Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    configure - przygotuj kod rodlowy do kompilacji

SK/LADNIA

    configure   MASZYNA  [--target=CEL]  [--srcdir=KATALOG]  [--rm]
      [--site=SYSTEM] [--prefix=KATALOG]    [--exec_prefix=KATALOG]
    [--program_prefix=KATALOG]              [--tmpdir=KATALOG]
    [--with-PAKIET[=YES/NO]]               [--without-PAKIET]
    [--enable-MOLIWO[=YES/NO]]   [--disable-MOLIWO]   [--norecursion]
    [--nfp] [-s] [-v] [-V | --version] [--help]

OPIS

    configure jest programem uywanym do przygotowania kodu rodlowego do
    kompilacji.  Przygotowanie polega na stworzeniu plikow 'Makefile' oraz
    .gdbinit, dowiza symbolicznych, przejrzeniu podkatalogow oraz kilku
    dodatkowych operacjach na plikach rodlowych.

OPCJE

    configure rozpoznaje nastpujce opcje:

    --target=CEL
       da przygotowania plikow dla maszyny okrelonej parametrem CEL.
       Jeeli maszyna docelowa nie jest okrelona wprost, zaklada si, e
       jest ni komputer, na ktorym uruchomiony zostal program

    --srcdir=KATALOG
       Informuje program, e pliki rodlowe znajduj si w katalogu
       KATALOG. Pliki obiektowe s zawsze tworzone w biecym katalogu,
       `.'.

    --rm  Powoduje usunicie definicji konfiguracji, zamiast tworzenia
       nowej.

    --site=SYSTEM
       da  wykorzystania  w  plikach  'Makefile'   fragmentow
       charakterystycznych dla systemu (site) SYSTEM.

    --prefix=KATALOG
       Pliki instalacyjne zostan zainstalowane w katalogu KATALOG.
       Domyln wartoci jest "/usr/local".

    --exec_prefix=KATALOG
       Glownym katalogiem dla plikow zalenych od konkretnego komputera
       bdzie KATALOG.  Domyln wartoci jest katalog podany w opcji
       prefix.

    --program_prefix=KATALOG
       Programy o nazwach czsto spotykanych w sytemach typu Unix (np.
       make) zostan zainstalowane w katalogu KATALOG.  Dotyczy to
       rownie programow uywanych do kompilacji kodu dla komputerow o
       innej architekturze.

    --tmpdir=KATALOG
       Pliki tymczasowe bd tworzone w katalogu KATALOG.

    --with-PAKIET[=YES/NO]
       Ustawia flag na okres kompilacji informujc, czy dany PAKIET
       istnieje, czy nie. Jeeli nie podano parametru =YES/NO domyln
       wartoci jest YES.  Opcja --without-PAKIET jest rownowana z
       --with-PAKIET=no.

    --enable-MOLIWO[=YES/NO]
       Ustawia flag na okres kompilacji informujc, czy MOLIWO (cecha)
       powinna by dolczona, czy nie.  Jeeli nie podano parametru
       =YES/NO domyln wartoci jest YES.  Opcja --disable-MOLIWO jest
       rownowana z --enable-MOLIWO=no.

    --norecursion
       Proces konfiguracji obejmie tylko biecy katalog. Bez tej opcji
       program configure rekurencyjnie  przeglda  katalogi  poniej
       biecego.

    -nfp  Ta  opcja informuje program configure, e aden z podanych
       komputerow nie posiada jednostki zmiennoprzecinkowej.

    -s   Opcja uywana wewntrznie przez configure, ktora  wstrzymuje
       wywietlanie  wiadomoci  podczas  rekurencyjnego  przegldania
       katalogow. Komunikaty te mona wlczy opcj -v

    -v   Wywietlanie informacji. Dla kadego skonfigurowanego katalogu
       wywietlana jest informacja o statusie. Bez tej opcji informacja
       o statusie jest wywietlana tylko dla biecego katalogu.

    --version
       -V Wywietla numer wersji programu configure.

    -help Wywietla krotki opis uycia programu.

PLIKI

    configure.in  indywidualne opcje kadego katalogu
    Makefile.in  szablon pliku Makefile
    config.sub   dla analizy nazw konfiguracji
    config.guess  dla odgadnicia nazwy serwera, jeeli nie zostala podana
    config.status ponownie przetwarza biecy katalog (nie rekurencyjnie)

PLIKI

    a.out  przestrze identyfikatorow i segmentu kodu.
    gmon.out wykres dynamicznych wywola i ich prdkoci.
    gmon.sum podsumowanie powyszego.

ZOBACZ TAKE

    Opis configure w info.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.