Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    compress, uncompress, zcat - kompresuj i dekompresuj dane (wersja 4.1)

SK/LADNIA

    compress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ -r ] [ -b limit_bit'ow ] [ nazwa ... ]
    uncompress [ -f ] [ -v ] [ -c ] [ -V ] [ nazwa ... ]
    zcat [ -V ] [ nazwa ... ]

OPIS

    compress redukuje rozmiar podanych plikow uywajc adaptywnego kodowania
    algorytmem Lempel-Ziv. Zawsze, jeeli jest to moliwe, do nazwy pliku
    dodawane jest rozszerzenie .Z, przy zachowaniu informacji o wlacicielu
    pliku, trybie dostpu oraz czasie dostpu i modyfikacji. Jeeli nie podano
    nazwy adnego pliku, dane do kompresji pobierane s ze standardowego
    wejcia, a po skompresowaniu zapisywane na standardowe wyjcie. compress
    kompresuje jedynie zwykle pliki. W szczegolnoci, ignoruje dowizania
    symboliczne. Jeeli plik ma wiele twardych dowiza, compress nie podda go
    kompresji, chyba e zostanie uruchomiony z opcj -f.

    jeeli program zostal uruchomiony w pierwszym planie bez opcji -f,
    uytkownik bdzie pytany przed nadpisywaniem istniejcych plikow.

    Skompresowane pliki mog by odtworzone do normalnej postaci poleceniem
    uncompress lub zcat.

    uncompress uruchamiany jest z list plikow w linii polece. Nastpnie kady
    plik, ktorego nazwa koczy si rozszerzeniem .Z i w naglowku pliku
    znajduje si prawidlowa liczba (magic number) jest dekompresowany i z
    jego nazwy usuwane jest rozszerzenie .Z.  Zdekompresowny plik bdzie
    mial te same wlaciwoci, co plik skompresowany, tzn. wlaciciela, tryb
    dostpu oraz czas dostpu i modyfikacji.

    Opcja -c powoduje, e programy compressiuncompress zapisuj  pliki
    wyjciowe na standardowe wyjcie; w ten sposob oryginalne pliki s
    nienaruszane.

    zcat dziala tak samo, jak uncompress -c.  zcat dekompresuje pliki z
    listy podanej w linii polece lub pobiera dane ze standardowego wejcia,
    a nastpnie zapisuje zdekompresowane dane na standardowe wyjcie.  zcat
    dokonuje dekompresji plikow po sprawdzeniu, e w naglowku pliku znajduje
    si wlaciwa liczba (magic number); nie jest wymagane, aby nazwa pliku
    miala rozszerzenie .Z.

    Jeeli podano opcj -r, compress bdzie dzialal rekurencyjnie. Jeeli w
    linii polece oprocz nazw plikow podane zostan nazwy katalogow, pliki w
    tych katalogach rownie zostan poddane kompresji.

    Opcja -V spowoduje wypisanie na standardowe wyjcie bldow wersji
    programu, jak rownie opcji preprocesora uytych w trakcie kompilacji.
    Nastpnie dokonywana jest kompresja/dekompresja podanych plikow.

    compress uywa zmodyfikowanego algorytmu Lempel-Ziv spopularyzowanego w
    artykule "A Technique for High Performance Data Compression" autorstwa
    Terry'ego A. Welcha, ktory ukazal si w IEEE Computer, vol. 17, no. 6
    (lipiec 1984), strony. 8-19. Jednakowe podcigi w pliku s pocztkowo
    zastpowane 9-bitowymi kodami o wartociach wikszych od 257. Gdy osignita
    zostanie warto kodow 512, algorytm zaczyna uywa kodow 10-bitowych,
    potem 11-bitowych itd. a do osignicia limitu podanego w linii polece
    opcj -b, domylnie jest to 16 bitow.  limit_bit'ow musi si zawiera
    pomidzy 9 a 16. Warto domylna moe by zmieniona w kodzie rodlowym, aby
    umoliwi dzialanie programu na komputerach z mniejsz iloci pamici.

    Gdy osignity zostanie limit_bit'ow,  compress  zaczyna  kontrolowa
    wspolczynnik kompresji. Jeeli wspolczynnik jest zwikszany, compress
    kontynuuje uywanie biecego slownika. Jednake, jeeli wspolczynnik si
    zmniejsza,  compress tworzy od nowa tablic podcigow, co pozwala
    algorytmowi zaadaptowa si do kolejnej porcji danych.

    Zauwa, e opcja -b nie jest uywana przez program uncompress, poniewa
    parametr limit_bit'ow jest zapisywany wraz z kompresowanymi danymi.
    Zapisywana jest rownie wlaciwa warto w naglowku (magic number), aby
    upewni si, e nie zostanie podjta proba dekompresji przypadkowych
    danych, lub kompresja danych wczeniej poddanych kompresji.

    Wydajno kompresji zaley od wielkoci danych wejciowych, iloci bitow
    uywanych w kodach oraz rozmieszczenia w danych jednakowych podcigow.
    Dane takie, jak kod rodlowy lub tekst w jzyku angielskim s redukowane o
    50-60 procent. Osigany stopie kompresji jest przewanie duo wikszy ni w
    kodowaniu Huffmana (uywanym przez program pack), lub  adaptywnym
    kodowaniu Huffmana (compact), kompresja przebiega te szybciej.

    Po podaniu opcji -v po skompresowaniu kadego pliku wypisywana jest
    informacja na temat osignitego stopnia kompresji.

    Kod wyjcia jest normalnie rowny 0; jeeli ostatni plik jest po (probie)
    kompresji wikszy ni przedtem, kod wyjcia jest rowny 2; jeeli wystpi
    jaki inny bld, kod wyjcia jest rowny 1.

ZOBACZ TAKE

    pack(1), compact(1)

DIAGNOSTYKA

    Usage: compress [-dfvcVr] [-b maxbits] [file ...]
        W linii polece znalazly si nieprawidlowe opcje.
    Missing maxbits
        Po opcji -b brakowalo parametru.
    file: not in compressed format
        Plik podany jako parametr programu uncompress  nie  jest
        skompresowany.
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        Plik zostal skompresowany przez program obslugujcy wiksz ilo
        bitow ni program compress na tym komputerze. Skompresuj plik
        ponownie z mniejszym parametrem limit_bit'ow.
    file: already has .Z suffix -- no change
        Plik z rozszerzeniem nazwy .Z nie moe by ponownie kompresowany.
        Zmie nazw pliku i sprobuj ponownie.
    file: filename too long to tack on .Z
        Plik nie moe by skompresowany, poniewa jego nazwa jest dlusza
        ni 12 znakow. Zmie nazw pliku i sprobuj ponownie. Ta informacja
        nie pojawia si na systemach BSD.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Odpowiedz "y", jeeli chcesz nadpisa istniejcy ju plik wyjciowy
        lub "n", jeeli nie chcesz
    uncompress: corrupt input
        Program otrzymal sygnal SIGSEGV co zazwyczaj oznacza, e plik
        wejciowy jest uszkodzony.
    Compression: xx.xx%
        Osignity stopie kompresji (tylko po podaniu opcji -v.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Gdy plik wejciowy nie jest zwyklym plikiem lub katalogiem (tzn.
        jest np.  dowizaniem symbolicznym, gniazdem, kolejk FIFO,
        plikiem urzdzenia) jest pozostawiany bez zmian.
    -- has xx other links: unchanged
        Plik wejciowy ma twarde dowizania i nie moe zosta zmieniony.
        Wicej informacji znajdziesz w opisie polecenia ln(1). Uyj
        opcji -f, aby wymusi kompresj plikow majcych twarde dowizania.
    -- file unchanged
        Rozmiar pliku nie zmniejszyl si po kompresji. Plik zostanie
        pozostawiony w oryginalnej postaci.

PROBLEMY

    Mimo, e skompresowane pliki s kompatybilne na komputerach z du iloci
    pamici, dla plikow, ktore bd odczytywane na innych komputerach naley
    uywa opcji -b 12, poniewa dekompresja moe by niemoliwa na komputerach z
    mniejsz iloci pamici (64KB lub mniej, jak na komputerach serii DEC PDP,
    lub Intel 80286, etc.)

    Uruchomienie programu z opcj -r moe niekiedy spowodowa falszywe
    komunikaty o bldach postaci

    "<filename>.Z already has .Z suffix - ignored"

    Mog one zosta zignorowane. Wyjanienie znajduje si w komentarzu do
    funkcji compdir() w pliku compress.c.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

                   local             compress(1)