Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    date - wywietla lub ustawia dat i czas systemowy

SK/LADNIA

    date [OPCJA]... [+FORMAT]
    date [-u|--utc|--universal] [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

OPIS

    Wywietla aktualny czas w podanym FORMACIE lub ustawia dat systemow.

    -d, --date=/LACUCH
       wywietla czas podany w LACUCHU, nie aktualny

    -f, --file=PLIK_DAT
       jak --date dla kadej linii PLIKU_DAT

    -ICZAS, --iso-8601[=CZAS]
       wywietla czas w formacie zgodnym z ISO-8601, jeli CZAS=`date'
       (data) - wywietla tylko dat, jeli `hours' (godziny), `minutes'
       (minuty) lub `seconds' (sekundy) - dat oraz czas z dan precyzj.
       Brak parametru CZAS oznacza to samo co `date'.

    -r, --reference=PLIK
       wywietla czas ostatniej modyfikacji PLIKU

    -R, --rfc-2822
       wywietla dat w formacie zgodnym z RFC-2822

    -s, --set=/LACUCH
       ustawia czas na opisany w LACUCHU

    -u, --utc, --universal
       wywietla lub ustawia czas uniwersalny (Coordinated Universal
       Time).

    --help wywietlenie tego opisu i zakoczenie

    --version
       wywietlenie informacji o wersji i zakoczenie

    FORMAT okrela wyjcie. Jako druga opcja moe si pojawia jedynie opcja
    wskazujca na uycie czasu uniwersalnego. Rozpoznawane sekwencje:

    %%   literalny znak procenta %

    %a   lokalny skrot nazwy dnia tygodnia (pon...nie)

    %A   lokalna pelna nazwa dnia tygodnia (poniedzialek...niedziela)

    %b   lokalny skrot nazwy miesica (sty...gru)

    %B   lokalna pelna nazwa miesica (stycze...grudzie)

    %c   lokalna data i czas (pon sty 04 12:02:33 CET 1989)

    %C   stulecie (rok podzielony przez 100 i  obcity  do  liczby
       calkowitej) [00-99]

    %d   dzie miesica (01..31)

    %D   data (mm/dd/rr)

    %e   dzie miesica uzupelniony spacjami ( 1...31)

    %F   to samo co %Y-%m-%d

    %g   2-cyfrowy rok odpowiadajcy numerowi tygodnia %V

    %G   4-cyfrowy rok odpowiadajcy numerowi tygodnia %V

    %h   to samo co %b

    %H   godzina (00...23)

    %I   godzina (01...12)

    %j   dzie roku (001...366)

    %k   godzina ( 0...23)

    %l   godzina ( 1...12)

    %m   miesic (01...12)

    %M   minuta (00...59)

    %n   znak nowej linii

    %N   nanosekundy (000000000..999999999)

    %p   lokalny odpowiednik AM lub PM (w wielu lokalizacjach pusty)

    %P   lokalny odpowiednik am lub pm (w wielu lokalizacjach pusty)

    %r   czas w formacie 12-godzinnym (gg:mm:ss [AP]M)

    %R   czas w formacie 24-godzinnym (gg:mm)

    %s   liczba sekund od 00:00:00, 1 stycznia 1970 (rozszerzenie GNU)

    %S   sekunda (00...60); 60 oznacza sekund przestpn

    %t   tabulator poziomy

    %T   czas w formacie 24-godzinnym (gg:mm:ss)

    %u   dzie tygodnia (1..7); 1 to poniedzialek

    %U   numer tygodnia w roku, niedziela zaczyna tydzie (00...53)

    %V   numer tygodnia w roku, poniedzialek zaczyna tydzie (01...53)

    %w   numer dnia tygodnia (0...6), 0 oznacza niedziel

    %W   numer tygodnia w roku, poniedzialek zaczyna tydzie (00...53)

    %x   lokalna reprezentacja daty (rrrr.mm.dd)

    %X   lokalna reprezentacja czasu (%H:%M:%S)

    %y   dwie ostatnie cyfry roku (00...99)

    %Y   rok (1970...)

    %z   strefa czasowa w postaci numerycznej w stylu RFC-2822 (np.
       -0500) (niestandardowe rozszerzenie).

    %Z   strefa czasowa (np. EDT) lub nic, jeeli nie mona okreli strefy
       czasowej

    Domylnie date wypelnia pola numeryczne zerami. GNU date rozpoznaje
    nastpujce niestandardowe modyfikatory, umieszczane pomidzy `%'  a
    dyrektyw numeryczn:

       `-' (lcznik) nie wypelniaj pola
       `_' (podkrelenie) wypelniaj pole spacjami

AUTOR

    Napisany przez David MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Raporty o bldach wysylaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc. Ten program jest
    darmowy; warunki kopiowania s opisane w rodlach.  Autorzy nie daj
    ADNYCH gwarancji, w tym rownie gwarancji PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY LUB DO
    KONKRETNYCH CELOW.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja programu date jest utrzymywana w postaci podrcznika
    Textinfo. Jeeli programy info i date s poprawnie zainstalowane, to

       info date

    powinno wywietli kompletny podrcznik

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.