Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    df - raport wolnego i zajtego miejsca na dysku

SK/LADNIA

    df [opcja]... [plik]...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo df
    lub
       info df.

    Ta strona podrcznika opisuje polecenie df w wersji GNU.

    df wywietla rozmiar przestrzeni dyskowej wykorzystanej i dostpnej na
    systemach plikow, zawierajcym kady z podanych argumentow nazw pliku.
    Jeli nie podano adnej nazwy pliku, pokazywana jest ilo miejsca
    wykorzystanego i dostpnego na wszystkich zamontowanych  systemach
    plikow.  Przestrze jest mierzona w blokach po 1K, ale moe to zosta
    uniewanione,  m.in.  przez  zdefiniowanie  zmiennej  rodowiskowej
    POSIXLY_CORRECT (w tym przypadku uywane s bloki po 512B). Wicej na ten
    temat znajdziesz w sekcji `Rozmiar bloku' podrcznika fileutils(1).

    Jeli argument jest absolutn nazw pliku wzla urzdzenia dyskowego,
    zawierajcego podmontowany system plikow, to df pokazuje ilo miejsca
    dostpn na tym systemie plikow, a nie na systemie plikow, zawierajcym
    wzel urzdzenia (tj. systemie root). Ta wersja df nie potrafi pokazywa
    miejsca dostpnego na niezamontowanych systemach plikow, poniewa na
    wikszoci rodzajow systemow zrobienie tego wymaga wielce nieprzenonej i
    doglbnej wiedzy o strukturach danego systemu plikow.

  OPCJE
    -a, --all
       Ujmuje w zestawieniu systemy plikow, majce zero blokow (ktore
       domylnie s pomijane). Takie systemy plikow s typowo pseudo
       systemami przeznaczonymi do specjalnych zada, takich jak wpisy
       automountera. Rownie systemy plikow typu ignore lub auto,
       obslugiwane przez niektore systemy operacyjne, s wlczane do
       raportu wylcznie dziki tej opcji.

    --block-size=rozmiar
       Uywa blokow o wielkoci rozmiar bajtow.

    -h, --human-readable
       Pokazuje objtoci w postaci czytelniejszej dla czlowieka, dodajc
       literowe przyrostki okrelajce potgi  1024,  np.  `M'  dla
       megabajtow. `M' oznacza 1.048.576 bajtow. Jeeli wolisz potgi
       1000 - uyj opcji -H (--si).

    -H, --si
       Podobnie jak --human-readable, ale posluguje si potgami 1000 a
       nie 1024. (SI - Midzynarodowy System Miar definiuje przyrostki
       potg 1000). Przy zastosowaniu tej opcji przyrostek `M' oznacza
       1.000.000 bajtow. Poslu si opcj -h (--human-readable), jeli
       wolisz potgi 1024.

    -i, --inodes
       Wypisuje uycie i-wzlow zamiast uycia blokow. I-wzel (inode,
       skrot od "index node" /wzel indeksowy/) jest specjalnym rodzajem
       bloku dyskowego, ktory zawiera dane dotyczce pliku jak np. jego
       wlaciciele, prawa, czasy pliku i poloenie na dysku.

    -k, --kilobytes
       Pokazuje rozmiary w blokach 1024-bajtowych (kilobajtach). Jak
       --block-size=1024. Przeslania to domyln wielko bloku. Zobacz
       `Rozmiar bloku' w fileutils(1).

    -l, --local
       Ogranicza  raport  do  lokalnych systemow plikow. Domylnie
       wykazywane s take zdalne systemy plikow.

    -m, --megabytes
       Podobnie jak --block-size=1048576.

    --no-sync
       Nie wywoluje sync przed uzyskaniem informacji o  zajtoci.
       Powoduje to, e df dziala znaczco szybciej na systemach z wieloma
       dyskami, ale na niektorych systemach (szczegolnie SunOS) wyniki
       mog by nieco nieaktualne. Jest to zachowanie domylnie.

    -P, --portability
       Uywa formatu wyjciowego POSIX-a. Jest on taki jak domylny
       format, poza tym, e:

         1. Dla kadego systemu plikow dane go dotyczce s zawsze
         wypisywane w dokladnie jednym wierszu; urzdzenie montowane
         nigdy nie jest wstawiane w linii samo.  Znaczy to, e jeli
         nazwa montowanego urzdzenie jest dlusza ni 20 znakow (jak w
         przypadku niektorych zamontowanych systemow sieciowych), to
         kolumny bd le wyrownane.

         2. Wartoci niecalkowite wypisywane s jako liczby calkowite z
         zaokrgleniem w gor, zamiast arytmetycznego zaokrglania do
         najbliszej calkowitej.

         3. Etykiety w wierszu naglowkowym zmienione s tak, by wypelni
         wymagania POSIX.

    -sync Przed uzyskaniem informacji o zajtoci wywoluje funkcj systemow
       sync.  Na niektorych systemach (szczegolnie SunOS) zyskuje si
       bardziej aktualne wyniki, ale ogolnie opcja ta  spowalnia
       dzialanie df, szczegolnie przy wielu lub bardzo obcionych
       systemach plikow.

    -T, --print-type
       Dla kadego systemu plikow wypisuje jego typ. Uyte tu typy plikow
       s tymi samymi, ktore mona wlcza lub pomija opcjami -t i -x.
       Konkretne wypisywane wartoci typu zale od tego, co obsluguje
       dany system. Poniej podano kilka powszechnych nazw (ta lista z
       pewnoci nie jest wyczerpujca):

       nfs  System plikow NFS, tj. zamontowany poprzez sie z innej
           maszyny. Wydaje si, e jest to jedyna nazwa systemu plikow
           uywana jednolicie we wszystkich systemach.

       4.2, ufs, efs...
           System plikow na lokalnie zamontowanym dysku twardym.
           (System moe obslugiwa wicej ni jeden typ tego rodzaju:
           robi to Linux).

       hsfs, cdfs
           System plikow na dysku CD-ROM. HP-UX uywa nazwy cdfs,
           wikszo pozostalych systemow posluguje si nazw hsfs (`hs'
           od `High Sierra').

       pcfs  System plikow MS-DOS, zwykle na dyskietce.

    -t, --type=typ_fsfR
       Ogranicza raport do systemow typu typ_fs. Mona wykluczy wicej
       ni jeden typ systemu podajc opcj -t wielokrotnie. Domylnie nie
       s pomijane adne typy systemow plikow.

    -x, --exclude-type=typ_fs
       Nie ujmuje systemow plikow typu typ_fs.  Wicej typow systemow
       mona wykluczy podajc opcj -x wielokrotnie.  Domylnie nie s
       pomijane adne typy systemow plikow.

    -v   Ignorowana; istnieje dla zgodnoci z wersjami df z Systemu V.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

AUTOR

    Napisane przez Torbjorna Granlund, Davida MacKenzie, Larry'ego McVoy
    oraz Paula Eggert.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    du(1), sync(1), sync(2), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.