Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dialog - wywietla dialogi ze skryptow powloki

SK/LADNIA

    dialog --clear
    dialog --create-rc plik
    dialog [ --title tytu/l ] [ --backtitle tytu/l_t/la ] [ --clear ] [
    --separate-output ] opcje-okienka

OPIS

    Dialog jest programem, ktory umoliwi Ci prezentowanie ronych pyta lub
    wywietlanie komunikatow przy uyciu okienek dialogowych ze skryptu
    powloki. Obecnie rozpoznawane s nastpujce okienka dialogowe:

    yes/no box, menu box, input box, message box, text box, info box,
    checklist box, radiolist box i gauge box.

OPCJE

    --clear
       Ekran zostanie wyczyszczony po wyjciu z programu.

    --create-rc plik
       Poniewa dialog obsluguje konfiguracj podczas dzialania, mona
       tego uy do wygenerowania przykladowego pliku konfiguracyjnego do
       podanego pliku.

    --separate-output
       Dla widgetow checklist, produkuj wyjcie w osobnych liniach, bez
       cytowania. Umoliwia to przetwarzanie przez inny program.

    --title tytu/l
       Podaje napis tytu/lu, ktory bdzie wywietlony na gorze okna
       dialogowego.

    --backtitle tytu/l_t/la
       Podaje napis tytu/lu_t/la, ktory bdzie wywietlony w tle, na gorze
       ekranu.

    Opcje okienek

    --yesno tekst wysoko szeroko
       Okienko dialogowe yes/no o wielkoci wysoko linii na szeroko
       kolumn. Napis przekazywany jako tekst jest wywietlany wewntrz
       okna dialogowego. Jeli napis jest zbyt dlugi, aby mogl si zmieci
       w linii, zostanie podzielony w odpowiednich miejscach na wiele
       linii. Napis tekst moe take zawiera podnapis "\n" lub znaki
       nowej linii.  `\n', umoliwiajce rczne kontrolowanie lamania
       linii. To okienko dialogowe jest uyteczne do zadawania pyta,
       ktore wymagaj od uytkownika odpowiedzi tak lub nie. Okienko
       dialogowe ma guzik Yesi guzik No, midzy ktorymi uytkownik moe si
       przelcza, przyciskajc klawisz TAB.

    --msgbox tekst wysoko szeroko
       Okienko msgbox jest bardzo podobne do okienka yes/no. Jedyna
       ronica midzy nimi to to, e msgbox posiada tylko pojedynczy guzik
       OK  Moesz  uywa  tego  okienka dialogowego do wywietlania
       komunikatow. Po przeczytaniu komunikatu, uytkownik moe nacisn
       klawisz ENTER, a dialog dialog zakoczy dzialanie i wywolujcy go
       skrypt bdzie mogl kontynuowa.

    --infobox tekst wysoko szeroko
       okienko dialogowe infobox jest ogolnie podobne do msgbox.
       Jednak w tym wypadku, dialog zakoczy dzialanie natychmiast po
       wywietleniu wiadomoci uytkownikowi. Po zakoczeniu ekran nie jest
       czyszczony, wic wiadomo pozostanie na ekranie dopoki skrypt jej
       nie wyczyci. Jest to uyteczne, jeli chcesz informowa o przebiegu
       jakich operacji, ktore wymagaj troch czasu.

    --inputbox tekst wysoko szeroko [init]
       Okienko dialogowe inputbox jest uyteczne gdy chcesz zadawa
       pytania, ktore wymagaj jakiego napisu w odpowiedzi. Jeli podano
       parametr init, to jest on uywany do zainicjowania napisu
       wejciowego. Podczas pobierania napisu, BACKSPACE moe by uywany
       do poprawiania literowek. Jeli napis wejciowy jest dluszy ni
       rozmiar okienka, to zostanie zaskrollowany. Po wyjciu, napis
       wejciowy zostanie wydrukowany na stderr.

    --textbox plik wysoko szeroko
       Okienko dialogowe textbox umoliwia wywietlenie zawartoci pliku w
       okienku dialogowym.  Jest  to  prosta  przegldarka  plikow
       tekstowych. Uytkownik moe porusza si w pliku, przyciskajc
       klawisze UP/DOWN, PGUP/PGDN i HOME/END.  Jeli linie s zbyt
       dlugie, aby pomieci si w okienku, mona je przewija przy uyciu
       klawiszy LEWO/PRAWO. Udostpniono rownie funkcje przeszukiwania
       w przod i w tyl.

    --menu tekst wysoko szeroko wysoko-menu [ element opis] ...
       Jak wskazuje nazwa, okienko dialogowe menu jest okienkiem, ktore
       moe by uywane do prezentowania listy wyborow w postaci menu, z
       ktorego uytkownik wybiera pozycj. Kady wpis sklada si z napisu
       opisu i elementu. Element podaje wpisowi nazw, wedlug ktorej
       mona go odroni od innych wpisow w menu. Opis jest krotkim
       opisem opcji, ktor reprezentuje. Uytkownik moe przemieszcza si
       midzy wpisami menu, wciskajc klawisze G'ORA/D'O/L. Pierwsza litera
       elementu jest skrotem. Mog nimi by te cyfry 1-9. Wywietlanych
       jest wysoko-menu wpisow naraz, lecz menu moe by przewijane jeli
       jest ich wicej. Kiedy dialog koczy dzialanie, na  stderr
       drukowany jest element wybranej opcji.

    --checklist tekst wysoko szeroko wysoko-listy [element obiekt status ]
    ...
       Okienko dialogowe checklist jest podobne do okienka menu,
       szczegolnie w tym, e znajduje si tam wiele wpisow prezentowanych
       w postaci menu. Zamiast wybierania wielu wpisow, kady z nich
       mona wlczy lub wylczy. Pocztkowy stan wlczenia/wylczenia jest
       okrelany przez status. Na koniec, na stderr drukowana jest
       lista napisow element'ow, ktorych ustawienia byly wlczone.

    --radiolist tekst wysoko szeroko wysoko-listy [element obiekt status ]
    ...
       Okienko dialogowe radiolist jest podobne do okienka menu. Jedyn
       ronic jest to, e moesz wskaza, ktory wpis jest obecnie wybrany,
       przez ustawienie jego statusu na on.

    --gauge tekst wysoko szeroko procent
       Okienko gauge wywietla miark na dole okienka.  Miarka okrela
       procentowo.  Nowe  wartoci  procentowe  s  odczytywane  ze
       standardowego wejcia, jeden integer na lini. Miarka  jest
       odnawiana aby odzwierciedli kady nowy procent. Okienko koczy
       dzialanie na EOF.

KONFIGURACJA DZIA/LANIA

    1. Utworz przykladowy plik konfiguracyjny przy uyciu:

         "dialog --create-rc <file>"

    2. Podczas uruchamiania dialog okrela uywane ustawienia w nastpujcy
      sposob:

      a) jeli ustawiona jest zmienna rodowiskowa DIALOGRC to jej warto
        okrela nazw pliku konfiguracyjnego.

      b) jeli nie znaleziono pliku (a), uyj pliku $HOME/.dialogrc.

      c) jeli plik (b) nie zostal znaleziony, uyj wkompilowanych wartoci
        domylnych.

    3. Edytuj przykladowy plik konfiguracyjny i skopiuj go w jakie
      miejsce, gdzie dialog moe go znale, jak okrelono powyej w kroku 2.

RODOWISKO

    DIALOGRC    Zdefiniuj t zmienn, jeli chcesz poda nazw uywanego pliku
           konfiguracyjnego.

PLIKI

    $HOME/.dialogrc   domylny plik konfiguracyjny.

DIAGNOSTYKA

    Status wyjcia jest 0, jeli dialog zakoczyl dzialanie po naciniciu
    guzika Yes lub OK, a 1, jeli wcinito guzik No lub Cancel. W przeciwnym
    wypadku, jeli pojawi si bldy w dialogu lub gdy dialog zostanie
    opuszczony przez nacinicie klawisza ESC, status wyjcia wyniesie -1.

B/LDY

    Pliki tekstowe, zawierajce znaki tab mog powodowa pewne problemy z
    textbox.  Znaki tab w plikach tekstowych musz by najpierw rozwijane w
    spacje.

    Odwieanie ekranu jest zbyt wolne.

AUTOR

    Savio Lam (lam836@cs.cuhk.hk) - wersja 0.3

    Stuart Herbert (S.Herbert@sheffield.ac.uk) - patch dla wersji 0.4

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.