Provided by: manpages-pl_20060617-3_all bug

NAZWA

    dircolors - konfiguracja kolorow dla `ls'

SK/LADNIA

    dircolors [opcje]... [plik]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest ju utrzymywana i moe by niedokladna lub
    niekompletna. Autorytatywnym rodlem jest obecnie dokumentacja Texinfo.
    Dostp do niej uzyskasz wpisujc w wierszu polece:
       pinfo dircolors
    lub
       info dircolors.

    dircolors wysyla sekwencj komend powloki definiujcych kolory dla ls
    (oraz dir itd.). Typowe wykorzystanie:

       eval `dircolors [opcje]... [plik]`

    Jeli podano plik, dircolors odczytuje go aby ustali, jakiego koloru uy
    dla konkretnego typu pliku czy rozszerzenia. W przeciwnym wypadku
    uywana jest domylna, wkompilowana baza danych. Aby uzyska informacje o
    formacie tych plikow, naley uruchomi `dircolors --print-database'.

    Wyjciem programu jest komenda powloki ustawiajca zmienn rodowiskow
    LS_COLORS. Mona wybra skladni dla odpowiedniej powloki z linii polece,
    albo  dircolors  sam j odgadnie na podstawie zawartoci zmiennej
    rodowiskowej SHELL.

    Po wykonaniu tego polecenia, `ls --color' (ktorego aliasem moe by ls)
    wywietli pliki w odpowiednich kolorach.

OPCJE

    -b, --sh, --bourne-shell
       Wyslanie na wyjcie komend powloki Bourne'a. Jest to domylne
       zachowanie jeli zmienna rodowiskowa SHELL jest ustawiona i nie
       koczy si znakami csh czy tcsh.

    -c, --csh, --c-shell
       Wyslanie na wyjcie komend powloki C. Jest to domylne zachowanie
       jeli SHELL koczy si znakami csh czy tcsh.

    -p, --print-database
       Wywietlenie domylnej (wkompilowanej) bazy danych konfiguracji
       kolorow. Wynik stanowi poprawny plik konfiguracyjny i do dobrze
       opisuje dostpne moliwoci.

    --help Wywietla informacj o stosowaniu programu i dostpnych opcjach,
       koczy dzialanie.

    --version
       Wywietla numer wersji programu i koczy dzialanie.

RODOWISKO

    Zmienne SHELL oraz TERM s uywane w celu odnalezienia odpowiedniego
    formatu komend powloki. Zmienne LANG, LC_ALL, LC_CTYPE oraz LC_MESSAGES
    maj znaczenie takie jak zwykle. Zmienna LS_COLORS jest uywana w celu
    przekazania informacji do ls.

ZGODNO Z

    Kolorowe wyjcie dla ls jest rozszerzeniem GNU.

AUTOR

    Napisane przez H.Petera Anvin.

ZG/LASZANIE B/LD'OW

    Bldy prosz zglasza, w jz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKE

    ls(1), fileutils(1).

OD T/LUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla  narzdzi
    plikowych GNU wersji 4.01.

INFORMACJE O T/LUMACZENIU

    Powysze tlumaczenie pochodzi z nieistniejcego ju Projektu Tlumaczenia
    Manuali i moe nie by aktualne. W razie zauwaenia ronic midzy powyszym
    opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji,
    prosimy o zapoznanie si z oryginaln (angielsk) wersj strony podrcznika.