Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dir - wywietla zawarto katalogu

SK/LADNIA

    dir [OPCJA]... [PLIK]...

OPIS

    Wypisanie informacji o PLIKACH (domylnie w katalogu biecym). Sortowane
    alfabetyczne, jeeli nie jest podana adna z opcji -cftuSUX ani --sort.

    Argumenty obowizkowe dla opcji dlugich obowizuj rownie dla krotkich.

    -a, --all
       bez ukrywania plikow zaczynajcych si od .

    -A, --almost-all
       bez pokazania . ani ..

    --author
       wypisanie autora kadego pliku

    -b, --escape
       wypisanie znakow niegraficznych osemkowo

    --block-size=ROZMIAR
       uycie blokow o podanym w bajtach ROZMIARZE

    -B, --ignore-backups
       bez pokazania plikow koczcych si na ~

    -c   z -lt: sortowanie wg i wypisanie ctime (czasu  ostatniej
       modyfikacji danych o pliku)
       z -l: wypisanie ctime i sortowanie wg nazw w przeciwnym
       przypadku: sortowanie wg ctime

    -C   wypisanie plikow w kolumnach

    --color[=GDY]
       sterowanie uycia kolorow rozroniajcych typy plikow. GDY moe by
       `never' (nigdy), `always' (zawsze) albo `auto' (automatyczne)

    -d, --directory
       pokazanie katalogow zamiast ich zawartoci, bez rozwizywania
       dowiza symbolicznych

    -D, --dired
       dane wyjciowe dla trybu dired Emacsa

    -f   bez sortowania, wlczenie -aU, wylczenie -lst

    -F, --classify
       dopisanie znakow wskazujcych typ kadego pliku

    --format=S/LOWO
       across (poziomo), odpowiada opcji -x,  commas  (oddzielone
       przecinkami)  -m, horizontal (poziomo) -x, long (dlugi, z
       dodatkowymi informacjami) -l, single-column (w jednej kolumnie)
       -1, verbose (dlugi, z dodatkowymi informacjami) -l, vertical
       (pionowy, w kolumnach) -C

    --full-time
       jak -l --time-style=full-iso

    -g   jak -l, ale bez pokazanie wlaciciela pliku

    -G, --no-group
       bez pokazania informacji o grupach

    -h, --human-readable
       rozmiary w formacie dla ludzi (np. 1K 234M 2G)

    --si  podobnie, ale z uyciem potg 1000, nie 1024

    -H, --dereference-command-line
       rozwizywanie dowiza symbolicznych podanych jako argumenty

    --dereference-command-line-symlink-to-dir
       rozwizywanie dowiza symbolicznych podanych jako argumenty, jeeli
       wskazuj na katalogi

    --indicator-style=S/LOWO
       dodanie wskanikow typow plikow w stylu SLOWO: none (domylnie),
       classify (-F), file-type (-p)

    -i, --inode
       pokazywanie numeru i-wzla kadego pliku

    -I, --ignore=WZ'OR
       bez pokazywania plikow pasujcych do shellowego WZORU

    -k   jak --block-size=1K

    -l   uycie dlugiego formatu wyjciowego

    -L, --dereference
       pokazanie plikow wskaz. przez dowizania symboliczne

    -m   pisanie do pelnej szerokoci, oddzielanie przecinkami

    -n, --numeric-uid-gid
       jak -l, ale pokazanie UID i GID liczbowo

    -N, --literal
       wypisanie nazwy dokladnie (bez specjalnego traktowania np.
       znakow sterujcych)

    -o   jak -l, ale bez informacji o grupie

    -p, --file-type
       dopisanie znaku wskazujcego typ pliku (z /=@|)

    -q, --hide-control-chars
       pisanie ? zamiast znakow sterujcych

    --show-control-chars
       pokazanie znakow niedrukowalnych (domylnie, chyba e program
       nazywa si `ls' i pisze na terminalu)

    -Q, --quote-name
       ujcie nazw w cudzyslowy

    --quoting-style=S/LOWO
       zabezpieczenie znakow specjalnych w stylu SLOWO:  literal,
       locale, shell, shell-always, c, escape

    -r, --reverse
       odwrotny porzdek sortowania

    -R, --recursive
       rekursywne listowanie katalogow

    -s, --size
       wypisanie liczby blokow zajtych przez kady plik

    -S   sortowanie wedlug rozmiaru

    --sort=S/LOWO
       sortowanie wg: extension -X (rozszerzenia), none -U (wcale),
       size -S (rozmiaru), time -t (czasu), version -v (wersji), status
       -c (czasu zmiany informacji o pliku), atime -u, access -u, use
       -u (czasu ostatniego dostpu)

    --time=S/LOWO
       pokazanie czasu innego ni czas modyfikacji, okrelonego SLOWEM:
       atime, access, use, ctime albo status; uycie podanego czasu do
       sortowania gdy podano --sort=time

    --time-style=STYL
       pokazanie czasow przy uyciu STYLU: full-iso, long-iso, iso,
       locale, +FORMAT FORMAT jest interpretowany jak w date(1).
       Jeeli  FORMAT to FORMAT1<znak nowej linii>FORMAT2, FORMAT1
       dotyczy dawniejszych plikow, FORMAT2 nowszych. Jeeli  STYL
       zaczyna si od posix-,to STYL jest uywany tylko dla locale nie-
       POSIX

    -t   sortowanie wg czasu modyfikacji

    -T, --tabsize=KOLUMNA
       TAB co tyle KOLUMN, zamiast co 8

    -u   z -lt: sortowanie wg i wypisanie czasu ostatniego dostpu; z -l:
       wypisanie czasu dostpu i sortowanie wg nazw; w przeciwnym
       przypadku: sortowanie wg czasu dostpu

    -U   bez sortowania, wypisanie kolejnoci jak w katalogu

    -v   sortowanie wg wersji

    -w, --width=KOLUMNA
       szeroko ekranu zamiast wartoci biecej

    -x   wypisanie nazw w kolejnych liniach, nie kolumnach

    -X   sortowanie alfabetyczne wg rozszerze

    -1   listowanie po jednym pliku w linii

    --help wywietlenie tego opisu i zakoczenie

    --version
       wywietlenie informacji o wersji i zakoczenie

    ROZMIAR moe by podany jako (opcjonalnie jako liczba calkowita z
    przyrostkiem): kB 1000, K 1024, MB 1000*1000, M 1024*1024 itd. dla G,
    T, P, E, Z, Y.

    Domylnie kolory nie s uywane do rozroniania typow plikow. Jest to
    rownowane uyciu --color=none. Uycie opcji --color bez opcjonalnego
    argumentu GDY jest rownowane uyciu --color=always. Z --color=auto kody
    kolorow s wypisywane tylko jeeli standardowe wyjcie jest przylczone do
    terminala (tty).

AUTOR

    Napisany przez Richarda Stallmana i Davida MacKenzie.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Raporty o bldach wysylaj do <bug-coreutils@gnu.org>.

PRAWA AUTORSKIE

    Copyright (C) 2003 Free Software Foundation, Inc.  Ten program jest
    darmowy; warunki kopiowania s opisane w rodlach. Autorzy nie daj
    ADNYCH gwarancji, w tym rownie gwarancji PRZYDATNOCI DO SPRZEDAY LUB DO
    KONKRETNYCH CELOW.

ZOBACZ TAKE

    Pelna dokumentacja dla programu dir jest utrzymywana jako podrcznik
    Texinfo. Jeli programy info oraz dir s wlaciwie  zainstalowane,
    polecenie

       info dir

    powinno udostpni kompletny podrcznik.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.