Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dc - kalkulator dowolnej precyzji

SK/LADNIA

    dc [-V] [--version] [-h] [--help] [-e wyra-skryptowe] [--expression=
    wyra-skryptowe] [-f plik-skryptu] [--file= plik-skryptu] [plik...]

OPIS

    Dokument ten opisuje dc w wersji 1.06, z listopada 2000.

    dc jest kalkulatorem pracujcym  w  odwrotnej  notacji  polskiej,
    obslugujcym arytmetyk nieograniczonej precyzji.  Pozwala rownie na
    definiowanie i wywolywanie makr.  Zwykle dc czyta ze standardowego
    wejcia. Jeli uyto argumentow polecenia dc, to s one traktowane jak
    nazwy plikow. Zawarto tych plikow jest odczytywana i wykonywana przez
    dc przed odczytem standardowego wejcia.  Wszystkie zwykle wyniki
    kierowane s na standardowe wyjcie; wszystkie komunikaty o bldach
    kierowane s na standardowe wyjcie bldow.

    Kalkulator odwrotnej notacji polskiej przechowuje liczby na stosie.
    Wprowadzenie liczby odklada j na stos. Operacje arytmetyczne pobieraj
    argumenty ze stosu i odkladaj na nim wyniki.

    W celu wprowadzenia liczby do dc wpisujemy cyfry z opcjonaln kropk
    dziesitn. Nie jest rozpoznawana notacja wykladnicza.  Liczb ujemn
    poprzedzamy znakiem podkrelenia ``_''. Nie mona posluy si w tym celu
    znakiem ``-'' (minus), gdy jest to dwuargumentowy operator odejmowania.
    Dwie kolejne liczby wprowadzamy oddzielajc je spacjami lub znakami
    nowej linii. Nie maj one znaczenia jako polecenia.

OPCJE

    Dc mona wywolywa z nastpujcymi opcjami wiersza polece:

    -V

    --version
       Wypisuje numer wersji uruchomionego dc i informacj o prawach
       autorskich, a nastpnie koczy dzialanie.

    -h

    --help Wypisuje komunikat o sposobie wywolania, podajc w skrocie opcje
       wiersza polece i adres, na ktory naley zglasza bldy, a nastpnie
       koczy dzialanie.

    -e skrypt

    --expression=skrypt
       Dodaje polecenia ze skryptu do zestawu polece, jakie maj by
       wykonane podczas przetwarzania wejcia.

    -f plik-skryptu

    --file=plik-skryptu
       Dodaje polecenia zawarte w pliku-skryptu do zestawu polece,
       jakie maj by wykonane podczas przetwarzania wejcia.

    Jeeli po przetworzeniu powyszych opcji pozostan jeszcze jakie parametry
    wiersza polece, to s one interpretowane jako nazwy plikow wejciowych,
    ktore naley wykona.  Nazwa - odnosi si do standardowego strumienia
    wejciowego. Jeli nie podano ani opcji -e ani adnych plikow, to
    polecenia do wykonania bd czytane ze standardowego wejcia.

Polecenia wypisywania

    p   Wypisuje warto z wierzcholka stosu, bez jego zmiany. Po wartoci
       wypisywany jest znak nowej linii.

    n   Wypisuje warto z wierzcholka stosu, zdejmujc j rownoczenie ze
       stosu.  Nie wypisuje po niej znaku nowej linii. P Zdejmuje
       warto z wierzcholka stosu. Jeli jest to lacuch, to jest on po
       prostu wypisywany bez kocowego znaku nowej linii. W przeciwnym
       razie jest to liczba, a cz calkowita jej wartoci bezwzgldnej
       wypisywana jest jako strumie bajtow "o podstawie (UCHAR_MAX+1)".
       Zakladajc, e (UCHAR_MAX+1) wynosi 256 (jak to jest w wikszoci
       maszyn o 8-bitowych bajtach), funkcj t realizuje take sekwencja
       KSK 0k1/ [_1*]sx d0>x [256~aPd0<x]dsxx sxLKk, z wyjtkiem skutku
       ubocznego, jakim jest nadpisanie wartoci z rejestru x.

    f   Wypisuje  cal  zawarto stosu nie zmieniajc niczego.  Jest
       polecenie przydatne w sytuacji, gdy si pogubilimy lub chcemy si
       zorientowa, jaki byl efekt pewnych polece.

Arytmetyka

    +   Zdejmuje ze stosu dwie wartoci, dodaje je i odklada wynik na
       stos. Dokladno wyniku zaley wylcznie od wartoci argumentow i
       jest wystarczajco cisla.

    -   Zdejmuje ze stosu dwie wartoci, odejmuje pierwsz zdjt od drugiej
       i sklada wynik ponownie na stos.

    *   Zdejmuje ze stosu dwie wartoci, mnoy je i odklada wynik na stos.
       Liczba cyfr ulamkowych wyniku jest kontrolowana przez aktualn
       warto dokladnoci (patrz niej) i liczby cyfr ulamkowych mnoonych
       wartoci.

    /   Zdejmuje ze stosu dwie wartoci, dzieli drug zdjt przez pierwsz i
       odklada wynik ponownie na stos. Liczba cyfr ulamkowych wyniku
       okrelana jest przez warto dokladnoci.

    %   Zdejmuje ze stosu dwie wartoci, oblicza reszt z dzielenia, jakie
       byloby wykonane przez / i odklada wynik na stos.  Obliczona
       warto jest t sam, co otrzymana z sekwencji Sd dld/ Ld*-.

    ~   Zdejmuje ze stosu dwie wartoci, dzieli drug zdjt przez pierwsz.
       Odklada na stos iloraz, a nastpnie reszt z dzielenia. Dzielenie
       wykonywane  jest  z liczb cyfr ulamkowych okrelon wartoci
       dokladnoci. (Funkcj t moe te spelnia sekwencja SdSn lnld/
       LnLd%, z nieco odmiennym sprawdzaniem bldow.)

    ^   Zdejmuje ze stosu dwie wartoci i wykonuje potgowanie, poslugujc
       si pierwsz zdjt jako wykladnikiem, za drug jako  podstaw
       potgowania.  Ulamkowa cz wykladnika jest ignorowana. Warto
       dokladnoci okrela liczb cyfr ulamkowych wyniku.

    |   Zdejmuje ze stosu trzy wartoci i oblicza potgowanie modulo [od
       tlum: modular exponentiation == (a^b) mod c].
       Pierwsza ze zdjtych wartoci uywana jest jako dzielnik operacji
       (reduction modulus). Warto ta musi by niezerowa i powinna by
       liczb calkowit.  Druga uywana jest jako wykladnik i musi by
       liczb nieujemn, a jej cz ulamkowa zostanie zignorowana. Trzecia
       z pobranych ze stosu wartoci okrela podstaw potgowania, powinna
       ona by calkowita. Dla malych liczb jest to zblione do sekwencji
       Sm^Lm%, ale, w odronieniu od ^, polecenie to dziala z dowolnie
       duymi wykladnikami.

    v   Zdejmuje ze stosu pojedyncz warto, oblicza jej pierwiastek
       kwadratowy i odklada go na stos. Warto dokladnoci okrela liczb
       cyfr ulamkowych wyniku.

    Na wikszo operacji arytmetycznych wplywa ``warto dokladnoci'', ktor
    ustala si za pomoc polecenia k. Domyln wartoci dokladnoci jest zero,
    co oznacza, e wszystkie dzialania arytmetyczne z wyjtkiem dodawania i
    odejmowania daj wyniki calkowite.

    Operacja reszty % wymaga pewnego wyjanienia: zastosowana do argumentow
    ``a'' i ``b'' daje w wyniku ``a - (b * (a / b))'', gdzie ``a/b''
    obliczane jest z biec dokladnoci.

Kontrola stosu

    c   Czyci stos, powoduje, e bdzie on pusty.

    d   Powiela warto na wierzcholku stosu, odkladajc na stos jej kopi.
       Zatem ``4d*p'' oblicza 4 podniesione do kwadratu i wypisuje
       wynik.

    r   Zamienia miejscami dwie gorne wartoci na stosie.

Rejestry

    dc udostpnia 256 rejestrow pamiciowych, kady nazwany pojedynczym
    znakiem. W rejestrze mona przechowa liczb lub lacuch znakowy i poniej
    je odtworzy.

    sr   Zdejmuje warto z wierzcholka stosu i zapisuje w rejestrze r.

    lr   Kopiuje warto zawart w rejestrze r i odklada j na stos. Nie
       zmienia to zawartoci r.

    Kady z rejestrow posiada rownie swoj wlasny stos. Biec wartoci rejestru
    jest wierzcholek stosu rejestru.

    Sr   Zdejmuje warto z wierzcholka stosu (glownego) i odklada j na
       stosie rejestru r. Poprzednia  warto  rejestru  staje  si
       niedostpna.

    Lr   Zdejmuje warto z wierzcholka stosu rejestru r i odklada j na
       glownym stosie. Poprzednia warto stosu rejestru r, jeli byla
       takowa, jest teraz dostpna poprzez polecenie lr.

Parametry

    dc posiada trzy parametry kontrolujce jego prac: dokladno, podstaw
    systemu pozycyjnego wejcia i podstaw wyjcia.  Dokladno okrela liczb
    cyfr dziesitnych, jaka bdzie zachowana w wyniku wikszoci operacji
    arytmetycznych.  Podstawa  wejcia  odpowiada  za  interpretacj
    wprowadzanych liczb; wszystkie wprowadzane liczby uywaj tej podstawy.
    Podstawa wyjcia uywana jest do wypisywania liczb.

    Podstawa wejcia i wyjcia s odrbnymi parametrami; mona spowodowa, e bd
    rone, co moe by uyteczne lub mylce. Podstawa wejcia musi by liczb z
    zakresu od 2 do 16.  Podstawa wyjcia musi wynosi co najmniej 2.
    Dokladno musi by rowna zeru lub wiksza. Dokladno zawsze okrelana jest
    jako liczba cyfr dziesitnych, niezalenie od biecej podstawy wejcia czy
    wyjcia.

    i   Zdejmuje warto z wierzcholka stosu i posluguje si ni do
       ustawienia podstawy wejcia.

    o   Zdejmuje warto z wierzcholka stosu i posluguje si ni do
       ustawienia podstawy wyjcia.

    k   Zdejmuje warto z wierzcholka stosu i posluguje si ni do
       ustawienia dokladnoci.

    I   Odklada biec warto podstawy wejcia na stosie.

    O   Odklada biec warto podstawy wyjcia na stosie.

    K   Odklada biec dokladno na stosie.

/Lacuchy znakowe

    dc oprocz pracy z liczbami moe te dziala na lacuchach znakowych.
    Lacuchy mona jedynie wypisywa i wykonywa jako makra (co oznacza, e
    zawarto lacucha przetwarzana jest jako polecenia dc). Stos i wszystkie
    rejestry mog przechowywa lacuchy, a dc zawsze wie, czy dany obiekt jest
    lacuchem czy liczb. Niektore z polece, jak np. operacje arytmetyczne,
    wymagaj liczb jako swych argumentow i wywietlaj bldy, jeli dostarczono
    im lacuch. Inne akceptuj zarowno liczby, jak i lacuchy znakowe. Na
    przyklad, polecenie p akceptuje oba rodzaje argumentow i wypisuje
    obiekt stosownie do jego typu.

    [znaki]
       Tworzy lacuch zawierajcy znaki (zawarte pomidzy  nawiasami
       kwadratowymi [ i ]) i odklada go na stos. Na przyklad, [foo]P
       wypisuje znaki foo (bez zakoczenia znakiem nowej linii).

    a   Zdejmowany jest wierzcholek stosu. Jeeli jest to liczba, to
       mlodszy bajt (low-order byte) tej liczby zamieniany jest na
       lacuch i odkladany na stos. W przeciwnym przypadku, wierzcholek
       stosu byl lacuchem, a z powrotem na stos odkladany jest pierwszy
       znak tego lacucha.

    x   Zdejmuje warto ze stosu i wykonuje j jako makro. Zwykle powinien
       to by lacuch znakowy. Jeeli jest to liczba, to zostanie po
       prostu zwrocona na stos. Na przyklad, [1p]x wykonuje makro 1p,
       ktore odklada 1 na stosie i wypisuje 1 w osobnym wierszu.

    Makra s najczciej przechowywane w rejestrach: [1p]sa skladuje makro do
    wypisania 1 w rejestrze a, za lax wywoluje to makro.

    >r   Zdejmuje dwie wartoci ze stosu i porownuje je, zakladajc, e s
       one liczbami, wykonujc zawarto rejestru r jako makro, jeli
       pierwotny wierzcholek stosu jest wikszy. Tak wic, 1 2>a wywola
       zawarto rejestru a za 2 1>a nie wywola.

    !>r  Podobnie, ale wywoluje makro jeli pierwotny wierzcholek stosu
       nie jest wikszy (jest mniejszy bd rowny) od liczby wystpujcej
       pod nim.

    <r   Podobnie, ale wywoluje makro jeli pierwotny wierzcholek stosu
       jest mniejszy od liczby wystpujcej pod nim. !<r Podobnie, ale
       wywoluje  makro jeli pierwotny wierzcholek stosu nie jest
       mniejszy (jest wikszy bd rowny) od liczby wystpujcej pod nim.

    =r   Podobnie, ale wywoluje makro, gdy obie zdjte ze stosu liczby s
       rowne.

    !=r  Podobnie, ale wywoluje makro, gdy obie zdjte ze stosu liczby nie
       s rowne.

    ?   Czyta wiersz z terminala i wykonuje go. Polecenie to umoliwia
       makru pobieranie danych od uytkownika.

    q   powoduje zakoczenie pracy makra i makra, z ktorego bylo ono
       wywolane. Polecenie to wywolane na najwyszym poziomie lub z
       makra wywolanego bezporednio z najwyszego poziomu spowoduje
       zakoczenie pracy dc.

    Q   Zdejmuje ze stosu warto i uywa jej jako liczby poziomow
       wykonania makr, jakie maj zosta zakoczone. Tak wic, 3Q koczy
       prac trzech poziomow makr.  Polecenie Q nigdy nie powoduje
       zakoczenia pracy dc.

Informacja o stanie

    Z   Zdejmuje warto ze stosu, oblicza liczb jej cyfr (lub liczb
       znakow, jeli jest to lacuch) i odklada t liczb na stos.

    X   Zdejmuje warto ze stosu, oblicza liczb jej cyfr ulamkowych i
       odklada t liczb na stos. Dla lacuchow wartoci odkladan na stos
       jest 0.

    z   Odklada na stos biec wysoko stosu: liczb obiektow na stosie
       przed wykonaniem polecenia z.

R'one

    !   Uruchamia reszt wiersza jako polecenie systemu.  Zauwa, e
       pierwszestwo w analizie skladni maj polecenia !<, != i !>, wic
       jeli chcemy uruchomi polecenie systemu zaczynajce si od <, > lub
       =, to po ! musimy doda odstp.

    #   Interpretuje reszt wiersza jako komentarz.

    :r   Zdejmuje ze stosu dwie gorne wartoci. Warto, ktora byla drug od
       gory stosu zostanie zachowana w tablicy r, indeksowanej wartoci
       bylego wierzcholka stosu.

    ;r   Zdejmuje wierzcholek stosu i posluguje si nim jako indeksem
       tablicy r.  Wybrana w ten sposob warto jest nastpnie odkladana
       na stos. Zauwa, e kada ze skladowanych na stosie instancji
       rejestru ma swoj wlasn, skojarzon z ni tablic. Zatem, 1 0:a 0Sa
       2 0:a La 0;ap wypisze 1, gdy 2 zostalo zapamitane w instancji
       0:a, ktora zostala poniej odloona na stos.

UWAGI

    Operacje tablicowe : oraz ; s zwykle uywane wylcznie przez tradycyjne
    implementacje bc. (Program bc w wersji GNU jest samowystarczalny i nie
    potrzebuje dc by dziala.)

B/LDY

    Bldy prosz zglasza (w jz.angielskim) na adres bug-dc@gnu.org.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.