Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    cut - usu sekcje z kadej linii plikow

SK/LADNIA

    cut [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Wypisuje wybrane czci linii z kadego PLIKU na standardowe wyjcie.

    Argumenty obowizkowe dla opcji dlugich obowizuj rownie dla krotkich.

    -b, --bytes=LISTA
       wypisuje tylko bajty okrelone w LICIE

    -c, --characters=LISTA
       wypisuje tylko znaki okrelone w LICIE

    -d, --delimiter=OGRANICZNIK
       uywa jako separatora pol znaku OGRANICZNIK zamiast tabulacji

    -f, --fields=LISTA
       wypisuje tylko podane pola oraz wszystkie linie, ktore nie
       zawieraj znaku separatora, chyba e podano opcj -s

    -n   (ignorowane)

    -s, --only-delimited
       nie wypisuje linii nie zawierajcych separatora

    --output-delimiter=/LACUCH
       uywa LACUCHA jako separatora danych wyjciowych; domylnie uywany
       jest w tej roli separator danych wejciowych

    --help wywietla krotki komunikat pomocy i koczy prac

    --version
       wywietla informacj o wersji i koczy prac

    Naley uy jednej i tylko jednej sporod opcji -b, -c lub -f.

    Kada  LISTA  sklada si z jednego zakresu lub z kilku zakresow
    rozdzielonych przecinkami. Kady zakres sklada si z jednego z podanych
    wyrae:

    N   N-ty bajt, znak lub pole, liczone od 1

    N-   od N-tego bajtu, znaku lub pola do koca linii

    N-M  od N-tego do M-tego (wlcznie) bajtu, znaku lub pola

    -M   od pierwszego do M-tego (wlcznie) bajtu, znaku lub pola

    Porzdek bajtow, znakow lub pol na wyjciu programu bdzie dokladnie taki
    sam, jak na wejciu. Jeeli nie podano argumentu PLIK, lub gdy PLIK jest
    rowny '-', bdzie uywane standardowe wejcie.

AUTOR

    Napisane przez Davida Ihnata, Davida MacKenzie i Jima Meyeringa.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz. ang., do <bug-coreutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    paste(1), join(1), textutils(1)

    Pelna dokumentacja programu cut jest utrzymywana w postaci podrcznika
    Texinfo. Jeeli masz zainstalowane odpowiednie programy, to dostp do
    niego uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo cut
    lub
       info cut.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.