Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    csplit - podziel plik na czci wedlug linii kontekstowych

SK/LADNIA

    csplit [-sqkz] [-f przedrostek] [-b przyrostek] [-n cyfry]
       [--prefix=przedrostek] [--suffix-format=przyrostek]
       [--digits=cyfry] [--quiet] [--silent]
       [--keep-files] [--elide-empty-files] [--help]
       [--version] plik wzorzec...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo csplit
    lub
       info csplit.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie csplit w wersji GNU.

    csplit tworzy zero lub wicej plikow wyjciowych zawierajcych sekcje
    danego pliku, wejciowego lub standardowego wejcia jeli podano nazw '-'.
    Domylnie csplit wypisuje liczb bajtow zapisanych do kadego pliku
    wyjciowego po jego utworzeniu.

    Zawarto plikow wyjciowych ustalana jest wedle argumentow wzorzec Jeli
    argument wzorca odnosi si do nieistniejcej w pliku wejciowym linii, jak
    wtedy gdy adna z pozostalych linii nie pokrywa si z podanym wyraeniem
    regularnym, nastpuje bld. Po dopasowaniu wszystkich podanych wzorcow
    pozostala cz wejcia kopiowana jest do jeszcze jednego, ostatniego pliku
    wyjciowego. Typy argumentow wzorca to:

    linia
       Tworzy plik wyjciowy zawierajcy biec lini a do (ale nie wlcznie
       z) linii o numerze linia (dodatnia liczba calkowita) pliku
       wejciowego.  Jeli nastpuje po nim ilo powtorze, tworzy take
       pliki wyjciowe zawierajce nastpne linia linii pliku wejciowego,
       po jednym dla kadego powtorzenia.

    /regexp/[offset]
       Tworzy plik wyjciowy zawierajcy biec lini a do (ale nie wlcznie
       z) nastpnej linii, ktora zawiera co pasujcego do regexp.
       Opcjonalny offset to `+' albo `-', po ktorym nastpuje liczba
       naturalna. Jeli zostal podany, do pliku wyjciowego wstawiane
       jest wejcie a do pasujcej linii plus lub minus offset, a kolejna
       linia zaczyna nastpn sekcj wejcia.

    %regexp%[offset]
       Jak w poprzednim typie, z wyjtkiem tego, e nie tworzy pliku
       wyjciowego, wskutek czego owa sekcja pliku wejciowego jest
       faktycznie ignorowana.

    {ilo-powt'orze}
       Powtarza poprzedni wzorzec zadan liczb razy (dodatnia liczba
       calkowita). W miejsce iloci powtorze mona poda gwiazdk -- w tym
       przypadku poprzedzajcy wzor jest powtarzany tyle razy, ile to
       potrzebne, a do wyczerpania wejcia.

    Nazwy plikow wyjciowych skladaj si z przedrostka (prefiksu), po ktorym
    nastpuje przyrostek (sufix). Domylnie przyrostek jest jedynie liniowo
    rosnc sekwencj dziesitnych liczb dwucyfrowych, poczwszy od 00 a do 99.
    Jednak t warto domyln mona zmieni albo opcj --digits albo opcj
    --suffix-format (patrz niej).  W kadym przypadku, polczenie plikow
    wyjciowych posortowanych wedlug nazwy pliku daje oryginalny plik
    wejciowy, w poprawnej kolejnoci. Domylny przedrostek nazwy pliku
    wyjciowego to 'xx'.

    Domylnie, jeli csplit napotka bld lub otrzyma sygnal zawieszania,
    przerwania, wyjcia lub zakoczenia, to przed zakoczeniem pracy usuwa
    wszystkie pliki wyjciowe, ktore jak dotd stworzyl.

OPCJE

    -f, --prefix=przedrostek
       Uywa przedrostka jako lacucha bdcego przedrostkiem nazwy pliku
       wyjciowego.

    -b, --suffix-format=przyrostek
       Uywa przyrostka jako lacucha bdcego przyrostkiem nazwy pliku
       wyjciowego. Gdy podaje si t opcj, lacuch przyrostka musi
       obejmowa dokladnie jedn specyfikacj stylu konwersji printf(3)
       (tak jak %d), mogc zawiera flagi okrelajce format, szeroko pola,
       specyfikatory precyzji lub wszystkie te rodzaje modyfikatorow.
       Specyfikacja konwersji musi by odpowiednia dla zamiany argumentu
       bdcego binarn liczb calkowit na form czyteln.  Wobec tego
       dozwolone s tylko specyfikatory formatu `d', 'i', `u', `o', `x'
       oraz `X'. Caly lacuch przyrostka podawany jest (razem z biecym
       numerem pliku wyjciowego) do sprintf(3), by stworzy przyrostki
       nazwy pliku dla kadego kolejnego pliku wyjciowego. Zauwa, e gdy
       uywa si tej opcji, opcja --digits jest ignorowana.

    -n, --digits=cyfry
       Uywa nazw plikow wyjciowych zawierajcych numery o dlugoci cyfry
       cyfr zamiast domylnie dwucyfrowych.

    -k, --keep-files
       Nie usuwa plikow wyjciowych przy napotkaniu bldow.

    -z, --elide-empty-files
       Wylcza tworzenie plikow o dlugoci zerowej. (W przypadkach gdy
       ograniczniki sekcji pliku wejciowego maj zaznacza pierwsze linie
       kadej z sekcji, pierwszy plik wyjciowy bdzie mial przewanie
       dlugo zero, chyba e uyjesz tej opcji.) Zauwa, e numery plikow
       wyjciowych zawsze biegn po kolei, poczynajc od 0, nawet w
       przypadkach kiedy wylczono sekcje wyjcia o dlugoci zerowej z
       powodu uycia tej opcji.

    -s, -q, --silent, --quiet
       Nie wypisuje obliczanych wielkoci plikow wyjciowych.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy prac.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy prac.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    head(1), tail(1), split(1), textutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.