Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    cp - kopiuje pliki i katalogi

SK/LADNIA

    cp [opcja]... r'od/lo przeznaczenie
    cp [opcja]... r'od/lo... katalog_docelowy

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo cp
    lub
       info cp.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie cp w wersji GNU.

    cp kopiuje pliki (lub, opcjonalnie, katalogi). Kopia jest calkowicie
    niezalena od oryginalu. Mona kopiowa jeden plik na inny albo te kopiowa
    dowoln liczb plikow do katalogu docelowego. Istniejce docelowe pliki s
    nadpisywane.

    Jeli ostatni argument okrela istniejcy katalog, to cp cp kopiuje kady z
    podanych plikow rodlowych do tego katalogu (pod tymi samymi nazwami). W
    przeciwnym przypadku, gdy podano tylko dwa pliki program kopiuje
    pierwszy z nich na drugi. Jest bldem, jeli ostatni argument nie jest
    katalogiem a podano wicej ni dwa argumenty.  Zasadniczo, pliki s
    zapisywane tak, jak s odczytywane. Wyjtki opisano poniej w opcji
    --sparse.

    Domylnie cp nie kopiuje katalogow (patrz opis opcji -r poniej).

    Ogolnie cp odmawia skopiowania pliku na ten sam plik, z nastpujcym
    jednak wyjtkiem: jeli uyto opcji --force --backup przy identycznym
    rodle i przeznaczeniu, odnoszcych si do zwyklego pliku, cp utworzy kopi
    zapasow (backup) pliku (prost lub numerowan, w zalenoci od uytej
    opcji). Opcja ta jest przydatna do  tworzenia  kopii  zapasowej
    istniejcego pliku przed jego zmian. Zobacz `Opcje kopii zapasowych' w
    podrczniku fileutils(1).

OPCJE

    -a , --archive
       Zachowuje w kopiach tyle ile moliwe ze struktury i atrybutow
       oryginalnych  plikow  (ale  nie probuje zachowa wewntrznej
       struktury katalogow, tzn.  ls -U moe pokazywa pozycje  w
       skopiowanym katalogu w innej kolejnoci). To samo co -dpR.

    -b [metoda], --backup[=metoda]
       Tworzy kopie zapasowe tych plikow, ktore maj by nadpisane lub
       usunite.  Zobacz opis opcji -V oraz sekcja `Opcje  kopii
       zapasowych' w podrczniku fileutils(1).

    -d, --no-dereference
       Kopiuje dowizania symboliczne jako dowizania, zamiast kopiowania
       plikow, na ktore one wskazuj i zachowuje polczenia dowiza
       twardych (hardlinks) pomidzy plikami rodlowymi w kopiach.

    -f, --force
       Usuwa istniejce pliki docelowe.

    -i, --interactive
       Pyta czy nadpisywa istniejce pliki docelowe.

    -l, --link
       Tworzy dowizania twarde zamiast kopii plikow innych ni katalogi.

    -p, --preserve
       Zachowuje  atrybuty  (wlaciciela,  grup,  prawa  i  czasy)
       oryginalnych plikow.  Przy braku tej opcji kady z plikow
       docelowych jest tworzony z prawami odpowiedniego pliku rodlowego
       minus bity ustawione w umask. Zobacz `Prawa pliku' w podrczniku
       fileutils(1).

    -P, --parents
       Kopiuje  pliki  do  katalogu  docelowego traktujc go jako
       macierzysty; powiela struktur katalogow, w ktorej byly pliki
       rodlowe.  Ta opcja tworzy nazw kadego z plikow docelowych przez
       dodanie do katalogu docelowego ukonika i podanej nazwy pliku
       rodlowego. Ostatni argument podany cp musi by nazw istniejcego
       katalogu. Na przyklad, polecenie:
           cp --parents miesiac/dzien/godzina rok
       kopiuje   plik   miesiac/dzien/godzina    na    plik
       rok/miesiac/dzien/godzina, tworzc wszystkie brakujce katalogi
       porednie (katalog `rok' musi istnie przed kopiowaniem).

    -r   Kopiuje rekurencyjnie cale poddrzewa katalogow wejciowych do
       katalogu  docelowego. Kopiowane s wszystkie pliki inne ni
       katalogi i dowizania symboliczne (tzn. nazwane potoki/FIFO i
       pliki specjalne) tak, jakby byly zwyklymi plikami. Oznacza to
       prob odczytu danych z kadego z plikow rodlowych i zapisu w
       docelowych.  Zatem, przy uyciu tej opcji cp moe czeka w
       nieskoczono przy odczycie lcza nazwanego, poki co innego do
       niego nie zapisze. Zwykle bldem jest zastosowanie `cp -r' do
       plikow specjalnych jak potoki FIFO i inne znajdujcych si w
       katalogu /dev.  W wikszoci przypadkow `cp -r' zawinie probujc
       czyta z FIFO i plikow specjalnych w rodzaju /dev/console/ i
       przepelni  dysk  docelowy jeli uyje si go do skopiowania
       /dev/zero. Zamiast tego, jeli chce si kopiowa pliki specjalne,
       naley uy opcji --recursive (-R). Zachowa to ich specyficzn
       natur, zamiast czytania z nich w celu skopiowania zawartoci.

    -R, --recursive
       Kopiuje rekurencyjnie cale poddrzewa  katalogow  wejciowych
       zachowujc nie-katalogi (w przeciwiestwie do -r).

    --sparse=kiedy
       Okrela  sposob  tworzenia "rzadkich" plikow. Plik "rzadki"
       ("sparse file") zawiera "dziury" -- sekwencje zerowych bajtow,
       ktore nie zajmuj adnych fizycznych blokow na dysku; systemowa
       funkcja odczytu (read) czyta je jako zera. Oszczdza to znaczco
       miejsce na dysku jak i powiksza prdko, gdy wiele plikow
       binarnych zawiera wiele kolejnych bajtow zerowych. Domylnie cp
       wykrywa dziury w pliku rodlowym przy pomocy zgrubnych metod
       heurystycznych i tworzy odpowiedni plik wynikowy rownie jako
       rzadki. Argument kiedy opcji --sparse moe mie jedn z nastpujcych
       wartoci:

       auto  Zachowanie domylne. Plik wynikowy jest rzadki jeli plik
           rodlowy jest rzadki.

       always Zawsze tworzy rzadki plik wynikowy. Przydatne, gdy plik
           rodlowy przechowywany jest w  systemie  plikow  nie
           obslugujcym plikow rzadkich (najistotniejszym przykladem
           s systemy `efs' w SGI IRIX 5.3 i wczeniejszych), ale plik
           wynikowy jest w innego typu systemie plikow.

       never Nigdy nie tworzy rzadkich plikow wynikowych. Daj nam zna
           jeli znajdziesz zastosowanie dla tej opcji.

    -s, --symbolic-link
       Tworzy dowizania symboliczne zamiast kopii plikow innych ni
       katalogi.  Wszystkie nazwy plikow rodlowych musz by bezwzgldne
       (zaczynajce si od `/'), chyba e pliki docelowe s w biecym
       katalogu. Opcja ta wypisuje komunikat o bldzie na systemach,
       ktore nie obsluguj dowiza symbolicznych.

    -S przyr_kopii, --suffix=przyr_kopii
       Dodaje przyrostek przyr_kopii do nazwy kadego pliku kopii
       zapasowej wykonanego przy pomocy -b. Jeli opcja ta nie zostanie
       podana,  to  uyta  zostanie  warto  zmiennej  rodowiskowej
       SIMPLE_BACKUP_SUFFIX. Jeli ona rownie nie jest okrelona, to uyty
       zostanie domylny znak `~', jak w Emacsie.

    --target-directory=katalog
       Okrela katalog docelowy. Zobacz sekcja `Katalog docelowy' w
       fileutils(1).

    -u, --update
       Aktualizacja. Nie kopiuje pliku (innego ni katalog), ktory ma ju
       istniejcy cel o tej samej lub nowszej dacie modyfikacji.

    -v, --verbose
       Wypisuje nazw kadego pliku przed jego skopiowaniem.

    -V metoda, --version-control=metoda
       Zmienia typ kopii zapasowych wykonywanych za pomoc -b. Jeli
       opcja ta nie zostanie podana, to uyta zostanie warto zmiennej
       rodowiskowej VERSION_CONTROL. Jeli nie zdefiniowano  rownie
       VERSION_CONTROL to uyta zostanie domylny typ kopii zapasowej:
       `existing'.

       Opcja ta odpowiada zmiennej `version-control' Emacsa: uywane s
       te same wartoci dla typu kopii. Rozpoznaj take bardziej opisowe
       synonimy.  Prawidlowe  wartoci  to  (unikalne  skroty  s
       dopuszczalne):

       t, numbered
           Zawsze tworzy numerowane kopie zapasowe.

       nil, existing
           Tworzy numerowane kopie zapasowe plikow, ktore ju je maj,
           zwykl kopie dla reszty.

       never, simple
           Robi zawsze zwykle kopie zapasowe (uzyskiwane przez
           dodanie przyrostka wg opcji -S).

    -x, --one-file-system
       Pomija podkatalogi, ktore znajduj si na innym systemie plikow ni
       ten, na ktorym rozpoczlo si kopiowanie.  Jednak  katalogi
       stanowice punkty montowania s kopiowane.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlund, Davida MacKenzie i Jima Meyering.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    cpio(1), mcopy(1), ln(1), mv(1), rm(1), chmod(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.