Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

   colrm -- usu z pliku kolumny

SK/LADNIA

   colrm [startcol [endcol]]

OPIS

   Colrm usuwa zaznaczone kolumny z pliku. Wejcie pobierane jest ze
   standardowego wejcia. Wyjcie jest wysylane na standardowe wyjcie.

   Jeli program jest wywolywany z jednym parametrem, kolumny kadej linii bd
   usuwane poczynajc od podanej. Jeli program wywola si z dwoma parametrami,
   bd one oznacza odpowiednio pierwsz i ostatni usuwan kolumn.

   Numerowanie kolumn zaczyna si od kolumny pierwszej.

ZOBACZ TAKE

   awk(1), column(1), expand(1), paste(1)

HISTORIA

   Komenda colrm pojawila si w 3.0BSD.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

   Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
   Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
   opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
   prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.