse line feed)
           (escape, potem 8)
   ESC-9      wysuw do przodu o polow wiersza (half forward line feed
           (escape, potem 9)
   backspace    cofnicie o jedn kolumn (8); ignorowane w pierwszej
           kolumnie
   powrot karetki  (carriage return) (13)
   nowy wiersz   wysuw wiersza (forward line feed) (10); wykonuje rownie
           powrot karetki
   shift in     przelcza na normalny zestaw znakow (15)
   shift out    przelcza na alternatywny zestaw znakow (14)
   spacja      przesuwa do przodu o jedn kolumn (32)
   tab       przesuwa do przodu na nastpn pozycj tabulacji (9)
   tabulacja pionowa
           (vertical tab) cofnicie o wiersz (11)

   Wszystkie nierozpoznane znaki sterujce i sekwencje specjalne s odrzucane.

   Col zapamituje zestaw znakow podczas ich czytania i upewnia si, e zestaw
   ten jest poprawny, gdy s one wysylane na wyjcie.

   Jeli wejcie usiluje powroci do ostatniego, opronionego ju z bufora na
   wyjcie wiersza, col wywietli komunikat ostrzegawczy.

ZOBACZ TAKE

   expand(1), nroff(1), tbl(1)

HISTORIA

   Polecenie col pojawilo si w wersji AT&T UNIX.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.