Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    crontab - zarzdzanie plikami crontab nalecymi do uytkownikow (V3)

SK/LADNIA

    crontab [ -u nazwa_uytkownika ] plik
    crontab [ -u nazwa_uytkownika ] { -l | -r | -e }

OPIS

    crontab jest programem slucym do instalacji, deinstalacji lub ogldania
    zawartoci tabel uywanych przez demon cron z pakietu Vixie Cron.  Kady
    uytkownik  moe  posiada  wlasn  tabel.  Tabele  cron  s plikami
    przechowywanymi w katalogu /var lecz nie powinny by bezporednio
    modyfikowane.

    Jeeli istnieje plik allow, uytkownik musi by w nim wymieniony, by mie
    moliwo uywania polecenia crontab. Jeeli nie istnieje plik allow lecz
    istnieje plik deny, uytkownik nie moe by w nim wymieniony, by uywa tego
    polecenia. Jeeli nie istnieje aden z tych plikow, wowczas dostpno
    polecenia zaley od ustawie konkretnego systemu. Moliwa jest zarowno
    sytuacja, kiedy kady uytkownik ma dostp do tego polecenia, jak i
    sytuacja, kiedy dostp do niego ma tylko administrator.

    Jeeli podana zostanie opcja -u, okrela ona uytkownika, ktorego tabele
    cron maj by modyfikowane. Jeeli ta opcja nie jest podana, modyfikowane
    bd tabele nalece do uytkownika uruchamiajcego program. Zauwa, e
    polecenie su(8) moe zdezorientowa program crontab.  Jeeli uruchamiasz
    crontab po wydaniu polecenia su, powiniene zawsze uywa opcji -u ze
    wzgldow bezpieczestwa.

    Pierwsza forma wywolywania programu crontab sluy do utworzenia nowej
    tabeli  na  podstawie  podanego  pliku  lub danych pobranych ze
    standardowego wejcia, jeeli podana zostanie pseudo-nazwa pliku ``-''.

    Opcja -l powoduje wypisanie biecej tabeli na standardowym wyjciu.

    Opcja -r usuwa biec tabel.

    Opcja -e sluy do modyfikacji biecej tabeli przy pomocy edytora, ktorego
    nazwa znajduje si w jednej ze zmiennych rodowiskowych VISUAL lub
    EDITOR. Po  opuszczeniu  edytora  zmodyfikowana  tabela  zostanie
    automatycznie zainstalowana.

ZOBACZ TAKE

    crontab(5), cron(8)

PLIKI

    /etc/cron.allow
    /etc/cron.deny

STANDARDY

    Polecenie  crontab jest zgodne ze standardem IEEE Std1003.2-1992
    (``POSIX''). Nowa skladnia polecenia roni si od skladni uywanej przez
    poprzednie wersje Vixie Cron, jak rownie od klasycznej skladni V3.

DIAGNOSTYKA

    Po uruchomieniu programu z bldn opcj pojawi si zrozumialy opis
    popelnionego bldu.

AUTOR

    Paul Vixie <paul@vix.com>

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.