Provided by: deborphan_1.7.28.5_i386 bug

NAZWA

    deborphan - wyszukiwanie pakietow osieroconych

SK/LADNIA

    deborphan [OPCJA]... [PAKIET]...

OPIS

    deborphan wyszukuje te pakiety, od ktorych nie zale inne pakiety.
    Domylnie przeszukiwane s tylko sekcje libs i oldlibs, tak aby znale
    nieuywane biblioteki.

    Jeeli podano opcjonaln list pakietow, to sprawdzone bd zalenoci tylko w
    tych pakietach. Wyniki s wypisywane na standardowym wyjciu (stdout),
    tak jakby podano opcj --show-deps. Wyszukiwanie okrelonych pakietow,
    pokae te pakiety niezalenie od ich priorytetu. Mona poda -, aby lista
    pakietow byla odczytana ze standardowego wejcia.

OPCJE

    -f, --status-file=PLIK
       Uywa podanego PLIKU jako pliku stanu.

    -h, --help
       Wywietla krotki komunikat pomocy i koczy dzialanie.

    -v, --version
       Wywietla informacje o wersji i koczy dzialanie.

  MODYFIKATORY WYJCIA
    -d, --show-deps
       Wywietla list zainstalowanych pakietow  oraz nazwy pakietow,
       ktore od nich zale.

    -P, --show-priority
       Wywietla priorytety znalezionych pakietow.

    -s, --show-section
       Pokazuje nazwy sekcji znalezionych pakietow.

    --no-show-section
       Wylcza pokazywanie nazw sekcji, kiedy wartoci domyln jest ich
       pokazywanie (patrz --all-packages).

    -z, --show-size
       Wywietla rozmiar wyszukanych pakietow.

  MODYFIKATORY WYSZUKIWANIA
    -a, --all-packages
       Przeszukuje wszystkie pakiety, a nie tylko te, ktore s w sekcji
       libs. Najlepiej uywa (jeeli w ogole uywa) w polczeniu z
       --priority. Opcja ta uaktywnia rownie --show-section.

    -e, --exclude=LISTA
       Podczas wyszukiwania pomija pakiety wystpujce na (rozdzielonej
       przecinkami) licie LISTA, tak jakby nie byly wymienione w pliku
       stanu pakietow.

    -H, --force-hold
       Ignoruje flag zatrzymania ("hold") pakietow i wywietla takie
       pakiety. Bez tej opcji pakiety zatrzymane nie zostan wywietlone.
       Wicej informacji o flagach pakietow mona znale w dpkg(1). Z
       powodu bldu (#137771 w Systemie ledzenia bldow Debiana) w
       programie  aptitude,  deborphan  ignoruje flagi zatrzymania
       pakietow tworzone przez aptitude.

    --ignore-suggests
    --ignore-recommends
       Nie sprawdza, czy jest pakiet "sugerujcy" (--ignore-suggests)
       lub "polecajcy" (--ignore-recommends) dany pakiet. Jeli obie
       opcje zostan uyte razem, to deborphan zachowa si tak, jakby
       opisany niej tryb "mily" zostal wylczony.

    -n, --nice-mode
       Wylcza tryb "mily". W trybie tym sprawdzane jest, czy s
       zainstalowany pakiety "sugerujce" lub "polecajce" wyszukany
       pakiet. Jeeli tak, to pakiet zostanie zaznaczony jako uywany, a
       jeeli uyto opcji --show-deps, to pakiety sugerujce dany pakiet
       zostan wypisane tak, jakby od niego zalealy.

    -p, --priority=PRIORYTET
       Pokazuje tylko pakiety o priorytecie rownym lub wikszym od
       podanego PRIORYTETU. PRIORYTET moe przyjmowa wartoci z zakresu
       1-5 lub by jednym z nastpujcych: required, important, standard,
       optional, extra. Domyln wartoci PRIORYTETU jest 2 (important).

    --find-config
       Ta opcja wyszuka te niezainstalowane pakiety, ktorych pliki
       konfiguracyjne wci istniej w systemie. Wlcza te opcj -a.

    --libdevel
       Oprocz sekcji libs i oldlibs przeszukuje take sekcj libdevel.

  ZARZDZANIE PLIKIEM ZATRZYMA
    -A, --add-keep PAKIET1...PAKIETn
       Dodaje  pakiety do listy pakietow zatrzymanych (tj. nigdy
       niepokazywanych, niezalenie od ich stanu). Mona poda "-", aby
       lista pakietow byla odczytana ze standardowego wejcia. Uwaga:
       wielko liter w nazwach pakietow jest istotna.

    -k, --keep-file=PLIK
       Uywa podanego PLIKU do przetrzymywania listy  zatrzymanych
       pakietow.

    -L, --list-keep
       Wywietla list zatrzymanych pakietow.

    -R, --del-keep PAKIET1...PAKIETn
       Usuwa  pakiety  z  listy pakietow zatrzymanych (tj. nigdy
       niepokazywanych, niezalenie od ich stanu). Mona poda "-", aby
       lista pakietow byla odczytana ze standardowego wejcia. Jeeli
       dany pakiet nie ma adnych zalenoci, to nastpne uruchomienie
       programu deborphan pokae ten pakiet.

    -Z, --zero-keep
       Usuwa cal list zatrzymanych pakietow. Ta opcja dziala tylko w
       polczeniu z opcj -A.

  ZGADYWANIE
    --guess-*
    --no-guess-*
       Przegldajc nazw lub opis pakietu, deborphan potrafi zgadn, ktore
       pakiety mog nie by bardzo uywane. Bdzie udawal, e pakiet jest w
       sekcji main/libs i wypisze go, jakby byl bibliotek. Metoda ta
       nie jest doskonala, nie mona te na niej zbytnio polega, dlatego
       prosimy o ostrono podczas jej uywania! Deborphan ma take moliwo
       odgadywania na przyklad interpreterow z wyjtkiem interpreterow
       Perla - przez uycie --guess-interpreters --no-guess-perl - albo
       zgadywania wszystkiego z wyjtkiem Mono - przez uycie --guess-all
       --no-guess-mono. Prosz zauway, e opcja  --no-guess-  musi
       wystpowa po opcji --guess-, ktor modyfikuje, co pozwala na
       podanie bardziej zloonych warunkow typu: zgaduj wszystko z
       wyjtkiem interpreterow, ale dodatkowo wyszukaj interpretery
       Perla.

    Nastpujce opcje mona poprzedzi przez --guess lub (z wyjtkiem only)
    przez --no-guess-:

    common Ta opcja probuje znale pakiety wspoldzielone, tj. pakiety,
       ktorych nazwa koczy si na -common.

    data  Ta opcja probuje znale pakiety zawierajce dane programow, tj.
       pakiety, ktorych nazwa koczy si na -data.

    debug Ta  opcja  probuje  znale  pakiety uywane do debuggowania
       oprogramowania, tj. pakiety, ktorych nazwa koczy si na -dbg.

    dev  Ta opcja  probuje  znale  pakiety  uywane  do  rozwijania
       oprogramowania, tj. pakiety, ktorych nazwa koczy si na -dev.
       Patrz take opcja --libdevel.

    doc  Ta opcja probuje znale pakiety z dokumentacj, tj. pakiety,
       ktorych nazwa koczy si na -doc.

    dummy Ta opcja probuje znale pakiety puste ("dummy"), tj. pakiety,
       ktorych krotki opis zawiera slowo dummy lub transational.

    kernel Ta opcja probuje  znale  moduly  jdra.  Probuje  dopasowa
       (-modules|^nvidia-kernel)-.*[0-9]+\.[0-9]+\.[0-9]+.

    interpreters
       Probuje wyszuka wszystkie moduly interpretatorow (tj. wlcza
       opcje ruby, pike, python, perl i mono).

    mono  Ta opcja probuje znale biblioteki Mono. Probuje  dopasowa
       ^libmono.

    perl  Ta  opcja  probuje  znale  moduly Perla. Probuje dopasowa
       ^lib.*-perl$.

    pike  Ta opcja probuje znale moduly  Pike'a.  Probuje  dopasowa
       ^pike[[:digit:]]*-.

    python Ta  opcja  probuje znale moduly Pythona. Probuje dopasowa
       ^python[[:digit:]]*-.

    ruby  Ta opcja probuje znale moduly Ruby'ego. Probuje  dopasowa
       ^lib.*-ruby[[:digit:].]*$.

    section
       Ta opcja probuje wyszuka biblioteki, ktore zostaly przypadkowo
       umieszczone w niewlaciwej sekcji. Probuje dopasowa wyraenie
       regularne ^lib, ale nie wtedy, gdy nazwa pakietu koczy si jednym
       z: -dbg, -doc, -perl lub -dev.

    all  Probuje wszystkiego z powyszych.

    only  Calkowicie ignoruje sekcje pakietow i wyszukuje po nazwie lub
       opisie pakietow. Opcja musi by uywana w polczeniu z jedn lub
       wiksz liczb powyszych opcji --guess. W  przeciwnym  razie
       deborphan nic nie wypisze.

PLIKI

    /var/lib/dpkg/status
       Stany dostpnych pakietow. Wicej szczegolow mona znale w sekcji
       INFORMACJE O PAKIETACH strony podrcznika dpkg.

    /var/lib/deborphan/keep
       Rozdzielona znakami nowej linii lista pakietow, ktore naley
       zachowa. Nazwy pakietow nie s wymienione w adnym konkretnym
       porzdku.

ZOBACZ TAKE

    dpkg(8), dselect(8), orphaner(8), editkeep(8), cruft(8), xargs(1)

B/LDY

    Jeeli  zglaszasz  bld,  prosimy  o  dolczenie  Twojego  pliku
    /var/lib/dpkg/status. Pomoe nam to w powtorzeniu bldu.

AUTORZY

    deborphan napisal Cris van Pelt <"Cris van Pelt"@tribe.eu.org>, potem
    opiekowal si nim  Peter Palfrader <weasel@debian.org>, a obecnie
    zajmuje si nim Carsten Hey <c.hey@web.de>.