Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    diff - szukanie ronic pomidzy dwoma plikami

SK/LADNIA

    diff [opcje] plik1 plik2

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo diff
    lub
       info diff.
    W najprostszym przypadku diff porownuje zawarto dwoch plikow, plik1 i
    plik2. Nazwa pliku - oznacza tekst odczytywany ze standardowego wejcia.
    W specjalnym przypadku "diff - -" porownuje kopi standardowego wyjcia
    ze samym sob.

    Jeli plik1 jest katalogiem a plik2 nie, diff porownuje plik z katalogu
    plik1, ktorego nazwa jest taka sama, jak plik2, i odwrotnie. Plik nie
    bdcy katalogiem nie moe by -.

    Jeli zarowno plik1 jak i plik2 s katalogami, diff porownuje odpowiednie
    pliki w obu katalogach, w kolejnoci alfabetycznej. To porownanie nie
    jest rekurencyjne, chyba e podano opcj -r lub --recursive. diff nigdy
    nie porownuje zawartoci katalogu tak, jakby byl on plikiem. Podany plik
    nie moe by standardowym wejciem, poniewa standardowe wejcie nie ma
    nazwy i nie dotyczy go zapis `plik o tej samej nazwie'.

    Opcje diff na ogol zaczynaj si od -, wic zwykle nazwy plikow plik1 oraz
    plik2 nie mog zaczyna si od -, jednak argument -- traktuje pozostale
    argumenty jako nazwy plikow, nawet jeli zaczynaj si one od -.

OPCJE

    Poniej znajduje si podsumowanie wszystkich opcji akceptowanych przez
    GNU diff. Wikszo opcji posiada dwie rownowane formy, jedn z nich jest
    pojedyncza litera poprzedzona kresk -, a drug pelna nazwa poprzedzona
    przez --. Wiele pojedynczych liter opcji (nie wymagajcych argumentu)
    moe by lczonych w pojedynczym slowie: `-ac' jest rownowane z `-a -c'.
    Opcje w formie pelnej nazwy mog by skracane do dowolnego unikalnego
    przedrostka.  Klamry ([ i ]) oznaczaj, e opcja pobiera opcjonalny
    argument.

    -i
    --ignore-case
       Ignorowanie zmian w wielkoci liter, due i male litery s uznawane
       za rownowane.

    -w
    --ignore-all-space
       Ignorowanie wszystkich odstpow przy porownywaniu plikow.

    -b
    --ignore-space-change
       Ignorowanie zmian w iloci odstpow.

    -B
    --ignore-blank-lines
       Ignorowanie zmian, ktore jedynie dodaj lub usuwaj puste linie.

    -I regexp
    --ignore-matching-lines=regexp
       Ignorowanie zmian, ktore jedynie dodaj lub usuwaj linie pasujce
       do wyraenia regularnego regexp.

    --binary
       diff normalnie czyta i zapisuje wszystkie dane jako tekst.  Ta
       opcja wymusza odczyt i zapis danych w trybie binarnym. Nie ma
       efektu na systemach zgodnych z POSIX, jak GNU czy tradycyjne
       Uniksy.  Jednak  wiele  systemow  operacyjnych  komputerow
       osobistych oznacza koniec linii dwuznakow sekwencj: znakiem
       powrotu karetki plus znak nowej linii. Na takich systemach diff
       normalnie ignoruje powroty karetki na wejciu i generuje je na
       kocu kadej linii wyjciowej, ale z opcj --binary traktuje powrot
       karetki jak kady inny znak wejciowy i nie doklada go na kocu
       tworzonych linii.  Przydatne do operowania na plikach nie-
       tekstowych, ktore maj by wymieniane z systemami POSIX-owymi.
       Do porownywania dwu plikow bajt po bajcie sluy polecenie cmp(1).

    -a
    --text Traktowanie wszystkich plikow jako pliki tekstowe i porownywanie
       ich linia po linii, nawet jeli nie wygldaj one na pliki
       tekstowe.

    -c
    -C linie
    --context[=linie]
       Uycie kontekstowego formatu wyjciowego z pokazaniem iloci linii
       kontekstu podanej w linie (warto calkowita), lub trzy jeli nie
       podano linie. Do prawidlowego dzialania patch potrzebuje co
       najmniej dwoch linii kontekstu.

    -u
    -U linie
    --unified[=linie]
       Uycie zunifikowanego formatu wyjciowego i pokazanie iloci linii
       kontekstu podanej w linie (warto calkowita), lub trzy jeli nie
       podano linie. Do prawidlowego dzialania patch potrzebuje co
       najmniej dwoch linii kontekstu.

    -linie Wywietlenie iloci linii kontekstu podanej w linie  (warto
       calkowita). Ta opcja nie ustala wyjciowego formatu, nie ma ona
       efektu jeli nie podano opcji -c lub -u. Ta opcja  jest
       przestarzala. Do prawidlowego dzialania patch potrzebuje co
       najmniej dwoch linii kontekstu.

    -L etykieta
    --label=etykieta
       Uycie tekstu etykieta w miejsce nazwy plikow w naglowku formatu
       kontekstowego i zunifikowanego.

    -p
    --show-c-function
       Pokazanie, do jakiej funkcji C naley kada ze zmian.

    -F regexp
    --show-function-line=regexp
       Pokazanie  ostatniej  poprzedzajcej linii, ktora pasuje do
       wyraenia regularnego regexp dla kadego ronicego si fragmentu w
       formacie kontekstowym i zunifikowanym.

    -q
    --brief
       Poinformowanie jedynie o tym, czy pliki si roni, bez podawania
       szczegolow na temat ronic.

    -e
    --ed  Stworzenie wyjcia, ktore jest poprawnym skryptem ed.

    -f
    --forward-ed
       Stworzenie wyjcia, ktore wyglda prawie tak jak skrypt ed, ale
       zawiera modyfikacje w kolejnoci pojawiania si zmian w pliku.

    -n
    --rcs Wyprowadzenie ronic w formacie RCS, tak jak -f, z tym wyjtkiem,
       e kada komenda wyszczegolnia numer linii, ktorej dotyczy.

    -y
    --side-by-side
       Uycie formatu wyjciowego jeden obok drugiego.

    -W kolumny
    --width=kolumny
       Uycie szerokoci wyjcia kolumny w formacie jedna obok drugiej.

    --left-column
       Wywietlenie jedynie lewej kolumny z dwoch wspolnych w formacie
       jedna obok drugiej.

    --suppress-common-lines
       Nie wywietlanie wspolnych linii w formacie jedna obok drugiej.

    -D nazwa
    --ifdef=nazwa
       Stworzenie polczonego wyjcia w formacie preprocesora nazwa.

    --old-group-format=formatgrupy
       Uycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia grupy linii wzitej
       jedynie z pierwszego pliku.  Pomocne w  tworzeniu  plikow
       wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --new-group-format=formatgrupy
       Uycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia grupy linii wzitej
       jedynie z drugiego pliku. Pomocne w tworzeniu plikow wynikowych
       o konstrukcji typu if-then-else.

    --changed-group-format=formatgrupy
       Uycie formatu wyjciowego formatgrupy do wywietlania grupy linii
       zawierajcych ronice si linie z obu plikow. Pomocne w tworzeniu
       plikow wynikowych o konstrukcji typu if-then-else.

    --unchanged-group-format=formatgrupy
       Uycie formatu formatgrupy do wyprowadzenia wspolnej grupy linii
       wzitej z obu plikow. Pomocne w tworzeniu plikow wynikowych o
       konstrukcji typu if-then-else.

       Format grupy linii
       W formacie okrelajcym sposob wypisania grupy linii zwykle znaki
       oznaczaj same siebie; specyfikacje konwersji zaczynaj si od
       znaku procentu % i maj jedn z poniszych postaci:

       %< linie  z plik1, lcznie z kocowym znakiem nowej linii,
         formatowane zgodnie z formatem starych linii

       %> linie z plik2, formatowane zgodnie z formatem nowych linii

       %= linie wspolne dla obu plikow, formatowane zgodnie z formatem
         linii niezmienionych

       %[-][szer][.[dok/l]]{doxX}litera
         warto okrelona liter, sformatowana w stylu printf. litery
         maj, w odniesieniu do grup linii w nowym pliku, nastpujce
         znaczenie (dla grup w starym pliku uywa si malych liter):
          F numer pierwszej linii
          L numer ostatniej linii
          N ilo linii = L-F+1
          E F-1
          M L+1

       %% pojedynczy doslowny znak procentu %.

       %c'C'
         gdzie C jest pojedynczym znakiem, oznacza C. Nie moe to by
         odwrotny ukonik ani apostrof. Na przyklad, %c':' oznacza
         dwukropek, nawet wewntrz czci then formatu if-then-else, ktor
         normalnie by koczyl.

       %c'\O'
         gdzie O jest lacuchem 1, 2 lub 3 cyfr osemkowych, oznacza
         znak o kodzie osemkowym O. Na przyklad, %c'\0' oznacza znak
         null.

       (A=B?T:E)
         Jeli A rowna si B, to T, w przeciwnym razie E. A i B s albo
         obie stalymi podanymi dziesitnie albo pojedynczymi literami,
         interpretowanymi jak wyej.

    --line-format=formatlinii
       Uycie formatu formatlinii do wyprowadzenia wszystkich linii. To
       samo, co rownoczesne uycie wszystkich opcji formatowania linii
       (--old-line-format, --new-line-format, --unchanged-line-format)
       z tym samym formatem. Pomocne w tworzeniu plikow wynikowych o
       konstrukcji typu if-then-else.

    --old-line-format=formatlinii
       Uycie formatu formatlinii do wyprowadzenia linii wzitej jedynie
       z pierwszego pliku.  Pomocne w tworzeniu plikow wynikowych o
       konstrukcji typu if-then-else.

    --new-line-format=formatlinii
       Uycie formatu formatlinii do wyprowadzenia linii wzitej jedynie
       z drugiego pliku.  Pomocne w tworzeniu plikow wynikowych o
       konstrukcji typu if-then-else.

    --unchanged-line-format=formatlinii
       Uycie formatu formatlinii do wyprowadzenia wspolnej linii wzitej
       z  obu  plikow.  Pomocne w tworzeniu plikow wynikowych o
       konstrukcji typu if-then-else.

       Format linii
       W formacie okrelajcym sposob wypisania linii zwykle znaki
       oznaczaj same siebie; specyfikacje konwersji zaczynaj si od
       znaku procentu % i maj jedn z poniszych postaci:

       %l zawarto danej linii, nie liczc koczcego j znaku nowej linii
         (jeli jest takowy).  Ten format ignoruje czy linia jest
         niekompletna czy poprawnie zakoczona.

       %L zawarto danej linii, lcznie z koczcym j znakiem nowej linii
         (jeli jest takowy).  Jeeli linia jest niekompletna, to
         zachowuje t niekompletno.

       %[-][szer][.[dok/l]]{doxX}n
         numer linii wejciowej, sformatowany w stylu printf.

       %% doslowny znak procentu %.

       %c'C'
         doslowny znak C. Nie moe to by odwrotny ukonik ani apostrof.

       %c'\O'
         znak o kodzie osemkowym O.

    -l
    --paginate
       Przeslanie wyjcia przez pr, aby podzieli je na strony.

    -t
    --expand-tabs
       Rozszerzanie tabulatorow do spacji na wyjciu, aby zachowa
       oryginalne uloenie tabulatorow pliku wejciowego.

    -T
    --initial-tab
       Wyprowadzenie tabulatora zamiast spacji przed tekstem linii w
       formacie normalnym lub kontekstowym. Powoduje to normalny wygld
       tabulatorow w linii.

    -r
    --recursive
       Rekurencyjne  porownanie  wszystkich  podkatalogow,  jeli
       porownywane s katalogi.

    -N
    --new-file
       Jeli podczas porownywania katalogow plik istnieje jedynie w
       jednym z katalogow, bdzie traktowany tak, jakby byl obecny w
       drugim katalogu, ale pusty.

    -P
    --unidirectional-new-file
       Jeli podczas porownywania katalogow plik istnieje jedynie w
       drugim katalogu, bdzie traktowany tak, jakby byl obecny w
       pierwszym katalogu, ale pusty.

    -s
    --report-identical-files
       Poinformowanie, jeli oba pliki s identyczne.

    -x wzorzec
    --exclude=wzorzec
       Podczas  porownywania  katalogow,  ignorowanie  plikow  i
       podkatalogow, ktorych nazwy pasuj do wzorca wzorzec.

    -X plik
    --exclude-from=plik
       Podczas  porownywania  katalogow,  ignorowanie  plikow  i
       podkatalogow, ktorych nazwa pasuje do jednego z wzorcow podanych
       w pliku plik.

    -S plik
    --starting-file=plik
       Podczas porownywania katalogow rozpoczcie od pliku plik. Opcja
       ta jest uyteczna podczas wznawiania przerwanego porownania.

    --horizon-lines=linie
       Nie ignorowanie ostatnich linie linii wspolnego przedrostka oraz
       pierwszych linie linii wspolnego przyrostka.

    -d
    --minimal
       Zmiana algorytmu na taki, ktory moe czasami znale mniejsz liczb
       zmian. Spowalnia to dzialania diff (czasami bardzo znacznie).

    -H
    --speed-large-files
       Uycie algorytmow heurystycznych aby przyspieszy przeszukiwanie
       duych plikow ze znaczn liczb rozrzuconych malych zmian.

    -h   Ta opcja aktualnie nie ma adnego efektu, ale istnieje dla
       zgodnoci z systemem Unix.

    --sdiff-merge-assist
       Wywietlenie dodatkowych informacji pomocnych dla sdiff. sdiff
       korzysta z tej opcji gdy uruchamia diff. Uytkownicy nie powinni
       korzysta z tej opcji bezporednio.

    --help Wywietlenie informacji o stosowaniu programu  i  dostpnych
       opcjach.

    -v
    --version
       Wywietlenie numeru wersji programu.

KOPIOWANIE

    Plik ten powstal na podstawie podrcznika info pakietu diffutils.

    Copyright (C) 1992, 1993, 1994 Free Software Foundation, Inc.

    Permission is granted to make and distribute verbatim copies of this
    manual provided the copyright notice and this permission notice are
    preserved on all copies.

    Permission is granted to copy and distribute modified versions of this
    manual under the conditions for verbatim copying, provided that the
    entire resulting derived work is distributed under the terms of a
    permission notice identical to this one.

    Permission is granted to copy and distribute translations of this
    manual into another language, under the above conditions for modified
    versions, except that this permission notice may be stated in a
    translation approved by the Foundation.

ZOBACZ TAKE

    cmp(1), comm(1), diff3(1), ed(1), patch(1), pr(1), sdiff(1).

DIAGNOSTYKA

    Zwracana  warto  0 oznacza, e nie odnaleziono ronic, 1 oznacza
    znalezienie ronic, a 2 klopoty.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.

Narzdzia ronicowe GNU     1 padziernika 1994            DIFF(1)